Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými potřebami - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými potřebami

Pracoviště univerzitního centra podpory pro studenty s SP garantuje odbornou podporu uchazečům a studentům se specifickými potřebami — těm, kteří vzhledem k vrozené nebo získané povaze zdravotního stavu vyžadují modifikaci studijních podmínek, zpřístupnění studijních materiálů, odstranění fyzických překážek, popř. jiné zvláštní úpravy prostor univerzity za účelem úspěšného průběhu a ukončení studia.

Univerzitní centrum podpory dělí uchazeče/studenty do následujících kategorií:

Uchazeči/studenti se zrakovým postižením

Uchazeči/studenti se sluchovým postižením

Uchazeči/studenti s pohybovým postižením

Uchazeči/studenti se specifickou poruchou učení

Uchazeči/studenti s poruchou autistického spektra

Uchazeči/studenti socio-ekonomicky zvýhodnění

Uchazeči/studenti s jinými obtížemi

 

Každému uchazeči/studentovi jsou pak podle jeho specifických potřeb vytvořeny individuální studijní podmínky. Pracoviště poskytuje podporu zejména prostřednictvím následujících standardizovaných servisních opatření – služeb:

  • zpracování studijní literatury
  • přepisovatelského/zapisovatelského servisu
  • tlumočnického servisu
  • individuální výuky
  • studijní asistence
  • osobní asistence
  • prostorové orientace
  • časové kompenzace

Pro bližší informace můžete kontaktovat pracovníky Poradenského centra UJEP:

Mgr. Vladimír Řáha
Poradenské centrum UJEP – pracoviště podpory pro studenty se SP
T: +420 608 511 851
E: 
Objekt VIKS, kancelář číslo 9
Pasteurova 1
400 96 Ústí nad Labem

Ing. Stanislava Muláčková
Poradenské centrum UJEP – pracoviště podpory pro studenty se SP
T: +420 702 202 477
E:
Objekt VIKS, kancelář číslo 9
Pasteurova 1
400 96 Ústí nad Labem

Odkaz na projekt:

Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami