Další podpora mezinárodní spolupráce

Výzva Programu na podporu strategického řízení UJEP pro rok 2024 v oblasti internacionalizace

  • výzva k 1. kolu s termínem podání žádostí do 10. 3. 2024
  • Často kladené dotazy:
    • Které věcné změny v projektu musí být předem schváleny? Prorektorem pro internacionalizaci musí být předem (před realizací) schváleny významné věcné změny projektu. Významnými věcnými změnami jsou změny míst či institucí výjezdových a příjezdových mobilit (typicky pozvání odborníků z jiného státu nebo univerzity, než které byly deklarovány v projektové žádosti), změny v tématech seminářů a změny předmětů, které jsou převáděny do cizího jazyka. Ostatní změny mohou být provedeny bez schválení prorektorem pro internacionalizaci.
    • Které rozpočtové změny v projektu musí být předem schváleny? Veškeré čerpání rozpočtu a všechny jeho změny se řídí ustanovením o způsobilosti nákladů pro jednotlivé typy opatření v souladu s výzvou. Změny v rozpočtu uvnitř projektů (tj. přesuny mezi kapitolami) respektující tato ustanovení jsou možné. Přesuny v rozpočtu mezi projekty jedné fakulty (např. využití nedočerpaných prostředků jednoho projektu k dorovnání vyšších nákladů jiného projektu) jsou možné za následujících podmínek: (i) respektují ustanovení o způsobilosti (viz výše), (ii) kumulativí výše přesunutých prostředků mezi projekty jedné fakulty je nejvýše 2000 Kč, (iii) celková výše schválených prostředků na danou fakultu není překročena. Tyto změny nepodléhají předchozímu schválení prorektorem pro internacionalizaci.
    • Co dělat s nedočerpanými prostředky? Nedočerpané púrostředky se vracejí souhrnně za fakultu po konečném vyúčtování projektů.