Průmyslové podniky

AERO Vodochody AEROSPACE a.s.

Stručný před­mět činnosti:  výro­ba letec­kých celků
Forma spo­lu­prá­ce: • zadá­vá­ní a kon­zul­ta­ce baka­lář­ských a diplo­mo­vých prací
• odbor­ná pra­xe stu­den­tů v podnicích
• exkur­ze stu­den­tů v podnicích
• před­náš­ky na UJEP pro studenty
• účast na akcích pořá­da­ných UJEP
Kontaktní oso­ba:  Zdeňka Nováková
E-mail:  
Tel:  255 762 236
Web:  www.aero.cz

Aisan Industry Czech s.r.o.

Stručný před­mět činnosti: výro­ba pali­vo­vých čer­pa­del, modu­lů, škr­tí­cích kla­pek a hli­ní­ko­vých odlit­ků pro automobily
Forma spo­lu­prá­ce: • zadá­vá­ní a kon­zul­ta­ce baka­lář­ských a diplo­mo­vých prací
• odbor­ná pra­xe stu­den­tů v podnicích
• exkur­ze stu­den­tů v podnicích
• před­náš­ky na UJEP pro studenty
• účast na akcích pořá­da­ných UJEP
Kontaktní oso­ba: Václav Douša
E-mail:
Tel: 777 731 520
Web: www.aisan.cz

Black & Decker (Czech), s.r.o

Stručný před­mět činnosti: výro­ba a mon­táž elek­tric­ké­ho ruč­ní­ho nářa­dí a pro­fi nářa­dí včet­ně příslušenství
Forma spo­lu­prá­ce: • zadá­vá­ní a kon­zul­ta­ce baka­lář­ských a diplo­mo­vých prací
• exkur­ze stu­den­tů v podnicích
• před­náš­ky na UJEP pro studenty
• účast na akcích pořá­da­ných UJEP
• tra­i­nee pro­gra­my pro studenty
• dal­ší akti­vi­ty dle aktu­ál­ních mož­nos­tí a potřeb B&D University – dle domluvy
Kontaktní oso­ba: Markéta Řeháková
E-mail:
Tel: 475 319 206, 702 206 405
Web: www.stanleyblackanddecker.com

CzechPak Manufacturing, s.r.o.

Stručný před­mět činnosti: výro­ba a bale­ní níz­ko­ka­lo­ric­kých sladidel
Forma spo­lu­prá­ce: • zadá­vá­ní a kon­zul­ta­ce baka­lář­ských a diplo­mo­vých prací
• odbor­ná pra­xe stu­den­tů v podnicích
• exkur­ze stu­den­tů v podnicích
• před­náš­ky na UJEP pro studenty
• účast na akcích pořá­da­ných UJEP
Kontaktní oso­ba: Dagmar Hrnčiříková
E-mail:
Tel: 417 546 341
Web: www.merisant.com

Eaton Industries s.r.o.

Stručný před­mět činnosti: výro­ba – auto­mo­ti­ve sekce
Forma spo­lu­prá­ce: • zadá­vá­ní a kon­zul­ta­ce baka­lář­ských a diplo­mo­vých prací
• odbor­ná pra­xe stu­den­tů v podnicích
• exkur­ze stu­den­tů v podnicích
• před­náš­ky na UJEP pro studenty
• účast na akcích pořá­da­ných UJEP
Kontaktní oso­ba: Blanka Mikšová
E-mail:
Tel: 474 313 132
Web: www.eaton.com

Flexfill s.r.o.

Stručný před­mět činnosti: výro­ba che­mic­kých a mik­ro­bi­o­lo­gic­kých pro­duk­tů, včet­ně výzku­mu a vývo­je, vlast­ní mik­ro­bi­o­lo­gic­ká labo­ra­toř, sou­část ame­ric­ké kor­po­ra­ce NCH
Forma spo­lu­prá­ce: • zadá­vá­ní a kon­zul­ta­ce baka­lář­ských a diplo­mo­vých prací
• exkur­ze stu­den­tů v podnicích
• účast na akcích pořá­da­ných UJEP
Kontaktní oso­ba: Jana Nedvědová, per­so­nál­ní oddělení
E-mail:
Tel: 416 429 221
Web: www.flexfill.cz

Chart Ferox, a.s.

Stručný před­mět činnosti: celo­svě­to­vě uzná­va­ný výrob­ce kry­o­gen­ních zaří­ze­ní na skla­do­vá­ní, dopra­vu a dis­tri­buci zka­pal­ně­ných tech­nic­kých ply­nů (O2, N2, Ar), CO2 a uhlo­vo­dí­ků, zejmé­na zka­pal­ně­né­ho zem­ní­ho ply­nu (LNG)
Forma spo­lu­prá­ce: • zadá­vá­ní a kon­zul­ta­ce baka­lář­ských a diplo­mo­vých prací
• odbor­ná pra­xe stu­den­tů v podnicích
• exkur­ze stu­den­tů v podnicích
• před­náš­ky na UJEP pro studenty
• účast na akcích pořá­da­ných UJEP
Kontaktní oso­ba: Jana Doubravová
E-mail:
Tel: 412 507 525, 606 031 291
Web: www.chart-ferox.com

JACER-CZ, a.s.

Stručný před­mět činnosti: les­nic­ká čin­nost, dře­voz­pra­cu­jí­cí výroba
Forma spo­lu­prá­ce: • odbor­ná pra­xe stu­den­tů v podnicích
• exkur­ze stu­den­tů v podnicích
• účast na akcích pořá­da­ných UJEP
Kontaktní oso­ba: Tomáš Novák
E-mail:
Tel: 730 104 551
Web: www.jacer.cz

KNAUF INSULATION spol. s r.o.

Stručný před­mět činnosti: výro­ba mine­rál­ní izolace
Forma spo­lu­prá­ce: • zadá­vá­ní a kon­zul­ta­ce baka­lář­ských a diplo­mo­vých prací
• odbor­ná pra­xe stu­den­tů v podnicích
• exkur­ze stu­den­tů v podnicích
• před­náš­ky na UJEP pro studenty
• účast na akcích pořá­da­ných UJEP
• tra­i­nee pro­gra­my pro stu­den­ty (i mimo ČR)
• spo­lu­prá­ce na výzkum­ných a vývo­jo­vých akti­vi­tách, mar­ke­tingo­vých aktivitách
Kontaktní oso­ba: Ing. et Ing. Pavel Michálek
E-mail:
Tel: 724 933 852
Web: http://www.knaufinsulation-krupka.cz/

KS Kolbenschmidt Czech Republic, a. s.

Stručný před­mět činnosti: stro­jí­ren­ství – výro­ba pístů
Forma spo­lu­prá­ce: • zadá­vá­ní a kon­zul­ta­ce baka­lář­ských a diplo­mo­vých prací
• odbor­ná pra­xe stu­den­tů v podnicích
• exkur­ze stu­den­tů v podnicích
• účast na akcích pořá­da­ných UJEP
Kontaktní oso­ba: Ing. Martin Křivánek, Bc. Karla Hradecká
E-mail: ,
Tel: 475 303 343, 475 303 112
Web: www.kspg.com

Linet spol. s r.o.

Stručný před­mět činnosti: výro­ba zdra­vot­nic­kých prostředků
Forma spo­lu­prá­ce: • zadá­vá­ní a kon­zul­ta­ce baka­lář­ských a diplo­mo­vých prací
• odbor­ná pra­xe stu­den­tů v podnicích
• exkur­ze stu­den­tů v podnicích
• před­náš­ky na UJEP pro studenty
• účast na akcích pořá­da­ných UJEP
• men­to­ring pro stu­den­ty, projekty
Kontaktní oso­ba: Barbora Prajzlerová
E-mail:  
Tel: +420 703 151 038
Web: www.linet.com

LUKRAM s.r.o. / BELDEN Inc.

Stručný před­mět činnosti: výro­ba elek­tro­nic­kých sou­čás­tek – sys­té­mo­vá řeše­ní pře­no­su sig­ná­lu pro růz­né seg­men­ty trhu
Forma spo­lu­prá­ce: • zadá­vá­ní a kon­zul­ta­ce baka­lář­ských a diplo­mo­vých prací
• odbor­ná pra­xe stu­den­tů v podnicích
• exkur­ze stu­den­tů v podnicích
• před­náš­ky na UJEP pro studenty
• účast na akcích pořá­da­ných UJEP
Kontaktní oso­ba:  Kateřina Svobodová, HR Manager
E-mail:  
Tel:  +420 412 315 797 | Mobile: +420 725 116 789
Web:  www.beldensolutions.com

Materialise s.r.o.

Stručný před­mět činnosti: výro­ba plas­to­vých dílů pro­to­ty­pů a malo­sé­ri­o­vých dílů pomo­cí tech­no­lo­gie vaku­o­vé­ho lití, vyu­ži­tí 3D tech­no­lo­gie práš­ko­vé­ho typu pro barev­ný tisk a tisk kera­mi­ky, mož­nost vyu­ži­tí ostat­ních adi­tiv­ních tech­no­lo­gií pro 3D tisk výrob­ků (Stereolitografie, Polyjet, FDM, Laser sintering)
Forma spo­lu­prá­ce: • zadá­vá­ní a kon­zul­ta­ce baka­lář­ských a diplo­mo­vých prací
• odbor­ná pra­xe stu­den­tů v podnicích
• exkur­ze stu­den­tů v podnicích
• před­náš­ky na UJEP pro studenty
• účast na akcích pořá­da­ných UJEP
• spo­lu­prá­ce na výzkum­ných a vývo­jo­vých akti­vi­tách, mar­ke­tingo­vých  aktivitách
Kontaktní oso­ba: Ing. Roman Vaibar, Ph.D., MBA
E-mail:
Tel: 608 579 559
Web: www.materialise.cz

NCH Distribution s.r.o.

Stručný před­mět činnosti: skla­do­vá­ní a dis­tri­buce výrob­ků spo­leč­nos­ti Flexfill, dal­ších výrob­ních pod­ni­ků kor­po­ra­ce NCH, výro­ba s vyu­ži­tím kryotechnologie
Forma spo­lu­prá­ce: • zadá­vá­ní a kon­zul­ta­ce baka­lář­ských a diplo­mo­vých prací
• exkur­ze stu­den­tů v podnicích
• účast na akcích pořá­da­ných UJEP
Kontaktní oso­ba: Jana Nedvědová, per­so­nál­ní oddělení
E-mail:
Tel: 416 429 221
Web: www.nch.com

NETUREN CZECH s.r.o.

Stručný před­mět činnosti: meta­lur­gic­ká výro­ba, zušlech­ťo­vá­ní kovů
Forma spo­lu­prá­ce: • odbor­ná pra­xe stu­den­tů v podnicích
• exkur­ze stu­den­tů v podnicích
• účast na akcích pořá­da­ných UJEP
• zaměst­ná­ní absolventů
Kontaktní oso­ba: Vlastimil Roflík
E-mail:
Tel: 702 205 060
Web: www.neturen-czech.com

Nexen Tire Europe s.r.o.

Stručný před­mět činnosti: che­mic­ký prů­my­sl – výro­ba pneumatik
Forma spo­lu­prá­ce: • odbor­ná pra­xe stu­den­tů v podnicích
• exkur­ze stu­den­tů v podnicích
• účast na akcích pořá­da­ných UJEP
• zaměst­ná­ní absolventů
Kontaktní oso­ba: Jiří Štros
E-mail:
Tel: 735 757 468
Web: www.nexentireczech.cz

O-I Manufacturing Czech Republic, a.s.

Stručný před­mět činnosti: výro­ba skle­ně­ných oba­lů (lah­ví)
Forma spo­lu­prá­ce: • zadá­vá­ní a kon­zul­ta­ce baka­lář­ských a diplo­mo­vých prací
• exkur­ze stu­den­tů v podnicích
Kontaktní oso­ba: Jana Vrábelová
E-mail:
Tel: 417 517 331
Web: www.o-i.com

Ros Czech s.r.o.

Stručný před­mět činnosti: výrob­ní spo­leč­nost zamě­ře­na na vstři­ko­vá­ní plas­tů a výro­bu kine­ma­tic­kých sestav
Forma spo­lu­prá­ce: • odbor­ná pra­xe stu­den­tů v podnicích
• exkur­ze stu­den­tů v podnicích
• nabíd­ka pra­cov­ních příležitostí
Kontaktní oso­ba: Bc. Veronika Skuhrovcová, personalista
E-mail: veronika.skuhrovcová@ros.cz
Tel: 476 014 400
Web: www.ros.cz

Seall, s.r.o.

Stručný před­mět činnosti: výro­ba těs­ně­ní, návrh, výro­ba a údrž­ba hyd­rau­lic­kých a pne­u­ma­tic­kých systémů
Forma spo­lu­prá­ce: • odbor­ná pra­xe stu­den­tů v podnicích
Kontaktní oso­ba: Ing. Petr Vorlíček
E-mail:
Tel: 474 638 800
Web: www.seall.cz

SEKO Aerospace a.s.

Stručný před­mět činnosti:  stro­jí­ren­ská výro­ba – ener­ge­ti­ka, letectví
Forma spo­lu­prá­ce: • zadá­vá­ní a kon­zul­ta­ce baka­lář­ských a diplo­mo­vých prací
• odbor­ná pra­xe stu­den­tů v podnicích
• exkur­ze stu­den­tů v podnicích
• účast na akcích pořá­da­ných UJEP
Kontaktní oso­ba: Mgr. Jan Šlajcher, per­so­nál­ní manažer
E-mail:
Tel: 415 635 579
Web: www.sekogroup.com

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost

Stručný před­mět činnosti: výro­ba a pro­dej epo­xi­do­vých a alky­do­vých prys­ky­řic, včet­ně tvr­di­del a roz­pouš­tě­del a dal­ších che­mic­kých látek (hyd­ro­xid dra­sel­ný a sod­ný, allylchlo­rid, chlor­nan sod­ný, epichlorhyd­rin, perchlo­re­ty­len, kyse­li­na chlorovodíková)
Forma spo­lu­prá­ce: • zadá­vá­ní a kon­zul­ta­ce baka­lář­ských a diplo­mo­vých prací
• odbor­ná pra­xe stu­den­tů v podnicích
• exkur­ze stu­den­tů v podnicích
• účast na akcích pořá­da­ných UJEP

UNIFRAX s.r.o.

Stručný před­mět činnosti: výro­ba žáro­o­dol­ných izo­lač­ních materiálů
Forma spo­lu­prá­ce: • odbor­ná pra­xe stu­den­tů v podnicích
• exkur­ze stu­den­tů v podnicích
• účast na akcích pořá­da­ných UJEP
Kontaktní oso­ba: Mgr. Radek Snášel, vedou­cí per­so­nál­ní­ho oddělení
E-mail:
Tel: 417 800 331
Web: www.unifrax.com

WITTE Nejdek, spol. s r.o.

Stručný před­mět činnosti: vývoj, tes­to­vá­ní a výro­ba zamy­ka­cích sys­té­mů pro svě­to­vé automobilky
Forma spo­lu­prá­ce: • zadá­vá­ní a kon­zul­ta­ce baka­lář­ských a diplo­mo­vých prací
• odbor­ná pra­xe stu­den­tů v podnicích
• exkur­ze stu­den­tů v podnicích
• před­náš­ky na UJEP pro studenty
• účast na akcích pořá­da­ných UJEP
• WITTE Stipendia pro 3.–5.ročník
• WITTE Trainee Program
Kontaktní oso­ba: Mgr. Martina Poštová, HR marketing
E-mail: ,
Tel: 359 016 998
Web: www.witte-automotive.cz