Vědecká rada

Předseda:

Balej Martin, doc. RNDr., Ph.D., rektor UJEP

Interní členové:
Čapková Pavla, prof. RNDr., DrSc., členka Rady pro vnitřní hodnocení UJEP
Doulík Pavel, prof. PaedDr., Ph.D., děkan Pedagogické fakulty UJEP
Havel Zdeněk, doc. PhDr., CSc., děkan Fakulty zdravotnických studií UJEP
Holešovský František, prof. Dr., Ing., Fakulta strojního inženýrství UJEP
Hrubá Michaela, prof. PhDr., Ph.D., děkanka Filozofické fakulty UJEP
Chvátalová Alena, RNDr., Ph.D., prorektorka pro studium UJEP
Janoš Pavel, prof. Ing., CSc., Fakulta životního prostředí UJEP
Jílková Jiřina, prof. Ing., CSc., Fakulta sociálně ekonomická UJEP
Koutský Jaroslav, doc., RNDr., Ph.D., děkan Fakulty sociálně ekonomické UJEP
Michálek Miloš, prof. Mgr., katedra všeobecné průpravy Fakulty umění a designu UJEP
Michna Štefan, prof. Ing., PhD., děkan Fakulty strojního inženýrství UJEP
Mrkus Pavel, doc. MgrA., děkan Fakulty umění a designu UJEP
Neruda Martin, Ing., Ph.D., děkan Fakulty životního prostředí UJEP
Novák Martin, doc. Ing., Ph.D., prorektor pro vědu UJEP
Novák Stanislav, prof. RNDr., CSc., proděkan pro vědu Fakulty zdravotnických studií UJEP
Pavlík Jaroslav, doc. RNDr., CSc., proděkan pro vědu Přírodovědecké fakulty UJEP
Radvanovský Zdeněk, doc. PhD., CSc., prorektor pro vnější vztahy UJEP
Royt Jan, prof. PhDr. Ing., katedra historie Filozofické fakulty UJEP
Škoda Jiří, doc. PhDr., Ph.D., proděkan pro studium Pedagogické fakulty UJEP
Šťastný Daniel, doc. Ing., Ph.D., člen Rady pro vnitřní hodnocení UJEP
Šulcová Margareta, prof. MUDr., CSc., Fakulta zdravotnických studií UJEP
Tichá Kateřina, PhDr. Mgr., Ph.D., proděkanka pro studium Fakulty zdravotnických studií UJEP                  Zukerstein Jaroslav, PhDr. Ph.D., prorektor pro rozvoj a kvalitu UJEP

Externí členové:
Bízková Rut, Ing., ředitelka Středočeského inovačního centra, Praha
Cienciala Jiří, doc. Ing., CSc., vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj
Fajnor Richard, doc., Mgr., prorektor Janáčkovy akademie múzických umění, Brno
Fiala Petr, Ing., generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., Ústí nad Labem
Grubhoffer Libor, prof. RNDr., CSc., Biologické centrum AV ČR, v. v. i., České Budějovice
Hedbávný Pavel, RNDr., Ph.D., ředitel Vakuum Praha, s. r. o.

Hnilica Jiří, prof. Ing., Ph.D., prorektor pro mezinárodní vztahy a informační systémy VŠE
Hradecký Jan, doc. RNDr., CSc., děkan Přírodovědecké fakulty, Ostravská univerzita

Kuča Kamil, prof. Ing., Ph.D., rektor Univerzity Hradec Králové
Langhammer Jakub, doc. RNDr. Ph.D., proděkan Přírodovědecké fakulty, Univerzita Karlova, Praha
Myšková Renáta, doc. Ing., Ph.D., docentka Fakulty ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice

Punčochář Miroslav, Ing., DSc., ředitel ÚCHP AV ČR, v. v. i., Praha
Rameš Zdeněk, Ing., Constellium Extrusions Děčín, s. r. o.
Vařeka Pavel, doc. PhDr., Ph.D., Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni
Veteška Jaroslav, doc. PhDr., Ph.D., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Praha
Vojtěch Dalibor, prof. Dr. Ing., Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství, Vysoká škola chemicko-technologická, Praha

 

Vědecká rada je orgánem zřízeným v souladu s § 11 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění. Funkční období Vědecké rady UJEP je shodné s funkčním obdobím rektora – 2015-2019

Další zasedání Vědecké rady se uskuteční v pátek 24. května 2019.