Grant města Ústí nad Labem

Přehledy pro­jek­tů jed­not­li­vých fakult Univerzity Jana Evangelisty Purkyně rea­li­zo­va­ných v letech 2001- 2009, kte­ré jsou finan­co­vá­ny díky Grantům měs­ta Ústí nad Labem jsou uve­de­ny níže.

Z roz­počtu sta­tu­tár­ní­ho měs­ta Ústí nad Labem byla schvá­le­na na rok 2017 část­ka ve výši 200 000,-Kč na pod­po­ru akcí a pro­jek­tů, kte­ré pořá­dá Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.