Přihláška ke studiu

Přihlášku ke stu­diu lze podat elek­tro­nic­ky (e-při­hláš­ka), pří­pad­ně písem­ně, na pře­de­psa­ném tisko­pi­se (lze zakou­pit v papírnictví).

Upozorňujeme ucha­ze­če o stu­di­um na Fakultě soci­ál­ně eko­no­mic­ké, Fakultě zdra­vot­nic­kých stu­dií, Fakultě život­ní­ho pro­stře­dí a Filozofické fakul­tě, že tyto fakul­ty při­jí­ma­jí pou­ze elek­tro­nic­ké při­hláš­ky (e-při­hláš­ky)! V pří­pa­dě podá­ní písem­né při­hláš­ky nebu­de tato při­hláš­ka při­ja­ta a bude vrá­ce­na zpět uchazeči.

V pří­pa­dě, že podá­vá­te e-při­hláš­ku, musí­te uhra­dit popla­tek za při­hláš­ku pou­ze ban­kov­ním převodem.

E-při­hláš­ka je Vám k dis­po­zi­ci zde.