Resortní projekty

Pro­jek­ty výzku­mu, vývo­je a ino­va­cí pod­po­ro­va­né z veřej­ných pro­střed­ků ČR jsou rea­li­zo­vá­ny na Uni­ver­zi­tě Jana Evan­ge­lis­ty Pur­ky­ně růz­ný­mi posky­to­va­te­li.

V roce 2017 jsou na naší uni­ver­zi­tě rea­li­zo­vá­ny dva pro­jek­ty vyhlá­še­né Minis­ter­stvem zdra­vot­nic­tví ČR a jeden Minis­ter­stvem země­děl­ství ČR. Do vědec­kých pro­jek­tů, kte­ré prá­vě pro­bí­ha­jí, nále­ží pět pro­jek­tů Euro­re­gi­o­nu Labe/ Elbe, dva pro­jek­ty Hori­zon 2020, dva pro­jek­ty Interreg Cen­t­ral Euro­pe, pro­jekt NATO, pro­jekt US Army a devět pro­jek­tů spa­da­jí­cích do sku­pi­ny Cíl 2 (dří­ve Interreg Čes­ko- Sas­ko). Pro Uni­ver­zi­tu J. E. Pur­ky­ně je vyčle­ně­na dota­ce na rok 2017 ve výši  34 735 000Kč.

Pod sprá­vu Minis­ter­stva škol­ství, mlá­de­že a tělo­vý­cho­vy spa­da­jí pro­jek­ty Vise­grad, Nano­En­vi- výzkum­ná infrastruk­tu­ra, EUPRO II., Nor­ské fon­dy, AKTION ČR- Rakous­ko, Mobi­li­ta, COST , Inter­Vec­tor a dva pro­jek­ty Čes­ko-němec­ké­ho Fon­du budouc­nos­ti.