Přihláška ke studiu

Kaž­dá fakul­ta sta­no­vu­je ve svých pod­mín­kách při­jí­ma­cí­ho říze­ní na pří­sluš­ný aka­de­mic­ký rok (nalez­ne­te zde) způ­sob podá­vá­ní při­hlá­šek (tj. for­mou e‑přihlášky či na pře­de­psa­ném tisko­pi­se).

E‑přihláška je Vám k dis­po­zi­ci zde.