Vědecká rada - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Vědecká rada

Předseda:

doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., rektor UJEP

Interní člen:
prof. RNDr. Pavla Čapková, DrSc., Přírodovědecká fakulta
prof. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D., prorektor pro vnější vztahy UJEP
doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc., děkan Fakulty zdravotnických studií
prof. PaedDr. Miloš Hons, Ph.D., Pedagogická fakulta
prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D., děkanka Filozofické fakulty
RNDr. Alena Chvátalová, Ph.D., prorektorka pro studium UJEP
prof. Ing. Pavel Janoš, CSc., Fakulta životního prostředí
Mgr. Ondřej Moc, Ph.D., děkan Fakulty sociálně ekonomické
prof. RNDr. Martin Lísal, DSc., Přírodovědecká fakulta
doc. Dr. Ing. Pavel Kuráň, děkan Fakulty životního prostředí
prof. Mgr. Miloš Michálek, Fakulta umění a designu
prof. Ing. Štefan Michna, PhD., děkan Fakulty strojního inženýrství
doc. MgrA. Pavel Mrkus, děkan Fakulty umění a designu
doc. Ing. Nataša Náprstková, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství
doc. Ing. Martin Novák, Ph.D., prorektor pro vědu UJEP
prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., DSc., Filozofická fakulta
prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., Fakulta zdravotnických studií
prof. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D., děkan Pedagogické fakulty
doc. RNDr. Michal Varady, Ph.D., děkan Přírodovědecké fakulty
PhDr. Jaroslav Zukerstein, Ph.D., prorektor pro rozvoj a kvalitu UJEP

Externí člen:

prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D., proděkan pro celoživotní a distanční vzdělávání, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova
Ing. Rut Bízková
prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D., vedoucí katedry buněčné biologie, Přírodovědecká fakulta, UK Praha
doc. Mgr. Richard Fajnor, Janáčkova akademie múzických umění Brno
prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., Hon. D.Sc., dr. h. c., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D., rektor, Univerzita Hradec Králové
prof. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D., proděkan pro vědu, Přírodovědecká fakulta, UK Praha
doc. Ing. Jaromír Lederer, CSc., Orlen UNICRE, a.s.
prof. RNDr. Tomáš Polívka, Ph.D., zástupce vedoucího Ústavu fyziky, JU v Českých Budějovicích
prof. Dr. Ing. Dalibor Vojtěch, prorektor pro vědu a výzkum, VŠCHT Praha
prof. PhDr. Petr Vorel, CSc., Univerzita Pardubice
prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D., prorektor pro vzdělávání a vnitřní legislativu, TU v Liberci

 

Vědecká rada je orgánem zřízeným v souladu s § 11 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění. Funkční období Vědecké rady UJEP je shodné s funkčním obdobím rektora – 2019- 2023.

Další zasedání Vědecké rady UJEP se uskuteční v pátek 24. února 2023.