ESIF

UJEP má dlou­ho­do­bé zku­še­nos­ti s čer­pá­ním finanč­ních pro­střed­ků ze zdro­jů Evrop­ských struk­tu­rál­ních a inves­tič­ních fon­dů (ESIF). V počát­cích šlo např. o pro­gra­my Pha­re, Interreg či komu­ni­tár­ní pro­gram Cul­tu­re 2000, v rám­ci pro­gra­mo­vé­ho obdo­bí 2004 – 2006 byla UJEP úspěš­ná při schva­lo­vá­ní pro­jek­tů z Ope­rač­ní­ho pro­gra­mu Roz­voj lid­ských zdro­jů, když zís­ka­la 20 pro­jek­tů v cel­ko­vé sumě schvá­le­ných roz­počtů více než 51 mil. Kč. V rám­ci pro­gra­mo­vé­ho obdo­bí 2007 – 2013 bylo na UJEP rea­li­zo­vá­no cel­kem 60 pro­jek­tů v rám­ci Ope­rač­ních pro­gra­mů Vzdě­lá­ní pro kon­ku­ren­ce­schop­nost (45 pro­jek­tů), Výzkum a vývoj pro ino­va­ce (10 pro­jek­tů) a Život­ní pro­stře­dí (5 pro­jek­tů). Cel­ko­vě zís­ka­la UJEP z dota­cí 762 mil. Kč. I v pro­gra­mo­vém obdo­bí 2014 – 2020 se bude UJEP pokou­šet maxi­mál­ně vyu­žít dostup­ných dotač­ních mož­nos­tí pro úče­ly své­ho dal­ší­ho roz­vo­je.