Prohlášení o používání cookies

Co jsou cookies

Cookies jsou krát­ké tex­to­vé sou­bo­ry vytvá­ře­né webo­vým ser­ve­rem a uklá­da­né ve Vašem počí­ta­či pro­střed­nic­tvím pro­hlí­že­če. Když se poz­dě­ji vrá­tí­te na stej­ný web, pro­hlí­žeč pošle ulo­že­nou coo­kie zpět a ser­ver tak zís­ká všech­ny infor­ma­ce, kte­ré si u vás před­tím ulo­žil. Cookies vyu­ží­vá pro svou čin­nost napros­tá vět­ši­na webo­vých stránek.

Jak se dělí cookies

Cookies lze roz­dě­lit pod­le toho:

Kdo je k Vám na web umisťuje

 1. Cookie prv­ní stra­ny (first par­ty coo­kie) – jejich plat­nost je ome­ze­na na domé­nu webu, kte­rý pro­hlí­ží­te. Tyto coo­kies jsou pova­žo­vá­ny za bezpečnější.
 2. Cookie tře­tí stra­ny (thi­rd par­ty coo­kie) – jsou umís­tě­ny pomo­cí skrip­tu z jiné domé­ny. Uživatele tak lze sle­do­vat napříč domé­na­mi. Používají se čas­to pro vyhod­no­ce­ní účin­nos­ti reklam­ních kanálů.

Podle trvanlivosti

 1. Krátkodobé (sessi­on coo­kie) – vyma­žou se z vaše­ho počí­ta­če po zavře­ní prohlížeče.
 2. Dlouhodobé (per­si­s­tent coo­kie) – po zavře­ní pro­hlí­že­če zůstá­va­jí zacho­vá­ny, vyma­žou se tepr­ve po uply­nu­tí vel­mi dlou­hé doby (ta zále­ží na nasta­ve­ní Vašeho pro­hlí­že­če a nasta­ve­ní coo­kie). Můžete je také ruč­ně odstranit.

Podle účelu

 1. Technické – umož­ňu­jí základ­ní funk­ce webu (např. při­hla­šo­vá­ní) nebo strá­nek (např. při­hrá­vat videa, sdí­let obsah apod.)
 2. Analytické – slou­ží pro sběr nea­no­nym­ních dat o cho­vá­ní uži­va­te­lů. Na jejich zákla­dě může­me web upra­vit web tak, aby se Vám lépe používal.
 3. Remarketingové – slou­ží k cíle­ní reklam na uži­va­te­le, kte­ří již na našem webu byli.
 4. Konverzní – s jejich pomo­cí může­me vyhod­no­tit úspěš­nost kampaní.

K čemu cookies používáme

Na našem webu pou­ží­vá­me tyto cookies:

 1. Technické – prv­ní stra­ny, krát­ko­do­bé. Zajišťují základ­ní tech­nic­kou funkč­nost webu, tj. při­hla­šo­vá­ní, vyu­ží­vá­ní slu­žeb apod.
 2. Google Analytics – prv­ní stra­ny, dlou­ho­do­bé. Jsou vyu­ži­ty ke gene­ro­vá­ní ano­nym­ních sta­tis­tik o pou­ží­vá­ní webu.
 3. Google AdWords – prv­ní stra­ny, dlou­ho­do­bé, remar­ke­tingo­vé a konverzní.
 4. Sklik – tře­tí stra­ny, dlou­ho­do­bé, remar­ke­tingo­vé a konverzní.
 5. Facebook Pixel – prv­ní stra­ny, dlou­ho­do­bé, remar­ke­tingo­vé a konverzní.
 6. Facebook Connect – prv­ní stra­ny, dlou­ho­do­bé, technické.

Do coo­kies nikdy neu­mis­ťu­je­me cit­li­vá nebo osob­ní data. Do coo­kies může­me umís­tit ID uži­va­te­le, to ale neu­mož­ňu­je tře­tím stra­nám iden­ti­fi­ko­vat kon­krét­ní osobu.

Jak lze upravit využívání cookies

Vymazání

Vymazat může­te coo­kies ve vašem pro­hlí­že­či – zpra­vi­dla bývá umís­tě­no v his­to­rii navští­ve­ných stránek.

Blokování

Prohlížeče umož­ňu­jí umís­ťo­vá­ní coo­kies na Vás počí­tač zablo­ko­vat. V tako­vém pří­pa­dě bude ale funk­ci­o­na­li­ta těch­to strá­nek ome­ze­na. Informace o nasta­ve­ní uklá­dá­ní sou­bo­rů coo­kies ve Vašem pro­hlí­že­či najde­te na strán­kách posky­to­va­te­le kon­krét­ní­ho prohlížeče:

Další infor­ma­ce o coo­kies a jejich vyu­ži­tí najde­te na strán­kách AboutCookies.org.

Tento web používá Google Analytics

Tato strán­ka pou­ží­vá služ­bu Google Analytics, posky­to­va­nou spo­leč­nos­tí Google, Inc. (dále jen “Google”). Služba Google Analytics pou­ží­vá sou­bo­rů coo­kies. Informace o uží­vá­ní strán­ky spo­lu s obsa­hem sou­bo­ru coo­kie (odkaz na pro­hlá­še­ní o pou­ží­vá­ní coo­kies) bude spo­leč­nos­tí Google pře­ne­sen a ulo­žen na ser­ve­rech ve Spojených stá­tech. Google bude uží­vat těch­to infor­ma­cí pro úče­ly vyhod­no­co­vá­ní uží­vá­ní strán­ky a vytvá­ře­ní zpráv o její akti­vi­tě, urče­ných pro její pro­vo­zo­va­te­le, a pro posky­to­vá­ní dal­ších slu­žeb týka­jí­cích se čin­nos­tí na strán­ce a uží­vá­ní inter­ne­tu vůbec. Google může také poskyt­nout tyto infor­ma­ce tře­tím oso­bám, bude-li to poža­do­vá­no záko­nem nebo budu-li tako­vé­to tře­tí oso­by zpra­co­vá­vat tyto infor­ma­ce pro Google.

Služba Google Analytics je roz­ší­ře­na o sou­vi­se­jí­cí reklam­ní funk­ce posky­to­va­né spo­leč­nos­tí Google, a to:

 • pře­hle­dy zob­ra­ze­ní v reklam­ní síti Google,
 • remar­ke­ting (zob­ra­zo­vá­ní reklam v obsa­ho­vé síti na zákla­dě zhléd­nu­tých produktů),
 • roz­ší­ře­né demo­gra­fic­ké pře­hle­dy (repor­to­vá­ní ano­nym­ních demo­gra­fic­kých dat).
 • user id – funk­ce Google Analytics, kte­rá umož­ňu­je měřit a ana­ly­zo­vat cho­vá­ní uživatelů

napříč zaří­ze­ní­mi. Jako user id je pou­ží­vá­me řetě­zec čísel nebo pís­men, nikdy nepo­u­ží­vá­me osob­ní úda­je, kte­ré by dovo­li­ly tře­tím stra­nám iden­ti­fi­ko­vat kon­krét­ní oso­bu. Více infor­ma­cí o zpra­co­vá­ní a vyu­ži­tí dat najde­te ve smluv­ních pod­mín­kách spo­leč­nos­ti Google.

Jak zakázat sledování Google Analytics

Pokud nechce­te posky­to­vat ano­nym­ní data o pou­ží­vá­ní webu služ­bě Google Analytics,  může­te pou­žít plu­gin posky­to­va­ný spo­leč­nos­tí Google. Po nain­sta­lo­vá­ní do Vašeho pro­hlí­že­če a akti­va­ci nebu­dou dále data odesílána.