Přípravné kurzy

Pří­prav­né kur­zy nabí­zí:

Fakul­ta soci­ál­ně eko­no­mic­ká - podrob­něj­ší infor­ma­ce nalez­ne­te zde

Fakul­ta zdra­vot­nic­kých stu­dií — podrob­něj­ší infor­ma­ce  nalez­ne­te zde