Zajišťování a vnitřní hodnocení kvality

V sou­la­du se záko­nem č. 111/1998 Sb., o vyso­kých ško­lách a o změ­ně a dopl­ně­ní někte­rých záko­nů (zákon o vyso­kých ško­lách) je kaž­dá vyso­ká ško­la povin­na zavést a udr­žo­vat sys­tém zajiš­ťo­vá­ní kva­li­ty vzdě­lá­va­cí, tvůr­čí a s nimi sou­vi­se­jí­cích čin­nos­tí a vnitř­ní­ho hod­no­ce­ní kva­li­ty vzdě­lá­va­cí, tvůr­čí a s nimi sou­vi­se­jí­cích čin­nos­tí vyso­ké ško­ly, a to včet­ně rea­li­za­ce jejich pra­vi­del­né­ho hod­no­ce­ní. Za tuto oblast nese Uni­ver­zi­ta Jana Evan­ge­lis­ty Pur­ky­ně v Ústí nad Labem (dále jen „UJEP“) plnou odpo­věd­nost, neboť uve­de­ná pro­ble­ma­ti­ka nále­ží do její samo­správ­né působ­nos­ti.

Hlav­ním poslá­ním UJEP je šíře­ní vzdě­la­nos­ti a ochra­na pozna­né­ho, pěs­to­vá­ní svo­bod­né­ho myš­le­ní, nezá­vis­lé­ho vědec­ké­ho bádá­ní a umě­lec­ké tvor­by a vše­stran­ná pod­po­ra tvůr­čí­ho ducha jed­not­liv­ce i spo­leč­nos­ti. UJEP samo­stat­ně a svo­bod­ně roz­ví­jí čin­nost vzdě­lá­va­cí a s ní sou­vi­se­jí­cí vědec­kou, výzkum­nou, vývo­jo­vou, ino­vač­ní, umě­lec­kou nebo dal­ší tvůr­čí čin­nost a dal­ší sou­vi­se­jí­cí čin­nos­ti, kte­ré jsou v sou­la­du s jejím hlav­ním poslá­ním. UJEP je moder­ním vědec­kým, peda­go­gic­kým a kul­tur­ně vzdě­lá­va­cím cen­t­rem regi­o­nu. Zajiš­ťo­vá­ní a vnitř­ní hod­no­ce­ní kva­li­ty vzdě­lá­va­cí, tvůr­čí a s nimi sou­vi­se­jí­cích čin­nos­tí je nástroj k říze­ní roz­vo­je uni­ver­zi­ty s cílem zlep­šo­vat sys­te­ma­tic­kou a struk­tu­ro­va­nou péči o čin­nos­ti, kte­ré defi­nu­jí její poslá­ní. Na zákla­dě těch­to pro­ce­sů uni­ver­zi­ta rea­gu­je na aktu­ál­ní vývoj a své úsi­lí cíle­ně smě­řu­je ke zvy­šo­vá­ní míry napl­ňo­vá­ní stan­dar­dů, kte­ré na své rea­li­zo­va­né čin­nos­ti kla­de, a to v sou­la­du se svý­mi stra­te­gic­ký­mi doku­men­ty.

Systém zajišťování a vnitřního hodnocení kvality

Sys­tém zajiš­ťo­vá­ní a vnitř­ní­ho hod­no­ce­ní kva­li­ty je na UJEP nasta­ven v sou­la­du se záko­nem o vyso­kých ško­lách, naří­ze­ním vlá­dy č. 274/2016 Sb., o stan­dar­dech pro akre­di­ta­ce ve vyso­kém škol­ství a je defi­no­ván vnitř­ním před­pi­sem Pra­vi­dla sys­té­mu zajiš­ťo­vá­ní kva­li­ty vzdě­lá­va­cí, tvůr­čí a s nimi sou­vi­se­jí­cích čin­nos­tí a vnitř­ní­ho hod­no­ce­ní kva­li­ty vzdě­lá­va­cí, tvůr­čí a s nimi sou­vi­se­jí­cích čin­nos­tí UJEP (dále jen „Pra­vi­dla sys­té­mu zajiš­ťo­vá­ní a vnitř­ní­ho hod­no­ce­ní kva­li­ty UJEP“).

Sys­tém je tvo­řen sou­bo­rem vzá­jem­ně pro­vá­za­ných prin­ci­pů, pra­vi­del a postu­pů, kte­ré mají za cíl sou­stav­ně zlep­šo­vat čin­nos­ti UJEP v oblas­tech vzdě­lá­va­cí, tvůr­čí a sou­vi­se­jí­cích čin­nos­tí. Sys­tém zajiš­ťo­vá­ní a vnitř­ní­ho hod­no­ce­ní kva­li­ty je na UJEP nasta­ven tak, aby byl plně funkč­ní. Záro­veň je sys­tém prů­běž­ně zlep­šo­ván postup­ným zavá­dě­ním nástro­jů a dal­ších prv­ků tak, aby tvo­řil kom­plex­ní pro­vá­za­ný celek v sou­la­du s cíli zakot­ve­ný­mi záko­nem o vyso­kých ško­lách, naří­ze­ním vlá­dy o stan­dar­dech pro akre­di­ta­ce ve vyso­kém škol­ství a meto­dic­ký­mi mate­ri­á­ly Národ­ní­ho akre­di­tač­ní­ho úřa­du pro vyso­ké škol­ství.

Sys­tém zajiš­ťo­vá­ní a vnitř­ní­ho hod­no­ce­ní kva­li­ty UJEP je posta­ven na prin­ci­pech

  • vnitř­ní­ho hod­no­ce­ní čin­nos­tí vychá­ze­jí­cí­ho z prů­běž­né­ho zís­ká­vá­ní dat, infor­ma­cí, poznat­ků a zpět­né vaz­by, jako pod­kla­du pro roz­ho­do­vá­ní, při­jí­má­ní opat­ře­ní a dal­ší­mu smě­řo­vá­ní a zlep­šo­vá­ní čin­nos­tí,
  • transpa­rent­nos­ti pro­ce­sů dle jas­ně sta­no­ve­ných pra­vi­del a kri­té­rií včet­ně návaz­né­ho roz­ho­do­vá­ní. Pro­ce­sy jsou ve všech fázích prů­běž­ně zdo­ku­men­to­vá­ny, pra­vi­del­ně komu­ni­ko­vá­ny a pre­zen­to­vá­ny čle­nům aka­de­mic­ké obce a v při­mě­ře­ném roz­sa­hu rov­něž veřej­nos­ti,
  • stan­dar­dů a postu­pů pro zajiš­ťo­vá­ní kva­li­ty v evrop­ském vyso­ko­škol­ském pro­sto­ru s při­hléd­nu­tím k dal­ším národ­ním, evrop­ským či mezi­ná­rod­ním stan­dar­dům čin­nos­ti vyso­kých škol,
  • spo­lu­prá­ce s ostat­ní­mi vyso­ký­mi ško­la­mi, Aka­de­mií věd Čes­ké repub­li­ky a dal­ší­mi vědec­ký­mi insti­tu­ce­mi, orgá­ny veřej­né sprá­vy, odbor­ný­mi spol­ky a dal­ší­mi insti­tu­ce­mi veřej­né­ho živo­ta v Čes­ké repub­li­ce i v zahra­ni­čí,
  • prů­běž­né­ho ově­řo­vá­ní a zlep­šo­vá­ní jeho funkč­nos­ti.

Zajiš­ťo­vá­ní a vnitř­ní hod­no­ce­ní kva­li­ty se usku­teč­ňu­je dle věd­ních obo­rů a oblas­tí vzdě­lá­vá­ní, kte­ré jsou na UJEP roz­ví­je­ny, respek­tu­je vnitř­ní kul­tu­ru, spe­ci­fi­ka a pro­stře­dí fakult a dal­ších sou­čás­tí. Hod­no­ce­ní pro­bí­há transpa­rent­ně a je vede­no věc­ný­mi, odbor­ný­mi a etic­ký­mi kri­té­rii a spo­čí­vá v kri­tic­kém posou­ze­ní zjiš­tě­ných sku­teč­nos­tí. Hod­no­ce­ní se opí­rá o ově­ře­né kva­li­ta­tiv­ní a kvan­ti­ta­tiv­ní úda­je, je vždy zasa­ze­no do kon­tex­tu. Hod­no­ce­ní opí­rá o zpět­nou vazbu od aka­de­mic­kých pra­cov­ní­ků, stu­den­tů, absol­ven­tů a dal­ších rele­vant­ních akté­rů, jeho nedíl­nou sou­čás­tí jsou dopo­ru­če­ní pro dal­ší roz­voj a v pří­pa­dě zjiš­tě­ných nedo­stat­ků pak opat­ře­ní k nápra­vě ve sta­no­ve­ných lhůtách.

Vzdělávací činnost

Zajiš­ťo­vá­ní kva­li­ty v oblas­ti vzdě­lá­va­cí čin­nos­ti UJEP je z hle­dis­ka mini­mál­ních stan­dar­dů zabez­pe­če­no poža­dav­ky uve­de­ný­mi v záko­ně o vyso­kých ško­lách a jeho pro­vá­dě­cích před­pi­sech, vnitř­ní­mi před­pi­sy Pra­vi­dla sys­té­mu zajiš­ťo­vá­ní a vnitř­ní­ho hod­no­ce­ní kva­li­ty UJEP, Pra­vi­dla vzni­ku, schva­lo­vá­ní a změn stu­dij­ních pro­gra­mů UJEP, Stu­dij­ní a zku­šeb­ní řád pro stu­di­um v baka­lář­ských a magis­ter­ských stu­dij­ních pro­gra­mech UJEP, Stu­dij­ní a zku­šeb­ní řád pro stu­di­um v dok­tor­ských stu­dij­ních pro­gra­mech UJEP, Řád habi­li­tač­ní­ho říze­ní a říze­ní ke jme­no­vá­ní pro­fe­so­rem UJEP, a směr­ni­cí rek­to­ra Stan­dar­dy stu­dij­ních pro­gra­mů UJEP.

Zákla­dem zajiš­ťo­vá­ní kva­li­ty stu­dij­ních pro­gra­mů UJEP je hod­no­ce­ní stu­dij­ních pro­gra­mů. Kva­li­ta vzdě­lá­va­cí čin­nos­ti ve stu­dij­ních pro­gra­mech je posu­zo­vá­na zejmé­na na úrov­ni kom­plex­ní­ho hod­no­ce­ní stu­dij­ních pro­gra­mů, zpět­né vaz­by čle­nů aka­de­mic­ké obce a absol­ven­tů ke kva­li­tě výu­ky, k orga­ni­za­ci stu­dia, ke stu­dij­ní­mu záze­mí a infrastruk­tu­ře, hod­no­ce­ní kva­li­fi­kač­ních a pří­pad­ně též rigoróz­ních pra­cí, sle­do­vá­ní pod­mí­nek, prů­bě­hu a výsled­ků při­jí­ma­cí­ho říze­ní a stu­dia, včet­ně zajiš­tě­ní rov­né­ho pří­stu­pu k při­jí­ma­cí­mu říze­ní a ke stu­diu, sle­do­vá­ní uplat­ňo­vá­ní absol­ven­tů a spo­lu­prá­ce s pra­xí.

Pod­kla­dem pro hod­no­ce­ní stu­dij­ní­ho pro­gra­mu je vlast­ní hod­no­tí­cí zprá­va stu­dij­ní­ho pro­gra­mu před­lo­že­ná Radě pro vnitř­ní hod­no­ce­ní UJEP jeho garan­tem. Pro­ces hod­no­ce­ní ově­řu­je sou­lad stu­dij­ních pro­gra­mů se stan­dar­dy kva­li­ty a defi­nu­je návrhy opat­ře­ní a dopo­ru­če­ní pro zajiš­tě­ní kva­li­ty a jeho roz­voj. V pří­pa­dě zjiš­tě­ní nedo­stat­ků v návaz­nos­ti na hod­no­ce­ní může rada ulo­žit náprav­né opat­ře­ní. Hod­no­ce­ní je pro­vá­dě­no ve všech typech a for­mách stu­dia včet­ně pro­gra­mů celo­ži­vot­ní­ho vzdě­lá­vá­ní.

Tvůrčí činnost

Zajiš­ťo­vá­ní a vnitř­ní hod­no­ce­ní kva­li­ty tvůr­čí čin­nos­ti UJEP pro­bí­há dle oblas­tí vzdě­lá­vá­ní roz­ví­je­ných na UJEP a je pro­po­je­no s jed­not­li­vý­mi fakul­ta­mi tak, aby respek­to­va­lo jejich spe­ci­fi­ka, opí­rá se o vnitř­ní před­pis Pra­vi­dla sys­té­mu zajiš­ťo­vá­ní a vnitř­ní­ho hod­no­ce­ní kva­li­ty UJEP. UJEP dbá na kon­cepč­ní roz­voj tvůr­čí čin­nos­ti a napl­ňu­je jej pro­gra­my na pod­po­ru vědy a výzku­mu a vnitř­ní­mi gran­to­vý­mi sou­tě­že­mi. Vnitř­ní hod­no­ce­ní se opí­rá o uka­za­te­le kva­li­ty tvůr­čí čin­nos­ti, bib­li­o­me­t­ric­ké ana­lý­zy, odbor­né posou­ze­ní výsled­ků nezá­vis­lý­mi, mezi­ná­rod­ně uzná­va­ný­mi, popří­pa­dě zahra­nič­ní­mi odbor­ní­ky. V inter­va­lu pěti let zpra­co­vá­va­jí fakul­ty vlast­ní hod­no­tí­cí zprá­vu o tvůr­čí čin­nos­ti, kte­rá se zamě­řu­je na poslá­ní, vize, stra­te­gic­ké říze­ní a cíle roz­vo­je tvůr­čí čin­nos­ti, opat­ře­ní při­ja­tá za úče­lem pod­po­ry její­ho roz­vo­je, pro­po­je­ní se vzdě­lá­va­cí čin­nos­tí, per­so­nál­ní zabez­pe­če­ní, kva­li­fi­kač­ní růst, stu­dent­skou vědec­kou čin­nost, řeše­né vědec­ké pro­jek­ty a spo­lu­prá­ci v národ­ním a mezi­ná­rod­ním kon­tex­tu, spo­le­čen­ský význam a nej­vý­znam­něj­ší dosa­že­né výsled­ky, mecha­nismy vnitř­ní­ho hod­no­ce­ní na sou­čás­tech, SWOT ana­lý­zu.

Pro­ve­de­ná hod­no­ce­ní jsou pod­kla­dem pro stra­te­gic­ké roz­ho­do­vá­ní UJEP o dal­ším smě­řo­vá­ní tvůr­čí čin­nos­ti a pří­pad­ných nástro­jích pod­po­ry k její­mu roz­vo­ji.

Související činnosti

Uni­ver­zi­ta roz­ví­jí sou­vi­se­jí­cí čin­nos­ti, kte­ré pod­po­ru­jí vzdě­lá­va­cí a tvůr­čí čin­nost. Dbá na jejich kva­li­tu neu­stá­lou péčí o ně a zajiš­ťu­je jejich vnitř­ní hod­no­ce­ní. Vnitř­ní hod­no­ce­ní sou­vi­se­jí­cích čin­nos­tí UJEP zahr­nu­je postu­py, kte­rý­mi se ově­řu­je napl­ňo­vá­ní cílů těch­to čin­nos­tí. Při vnitř­ním hod­no­ce­ní sou­vi­se­jí­cích čin­nos­tí je hod­no­ce­na zejmé­na čin­nost rek­to­rá­tu UJEP, dal­ších pra­co­višť a úče­lo­vých zaří­ze­ní a rov­něž sou­vi­se­jí­cí čin­nos­ti fakult.

Postu­py hod­no­ce­ní urču­je rek­tor ve spo­lu­prá­ci s Radou pro vnitř­ní hod­no­ce­ní UJEP, do postu­pů hod­no­ce­ní se zapo­ju­jí rele­vant­ní vnitř­ní a vněj­ší akté­ři, zejmé­na uži­va­te­lé slu­žeb a pří­jem­ci pod­půr­ných pro­ce­sů, jakož i jejich posky­to­va­te­lé. Rámec hod­no­ce­ní, před­mět hod­no­ce­ní a opo­ry hod­no­ce­ní urču­je vnitř­ní před­pis Pra­vi­dla sys­té­mu zajiš­ťo­vá­ní a vnitř­ní­ho hod­no­ce­ní kva­li­ty UJEP. V návaz­nos­ti na pro­ve­de­ná hod­no­ce­ní jsou při­ja­ta opat­ře­ní a dopo­ru­če­ní pro zlep­šo­vá­ní a roz­voj těch­to čin­nos­tí.

Organizační a personální zajištění

Sys­tém zajiš­ťo­vá­ní a hod­no­ce­ní kva­li­ty UJEP je v kom­pe­ten­ci zejmé­na samo­správ­ných orgá­nů uni­ver­zi­ty a fakult. Do zajiš­ťo­vá­ní kva­li­ty jsou zapo­jo­vá­ni rele­vant­ní vnitř­ní a vněj­ší akté­ři za úče­lem poskyt­nu­tí zpět­né vaz­by a zís­ká­ní cel­ko­vé­ho pohle­du na usku­teč­ňo­vá­ní čin­nos­tí uni­ver­zi­ty.

UJEP má vnitř­ní­mi před­pi­sy jas­ně vyme­ze­nu struk­tu­ru, působ­nos­ti, pra­vo­mo­ci, odpo­věd­nos­ti a povin­nos­ti osob a orgá­nů v sys­té­mu vnitř­ní­ho zajiš­ťo­vá­ní kva­li­ty. Vnitř­ní před­pi­sy UJEP a fakult jsou vzá­jem­ně pro­vá­za­né a roz­dě­le­ní pra­vo­mo­cí a odpo­věd­nos­tí orgá­nů UJEP, orgá­nů fakult a zaměst­nan­ců UJEP za kva­li­tu tvo­ří funkč­ní celek. Pra­vo­mo­ci a odpo­věd­nos­ti se pro­mí­ta­jí do struk­tu­ry zaměst­nan­ců a jejich pra­cov­ních nápl­ní, a to jak na úrov­ni uni­ver­zi­ty, tak na úrov­ni fakult a dal­ších sou­čás­tí UJEP.

Na UJEP je garan­tem celé­ho sys­té­mu zajiš­ťo­vá­ní a hod­no­ce­ní kva­li­ty Rada pro vnitř­ní hod­no­ce­ní UJEP, kte­rá má pra­vo­moc a odpo­věd­nost ově­řo­vat, jak jsou napl­ňo­vá­ny poža­dav­ky UJEP na kva­li­tu usku­teč­ňo­va­ných čin­nos­tí. Rada je také opráv­ně­na vydá­vat meto­dic­ké mate­ri­á­ly ke kon­kre­ti­za­ci postu­pu v oblas­ti zajiš­ťo­vá­ní a vnitř­ní­ho hod­no­ce­ní kva­li­ty čin­nos­tí UJEP. Je jí svě­ře­na působ­nost vědec­ké rady v oblas­ti schva­lo­vá­ní stu­dij­ních pro­gra­mů a v oblas­ti schva­lo­vá­ní návrhů stu­dij­ních pro­gra­mů před podá­ním žádosti o jejich akre­di­ta­ci Národ­ní­mu akre­di­tač­ní­mu úřa­du pro vyso­ké škol­ství.

Význač­nou roli v sys­té­mu zajiš­ťo­vá­ní a vnitř­ní­ho hod­no­ce­ní kva­li­ty zastá­vá garant stu­dij­ní­ho pro­gra­mu, kte­rý zásad­ním způ­so­bem dbá o kva­li­tu a řád­né usku­teč­ňo­vá­ní garan­to­va­né­ho stu­dij­ní­ho pro­gra­mu. Ve spo­lu­prá­ci s orgá­ny pří­sluš­né fakul­ty dbá o obsa­ho­vou a meto­dic­kou kva­li­tu stu­dij­ní­ho pro­gra­mu, o řád­né usku­teč­ňo­vá­ní jeho výu­ky pod­le plat­né akre­di­ta­ce, jakož i o jeho roz­ví­je­ní a pra­vi­del­né hod­no­ce­ní. Za svou čin­nost zod­po­ví­dá jak vlast­ní fakul­tě, tak i UJEP repre­zen­to­va­né Radou pro vnitř­ní hod­no­ce­ní UJEP.

Na úrov­ni vede­ní UJEP je koor­di­ná­to­rem zajiš­ťo­vá­ní a vnitř­ní­ho hod­no­ce­ní kva­li­ty pro­rek­tor pro roz­voj a kva­li­tu, kte­rý spo­lu­pra­cu­je s Radou pro vnitř­ní hod­no­ce­ní, v rám­ci kole­gia rek­to­ra také s děka­ny fakult a na svém úseku čin­nos­ti s pro­dě­ka­ny pro roz­voj a kva­li­tu. Na úrov­ni fakult je za zajiš­ťo­vá­ní a prů­běh vnitř­ní­ho hod­no­ce­ní kva­li­ty čin­nos­tí pří­sluš­né fakul­ty odpo­věd­ný děkan, kte­rý je také opráv­něn pově­řit koor­di­na­cí čin­nos­tí v této oblas­ti jed­no­ho z pro­dě­ka­nů, popř. jiné­ho zaměst­nan­ce půso­bí­cí­ho na fakul­tě. Pod­půr­né záze­mí vytvá­ří orga­ni­zač­ně pří­sluš­ná pra­co­viš­tě rek­to­rá­tu (zejmé­na Oddě­le­ní roz­vo­je a kva­li­ty), jež spo­lu­pra­cu­jí s odpo­ví­da­jí­cí­mi pra­co­viš­ti fakult a dal­ších sou­čás­tí uni­ver­zi­ty.

Vnitřní hodnocení kvality

Vnitř­ní hod­no­ce­ní kva­li­ty pro­bí­há na UJEP pro­střed­nic­tvím výše uve­de­ných postu­pů, doku­men­tů, nástro­jů, osob a orgá­nů. Stě­žej­ní­mi doku­men­ty odrá­že­jí­cí­mi zajiš­ťo­vá­ní a vnitř­ní hod­no­ce­ní kva­li­ty usku­teč­ňo­va­ných čin­nos­tí jsou zejmé­na Zprá­va o vnitř­ním hod­no­ce­ní kva­li­ty vzdě­lá­va­cí, tvůr­čí a s nimi sou­vi­se­jí­cích čin­nos­tí UJEP v obdo­bí 2013 – 2017, Sebe­hod­no­tí­cí zprá­va pro akre­di­ta­ci stu­dij­ní­ho pro­gra­mu a Sebe­hod­no­tí­cí zprá­va pro insti­tu­ci­o­nál­ní akre­di­ta­ci, jejichž obsah vychá­zí jak ze záko­na, tak z poža­dav­ků a meto­dik Národ­ní­ho akre­di­tač­ní­ho úřa­du. Vnitř­ní hod­no­ce­ní kva­li­ty pro­bí­há tak, aby byly napl­ňo­vá­ny cíle uni­ver­zi­ty, kte­ré jsou sta­no­ve­ny ve stra­te­gic­kých doku­men­tech UJEP.

Vnější hodnocení kvality

Vněj­ší hod­no­ce­ní vzdě­lá­va­cí, tvůr­čí čin­nos­ti a s nimi sou­vi­se­jí­cích čin­nos­tí uni­ver­zi­ty může dle záko­na o vyso­kých ško­lách pro­vá­dět Národ­ní akre­di­tač­ní úřad pro vyso­ké škol­ství, nebo vše­o­bec­ně uzná­va­ná insti­tu­ce na zákla­dě své­ho sta­tu­tu.

Související předpisy, dokumenty a odkazy

Legislativa

Vybrané vnitřní předpisy UJEP

Další dokumenty

Další odkazy