Podmínky přijímacího řízení

Přijímací řízení pro akademický rok 2019/2020 (zahájení studia od září 2019) – 1. kolo

 • Fakulta umě­ní a desig­nu – pod­mín­ky při­jí­ma­cí­ho říze­ní nalez­ne­te zde. Fakulta umě­ní a desig­nu do baka­lář­ské­ho stu­dia při­jí­má při­hláš­ky do 16. 1. 2019!
 • Pedagogická fakul­ta – pod­mín­ky při­jí­ma­cí­ho říze­ní nalez­ne­te zde.

Přijímací řízení pro akademický rok 2018/2019 (zahájení studia od září 2018) – 3. kolo

 • Fakulta stroj­ní­ho inže­nýr­ství - pod­mín­ky při­jí­ma­cí­ho říze­ní – 3. kolo nalez­ne­te zde.
 • Ostatní fakul­ty 3. kolo při­jí­ma­cí­ho říze­ní pro ak. rok 2018/2019 nevypisují!

Přijímací řízení pro akademický rok 2018/2019 (zahájení studia od září 2018) – 2. kolo

 • Fakulta stroj­ní­ho inže­nýr­ství – pod­mín­ky při­jí­ma­cí­ho říze­ní nalez­ne­te zde.
 • Fakulta zdra­vot­nic­kých stu­dií – pod­mín­ky při­jí­ma­cí­ho říze­ní nalez­ne­te zde.
 • Fakulta život­ní­ho pro­stře­dí – pod­mín­ky při­jí­ma­cí­ho říze­ní nalez­ne­te zde.
 • Filozofická fakul­ta - pod­mín­ky při­jí­ma­cí­ho říze­ní nalez­ne­te zde.
 • Pedagogická fakul­ta – pod­mín­ky při­jí­ma­cí­ho říze­ní nalez­ne­te zde.
 • Přírodovědecká fakul­ta – pod­mín­ky při­jí­ma­cí­ho říze­ní nalez­ne­te zde.

Přijímací řízení pro akademický rok 2018/2019 (zahájení studia od září 2018) – 1. kolo

 • Fakulta soci­ál­ně eko­no­mic­ká – pod­mín­ky při­jí­ma­cí­ho říze­ní nalez­ne­te zde.
 • Fakulta stroj­ní­ho inže­nýr­ství – pod­mín­ky při­jí­ma­cí­ho říze­ní nalez­ne­te zde.
 • Fakulta umě­ní a desig­nu – pod­mín­ky při­jí­ma­cí­ho říze­ní nalez­ne­te zde. Fakulta umě­ní a desig­nu do baka­lář­ské­ho stu­dia při­jí­má při­hláš­ky do 16. 1. 2018!
 • Fakulta zdra­vot­nic­kých stu­dií – pod­mín­ky při­jí­ma­cí­ho říze­ní nalez­ne­te zde.
 • Fakulta život­ní­ho pro­stře­dí – pod­mín­ky při­jí­ma­cí­ho říze­ní nalez­ne­te zde.
 • Filozofická fakul­ta – pod­mín­ky při­jí­ma­cí­ho říze­ní nalez­ne­te zde.
 • Pedagogická fakul­ta – pod­mín­ky při­jí­ma­cí­ho říze­ní nalez­ne­te zde.
 • Přírodovědecká fakul­ta – pod­mín­ky při­jí­ma­cí­ho říze­ní nalez­ne­te zde.

Bližší infor­ma­ce k obsa­hu při­jí­ma­cích zkou­šek a dal­ším pod­mín­kám při­jí­ma­cí­ho říze­ní nalez­ne­te v pod­mín­kách při­jí­ma­cí­ho říze­ní jed­not­li­vých fakult (viz odka­zy výše).

Vysvětlivky:

PS – pre­zenč­ní stu­di­um (dří­ve denní)
KS – kom­bi­no­va­né stu­di­um (dří­ve dálkové)
Bc. – baka­lář­ské studium
NMgr. – nava­zu­jí­cí magis­ter­ské studium
Mgr. – magis­ter­ské studium
Ph.D. – dok­tor­ské studium
OPP – oče­ká­va­ný počet přijatých