Přípravné kurzy

Přípravné kur­zy nabízí:

Fakulta soci­ál­ně eko­no­mic­ká - podrob­něj­ší infor­ma­ce nalez­ne­te zde

Fakulta zdra­vot­nic­kých stu­dií – podrob­něj­ší infor­ma­ce  nalez­ne­te zde

Přírodovědecká fakul­ta – Přípravný kurz pro­gra­mo­vá­ní (zde) a Přípravný kurz z mate­ma­ti­ky pro při­jí­ma­cí říze­ní na VŠ (zde)