Rozvojový fond J. E. Purkyně

Rozvojový fond Jana Evangelisty Purkyně

Rozvojový fond Jana Evangelisty Purkyně (RF JEP) byl založen v roce 2023 jako strategický podpůrný nástroj, jehož cílem je přispět ke kvalitě a dynamice univerzity a jejích fakult. Filozofie nástroje směřuje k podpoře vybraných rozvojových témat, akcentuje rozhodování a odpovědnost fakult v podobě využití prostředků a umožňuje synergie s dalšími strategickými kroky a nástroji fakult. RF JEP je zaměřen na podporu personálního rozvoje klíčových pracovníků ve všech oblastech působení univerzity a podporu smluvního výzkumu. Je chápán jako strategický nástroj v dlouhodobém výhledu, jeho tematické nastavení, vnitřní pravidla i finanční rámce budou pravidelně aktualizovány dle momentální situace, potřeb univerzity a finančních možností.

Rozvojový fond zahrnuje následující oblasti podpory

1. Podpora stávajících klíčových pracovníků

2.A Podpora příchodu nových tuzemských klíčových pracovníků

2.B Podpora příchodu nových zahraničních klíčových pracovníků

3. Podpora smluvního výzkumu

Návrhy na využití podpory z RF JEP v oblasti 1, 2.A a 2.B se podávají průběžně formou Návrhového listu na sekretariát rektora. V oblasti 3 probíhá čerpání na základě vyhodnocení výkonu smluvního výzkumu ke konci ledna následujícího roku. Způsob, rozsah a účelnost využití prostředků rozvojového fondu za ukončený kalendářní rok je diskutováno na kolegiu rektora.

Využití podpory rozvojového fondu v roce 2023

Pro rok 2023 byla nastavena následující maximální alokace prostředků: oblast (1) Podpora stávajících klíčových pracovníků (max. částka 300 tis. Kč na fakultu za rok), oblast (2.A) Podpora příchodu nových tuzemských klíčových pracovníků (max. částka 350 tis. Kč na fakultu za rok), oblast (2.B) Podpora příchodu nových zahraničních klíčových pracovníků (max. částka 350 tis. Kč na fakultu za rok) a oblast (3) Podpora smluvního výzkumu (max. částka 550 tis. Kč na fakultu za rok).

Celkem bylo podpořeno 11 stávajících klíčových pracovníků a pracovnic na čtyřech fakultách (FF, FŽP, PF, PřF), jeden nově příchozí tuzemský klíčový pracovník (FF) a dvě nově příchozí zahraniční klíčové pracovnice na dvou fakultách (FF a FSI). Míru čerpání podpory v prvních třech oblastech v období od září 2023 (plný náběh rozvojového fondu) znázorňuje následující graf.