Na senzačním objevu v Abúsíru se podílel Ing. Brůna z FŽP

Čeští egyp­to­lo­go­vé kopa­jí­cí v Abú­sí­ru při­nes­li svě­tu dal­ší sen­zač­ní objev. Odkry­li chrá­mo­vý kom­plex sta­ro­e­gypt­ské­ho fara­o­na Rames­se II.

Uni­kát­ní objev ozná­mil Čes­ký egyp­to­lo­gic­ký ústav FF UK, jehož expe­di­ce vede­ná Mirosla­vem Bár­tou půso­bi­la v čes­ké kon­ce­si prá­vě neda­le­ko Abú­sí­ru. Díky týmu, jehož čle­nem je dlou­ho­do­bě také Ing. Vla­di­mír Brů­na z Fakul­ty život­ní­ho pro­stře­dí UJEP, byl odkryt chrá­mo­vý kom­plex o roz­mě­rech 32 × 51 m.

Na zákla­dě docho­va­ných arte­fak­tů je mož­né chrám dato­vat do obdo­bí Nové říše (cca 1279–1213 př. Kr.). Jed­ná se tak o jedi­ný arche­o­lo­gic­ky dolo­že­ný chrám na sak­kár­ské a abú­sír­ské nekro­po­li.

Za 17 let mého půso­be­ní na expe­di­cích Čes­ké­ho egyp­to­lo­gic­ké­ho ústa­vu jsem byl u vět­ši­ny význam­ných obje­vů, ať už v Egyp­tě či v Súdá­nu. Mohl bych říci, že mě už toho moc nepře­kva­pí, ale opak je prav­dou, chrám z doby Rames­se II. je uni­kum a já byl u toho.
Ing. Vla­di­mír Brů­na, FŽP UJEP