Grant města Ústí nad Labem

Projekty 2009

Řešitel Název gran­tu finan­ce v tis. Kč
Fakulta uži­té­ho umě­ní a desig­nu
Iveta Kulhavá,
garant: prof. MgA. Miroslav Vojtěchovský
Internetové strán­ky pro děti
Závěrečná zprá­va
 20
MgA. Martin Kuriš Baryk (kni­ha pohá­dek)
Závěrečná zprá­va
 15
PhDr. Martin Raudenský, Ph.D. Triko pro měs­to (feno­mén měs­ta v sou­do­bém gra­fic­kém desig­nu)
Závěrečná zprá­va
 11
BcA. Alena Šeberlová,
garant: PhDr. Tomáš Pavlíček, Ph.D.
Výstava Instantní živo­ty
Závěrečná zprá­va
 20
BcA. Iva Tattermuschová,
BcA. Jakub Štěpánek
“Kotec na scé­ně” Série pre­zen­ta­cí mla­dé­ho desig­nu a umě­ní v Činoherním stu­diu v Ústí nad Labem
Závěrečná zprá­va
 25
Mgr. Anna Vartecká Cena EXIT (Bienále umě­lec­kých pro­jek­tů stu­den­tů čes­kých vyso­kých umě­lec­kých škol, 4. roč­ník)
Závěrečná zprá­va
 25
Filozofická fak­tul­ta
PhDr. Jaroslav Rokoský, Ph.D. Dvacet let od pádu komu­nis­mu (Sametová revo­lu­ce v Ústí nad Labem)
Závěrečná zprá­va
 48
Pedagogická fakul­ta
PaedDr. Blanka Janáčková Pověsti a vyprá­vě­ní o měs­tě Ústí nad Labem a jeho oko­lí v uči­vu 1. stup­ně ZŠ
Závěrečná zprá­va
 20
MgA. Luděk Prošek Galerie BIT – rea­li­za­ce nové­ho výstav­ní­ho pro­sto­ru v Ústí nad Labem
Závěrečná zprá­va
 24
Přírodovědecká fak­tul­ta
Doc. RNDr. Jaromír Hajer, CSc.,
Dana Řeháková,
Marcela Strnadová
Využití vol­né­ho času veřej­nos­ti v pro­sto­rách skle­ní­ku kated­ry bio­lo­gie PřF UJEP
Závěrečná zprá­va
Příloha 1, Příloha 2, Příloha 3
 42
Celkem  250
Zápis ze závě­reč­né­ho opo­nent­ní­ho říze­ní 2009

 

 Projekty  2008

Řešitel Název gran­tu finan­ce v tis. Kč
Fakulta uži­té­ho umě­ní a desig­nu
Doc. Ilja Bílek, akad. mal. Výstava Transfúze
Závěrečná zprá­va
15
Mgr. Martin Kolář Výstavní pro­jekt FErUM
Závěrečná zprá­va
7
BcA. Jan Löbl Výstava: Příbuzní
Závěrečná zprá­va
 5
Mgr. Zbyněk Sedláček Svatomarkovské pro­ce­sí (umě­lec­ký hap­pe­ning)
Závěrečná zprá­va
 11,5
BcA. Iva Tattermuschová,
BcA. Jakub Štěpánek
Interaktivní výlo­ha – série mul­ti­me­di­ál­ních pre­zen­ta­cí v pro­sto­ru Katedry vizu­ál­ní komu­ni­ka­ce FUUD UJEP “Kotec”
Závěrečná zprá­va
Příloha 1, Příloha 2, Příloha 3, Příloha 4, Příloha 5
 11,5
Fakulta výrob­ních tech­no­lo­gií a manage­men­tu
Ing. Ladislav Stančík Ústí nad Labem ve foto­gra­fii (foto­gra­fic­ká sou­těž, násled­ně ver­ni­sáž výsta­vy, pro stu­den­ty a zaměst­nan­ce UJEP)
Závěrečná zprá­va
 17
PhDr. Jan Novotný, Ph.D Město Ústí nad Labem oči­ma žáků ZŠ (výsta­va žákov­ských pro­jek­tů)
Závěrečná zprá­va
 19,5
Fakulta život­ní­ho pro­stře­dí
Ing. Tomáš Dolanský, Ph.D,
Bc. Markéta Štěnová,
Bc. Eva Záveská
Podpora stu­dent­ské sou­tě­že GEOCUP 2008
Závěrečná zprá­va
 20
Ing. Tomáš Dolanský, Ph.D,
Bc. David Pavlíček,
Bc. Jiří Štojdl,
Bc. Eva Záveská
Výstava: Mapy ukry­té v archi­vech
Závěrečná zprá­va
 31
Mgr. Ladislava Filipová,
Mgr. Václav Beran
Naučná pří­ro­do­věd­ná stez­ka podél labské cyk­lotra­sy Hamburk – Praha v úseku Ústí nad Labem – Sebuzín (vytvo­ře­ní 6 pane­lů)
Závěrečná zprá­va
Příloha 1
 40
Filozofická fak­tul­ta
PhDr. Jaroslav Rokoský PhD.,
Mgr. Jaroslava Klímová
Výstava: Události roku 1968 (1969) na Pedagogické fakul­tě v Ústí n.L.
Závěrečná zprá­va
 10
Pedagogická fakul­ta
 PaedDr. Blanka Janáčková Pověsti měs­ta Ústí nad Labem s obráz­ky Vladimíra Šavla (vytvo­ře­ní make­ty lite­rár­ní pří­ruč­ky pro žáky 1. stup­ně ZŠ)
Závěrečná zprá­va
 20
 PhDr. Lenka Přibylová, Ph. D.,
PaedDr. Jan Kyslík
Česko – němec­ké hudeb­ní vzta­hy v minu­los­ti a sou­čas­nos­ti (webo­vá mezi­ná­rod­ní vědec­ká kon­fe­ren­ce)
Závěrečná zprá­va
 25
Přírodovědecká fak­tul­ta
 RNDr. Ivan Farský, CSc.,
Mgr. Pavel Raška,
Mgr. Zuzana Ceeová,
Ing. Martin Neruda Ph.D.
Úprava toku Chuderovského poto­ka v zamýš­le­né rekre­ač­ní zóně MO Severní Terasa
Závěrečná zprá­va
 17,5
  Celkem  250
Zápis ze závě­reč­né­ho opo­nent­ní­ho říze­ní 2008

 

Projekty 2007

Řešitel Název pro­jek­tu finan­ce v tis. Kč
FSE
Bc. Libor Pacovský, B.A.
(garant: PaedDr. Jan Eichler)
Studenti VŠ a pod­po­ra eko­lo­gic­ké­ho pově­do­mí v Ústí nad Labem – orga­ni­za­ce před­ná­šek stu­den­tů UJEP na aktu­ál­ní téma­ta v oblas­ti ochra­ny život­ní­ho pro­stře­dí
Závěrečná zprá­va
 25
 FUUD
Mgr. Martin Kolář Kurátorský expe­ri­ment II – Země sniv­ců – orga­ni­za­ce výsta­vy ve výstav­ních pro­sto­rách PF UJEP
Závěrečná zprá­va
 10
BcA. Iva Tattermuschová,
BcA. Jakub Štěpánek
(garant: Mgr. Jaroslav Polanecký, Ph.D.)
Interaktivní výlo­ha – série mul­ti­me­di­ál­ních pre­zen­ta­cí v expe­ri­men­tál­ním pro­sto­ru Katedry vizu­ál­ní komu­ni­ka­ce FUUD UJEP “Kotec” – orga­ni­za­ce 5 výstav v pro­sto­rách gale­rie FUUD
Závěrečná zprá­va
 30
FVTM
Ing. Ladislav Stančík Ústí nad Labem ve foto­gra­fii – foto­gra­fic­ká sou­těž stu­den­tů a pra­cov­ní­ků UJEP zamě­ře­ná na měs­to ÚL spo­je­ná s výsta­vou na Magistrátě ÚL. Fotografie budou po výsta­vě k dipo­zi­ci magis­trá­tu i UJEP
Závěrečná zprá­va
 40
FŽP
Ing. Richard Pokorný, DiS Jeskyně Ústeckého okre­su – zapo­me­nu­tá krá­sa pod­ze­mí – zma­po­vá­ní a pří­pra­va infor­mač­ních mate­ri­á­lů o jes­ky­ních na úze­mí ústec­ké­ho okre­su
Závěrečná zprá­va
 25
FF
PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. Zapojení kated­ry his­to­rie FF UJEP do pří­pra­vy por­tá­lu Ústí – Aussig.net – web o archi­tek­tu­ře na seve­ru – zma­po­vá­ní a vysta­ve­ní infor­ma­cí o nej­za­jí­ma­věj­ších stav­bách ve měs­tě ÚL
Závěrečná zprá­va
 13
PF
František Paikrt
(garant: PhDr. Jiří Kirchner Ph.D.)
Kvalita, dostup­nost a funkč­nost dět­ských hřišť ve měs­tě Ústí nad Labem – zma­po­vá­ní všech dět­ských hřišť na úze­mí měs­ta Ústí nad Labem, zhod­no­ce­ní jejich tech­nic­ké­ho sta­vu a for­mu­la­ce dopo­ru­če­ní, jak s nimi dále naklá­dat
Závěrečná zprá­va
 30
PŘF 
RNDr. Lenka Němcová Zpřístupnění skle­ní­ku a zahra­dy kated­ry bio­lo­gie PřF UJEP v Ústí nad Labem veřej­nos­ti (pokra­čo­vá­ní 4. rok) – rea­li­za­ce veřej­ných výstav ve skle­ní­cích UJEP
Závěrečná zprá­va
 42
rek­to­rát   
Kateřina Hrušková, Petr Bernát
(garant: doc. Ing Iva Ritschelová, CSc.)
Ústí nad Labem – mezi­ná­rod­ní měs­to – akti­vi­ty spo­je­né s poby­tem zahra­nič­ních stu­den­tů na UJEP. Představení zahra­nič­ním stu­den­tů měs­to ÚL a před­sta­ve­ní cizích kul­tur úste­ča­nům. Příprava mate­ri­á­lů se základ­ní­mi prak­tic­ký­mi infor­ma­ce­mi pro zahra­nič­ní stu­den­ty o ÚL.
Závěrečná zprá­va
 35
Celkem  250
Zápis ze závě­reč­né­ho opo­nent­ní­ho říze­ní 2007

 

Projekty 2006

Řešitel Název gran­tu finan­ce v tis. Kč
Fakulta uži­té­ho umě­ní a desig­nu
Ak. mal. Prof. Bohdan Mrázek Fashion EX… III.Závěrečná zprá­va 25
Fakulta život­ní­ho pro­stře­dí
Pavel Obrdlík V obra­ze 2006 – Reloaded (Cyklus dis­kuz­ních pod­ve­če­rů zamě­ře­ných na pro­ble­ma­ti­ku život­ní­ho prostředí)Závěrečná zprá­va 25
Pedagogická fakul­ta
PaedDr. Ladislav Bláha, Ph.D. Sledování pohy­bo­vých akti­vit oby­va­tel­stva Ústeckého kra­je a roz­ví­je­ní mož­nos­tí jejich pro­vo­zo­vá­ní u spe­ci­fic­kých sku­pin popu­la­ce­Zá­vě­reč­ná zprá­va 35
PaedDr. Blanka Janáčková Příběhy (pověs­ti) měs­ta Ústí nad LabemZávěrečná zprá­va
Příloha
15
Přírodovědecká fakul­ta
Mgr. Pavla Hofmanová Intenzivní pří­pra­va uči­te­lů a stu­den­tů základ­ních a střed­ních škol z Ústí nad Labem a oko­lí pro celo­stát­ní sou­tě­že v mate­ma­ti­ce a fyzi­ce­Zá­vě­reč­ná zprá­va 25
RNDr. Lenka Němcová, CSc. Zpřístupnění skle­ní­ku a zahra­dy kated­ry bio­lo­gie Pedagogické fakul­ty UJEP v Ústí nad Labem veřej­nos­ti (pokra­čo­vá­ní 3. rok)Závěrečná zprá­va 40
Ústav huma­nit­ních stu­di­jí
PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. Kampus Univerzity J.E.Purkyně jako význam­ná sou­část cen­t­ra kraj­ské­ho měs­ta Ústí nad LabemZávěrečná zprá­va 35
Celkem 200
Zápis ze závě­reč­né­ho opo­nent­ní­ho říze­ní 2006

 

 

Projekty 2005

Řešitel Název gran­tu finan­ce v tis. Kč
Fakulta soci­ál­ně eko­no­mic­ká
Mgr. Radka Michelová,
Ing. Dita Štyvarová
Zmapování potře­by dal­ší­ho vzdě­lá­vá­ní posky­to­va­te­lů vybra­ných soci­ál­ních slu­žeb v Ústeckém kra­ji
Závěrečná zprá­va
15
Fakulta život­ní­ho pro­stře­dí
Ing. Tomáš Dolanský Historická mapo­vá díla na úze­mí měs­ta Ústí nad Labem a jeho oko­lí
Závěrečná zprá­va
26
Pedagogická fakul­ta
PaedDr. Ladislav Bláha, Ph.D. Realizace vybra­ných pohy­bo­vých akti­vit u zra­ko­vě posti­že­ných spo­lu­ob­ča­nů měs­ta Ústí nad Labem
Závěrečná zprá­va
39
Mgr. Pavla Hofmanová Rozvíjení talen­tu k mate­ma­tic­ké­mu myš­le­ní u stu­den­tů střed­ních škol v Ústí nad Labem a oko­lí
Závěrečná zprá­va
25
PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. Prostor Campusu Univerzity J. E. Purkyně – sou­část měs­ta Ústí n.L. v minu­los­ti i budouc­nos­ti II. (pokra­čo­vá­ní)
Závěrečná zprá­va
28
RNDr. Lenka Němcová, CSc. Zpřístupnění skle­ní­ku a zahra­dy kated­ry bio­lo­gie Pedagogické fakul­ty UJEP v Ústí nad Labem veřej­nos­ti (pokra­čo­vá­ní)
Závěrečná zprá­va
30
Fakulta uži­té­ho umě­ní a desig­nu
Mgr. Zdena Kolečková Periferní topo­gra­fie
Závěrečná zprá­va
21
Celkem 184
Zápis ze závě­reč­né­ho opo­nent­ní­ho říze­ní 2005

 

Projekty 2004

Řešitel Název gran­tu finan­ce v tis. Kč 
Společný pro­jekt Pedagogické fakul­ty a Fakulty soci­ál­ně eko­no­mic­ké
Balek Petr, PhDr.
Bláha Ladislav, PaedDr., Ph.D.
Místo pohy­bo­vých akti­vit ve vytvá­ře­ní život­ní­ho sty­lu u obča­nů měs­ta Ústí nad Labem a per­spek­ti­vy jeho kul­ti­va­ce a vol­no­ča­so­vé akti­vi­ty mlá­de­že
Závěrečná zprá­va – Balek + pří­lo­hy
Závěrečná zprá­va – Bláha
49
Fakulta život­ní­ho pro­stře­dí  
Farský Miroslav, doc. Ing., CSc. Labská vod­ní ces­ta a její význam pro měs­to Ústí nad Labem
Závěrečná zprá­va
26
Vrtišková Lenka, stu­dent­ka Ústí nad Labem zele­ným štět­cem mla­dých eko­lo­gů
Závěrečná zprá­va
28
Pedagogická fakul­ta
Němcová Lenka, RNDr., CSc. Zpřístupnění skle­ní­ku a zahra­dy kated­ry bio­lo­gie Pedagogické fakul­ty UJEP v Ústí nad Labem veřej­nos­ti
Závěrečná zprá­va
Příloha: Masožravé rost­li­ny – foto­al­bum
Příloha: Pavouci – foto­al­bum
35
Šindelářová Jaromíra, PaedDr., CSc. Začleňování žáků a stu­den­tů-imi­gran­tů do výu­ky češ­ti­ny v Ústeckém kra­ji
Závěrečná zprá­va
29
Tothová Jolana, stu­dent­ka Prostor Campusu Univerzity J. E. Purkyně sou­část měs­ta Ústí nad Labem v minu­los­ti i budouc­nos­ti
Závěrečná zprá­va
13
Celkem 180

 

Projekty 2003

Název gran­tu
Atlas měs­ta Ústí n.L. na Internetu závě­reč­ná zprá­va
Názory obča­nů měs­ta Ústí nad Labem na roz­voj měs­ta, fun­go­vá­ní měst­ských úřa­dů a komu­nál­ní poli­ti­ku závě­reč­ná zprá­va
Stanovení vybra­ných výcho­di­sek pro způ­sob a mož­nost pro­vo­zo­vá­ní pohy­bo­vých akti­vit obča­ny měs­ta Ústí nad Labem závě­reč­ná zprá­va
Současný stav vybra­ných orga­nis­mů v prů­mys­lo­vých nádr­žích Všebořického lalo­ku závě­reč­ná zprá­va
Určení postu­pu (roz­pty­lu) vleč­ky z požá­ru pro­voz UP2 ve Spolchemii dne 26.11.2002 a její mož­ný vliv na změ­ny v che­mic­kém slo­že­ní půdy a vege­ta­ce závě­reč­ná zprá­va

 

Projekty 2002

Název gran­tu
Spolupráce kated­ry výtvar­né výcho­vy PF UJEP s Dětským domo­vem na Střekově závě­reč­ná zprá­va
Zatížení vrcho­lo­vých par­tií Krušných hor těž­ký­mi kovy závě­reč­ná zprá­va
Hudební ate­lier: Dílny sbo­ro­vé­ho zpě­vu závě­reč­ná zprá­va
Diagnostika vybra­ných pre­kon­cep­tů u žáků základ­ních škol v Ústí nad Labem závě­reč­ná zprá­va
Zvýšení dostup­nos­ti odbor­né lite­ra­tu­ry pro uči­te­le základ­ních škol Ústí n. L. závě­reč­ná zprá­va
Výroční zprá­vy střed­ních škol v Ústí n. L. závě­reč­ná zprá­va
Autorská kni­ha “O meruň­ko­vé strá­ni” závě­reč­ná zprá­va
JEZEGA zpí­vá závě­reč­ná zprá­va
Práce s mate­ma­tic­ký­mi talen­ty v regi­o­nu měs­ta Ústí nad Labem závě­reč­ná zprá­va
Sborník k akci pořá­da­né v Ústí nad Labem “Symposium Hibsch 2002” závě­reč­ná zprá­va
Průzkum cen­t­rál­ní měst­ské zóny Ústí nad Labem závě­reč­ná zprá­va

 

Projekty 2001

Název gran­tu
Organizace mezi­ná­rod­ní kon­fe­ren­ce VIII. Česko-pol­ská mate­ma­tic­ká ško­la – 4. až 7. červ­na 2001 v Ústí nad Labem
Atlas měs­ta Ústí nad Labem na Internetu – II.
Vydání časo­pi­su ERGO č. 3/2001
Bibliografie diplo­mo­vých pra­cí týka­jí­cích se Ústí nad Labem
Vytvoření úče­lo­vé mapy pro nácvik ori­en­tač­ních doved­nos­tí, pro tré­nink a sou­tě­že v ori­en­tač­ním spor­tu pro ško­ly a ostat­ní veřej­nost v Městě Ústí nad Labem v obvo­du Ústí nad Labem – střed a Severní Terasa
Seminář muzi­ko­te­ra­pie, psy­cho­mo­to­ri­ky a nava­zu­jí­cích hudeb­ně pohy­bo­vých akti­vit pro uči­te­le a vycho­va­te­le Ústavů soci­ál­ní péče a Domovů mlá­de­že v Ústí nad Labem
Dílny sbo­ro­vé­ho zpě­vu
Příprava uči­te­lů češ­ti­ny na komu­ni­ka­ci se žáky-cizin­ci (imi­gran­ty) z ústec­kých škol a na jejich vzdě­lá­vá­ní v čes­kém jazy­ce
Průzkum zájmu neza­měst­na­ných stře­do­ško­lá­ků v okre­se Ústí nad Labem o dal­ší stu­di­um