Poplatky spojené se studiem

Informace k poplatkům za studium

Období od 1. března 2020 do 31. srpna 2020 (tzv. doba narušeného studia) se nezapočítává do doby studia podle § 58 odst. 3 zákona o vysokých školách pro účely stanovení poplatku za studium (zákon č. 188/2020 Sb. Zákon o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů).

Uznaná doba rodičovství – sdělení pro studenty: VÝZVA STUDENTŮM – RODIČŮM

 

 

Poplatky za studium jsou vyměřovány v souladu s § 58 odst. 3   zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a v souladu s Vnitřními předpisy UJEP.

Každý student, který má povinnost podle zákona hradit poplatky za studium, obdrží minimálně 90 dní před splatností poplatku rozhodnutí děkana, které obsahuje výši poplatku, splatnost poplatku, termín začátku období, za které je poplatek vyměřen, a podrobné informace o způsobu provedení platby (bankovní účet, variabilní symbol, specifický symbol).

Rozhodnutí mimo jiné obsahuje poučení, že student má právo podat odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku, a to do 30 dnů od doručení rozhodnutí.  V rámci odvolacího řízení je přihlíženo především k dokumentům, které jsou relevantní v rámci stanoveného orientačního rozmezí úlev uvedených v Příloze č. 2 ke Směrnici rektora č. 6/2023.

Předpisy a normy, kterými se poplatky řídí:

Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (§ 58, § 68)

Statut UJEP (Část IV čl. 23), Studijní a zkušební řád UJEP (čl. 11 odst. 4)

Směrnice rektora č. 6/2023 Poplatky za studium

Výše poplatků spojených se studiem

Výše poplatků v akademickém roce 2023/2024 (tj. od 01. 10. 2023)

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením dle § 58 odst. 1 zákona o vysokých školách (čl. 1 odst. 2 písm. a) Přílohy č. 2 Statutu UJEP) činí 660 Kč – výše je stejná pro všechny fakulty.

Poplatek za úkony spojené s posouzením splnění podmínky pro přijetí ke studiu podle § 48 odst. 7 zákona o vysokých školách (čl. 1 odst. 2 písm. b) Přílohy č. 2 Statutu UJEP) činí 930 Kč – výše je stejná pro všechny fakulty.

Poplatek za studium dle § 58 odst. 3 zákona o vysokých školách (čl. 1 odst. 2 písm. c) Přílohy č. 2 Statutu UJEP) činí za každých započatých 6 měsíců studia 15 000 Kč – výše je stejná pro všechny fakulty.

Poplatek za studium v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu uskutečňovaném v cizím jazyce dle § 58 odst. 4 zákona o vysokých školách (čl. 1 odst. 2 písm. d) Přílohy č. 2 Statutu UJEP) – je dán Příkazem rektora č. 1/2023 Výše poplatků na UJEP.

Další informace k problematice poplatků naleznete na stránkách studijního systému IS/STAG.

 

Výše poplatků v akademickém roce 2022/2023 (tj. od 19. 09. 2022)

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením dle § 58 odst. 1 zákona o vysokých školách (čl. 1 odst. 2 písm. a) Přílohy č. 2 Statutu UJEP) činí 500 Kč – výše je stejná pro všechny fakulty.

Poplatek za úkony spojené s posouzením splnění podmínky pro přijetí ke studiu podle § 48 odst. 7 zákona o vysokých školách (čl. 1 odst. 2 písm. b) Přílohy č. 2 Statutu UJEP) činí 880 Kč – výše je stejná pro všechny fakulty.

Poplatek za studium dle § 58 odst. 3 zákona o vysokých školách (čl. 1 odst. 2 písm. c) Přílohy č. 2 Statutu UJEP) činí za každých započatých 6 měsíců studia 12 000 Kč – výše je stejná pro všechny fakulty.

Poplatek za studium v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu uskutečňovaném v cizím jazyce dle § 58 odst. 4 zákona o vysokých školách (čl. 1 odst. 2 písm. d) Přílohy č. 2 Statutu UJEP) – je dán Příkazem rektora č. 7/2020 Výše poplatků na UJEP.

Další informace k problematice poplatků naleznete na stránkách studijního systému IS/STAG.

 

ARCHIV výše poplatků za studium platných v předchozích letech