Podmínky přijímacího řízení

Přijímací řízení pro akademický rok 2020/2021 (zahájení studia od září 2020) — 1. kolo

  • Fakul­ta soci­ál­ně eko­no­mic­ká — pod­mín­ky při­jí­ma­cí­ho říze­ní nalez­ne­te zde.
  • Fakul­ta umě­ní a desig­nu — pod­mín­ky při­jí­ma­cí­ho říze­ní nalez­ne­te zde. Fakul­ta umě­ní a desig­nu do baka­lář­ské­ho stu­dia při­jí­má při­hláš­ky do 16. 1. 2020!
  • Fakul­ta zdra­vot­nic­kých stu­dií — pod­mín­ky při­jí­ma­cí­ho říze­ní pro pre­zenč­ní stu­di­um nalez­ne­te zde.
  • Fakul­ta zdra­vot­nic­kých stu­dií — pod­mín­ky při­jí­ma­cí­ho říze­ní pro kom­bi­no­va­né stu­di­um nalez­ne­te zde.
  • Filo­zo­fic­ká fakul­ta — pod­mín­ky při­jí­ma­cí­ho říze­ní nalez­ne­te zde.
  • Peda­go­gic­ká fakul­ta — pod­mín­ky při­jí­ma­cí­ho říze­ní nalez­ne­te zde.
  • Pří­ro­do­vě­dec­ká fakul­ta — pod­mín­ky při­jí­ma­cí­ho říze­ní nalez­ne­te zde.

Bliž­ší infor­ma­ce k obsa­hu při­jí­ma­cích zkou­šek a dal­ším pod­mín­kám při­jí­ma­cí­ho říze­ní nalez­ne­te v pod­mín­kách při­jí­ma­cí­ho říze­ní jed­not­li­vých fakult (viz odka­zy výše).

Vysvět­liv­ky:

PS — pre­zenč­ní stu­di­um (dří­ve den­ní)
KS — kom­bi­no­va­né stu­di­um (dří­ve dál­ko­vé)
Bc. — baka­lář­ské stu­di­um
NMgr. — nava­zu­jí­cí magis­ter­ské stu­di­um
Mgr. — magis­ter­ské stu­di­um
Ph.D. — dok­tor­ské stu­di­um
OPP — oče­ká­va­ný počet při­ja­tých