Zajišťování a vnitřní hodnocení kvality

V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách) je každá vysoká škola povinna zavést a udržovat systém zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností vysoké školy, a to včetně realizace jejich pravidelného hodnocení. Za tuto oblast nese Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen „UJEP“) plnou odpovědnost, neboť uvedená problematika náleží do její samosprávné působnosti.

Hlavním posláním UJEP je šíření vzdělanosti a ochrana poznaného, pěstování svobodného myšlení, nezávislého vědeckého bádání a umělecké tvorby a všestranná podpora tvůrčího ducha jednotlivce i společnosti. UJEP samostatně a svobodně rozvíjí činnost vzdělávací a s ní související vědeckou, výzkumnou, vývojovou, inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost a další související činnosti, které jsou v souladu s jejím hlavním posláním. UJEP je moderním vědeckým, pedagogickým a kulturně vzdělávacím centrem regionu. Zajišťování a vnitřní hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností je nástroj k řízení rozvoje univerzity s cílem zlepšovat systematickou a strukturovanou péči o činnosti, které definují její poslání. Na základě těchto procesů univerzita reaguje na aktuální vývoj a své úsilí cíleně směřuje ke zvyšování míry naplňování standardů, které na své realizované činnosti klade, a to v souladu se svými strategickými dokumenty.

Systém zajišťování a vnitřního hodnocení kvality

Systém zajišťování a vnitřního hodnocení kvality je na UJEP nastaven v souladu se zákonem o vysokých školách, nařízením vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve vysokém školství a je definován vnitřním předpisem Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností UJEP (dále jen „Pravidla systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality UJEP“).

Systém je tvořen souborem vzájemně provázaných principů, pravidel a postupů, které mají za cíl soustavně zlepšovat činnosti UJEP v oblastech vzdělávací, tvůrčí a souvisejících činností. Systém zajišťování a vnitřního hodnocení kvality je na UJEP nastaven tak, aby byl plně funkční. Zároveň je systém průběžně zlepšován postupným zaváděním nástrojů a dalších prvků tak, aby tvořil komplexní provázaný celek v souladu s cíli zakotvenými zákonem o vysokých školách, nařízením vlády o standardech pro akreditace ve vysokém školství a metodickými materiály Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství.

Systém zajišťování a vnitřního hodnocení kvality UJEP je postaven na principech

  • vnitřního hodnocení činností vycházejícího z průběžného získávání dat, informací, poznatků a zpětné vazby, jako podkladu pro rozhodování, přijímání opatření a dalšímu směřování a zlepšování činností,
  • transparentnosti procesů dle jasně stanovených pravidel a kritérií včetně návazného rozhodování. Procesy jsou ve všech fázích průběžně zdokumentovány, pravidelně komunikovány a prezentovány členům akademické obce a v přiměřeném rozsahu rovněž veřejnosti,
  • standardů a postupů pro zajišťování kvality v evropském vysokoškolském prostoru s přihlédnutím k dalším národním, evropským či mezinárodním standardům činnosti vysokých škol,
  • spolupráce s ostatními vysokými školami, Akademií věd České republiky a dalšími vědeckými institucemi, orgány veřejné správy, odbornými spolky a dalšími institucemi veřejného života v České republice i v zahraničí,
  • průběžného ověřování a zlepšování jeho funkčnosti.

Zajišťování a vnitřní hodnocení kvality se uskutečňuje dle vědních oborů a oblastí vzdělávání, které jsou na UJEP rozvíjeny, respektuje vnitřní kulturu, specifika a prostředí fakult a dalších součástí. Hodnocení probíhá transparentně a je vedeno věcnými, odbornými a etickými kritérii a spočívá v kritickém posouzení zjištěných skutečností. Hodnocení se opírá o ověřené kvalitativní a kvantitativní údaje, je vždy zasazeno do kontextu. Hodnocení opírá o zpětnou vazbu od akademických pracovníků, studentů, absolventů a dalších relevantních aktérů, jeho nedílnou součástí jsou doporučení pro další rozvoj a v případě zjištěných nedostatků pak opatření k nápravě ve stanovených lhůtách.

Vzdělávací činnost

Zajišťování kvality v oblasti vzdělávací činnosti UJEP je z hlediska minimálních standardů zabezpečeno požadavky uvedenými v zákoně o vysokých školách a jeho prováděcích předpisech, vnitřními předpisy Pravidla systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality UJEP, Pravidla vzniku, schvalování a změn studijních programů UJEP, Studijní a zkušební řád pro studium v bakalářských a magisterských studijních programech UJEP, Studijní a zkušební řád pro studium v doktorských studijních programech UJEP, Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem UJEP, a směrnicí rektora Standardy studijních programů UJEP.

Základem zajišťování kvality studijních programů UJEP je hodnocení studijních programů. Kvalita vzdělávací činnosti ve studijních programech je posuzována zejména na úrovni komplexního hodnocení studijních programů, zpětné vazby členů akademické obce a absolventů ke kvalitě výuky, k organizaci studia, ke studijnímu zázemí a infrastruktuře, hodnocení kvalifikačních a případně též rigorózních prací, sledování podmínek, průběhu a výsledků přijímacího řízení a studia, včetně zajištění rovného přístupu k přijímacímu řízení a ke studiu, sledování uplatňování absolventů a spolupráce s praxí.

Podkladem pro hodnocení studijního programu je vlastní hodnotící zpráva studijního programu předložená Radě pro vnitřní hodnocení UJEP jeho garantem. Proces hodnocení ověřuje soulad studijních programů se standardy kvality a definuje návrhy opatření a doporučení pro zajištění kvality a jeho rozvoj. V případě zjištění nedostatků v návaznosti na hodnocení může rada uložit nápravné opatření. Hodnocení je prováděno ve všech typech a formách studia včetně programů celoživotního vzdělávání.

Tvůrčí činnost

Zajišťování a vnitřní hodnocení kvality tvůrčí činnosti UJEP probíhá dle oblastí vzdělávání rozvíjených na UJEP a je propojeno s jednotlivými fakultami tak, aby respektovalo jejich specifika, opírá se o vnitřní předpis Pravidla systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality UJEP. UJEP dbá na koncepční rozvoj tvůrčí činnosti a naplňuje jej programy na podporu vědy a výzkumu a vnitřními grantovými soutěžemi. Vnitřní hodnocení se opírá o ukazatele kvality tvůrčí činnosti, bibliometrické analýzy, odborné posouzení výsledků nezávislými, mezinárodně uznávanými, popřípadě zahraničními odborníky. V intervalu pěti let zpracovávají fakulty vlastní hodnotící zprávu o tvůrčí činnosti, která se zaměřuje na poslání, vize, strategické řízení a cíle rozvoje tvůrčí činnosti, opatření přijatá za účelem podpory jejího rozvoje, propojení se vzdělávací činností, personální zabezpečení, kvalifikační růst, studentskou vědeckou činnost, řešené vědecké projekty a spolupráci v národním a mezinárodním kontextu, společenský význam a nejvýznamnější dosažené výsledky, mechanismy vnitřního hodnocení na součástech, SWOT analýzu.

Provedená hodnocení jsou podkladem pro strategické rozhodování UJEP o dalším směřování tvůrčí činnosti a případných nástrojích podpory k jejímu rozvoji.

Související činnosti

Univerzita rozvíjí související činnosti, které podporují vzdělávací a tvůrčí činnost. Dbá na jejich kvalitu neustálou péčí o ně a zajišťuje jejich vnitřní hodnocení. Vnitřní hodnocení souvisejících činností UJEP zahrnuje postupy, kterými se ověřuje naplňování cílů těchto činností. Při vnitřním hodnocení souvisejících činností je hodnocena zejména činnost rektorátu UJEP, dalších pracovišť a účelových zařízení a rovněž související činnosti fakult.

Postupy hodnocení určuje rektor ve spolupráci s Radou pro vnitřní hodnocení UJEP, do postupů hodnocení se zapojují relevantní vnitřní a vnější aktéři, zejména uživatelé služeb a příjemci podpůrných procesů, jakož i jejich poskytovatelé. Rámec hodnocení, předmět hodnocení a opory hodnocení určuje vnitřní předpis Pravidla systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality UJEP. V návaznosti na provedená hodnocení jsou přijata opatření a doporučení pro zlepšování a rozvoj těchto činností.

Organizační a personální zajištění

Systém zajišťování a hodnocení kvality UJEP je v kompetenci zejména samosprávných orgánů univerzity a fakult. Do zajišťování kvality jsou zapojováni relevantní vnitřní a vnější aktéři za účelem poskytnutí zpětné vazby a získání celkového pohledu na uskutečňování činností univerzity.

UJEP má vnitřními předpisy jasně vymezenu strukturu, působnosti, pravomoci, odpovědnosti a povinnosti osob a orgánů v systému vnitřního zajišťování kvality. Vnitřní předpisy UJEP a fakult jsou vzájemně provázané a rozdělení pravomocí a odpovědností orgánů UJEP, orgánů fakult a zaměstnanců UJEP za kvalitu tvoří funkční celek. Pravomoci a odpovědnosti se promítají do struktury zaměstnanců a jejich pracovních náplní, a to jak na úrovni univerzity, tak na úrovni fakult a dalších součástí UJEP.

Na UJEP je garantem celého systému zajišťování a hodnocení kvality Rada pro vnitřní hodnocení UJEP, která má pravomoc a odpovědnost ověřovat, jak jsou naplňovány požadavky UJEP na kvalitu uskutečňovaných činností. Rada je také oprávněna vydávat metodické materiály ke konkretizaci postupu v oblasti zajišťování a vnitřního hodnocení kvality činností UJEP. Je jí svěřena působnost vědecké rady v oblasti schvalování studijních programů a v oblasti schvalování návrhů studijních programů před podáním žádosti o jejich akreditaci Národnímu akreditačnímu úřadu pro vysoké školství.

Význačnou roli v systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality zastává garant studijního programu, který zásadním způsobem dbá o kvalitu a řádné uskutečňování garantovaného studijního programu. Ve spolupráci s orgány příslušné fakulty dbá o obsahovou a metodickou kvalitu studijního programu, o řádné uskutečňování jeho výuky podle platné akreditace, jakož i o jeho rozvíjení a pravidelné hodnocení. Za svou činnost zodpovídá jak vlastní fakultě, tak i UJEP reprezentované Radou pro vnitřní hodnocení UJEP.

Na úrovni vedení UJEP je koordinátorem zajišťování a vnitřního hodnocení kvality prorektor pro rozvoj a kvalitu, který spolupracuje s Radou pro vnitřní hodnocení, v rámci kolegia rektora také s děkany fakult a na svém úseku činnosti s proděkany pro rozvoj a kvalitu. Na úrovni fakult je za zajišťování a průběh vnitřního hodnocení kvality činností příslušné fakulty odpovědný děkan, který je také oprávněn pověřit koordinací činností v této oblasti jednoho z proděkanů, popř. jiného zaměstnance působícího na fakultě. Podpůrné zázemí vytváří organizačně příslušná pracoviště rektorátu (zejména Oddělení rozvoje a kvality), jež spolupracují s odpovídajícími pracovišti fakult a dalších součástí univerzity.

Vnitřní hodnocení kvality

Vnitřní hodnocení kvality probíhá na UJEP prostřednictvím výše uvedených postupů, dokumentů, nástrojů, osob a orgánů. Stěžejními dokumenty odrážejícími zajišťování a vnitřní hodnocení kvality uskutečňovaných činností jsou zejména Zpráva o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností UJEP v období 2013 – 2017, Zpráva o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností UJEP v období 2018 – 2019, Sebehodnotící zpráva pro akreditaci studijního programu a Sebehodnotící zpráva pro institucionální akreditaci, jejichž obsah vychází jak ze zákona, tak z požadavků a metodik Národního akreditačního úřadu. Vnitřní hodnocení kvality probíhá tak, aby byly naplňovány cíle univerzity, které jsou stanoveny ve strategických dokumentech UJEP.

Vnější hodnocení kvality

Vnější hodnocení vzdělávací, tvůrčí činnosti a s nimi souvisejících činností univerzity může dle zákona o vysokých školách provádět Národní akreditační úřad pro vysoké školství, nebo všeobecně uznávaná instituce na základě svého statutu.

Související předpisy, dokumenty a odkazy

Legislativa

Vybrané vnitřní předpisy UJEP

Další dokumenty

Další odkazy