Studie kampusu

Dokumentace k územnímu rozhodnutí

Níže jsou k náhle­du vizu­a­li­za­ce are­á­lu Kampus UJEP zpra­co­va­né fir­mou SIAL, archi­tek­ti a inže­ný­ři spol. s.r.o. Liberec.

Tit a Vizu V 01 (1)

Tit a Vizu V 05 (1)

S _05 sitarchitektonicka pdf S05 1000 (1)

Urbanisticko-architektonická studie

V roce 2008 byla pro­ve­de­na aktu­a­li­za­ce archi­tek­to­nic­ko-urba­nis­tic­ké stu­die kan­ce­lá­ří ARCH PROJEKT s. r. o. Hlavním pod­kla­dem pro vznik a aktu­a­li­za­ci stu­die byl sta­veb­ní pro­gram sesta­ve­ný pod­le poža­dav­ků jed­not­li­vých sou­čás­tí UJEP. Studie při­hlí­ží k před­po­klá­da­ným finanč­ním zdro­jům. Takto aktu­a­li­zo­va­ná stu­die se sta­la pod­kla­dem pro výbě­ro­vé říze­ní na zho­to­ve­ní doku­men­ta­ce k územ­ní­mu roz­hod­nu­tí. Ve výbě­ro­vém říze­ní zví­tě­zi­la fir­ma SIAL archi­tek­ti a inže­ný­ři spol. s.r.o. Liberec.

1

2

3

4

5