Scientific Board

Chair­man:

Balej Mar­tin, doc. RNDr., Ph.D., rect­or UJEP

Intern­al mem­bers:
Čap­ková Pavla, prof. RNDr., DrSc., vice-dean of Fac­ulty of Sci­ence UJEP
Doulík Pavel, doc. Paed­Dr., Ph.D., dean of Fac­ulty of Eudu­ca­tion UJEP
Havel Zdeněk, doc. PhDr., CSc., dean of Fac­ulty of Health Sci­ence UJEP
Holešovský František, prof. Dr., Ing., Fac­ulty of Mech­an­ic­al Engin­eer­ing UJEP
Hrubá Michaela, doc. PhDr., Ph.D., dean of Philo­soph­ic­al Fac­ulty UJEP
Chvátalová Alena, RNDr., Ph.D., vice-rect­or for stud­ies UJEP
Jan­oš Pavel, prof. Ing., CSc., Fac­ulty of Envir­on­ment UJEP
Jílková Jiřina, prof. Ing., CSc., Fac­ulty of Social and Eco­nom­ic Stud­ies UJEP
Kout­ský Jaroslav, RNDr., Ph.D., dean of Fac­ulty of Social and Eco­nom­ic Stud­ies UJEP
Michálek Miloš, prof. Mgr., Fac­ulty of Art and Design UJEP
Michna Šte­fan, prof. Ing., PhD., dean of Fac­ulty of Mech­an­ic­al Engin­eer­ing UJEP
Mrkus Pavel, doc. Mgr.A., dean of Fac­ulty of Art and Design UJEP
Neru­da Mar­tin, Ing., Ph.D., dean of Fac­ulty of Envir­on­ment UJEP
Novák Mar­tin, doc. Ing., Ph.D., vice-rect­or for sci­ence UJEP
Novák Stan­islav, prof. RNDr., CSc., Fac­ulty of Sci­ence UJEP
Pavlík Jaroslav, doc. RNDr., CSc., dean of Fac­ulty of Sci­ence UJEP
Rad­van­ovský Zdeněk, doc. PhD., CSc., vice-rect­or for extern­al rela­tions UJEP
Royt Jan, prof. PhDr. Ing., Philo­soph­ic­al Fac­ulty UJEP
Škoda Jiří, doc. PhDr., Ph.D., vice-dean of Fac­ulty of Eudu­ca­tion UJEP
Šťast­ný Daniel, doc. Ing., Ph.D., vice-dean of Fac­ulty of Social and Eco­nom­ic Stud­ies UJEP
Šul­cová Mar­gareta, prof. MUDr., CSc., Fac­ulty of Health Sci­ence UJEP
Vaníková, Kateřina, PhDr. Mgr., Ph.D., vice-dean of Fac­ulty of Health Sci­ence UJEP
Zuker­stein, Jaroslav, Ph.D. PhDr. — vice-rect­or devel­op­ment and qual­ity UJEP

Extern­al mem­bers:
Bízková Rut, Ing., dir­ect­or of Stře­dočeské inovační centrum, Praha
Cien­ciala Jiří, doc. Ing., CSc., Gov­ern­ment Com­mis­sion­er for Moravskoslez­ský a Ústecký kraj
Fajnor Richard, doc., Mgr., vice-rect­or of Janáček Academy of Music and Per­form­ing Arts in Brno
Fiala Petr, Ing., CEO Krajská zdra­vot­ní, a. s., Ústí nad Labem
Grub­hof­fer Libor, prof. RNDr., CSc., Bio­logy centre CAS, v. v. i., České Budě­jovice
Hed­bávný Pavel, RNDr., Ph.D., dir­ect­or of Vak­uum Praha, s. r. o.
Hradecký Jan, doc. RNDr., CSc., dean of Fac­ulty of Sci­ence, Uni­ver­sity of Ostrava

Kuča Kamil, prof. Ing., Ph.D., rect­or of Uni­ver­sity of Hradec Králové
Langham­mer Jak­ub, doc. RNDr. Ph.D., vice-dena of Fac­ulty of Sci­ence, Charles Uni­ver­sity, Prague
Myšková Renáta, doc. Ing., Ph.D., dean of Fac­ulty of Eco­nom­ics and Admin­is­tra­tion, Uni­ver­sity of Par­du­bice

Pun­čochář Miroslav, Ing., DSc., dir­ect­or of The Insti­tute of Chem­ic­al Pro­cess Fun­da­ment­als CAS, v. v. i., Prague
Rameš Zdeněk, Ing., Con­stel­li­um Extru­sions Děčín, s. r. o.
Vařeka Pavel, doc. PhDr., Ph.D., Fac­ulty of Philo­sophy and Arts, Uni­ver­sity of West Bohemia, Pilsen
Veteška Jaroslav, doc. PhDr., Ph.D., The Min­istry of Edu­ca­tion, Youth and Sports, Prague
Vojtěch Dalibor, prof. Dr. Ing., The Depart­ment of Metals and Cor­ro­sion Engin­eer­ing, UCT, Prague

 

Vědecká rada je orgánem zřízeným v souladu s § 11 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění.
Funkční období Vědecké rady UJEP je shodné s funkčním obdobím rektora – 2015-2019