Kampus

Co je univerzitní kampus?

Univerzitní „kampus“ je označením pro seskupení budov patřících k univerzitě a zahrnujících primárně rektorát, fakulty, ústavy, vysokoškolské koleje a menzy nebo další administrativní a správní budovy dané instituce. Obvykle tvoří areál kampusu knihovny, přednáškové sály, haly, parky a jiné akademické i neakademické objekty. Mohou sem patřit také objekty sportovišť, volnočasových aktivit a různých služeb pro zaměstnance a studenty univerzity. Slovo „campus“ bylo poprvé použito pro označení určitého městského prostoru na College of New Jersey (nyní Princeton University) v průběhu prvních desetiletí osmnáctého století. Některé další americké školy později přijaly toto slovo k popisu jednotlivých částí své instituce, ale označením „campus” zatím nebyl popsán kompletní majetek univerzity. V průběhu dvacátého století se pojem „campus“ rozšířil na celý institucionální majetek univerzity, ve starém smyslu však přetrvával v některých místech až do roku 1950. Slovo „campus” bylo užíváno také na evropských vysokých školách, i když většina těchto institucí je charakterizována vlastnictvím určitých objektů rozmístěných v městské zástavbě a parcích. Univerzitní areál UJEP však chápeme jako širší prostor, k němuž náleží i další součásti (Fakulta zdravotnických studií, Dům umění Ústí nad Labem nebo Botanický park).

Kampus jako centrum dění

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem je jedinou veřejnoprávní vysokou školou se sídlem v Ústeckém kraji (vznikla v roce 1991) s počtem kolem 9 000 studujících a více než 1000 pracovníků a pracovnic. Její základ tvoří osm fakult. Má společenskou a kulturní odpovědnost za intelektuální rozvoj lidských zdrojů regionu, neboť působí v kraji s dlouhodobě nejnižší vzdělanostní úrovní a nejvyšší nezaměstnaností v ČR.

Naší snahou je významně podpořit rozšiřování oborů ve všech typech studijních programů – bakalářských, magisterských i doktorských. Zvyšování počtu vysokoškolsky vzdělané populace v Ústeckém kraji vyžadovalo vytvoření potřebného materiálně-technického zázemí pro studenty, akademické a vědecké pracovníky s cílem zvýšit jejich studia a bádání na úroveň srovnatelnou s evropskými zeměmi. V návaznosti na strategii rozvoje univerzity a její dlouhodobé záměry byla výstavba kampusu a navazujících areálů, stejně jako zajištění efektivního provozu a rozvoje univerzitních zařízení jednou z nejdůležitějších priorit. Nové kapacity byly budovány s ohledem na hospodárnost, udržitelnost, praktičnost a s co největším důrazem na spolupráci a sdílení kapacit, u kterých je to možné.

K čilému kulturnímu a společenskému životu v kampusu a městě významně přispívá i řada těch, kteří na univerzitě pracují, studují nebo ji za různými účely navštěvují. V kampusu jsou pořádány univerzitní festivaly, koncerty, filmová léta v amfiteátru, sportovní dny v multifunkční sportovní hale či zvané přednášky a kulturní dny v univerzitní knihovně. Všichni mohou také využít kavárny, knihkupectví, rozjímat v univerzitní kapli nebo najít klidné místo v zeleni kampusového parku. Pouhých deset minut chůze od kampusu se nachází Dům umění (https://duul.cz), nové univerzitní zařízení zaměřené na výstavy, přednášky a další kulturní akce prezentující současné umění a design. Pro milovníky přírody představuje náš botanický park a skleníky s tropickými a subtropickými rostlinami vhodné místo pro strávení několika hodin.