Vědecká rada

Před­se­da:

doc. RNDr. Mar­tin Balej, Ph.D., rek­tor UJEP

Inter­ní člen:
prof. RNDr. Pav­la Čap­ko­vá, DrSc., Pří­ro­do­vě­dec­ká fakul­ta
prof. Paed­Dr. Pavel Dou­lík, Ph.D., pro­rek­tor pro vněj­ší vzta­hy UJEP
doc. PhDr. Zde­něk Havel, CSc., děkan Fakul­ty zdra­vot­nic­kých stu­dií
prof. Paed­Dr. Miloš Hons, Ph.D., Peda­go­gic­ká fakul­ta
prof. PhDr. Micha­e­la Hru­bá, Ph.D., děkan­ka Filo­zo­fic­ké fakul­ty
RNDr. Ale­na Chváta­lo­vá, Ph.D., pro­rek­tor­ka pro stu­di­um UJEP
prof. Ing. Pavel Janoš, CSc., Fakul­ta život­ní­ho pro­stře­dí
prof. Ing. Jiři­na Jíl­ko­vá, CSc., Fakul­ta soci­ál­ně eko­no­mic­ká
doc. RNDr. Jaro­slav Kout­ský, Ph.D., děkan Fakul­ty soci­ál­ně eko­no­mic­ké
prof. RNDr. Mar­tin Lísal, DSc., Pří­ro­do­vě­dec­ká fakul­ta
doc. Dr. Ing. Pavel Kuráň, děkan Fakul­ty život­ní­ho pro­stře­dí
prof. Mgr. Miloš Michá­lek, Fakul­ta umě­ní a desig­nu
prof. Ing. Šte­fan Mich­na, PhD., děkan Fakul­ty stroj­ní­ho inže­nýr­ství
doc. MgrA. Pavel Mrkus, děkan Fakul­ty umě­ní a desig­nu
doc. Ing. Nata­ša Náprst­ko­vá, Ph.D., Fakul­ta stroj­ní­ho inže­nýr­ství
doc. Ing. Mar­tin Novák, Ph.D., pro­rek­tor pro vědu UJEP
prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., DSc., Filo­zo­fic­ká fakul­ta
prof. MUDr. Mar­tin Sameš, CSc., Fakul­ta zdra­vot­nic­kých stu­dií
prof. PhDr. Jiří Ško­da, Ph.D., děkan Peda­go­gic­ké fakul­ty
doc. RNDr. Michal Vara­dy, Ph.D., děkan Pří­ro­do­vě­dec­ké fakul­ty
PhDr. Jaro­slav Zuker­s­tein, Ph.D., pro­rek­tor pro roz­voj a kva­li­tu UJEP

Exter­ní člen:

prof. PhDr. Mar­tin Bílek, Ph.D., pro­dě­kan pro vědu a výzkum, Peda­go­gic­ká fakul­ta, Uni­ver­zi­ta Kar­lo­va
Ing. Rut Bíz­ko­vá
prof. RNDr. Jan Čer­ný, Ph.D., vedou­cí kated­ry buněč­né bio­lo­gie, Pří­ro­do­vě­dec­ká fakul­ta, UK Pra­ha
doc. Mgr. Richard Faj­nor, Janáč­ko­va aka­de­mie múzic­kých umě­ní Brno
prof. RNDr. Libor Grub­ho­f­fer, CSc., Jiho­čes­ká uni­ver­zi­ta v Čes­kých Budě­jo­vi­cích

prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D., rek­tor, Uni­ver­zi­ta Hra­dec Krá­lo­vé
prof. RNDr. Jakub Lan­gha­m­mer, Ph.D., pro­dě­kan pro IT, vněj­ší a vnitř­ní vzta­hy, Pří­ro­do­vě­dec­ká fakul­ta, UK Pra­ha
doc. Ing. Jaro­mír Lede­rer, CSc., UNICRE, Uni­pe­t­rol výzkum­ně vzdě­lá­va­cí cen­t­rum, a.s.
prof. RNDr. Tomáš Polív­ka, Ph.D., pro­rek­tor pro vědu a výzkum, JU v Čes­kých Budě­jo­vi­cích
prof. Dr. Ing. Dali­bor Voj­těch, vedou­cí Ústa­vu kovo­vých mate­ri­á­lů a koroz­ní­ho inže­nýr­ství, VŠCHT Pra­ha
prof. PhDr. Petr Vorel, CSc., pro­rek­tor pro vědu a tvůr­čí čin­nost, Uni­ver­zi­ta Par­du­bi­ce
prof. Ing. Miroslav Žiž­ka, Ph.D., děkan, Eko­no­mic­ká fakul­ta, TU v Liber­ci

 

Vědecká rada je orgánem zřízeným v souladu s § 11 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění. Funkční období Vědecké rady UJEP je shodné s funkčním obdobím rektora – 2019- 2023.

Další zasedání Vědecké rady UJEP se uskuteční v pátek 22. května 2020.