Služby

Allianz pojišťovna, a.s.

Forma spo­lu­prá­ce: • nabíd­ka bri­gád a pra­cov­ních příležitostí
• účast na akcích pořá­da­ných UJEP
Kontaktní oso­ba:  Bc. Romana Postránecká
E-mail:
Tel: 607 102 483
Web: https://www.allianz.cz/

Centrum Paraple, Praha

Forma spo­lu­prá­ce: • zadá­vá­ní a kon­zul­ta­ce baka­lář­ských a diplo­mo­vých prací
• odbor­ná pra­xe studentů
• exkur­ze stu­den­tů v zařízení
• před­náš­ky na UJEP pro studenty
• účast na akcích pořá­da­ných UJEP
Kontaktní oso­ba:  Ing. Margita Pištorová
E-mail:  
Tel:  274 001 315
Web:  www.paraple.cz

Convice

Stručný před­mět činnosti: spo­leč­nost spo­ju­jí­cí pod­ni­ky a samo­stat­ně výdě­leč­ně čin­né pro­fe­si­o­ná­ly v oblas­ti IT
Forma spo­lu­prá­ce: • nabíd­ka pra­cov­ních příležitostí
Kontaktní oso­ba: Miroslav Hula
E-mail:
Tel: 777 297 784
Web: www.convice.org/job-offers

CSS, a. s.

Stručný před­mět činnosti: pora­den­ství v oblas­ti infor­mač­ních tech­no­lo­gií, per­so­na­lis­ti­ky, finan­cí a účet­nic­tví a nákup suro­vin pro fir­my ve sku­pi­ně SPOLCHEMIE GROUP
Forma spo­lu­prá­ce: • zadá­vá­ní a kon­zul­ta­ce baka­lář­ských a diplo­mo­vých prací
• odbor­ná pra­xe stu­den­tů v podnicích
• účast na akcích pořá­da­ných UJEP
Kontaktní oso­ba: Ing. Eva Stoupová
E-mail:
Tel: 477 162 064
Web: www.spolchemiegroup.cz

Kandidáti s. r. o.

Stručný před­mět činnosti: per­so­nál­ně – pora­den­ské služby
Forma spo­lu­prá­ce: • nabíd­ka pra­cov­ních pří­le­ži­tos­tí studentům
Kontaktní oso­ba: Marie Jansová (HR konzultantka)
E-mail:
Tel: 776 860 338
Web: www.kandidati.cz

ManpowerGroup s.r.o.

Stručný před­mět činnosti: per­so­nál­ní služby
Forma spo­lu­prá­ce: • exkur­ze stu­den­tů v podnicích
• účast na akcích pořá­da­ných UJEP
Kontaktní oso­ba: Kateřina Vadkertiová, Lenka Charvátová
E-mail:
Tel: 731 412 535, 734 680 405
Web: www.manpower.cz

Most k naději

Forma spo­lu­prá­ce: • zadá­vá­ní a kon­zul­ta­ce baka­lář­ských a diplo­mo­vých prací
• odbor­ná pra­xe studentů
• exkur­ze stu­den­tů v instituci
• před­náš­ky na UJEP pro studenty
• účast na akcích pořá­da­ných UJEP
Kontaktní oso­ba: Lubomír Šlapka
E-mail:

Raiffeisenbank a.s.

Stručný před­mět činnosti: jed­na z nej­vět­ších a nej­vý­znam­něj­ších bank na trhu v České repub­li­ce, nabí­zí širo­ké spek­trum slu­žeb pro sou­kro­mé i pod­ni­ko­vé klienty
Forma spo­lu­prá­ce: • odbor­ná pra­xe stu­den­tů v podnicích
• účast na akcích pořá­da­ných UJEP
Kontaktní oso­ba:  Jana Jandová
E-mail:  
Tel:  773 782 222
Web:  www.rb.cz

Sittardia s.r.o.

Stručný před­mět činnosti: Grafické stu­dio a reklam­ní agen­tu­ra s vlast­ním výrob­ním záze­mím, ori­en­tu­jí se na sto­re design, pac­ka­ging design a tis­ko­vé mate­ri­á­ly. Součástí spo­leč­nos­ti je vývo­jář­ské oddě­le­ní, kte­ré vyvi­nu­lo soft­ware na sprá­vu pro­duk­to­vých infor­ma­cí a auto­ma­ti­zo­va­nou sazbu katalogů.
Forma spo­lu­prá­ce: • zadá­vá­ní a kon­zul­ta­ce baka­lář­ských a diplo­mo­vých prací
• odbor­ná pra­xe stu­den­tů v podnicích
• před­náš­ky na UJEP pro studenty
• účast na akcích pořá­da­ných UJEP
Kontaktní oso­ba: Mgr. Martin Kadeřávek, MBA
E-mail:
Tel: 474 532 040
Web: www.sittardia.cz, www.s-print.cz, www.s-publishing.cz, www.s-adtp.cz, www.s-pim.cz

Superzájezdy.cz, s.r.o. (pobočka Neckermann Partner Ústí nad Labem)

Stručný před­mět činnosti: ces­tov­ní agentura
Forma spo­lu­prá­ce: • odbor­ná pra­xe stu­den­tů v podnicích
• účast na akcích pořá­da­ných UJEP
Kontaktní oso­ba: Zuzana Bergl
E-mail:
Tel: 773 777 046
Web: www.neckermann-online.cz

Úřad práce

Forma spo­lu­prá­ce: • zadá­vá­ní a kon­zul­ta­ce baka­lář­ských a diplo­mo­vých prací
• odbor­ná pra­xe studentů
• exkur­ze stu­den­tů v instituci
• před­náš­ky na UJEP pro studenty
• účast na akcích pořá­da­ných UJEP
Kontaktní oso­ba: Mgr. et Mgr. Radim Gabriel
E-mail:
Tel: 950 171 411
Web: http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/kop/usti_nad_labem/kontakty

ÚSP Háj u Duchcova

Forma spo­lu­prá­ce: • zadá­vá­ní a kon­zul­ta­ce baka­lář­ských a diplo­mo­vých prací
• odbor­ná pra­xe studentů
• exkur­ze stu­den­tů v zařízení
• před­náš­ky na UJEP pro studenty
• účast na akcích pořá­da­ných UJEP
Kontaktní oso­ba: Ing. Oldřich Malý
E-mail:
Tel:  773 368 282
Web: http://www.domovbournak.cz/

Vězeňská služba ČR

Stručný před­mět činnosti:
Forma spo­lu­prá­ce: • zadá­vá­ní a kon­zul­ta­ce baka­lář­ských a diplo­mo­vých prací
• odbor­ná pra­xe studentů
• exkur­ze stu­den­tů v instituci
• před­náš­ky na UJEP pro studenty
• účast na akcích pořá­da­ných UJEP
Kontaktní oso­ba: Plk. Mgr. Jiří Beránek
E-mail:
Tel: 417 593 111
Web: http://www.vscr.cz/vazebni-veznice-teplice-94/

Zdemar Ústí nad Labem s.r.o.

Stručný před­mět činnosti:  doprav­ně spe­dič­ní firma
Forma spo­lu­prá­ce: • zadá­vá­ní a kon­zul­ta­ce baka­lář­ských a diplo­mo­vých prací
• odbor­ná pra­xe stu­den­tů v podnicích
• exkur­ze stu­den­tů v podnicích
• před­náš­ky na UJEP pro studenty
• účast na akcích pořá­da­ných UJEP
Kontaktní oso­ba: Sabina Brabcová
E-mail:
Tel: 605 235 955
Web: www.zdemar.cz