Podpora zapojení zahraničních odborníků - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Podpora zapojení zahraničních odborníků

Tato oblast je zaměřena na rozvoj internacionálního prostředí, a to prostřednictvím zapojení špičkových zahraničních odborníků do klíčových činností vzdělávacího procesu a tvůrčí činnosti na UJEP.

Zahraničním odborníkem se rozumí osoba, která není držitelem českého státního občanství a je mezinárodně uznávanou osobností v daném oboru (dle relevantních mezinárodních žebříčků hodnocení).
Na obsazení pozice zahraničního odborníka na UJEP se vypisuje výběrové řízení, jehož podmínky stanovuje prorektor pro vědu na základě specifik daných vědních oblastí. Výběrová komise je pětičlenná a tvoří jí prorektor pro vědu, jako její předseda, a 1 pracovník ZAMO. Ostatní 3 členy, dle vědního oboru zahraničního odborníka, jmenuje rektor na návrh děkanů fakult. Administrátorem komise bez hlasovacího práva je pracovník IGA.
Žádat za příslušnou fakultu může pouze děkan, který současně doloží připravenost konkrétního pracoviště po celou dobu působení zahraničního pracovníka na UJEP (k dispozici mu musí být pracovní místo, IT technika, laboratoře aj.).

Délka působení zahraničního odborníka na UJEP je omezena na max. 5 měsíců.
Se zahraničním odborníkem, který úspěšně projde výběrovým řízením, je uzavřena pracovní smlouva na odpovídající dobu trvání a příslušnou výši finanční odměny za jeho celkové působení na UJEP. Výši finanční odměny stanovuje prorektor pro vědu na základě celkového rozpočtu pro tuto oblast, ohlasu kandidáta a délky jeho působení na UJEP.

Žádosti o výběrová řízení se podávají průběžně pracovníkovi IGA až do vyčerpání kvóty finančních prostředků.
Žádost je nutné podat nejpozději 2 měsíce před začátkem plánovaného zapojení zahraničního odborníka na UJEP.

Zahraniční odborníci na UJEP 2019:

Prof. Ing. Ivan Lukáč, PhD.

Pan profesor Lukáč je uznávanou osobností v oblasti metalurgie kovů. Jeho výzkumné práce jsou známy a respektovány širokou odbornou veřejností – přednáší nejen v evropských zemích, ale i v zámoří.

Témata přednášek prof. Lukáče:

  • Oceli aplikované v tepelné a jaderné energetice – světové trendy výzkumu
  • Oceli pro automobilový průmysl
  • Niklové super-slitiny – princip jejich vlastností
  • Slitiny s efektem tvarové paměti
  • Únavové lomy – příčiny vzniku a způsoby jejich identifikace

doc. PhDr. Viliam Kratochvíl, Ph.D.

Pan docent Kratochvíl je odborník věnující se problematice moderních vyučovacích metod a tvorby moderních učebnic dějepisu pro všechny stupně škol. Je autorem a spoluautorem komplexu devatenácti učebnic pro základní školy a nižší stupeň víceletých gymnázií.

V průběhu pobytu na UJEP se soustředí na výuku seminární formou. Nabízí teoreticky-praktický seminář z didaktiky dějepisu a seminář s tématikou školních historických pramenů jako nedílné součásti výuky i učebnic v dějepisu. Právě tato problematika je aktuální také v souvislosti s inovacemi RVP z dějepisu, protože práce se školními historickými prameny ve výuce i v didaktickém systému učebnic je v českém prostředí stále nedostatečná.

Prof. Ing. Valentina Pidlisnyuk, DrSc.

Profesorka Valentina Pidlisnyuk je odbornice věnující se víceúčelovým fytotechnologiím, a to především pěstováním energetické plodiny druhé generace Miscanthus x giganteus na problematických půdách jako jsou kontaminované lokality nebo brownfieldy. V průběhu působení na FŽP UJEP se zaměřuje na řadu souvisejících otázek základního i aplikovaného výzkumu jako je odbourávání znečišťujících látek, kvalita a využití biomasy, rostlinný stres nebo spolupráce miscanthu s mikrobními společenstvy.

Zahraniční odborníci na UJEP 2020:

Mgr. Kumar Pranaw, Ph.D.

Pan doktor Kumar Pranaw je odborník, který se v posledních letech zabývá mikroby, které jsou zprostředkovány zvýšenou produkcí biomasy a  sanací půdy, která je kontaminovaná těžkými kovy. V současné době působí jako postdkotorand na fakultě životního prostředí (Katedra enviromentální chemie a technologie), kde pracuje na mírovém projektu NATO – Nová fytotechnologie pro čištění kontaminovaných vojenských míst.

Ke stažení: