Resortní projekty

Projekty výzku­mu, vývo­je a ino­va­cí pod­po­ro­va­né z veřej­ných pro­střed­ků ČR jsou rea­li­zo­vá­ny na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně růz­ný­mi poskytovateli.

V roce 2017 jsou na naší uni­ver­zi­tě rea­li­zo­vá­ny dva pro­jek­ty vyhlá­še­né Ministerstvem zdra­vot­nic­tví ČR a jeden Ministerstvem země­děl­ství ČR. Do vědec­kých pro­jek­tů, kte­ré prá­vě pro­bí­ha­jí, nále­ží pět pro­jek­tů Euroregionu Labe/ Elbe, dva pro­jek­ty Horizon 2020, dva pro­jek­ty Interreg Central Europe, pro­jekt NATO, pro­jekt US Army a devět pro­jek­tů spa­da­jí­cích do sku­pi­ny Cíl 2 (dří­ve Interreg Česko- Sasko). Pro Univerzitu J. E. Purkyně je vyčle­ně­na dota­ce na rok 2017 ve výši  34 735 000Kč.

Pod sprá­vu Ministerstva škol­ství, mlá­de­že a tělo­vý­cho­vy spa­da­jí pro­jek­ty Visegrad, NanoEnvi- výzkum­ná infrastruk­tu­ra, EUPRO II., Norské fon­dy, AKTION ČR- Rakousko, Mobilita, COST , InterVector a dva pro­jek­ty Česko-němec­ké­ho Fondu budoucnosti.