Další veřejné informace

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem byla zří­ze­na záko­nem č. 314/1991
a záko­nem č. 111/1998 se sta­la veřej­nou vyso­kou ško­lou.

IČ: 44555601
DIČ: CZ44555601
Sídlo: Pasteurova 3544/1, 400 96  Ústí nad Labem
Datová schrán­ka č. 6nhj9dq


Oznámení zámě­ru pro­de­je zbyt­né­ho nemo­vi­té­ho majet­ku – budo­vy K5 – opa­ko­va­ná výzva

Oznámení zámě­ru pro­de­je

Znalecký posu­dek

Výpis z Katastru nemo­vi­tos­tí

Kupní smlou­va (pří­má plat­ba)

Kupní smlou­va (úscho­vou)