Kampus

Co je kampus?

V současné době je pojmem „kampus“ označováno vymezené seskupení budov patřících k univerzitě a zahrnujících primárně rektorát, fakulty, ústavy, vysokoškolské koleje a menzy nebo další administrativní a správní budovy dané instituce. Obvykle tvoří areál kampusu knihovny, přednáškové sály, haly, parky a jiné akademické i neakademické objekty. Mohou sem patřit také objekty sportovišť, volnočasových aktivit a různých služeb pro zaměstnance a studenty univerzity.

Slovo „campus“ bylo poprvé použito pro označení určitého městského prostoru na College of New Jersey (nyní Princeton University) v průběhu prvních desetiletí osmnáctého století. Některé další americké školy později přijaly toto slovo k popisu jednotlivých částí své instituce, ale označením „campus” zatím nebyl popsán kompletní majetek univerzity. V průběhu dvacátého století se pojem „campus“ rozšířil na celý institucionální majetek univerzity, ve starém smyslu však přetrvával v některých místech až do roku 1950.

Slovo „campus” bylo užíváno také na evropských vysokých školách, i když většina těchto institucí je charakterizována vlastnictvím určitých objektů rozmístěných v městské zástavbě a parcích.

Potřeba Kampusu

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem je jedinou veřejnoprávní vysokou školou se sídlem v Ústeckém kraji (vznikla v roce 1991) s počtem kolem 9 000 studentů. Její základ tvoří osm fakult. Má společenskou a kulturní odpovědnost za intelektuální rozvoj lidských zdrojů regionu, neboť působí v kraji s dlouhodobě nejnižší vzdělanostní úrovní a nejvyšší nezaměstnaností v ČR. S počtem více než 900 zaměstnanců patří mezi největší zaměstnavatele v regionu.

Naší snahou je významně podpořit rozšiřování oborů ve všech typech studijních programů – bakalářských, magisterských i doktorských. Zvyšování počtu vysokoškolsky vzdělané populace v Ústeckém kraji vyžaduje vytvoření potřebného materiálně-technického zázemí pro studenty, akademické a vědecké pracovníky s cílem zvýšit jejich studia a bádání na úroveň srovnatelnou s evropským průměrem. Z těchto důvodů se stále snažíme inovovat naše prostory. V návaznosti na strategii rozvoje univerzity a její dlouhodobé záměry je výstavba kampusu a zajištění efektivního provozu, rozvoje a soustředění univerzity do jedné lokality jednou z nejdůležitějších priorit. Nové kapacity jsou budovány s ohledem na hospodárnost, udržitelnost, praktičnost a s co největším důrazem na spolupráci a sdílení kapacit, u kterých je to možné.

Pro zajištění tak náročného projektu, který se skládá z na sebe navazujících a zároveň vzájemně provázaných menších projektů, je zapotřebí soustředit veškeré lidské a finanční kapacity univerzity, přičemž výsledkem by mělo být posílení a rozvoj základních funkcí univerzity (vzdělávání, vědecko-výzkumné a umělecké aktivity a tzv. třetí role univerzity –  to je posílení vazeb na region a spolupráce se soukromým a veřejným sektorem), zejména však podpora rozvoje sociálně a vzdělanostně slabého regionu za účasti významných partnerů z řad veřejných a soukromých subjektů.

Kampus UJEP se nachází v centru města Ústí nad Labem a jeho výstavba přispívá k regeneraci a revitalizaci části města o rozloze téměř 90 000 m2 s výrazným vlivem také na své bezprostřední okolí. Význam podtrhuje i propojení kampusu s městem. Nově postavené nebo zrekonstruované objekty kampusu hrají významnou roli v oblasti vědy, výzkumu a inovací (s důrazem na aplikovaný výzkum a jeho komerční využití) a rozvoje malých a středních firem na území města, což je přímo podpořeno transferem znalostí z univerzity, podporou podnikání, případně vzniku spin-off firem na půdě univerzity i mimo ni.

V areálu se nachází vzdělávací, informační a administrativně provozní zázemí univerzity jako základ kampusu. V areálu naleznete Fakultu strojního inženyrství, Přírodovědeckou fakulta a Fakultu životního prostředí v nové budově pod názvem Centrum přírodovědných a technických oborů (CPTO), Filozofickou fakulta, Fakultu umění a designu a rektorát UJEP. “Srdcem” kampusu je univerzitní knihovna spolu s multifunkčním centrem s aulami a velkými přednáškovými místnostmi se zázemím využitelným také jako konferenční prostory. Na tento základní areál navazují další, rezidenční objekty fakult a objekty se zázemím pro vědecko výzkumnou a vývojovou činnost, jež je neoddělitelnou součástí činnosti vzdělávací. Nelze pominout ani ubytovací a stravovací kapacity, prostory pro sportovní a volnočasové aktivity, včetně zázemí pro parkování a další služby.

Univerzitní infomapa Kampusu UJEP