Poplatky spojené se studiem

Sdělení pro studenty: VÝZVA STUDENTŮM — RODIČŮM

Poplat­ky za stu­di­um jsou vymě­řo­vá­ny v sou­la­du s § 58 odst. 3   záko­na č. 111/1998 Sb., o vyso­kých ško­lách a v sou­la­du s Vnitř­ní­mi před­pi­sy UJEP.

Kaž­dý stu­dent, kte­rý má povin­nost pod­le záko­na hra­dit poplat­ky za stu­di­um, obdr­ží mini­mál­ně 90 dní před splat­nos­tí poplat­ku roz­hod­nu­tí děka­na, kte­ré obsa­hu­je výši poplat­ku, splat­nost poplat­ku, ter­mín začát­ku obdo­bí, za kte­ré je popla­tek vymě­řen, a podrob­né infor­ma­ce o způ­so­bu pro­ve­de­ní plat­by (ban­kov­ní účet, vari­a­bil­ní sym­bol, spe­ci­fic­ký sym­bol).

Roz­hod­nu­tí mimo jiné obsa­hu­je pou­če­ní, že stu­dent má prá­vo podat odvo­lá­ní pro­ti roz­hod­nu­tí o vymě­ře­ní poplat­ku, a to do 30 dnů od doru­če­ní roz­hod­nu­tí.  V rám­ci odvo­la­cí­ho říze­ní je při­hlí­že­no pře­de­vším k doku­men­tům, kte­ré jsou rele­vant­ní v rám­ci sta­no­ve­né­ho  ori­en­tač­ní­ho roz­me­zí úlev uve­de­ných v Pří­lo­ze č. 2 ke Směr­ni­ci rek­to­ra č. 7/2016.

Před­pi­sy a nor­my, kte­rý­mi se poplat­ky řídí:

Zákon č. 111/1998 Sb. o vyso­kých ško­lách (§ 58, § 68)

Sta­tut UJEP (Část IV čl. 23), Stu­dij­ní a zku­šeb­ní řád UJEP (čl. 11 odst. 4)

Směr­ni­ce rek­to­ra č. 7/2016 Poplat­ky za stu­di­um

Výše poplatků spojených se studiem

Výše poplatků v akademickém roce 2019/2020 (tj. od 16. 9. 2019)

Popla­tek za úko­ny spo­je­né s při­jí­ma­cím říze­ním dle § 58 odst. 1 záko­na o vyso­kých ško­lách (čl. 1 odst. 2 písm. a) Pří­lo­hy č. 2 Sta­tu­tu UJEP) činí 500 Kč - výše je stej­ná pro všech­ny fakul­ty.

Popla­tek za stu­di­um dle § 58 odst. 3 záko­na o vyso­kých ško­lách (čl. 1 odst. 2 písm. b) Pří­lo­hy č. 2 Sta­tu­tu UJEP) činí za kaž­dých zapo­ča­tých 6 měsí­ců stu­dia 12 000 Kč - výše je stej­ná pro všech­ny fakul­ty.

Popla­tek za stu­di­um v baka­lář­ském, magis­ter­ském nebo dok­tor­ském stu­dij­ním pro­gra­mu usku­teč­ňo­va­ném v cizím jazy­ce dle § 58 odst. 4 záko­na o vyso­kých ško­lách (čl. 1 odst. 2 písm. c) Pří­lo­hy č. 2 Sta­tu­tu UJEP) — je dán Pří­ka­zem rek­to­ra č. 3/2018 Výše poplat­ků na UJEP.

 

Dal­ší infor­ma­ce k pro­ble­ma­ti­ce poplat­ků nalez­ne­te na strán­kách stu­dij­ní­ho sys­té­mu IS/STAG.

ARCHIV výše poplat­ků za stu­di­um plat­ných v před­cho­zích letech