Vědecká rada

Předseda:

doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D., rektor UJEP

Interní člen:
doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., prorektor pro projekty Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) UJEP
doc. PaedDr. Ladislav Bláha, Ph.D., děkan, Pedagogická fakulta
doc. Ing. Jaromír Cais, Ph.D., děkan, Fakulta strojního inženýrství
doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D., děkan, Filozofická fakulta
prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D., Filozofická fakulta
RNDr. Alena Chvátalová, Ph.D., prorektorka pro studium UJEP
prof. Mgr. Zdena Kolečková, Ph.D., děkanka, Fakulta umění a designu
prof. Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D., Přírodovědecká fakulta
doc. Dr. Ing. Pavel Kuráň, děkan, Fakulta životního prostředí
prof. Ing. Štefan Michna, PhD., Fakulta strojního inženýrství
Mgr. Ondřej Moc, Ph.D., děkan, Fakulta sociálně ekonomická
doc. Ing. Martin Novák, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství
prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., Fakulta zdravotnických studií
doc. Ing. Jan Slavík, Ph.D., prorektor pro vědu a výzkum UJEP
prof. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D., Pedagogická fakulta
doc. Mgr. Michaela Thelenová, proděkanka pro studium, Fakulta umění a designu
doc. RNDr. Michal Varady, Ph.D., děkan, Přírodovědecká fakulta

Externí člen:

prof. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D., Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Univerzita Karlova
doc. Mgr. Richard Fajnor, Janáčkova akademie múzických umění Brno
doc. Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D., rektor, Slezská univerzita
doc. Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D., děkan, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita

prof. RNDr. Tomáš Polívka, Ph.D., zástupce vedoucího Ústavu fyziky, JU v Českých Budějovicích
prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D., proděkan pro vědu a výzkum, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova
prof. Dr. Ing. Dalibor Vojtěch, prorektor pro vědu a výzkum, VŠCHT Praha
prof. PhDr. Petr Vorel, CSc., Univerzita Pardubice
doc. Ing. Tomáš Weidlich, Ph.D., Univerzita Pardubice
prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D., prorektor pro vzdělávání a vnitřní legislativu, Technická Univerzita v Liberci

 

Vědecká rada je orgánem zřízeným v souladu s § 11 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění. Funkční období Vědecké rady UJEP je shodné s funkčním obdobím rektora – 2023- 2027.

Další zasedání Vědecké rady UJEP se uskuteční ve čtvrtek 20. června 2024.