Partnerství s univerzitou

Jsme jediná univerzita se sídlem v Ústeckém kraji, vzděláváme sever, a to již více než čtvrt století. Jsme moderní vzdělávací, vědecko-výzkumné a kulturní centrum Ústeckého kraje a ve své činnosti tvoříme příběhy na poli vědy, umění a sportu. Příběhy úspěšných lidí, kteří cítí odpovědnost za kraj, vněmž žijí. Při naplňování své mise a hodnot jsme otevřeni spolupráci s partnery z veřejného, soukromého i neziskového sektoru.

Formy spolupráce

 • Partnerství – závazek vzájemné spolupráce a dlouhodobé podpory určité činnosti či oblasti působnosti univerzity, univerzity jako celku nebo jejích součástí. Rozhodující při posuzování je dlouhodobost závazku na dva a více roky a souvislost podpory s naplňováním strategických cílů a priorit univerzity. Forma podpory může být jednostranná nebo může vyžadovat protiplnění ze strany univerzity. V takovém případě se řídí pravidly sponzoringu.
 • Sponzoring – závazek jednorázové či opakované podpory konkrétní činnosti či oblasti působnosti univerzity nebo jejích součástí na základě protiplnění. Sponzor může na základě vzájemné dohody poskytovat nejen finanční částku, ale také službu nebo určitý druh materiální podpory. Univerzita za získanou podporu zajistí sponzorovi předem definované protiplnění, které je smluvně ošetřeno.
 • Dárcovství – poskytnutí jednorázového příspěvku či podpory univerzitě nebo jejím součástem podle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník a podle § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb. o dani z příjmu. Předmětem daru mohou být peníze, věci movité, věci nemovité, práva apod.
 • Mediální partnerství se zástupci veřejnoprávních i soukromých médií postavené na bázi reciprocity, která je smluvně ošetřena a zpravidla se nezakládá na finanční podpoře a finančním protiplnění.

Výhody spolupráce a protiplnění

Způsoby spolupráce s partnery a sponzory a jejich rozsah a trvání jsou vždy definována smluvně na základě jednání spolupracujících stran o individuálních požadavcích zpravidla formou smlouvy o reklamě. V případě partnerství lze podmínky protiplnění definovat též individuálně. V rámci spolupráce může univerzita či její součásti poskytovat zejména:

 • umístění loga či jiné formy reklamy na vybraném místě v prostorách univerzity, na webových stránkách univerzity a jiných elektronických komunikačních kanálech, či v tištěných materiálech univerzity;
 • prostor pro odbornou, vzdělávací a osvětovou prezentaci na akcích univerzity, včetně prezentace možnosti uplatnění absolventů a absolventek;
 • spojení jména spolupracujícího subjektu se stipendijním programem (včetně výročních cen) pro studenty a studentky UJEP;
 • spojení jména spolupracujícího subjektu s konkrétní vzdělávací nebo tvůrčí aktivitou na základě realizované podpory osoby, týmu nebo rozvoje infrastruktury;
 • odbornou spolupráci v rámci výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti;
 • jinou prezentaci vnějšího partnera, která je v souladu s Komunikační strategií UJEP.

Dárcovství není vázáno na žádné specifické protiplnění ze strany univerzity.

Principy spolupráce

Principy partnerství UJEP a jeho etické zásady jsou definovány ve Směrnici rektora č. 1/2024 Pravidla pro partnerství, sponzoring a dártcovství / Rules for Partnership, Sponsorship and Donations. Při navazování spolupráce s vnějšími subjekty dodržuje univerzita a její součásti následující etická pravidla:

 • univerzita podporuje spolupráci s vnějšími subjekty za předpokladu, že je tato spolupráce v souladu s její vizí, misí, hodnotami a strategickými cíli;
 • univerzita se zavazuje, že cíl a obsah každé potenciální spolupráce individuálně posoudí s ohledem na obecná etická kritéria, zákonné normy a soulad se svými strategickými dokumenty. Při tomto posouzení bere univerzita zřetel zejména na zachování své nezávislosti a uchování svého dobrého jména;
 • při posuzování potenciální spolupráce je brán zřetel na transparentnost a zákonnost původu finančních prostředků a majetku spolupracujícího subjektu a soulad původu prostředků a činnosti subjektu s listinou základních práv a svobod;
 • v rámci spolupráce univerzita nebo její součásti vždy transparentně informují o případném střetu zájmů spolupracujících stran;
 • univerzita se zavazuje, že nebude navazovat partnerskou a sponzorskou spolupráci s politickou stranou či hnutím, a dále se subjektem, který byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin nebo vede právní spor s univerzitou;
 • pro naplnění výše uvedených kritérií je vyloučeno přijímání darů od anonymních subjektů;
 • univerzita a její součásti mohou za účelem spolupráce stanovit další kritéria a postupy.

 

Kontakt

Kontakt pro uzavírání spolupráce na úrovni celé univerzity: doc. Mgr. Pavel Raška, Ph.D. 

V případě zájmu o spolupráci s pouze jednou konkrétní fakultou se obracejte přímo na sekretariát dané součásti.