Vědecká rada - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Vědecká rada

Předseda:

doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., rektor UJEP

Interní člen:
prof. RNDr. Pavla Čapková, DrSc., Přírodovědecká fakulta
prof. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D., prorektor pro vnější vztahy UJEP
doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc., děkan Fakulty zdravotnických studií
prof. PaedDr. Miloš Hons, Ph.D., Pedagogická fakulta
prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D., děkanka Filozofické fakulty
RNDr. Alena Chvátalová, Ph.D., prorektorka pro studium UJEP
prof. Ing. Pavel Janoš, CSc., Fakulta životního prostředí
prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc., Fakulta sociálně ekonomická
doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D., děkan Fakulty sociálně ekonomické
prof. RNDr. Martin Lísal, DSc., Přírodovědecká fakulta
doc. Dr. Ing. Pavel Kuráň, děkan Fakulty životního prostředí
prof. Mgr. Miloš Michálek, Fakulta umění a designu
prof. Ing. Štefan Michna, PhD., děkan Fakulty strojního inženýrství
doc. MgrA. Pavel Mrkus, děkan Fakulty umění a designu
doc. Ing. Nataša Náprstková, Ph.D., Fakulta strojního inženýrství
doc. Ing. Martin Novák, Ph.D., prorektor pro vědu UJEP
prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., DSc., Filozofická fakulta
prof. MUDr. Martin Sameš, CSc., Fakulta zdravotnických studií
prof. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D., děkan Pedagogické fakulty
doc. RNDr. Michal Varady, Ph.D., děkan Přírodovědecké fakulty
PhDr. Jaroslav Zukerstein, Ph.D., prorektor pro rozvoj a kvalitu UJEP

Externí člen:

prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D., proděkan pro vědu a výzkum, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova
Ing. Rut Bízková
prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D., vedoucí katedry buněčné biologie, Přírodovědecká fakulta, UK Praha
doc. Mgr. Richard Fajnor, Janáčkova akademie múzických umění Brno
prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., Hon. D.Sc., dr. h. c., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D., rektor, Univerzita Hradec Králové
prof. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D., proděkan pro IT, vnější a vnitřní vztahy, Přírodovědecká fakulta, UK Praha
doc. Ing. Jaromír Lederer, CSc., UNICRE, Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.
prof. RNDr. Tomáš Polívka, Ph.D., prorektor pro vědu a výzkum, JU v Českých Budějovicích
prof. Dr. Ing. Dalibor Vojtěch, vedoucí Ústavu kovových materiálů a korozního inženýrství, VŠCHT Praha
prof. PhDr. Petr Vorel, CSc., prorektor pro vědu a tvůrčí činnost, Univerzita Pardubice
prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D., děkan, Ekonomická fakulta, TU v Liberci