Vědecká rada

Předseda:

Balej Martin, doc. RNDr., Ph.D., rek­tor UJEP

Interní čle­no­vé:
Čapková Pavla, prof. RNDr., DrSc., pro­dě­kan­ka Přírodovědecké fakul­ty UJEP
Doulík Pavel, doc. PaedDr., Ph.D., děkan Pedagogické fakul­ty UJEP
Havel Zdeněk, doc. PhDr., CSc., děkan Fakulty zdra­vot­nic­kých stu­dií UJEP
Holešovský František, prof. Dr., Ing., Fakulta stroj­ní­ho inže­nýr­ství UJEP
Hrubá Michaela, doc. PhDr., Ph.D., děkan­ka Filozofické fakul­ty UJEP
Chvátalová Alena, RNDr., Ph.D., pro­rek­tor­ka pro stu­di­um UJEP
Janoš Pavel, prof. Ing., CSc., pro­dě­kan pro vědu Fakulty život­ní­ho pro­stře­dí UJEP
Jílková Jiřina, prof. Ing., CSc., Fakulta soci­ál­ně eko­no­mic­ká UJEP
Koutský Jaroslav, doc., RNDr., Ph.D., děkan Fakulty soci­ál­ně eko­no­mic­ké UJEP
Michálek Miloš, prof. Mgr., kated­ra vše­o­bec­né prů­pra­vy Fakulty umě­ní a desig­nu UJEP
Michna Štefan, prof. Ing., PhD., děkan Fakulty stroj­ní­ho inže­nýr­ství UJEP
Mrkus Pavel, doc. MgrA., děkan Fakulty umě­ní a desig­nu UJEP
Neruda Martin, Ing., Ph.D., děkan Fakulty život­ní­ho pro­stře­dí UJEP
Novák Martin, doc. Ing., Ph.D., pro­rek­tor pro vědu UJEP
Novák Stanislav, prof. RNDr., CSc., kated­ra fyzi­ky Přírodovědecké fakul­ty UJEP
Pavlík Jaroslav, doc. RNDr., CSc., děkan Přírodovědecké fakul­ty UJEP
Radvanovský Zdeněk, doc. PhD., CSc., pro­rek­tor pro vněj­ší vzta­hy UJEP
Royt Jan, prof. PhDr. Ing., kated­ra his­to­rie Filozofické fakul­ty UJEP
Škoda Jiří, doc. PhDr., Ph.D., pro­dě­kan pro stu­di­um Pedagogické fakul­ty UJEP
Šťastný Daniel, doc. Ing., Ph.D., člen Rady pro vnitř­ní hod­no­ce­ní UJEP
Šulcová Margareta, prof. MUDr., CSc., Fakulta zdra­vot­nic­kých stu­dií UJEP
Tichá Kateřina, PhDr. Mgr., Ph.D., pro­dě­kan­ka pro stu­di­um Fakulty zdra­vot­nic­kých stu­dií UJEP                  Zukerstein Jaroslav, PhDr. Ph.D., pro­rek­tor pro roz­voj a kva­li­tu UJEP

Externí čle­no­vé:
Bízková Rut, Ing., ředi­tel­ka Středočeského ino­vač­ní­ho cen­t­ra, Praha
Cienciala Jiří, doc. Ing., CSc., vlád­ní zmoc­ně­nec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj
Fajnor Richard, doc., Mgr., pro­rek­tor Janáčkovy aka­de­mie múzic­kých umě­ní, Brno
Fiala Petr, Ing., gene­rál­ní ředi­tel Krajské zdra­vot­ní, a. s., Ústí nad Labem
Grubhoffer Libor, prof. RNDr., CSc., Biologické cen­t­rum AV ČR, v. v. i., České Budějovice
Hedbávný Pavel, RNDr., Ph.D., ředi­tel Vakuum Praha, s. r. o.

Hnilica Jiří, prof. Ing., Ph.D., pro­rek­tor pro mezi­ná­rod­ní vzta­hy a infor­mač­ní sys­témy VŠE
Hradecký Jan, doc. RNDr., CSc., děkan Přírodovědecké fakul­ty, Ostravská univerzita

Kuča Kamil, prof. Ing., Ph.D., rek­tor Univerzity Hradec Králové
Langhammer Jakub, doc. RNDr. Ph.D., pro­dě­kan Přírodovědecké fakul­ty, Univerzita Karlova, Praha
Myšková Renáta, doc. Ing., Ph.D., docent­ka Fakulty eko­no­mic­ko-správ­ní, Univerzita Pardubice

Punčochář Miroslav, Ing., DSc., ředi­tel ÚCHP AV ČR, v. v. i., Praha
Rameš Zdeněk, Ing., Constellium Extrusions Děčín, s. r. o.
Vařeka Pavel, doc. PhDr., Ph.D., Filozofická fakul­ta Západočeské uni­ver­zi­ty v Plzni
Veteška Jaroslav, doc. PhDr., Ph.D., Ministerstvo škol­ství, mlá­de­že a tělo­vý­cho­vy, Praha
Vojtěch Dalibor, prof. Dr. Ing., Ústav kovo­vých mate­ri­á­lů a koroz­ní­ho inže­nýr­ství, Vysoká ško­la che­mic­ko-tech­no­lo­gic­ká, Praha

 

Vědecká rada je orgánem zřízeným v souladu s § 11 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění. Funkční období Vědecké rady UJEP je shodné s funkčním obdobím rektora – 2015-2019

Další zasedání Vědecké rady se uskuteční v pátek 23. listopadu 2018.