Přihláška ke studiu

Při­hláš­ku ke stu­diu lze podat elek­tro­nic­ky (e-při­hláš­ka), pří­pad­ně písem­ně, na pře­de­psa­ném tisko­pi­se (lze zakou­pit v papír­nic­tví).

Upo­zor­ňu­je­me ucha­ze­če o stu­di­um na Fakul­tě soci­ál­ně eko­no­mic­ké, Fakul­tě zdra­vot­nic­kých stu­dií, Fakul­tě život­ní­ho pro­stře­dí a Filo­zo­fic­ké fakul­tě, že tyto fakul­ty při­jí­ma­jí pou­ze elek­tro­nic­ké při­hláš­ky (e-při­hláš­ky)! V pří­pa­dě podá­ní písem­né při­hláš­ky nebu­de tato při­hláš­ka při­ja­ta a bude vrá­ce­na zpět ucha­ze­či.

V pří­pa­dě, že podá­vá­te e-při­hláš­ku, musí­te uhra­dit popla­tek za při­hláš­ku pou­ze ban­kov­ním pře­vo­dem.

E-při­hláš­ka je Vám k dis­po­zi­ci zde.