Kontakt

Uni­ver­zi­ta Jana Evan­ge­lis­ty Pur­ky­ně v Ústí nad Labem je veřej­ná vyso­ká ško­la zří­ze­na záko­nem č. 314/1991 Sb.

IČ: 44555601
DIČ: CZ44555601
Síd­lo: Pas­teu­ro­va 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem

Dato­vá schrán­ka: 6nhj9dq

tel.: +420 475 286 222

Vyhle­dá­vá­ní kon­tak­tů