ESIF - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

ESIF

UJEP má dlouhodobé zkušenosti s čerpáním finančních prostředků ze zdrojů Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). V počátcích šlo např. o programy Phare, Interreg či komunitární program Culture 2000, v rámci programového období 2004 – 2006 byla UJEP úspěšná při schvalování projektů z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, když získala 20 projektů v celkové sumě schválených rozpočtů více než 51 mil. Kč. V rámci programového období 2007 – 2013 bylo na UJEP realizováno celkem 60 projektů v rámci Operačních programů Vzdělání pro konkurenceschopnost (45 projektů), Výzkum a vývoj pro inovace (10 projektů) a Životní prostředí (5 projektů). Celkově získala UJEP z dotací 762 mil. Kč. I v programovém období 2014 – 2020 se bude UJEP pokoušet maximálně využít dostupných dotačních možností pro účely svého dalšího rozvoje.