Kampus

Co je kampus?

V sou­čas­né době je pojmem „kam­pus“ ozna­čo­vá­no vyme­ze­né sesku­pe­ní budov pat­ří­cích k uni­ver­zi­tě a zahr­nu­jí­cích pri­már­ně rek­to­rát, fakul­ty, ústa­vy, vyso­ko­škol­ské kole­je a men­zy nebo dal­ší admi­nis­tra­tiv­ní a správ­ní budo­vy dané insti­tu­ce. Obvykle tvo­ří are­ál kam­pu­su knihov­ny, před­náš­ko­vé sály, haly, par­ky a jiné aka­de­mic­ké i neaka­de­mic­ké objek­ty. Mohou sem pat­řit také objek­ty spor­to­višť, vol­no­ča­so­vých akti­vit a růz­ných slu­žeb pro zaměst­nan­ce a stu­den­ty uni­ver­zi­ty.

Slo­vo „cam­pus“ bylo popr­vé pou­ži­to pro ozna­če­ní urči­té­ho měst­ské­ho pro­sto­ru na Colle­ge of New Jer­sey (nyní Prin­ce­ton Uni­ver­si­ty) v prů­bě­hu prv­ních dese­ti­le­tí osm­nác­té­ho sto­le­tí. Někte­ré dal­ší ame­ric­ké ško­ly poz­dě­ji při­ja­ly toto slo­vo k popi­su jed­not­li­vých čás­tí své insti­tu­ce, ale ozna­če­ním „cam­pus” zatím nebyl popsán kom­plet­ní maje­tek uni­ver­zi­ty. V prů­bě­hu dva­cá­té­ho sto­le­tí se pojem „cam­pus“ roz­ší­řil na celý insti­tu­ci­o­nál­ní maje­tek uni­ver­zi­ty, ve starém smys­lu však pře­tr­vá­val v někte­rých mís­tech až do roku 1950.

Slo­vo „cam­pus” bylo uží­vá­no také na evrop­ských vyso­kých ško­lách, i když vět­ši­na těch­to insti­tu­cí je cha­rak­te­ri­zo­vá­na vlast­nic­tvím urči­tých objek­tů roz­mís­tě­ných v měst­ské zástav­bě a par­cích.

Potřeba Kampusu

Uni­ver­zi­ta Jana Evan­ge­lis­ty Pur­ky­ně v Ústí nad Labem je jedi­nou veřej­no­práv­ní vyso­kou ško­lou se síd­lem v Ústec­kém kra­ji (vznik­la v roce 1991) s počtem kolem 12 000 stu­den­tů. Její základ tvo­ří osm fakult. Má spo­le­čen­skou a kul­tur­ní odpo­věd­nost za inte­lek­tu­ál­ní roz­voj lid­ských zdro­jů regi­o­nu, neboť půso­bí v kra­ji s dlou­ho­do­bě nej­niž­ší vzdě­la­nost­ní úrov­ní a nej­vyš­ší neza­měst­na­nos­tí v ČR. S počtem více než 900 zaměst­nan­ců pat­ří mezi nej­vět­ší zaměst­na­va­te­le v regi­o­nu.

V Ústec­kém kra­ji chy­bí pře­de­vším vyso­ko­škol­sky vzdě­la­ní odbor­ní­ci pří­ro­do­vě­dec­kých, tech­nic­kých, zdra­vot­nic­kých i huma­nit­ních obo­rů. Pro­to je tře­ba význam­ně pod­po­řit roz­ši­řo­vá­ní obo­rů ve všech typech stu­dij­ních pro­gra­mů — baka­lář­ských, magis­ter­ských i dok­tor­ských. Stá­va­jí­cí pro­sto­ro­vé zabez­pe­če­ní již není schop­no pokrýt vzrůs­ta­jí­cí potře­by a brá­ní nut­né­mu roz­vo­ji uni­ver­zi­ty. Zvy­šo­vá­ní počtu vyso­ko­škol­sky vzdě­la­né popu­la­ce v Ústec­kém kra­ji vyža­du­je vytvo­ře­ní potřeb­né­ho mate­ri­ál­ně-tech­nic­ké­ho záze­mí pro stu­den­ty, aka­de­mic­ké a vědec­ké pra­cov­ní­ky s cílem zvý­šit jejich stu­dia a bádá­ní na úro­veň srov­na­tel­nou s evrop­ským prů­mě­rem.

Při před­po­kla­du toho­to dyna­mic­ké­ho roz­vo­je bude nut­no uni­ver­zi­tu zabez­pe­čit nezbyt­ným pro­sto­ro­vým a mate­ri­á­lo­vě tech­nic­kým záze­mím. V návaz­nos­ti na stra­te­gii roz­vo­je uni­ver­zi­ty a její dlou­ho­do­bé zámě­ry je výstav­ba kam­pu­su a zajiš­tě­ní efek­tiv­ní­ho pro­vo­zu, roz­vo­je a sou­stře­dě­ní uni­ver­zi­ty do jed­né loka­li­ty jed­nou z nej­dů­le­ži­těj­ších pri­o­rit. Nové kapa­ci­ty jsou budo­vá­ny s ohle­dem na hos­po­dár­nost, udr­ži­tel­nost, prak­tič­nost a s co nej­vět­ším důra­zem na spo­lu­prá­ci a sdí­le­ní kapa­cit, u kte­rých je to mož­né.
Pro zajiš­tě­ní tak nároč­né­ho pro­jek­tu, kte­rý se sklá­dá z na sebe nava­zu­jí­cích a záro­veň vzá­jem­ně pro­vá­za­ných men­ších pro­jek­tů, bude zapo­tře­bí sou­stře­dit veš­ke­ré lid­ské a finanč­ní kapa­ci­ty uni­ver­zi­ty, při­čemž výsled­kem by mělo být posí­le­ní a roz­voj základ­ních funk­cí uni­ver­zi­ty (vzdě­lá­vá­ní, vědec­ko-výzkum­né a umě­lec­ké akti­vi­ty a tzv. tře­tí role uni­ver­zi­ty –  to je posí­le­ní vazeb na regi­on a spo­lu­prá­ce se sou­kro­mým a veřej­ným sek­to­rem), zejmé­na však pod­po­ra roz­vo­je soci­ál­ně a vzdě­la­nost­ně sla­bé­ho regi­o­nu za účas­ti význam­ných part­ne­rů z řad veřej­ných a sou­kro­mých sub­jek­tů.

Kam­pus UJEP se nachá­zí v cen­t­ru měs­ta Ústí nad Labem a jeho výstav­ba při­spě­je k rege­ne­ra­ci a revi­ta­li­za­ci čás­ti měs­ta o roz­lo­ze téměř 90 000 m² s výraz­ným vli­vem také na své bez­pro­střed­ní oko­lí. Význam pod­tr­hu­je i pro­po­je­ní kam­pu­su s měs­tem. Nikdo nechce budo­vat uni­ver­zit­ní ghet­to, ale spe­ci­fic­ký měst­ský pro­stor, kte­rý při zacho­vá­ní pro­voz­ních a bez­peč­nost­ních stan­dar­dů bude pro­sto­rem ote­vře­ným. Nově posta­ve­né nebo zre­kon­stru­o­va­né objek­ty kam­pu­su budou hrát také význam­nou roli v oblas­ti vědy, výzku­mu a ino­va­cí (s důra­zem na apli­ko­va­ný výzkum a jeho komerč­ní vyu­ži­tí) a roz­vo­je malých a střed­ních firem na úze­mí měs­ta, což bude pří­mo pod­po­ře­no transfe­rem zna­los­tí z uni­ver­zi­ty, pod­po­rou pod­ni­ká­ní, pří­pad­ně vzni­ku spin-off firem na půdě uni­ver­zi­ty i mimo ni.

Pro­jekt je rea­li­zo­ván tak, aby postup­ně posky­tl pra­co­viš­tím uni­ver­zi­ty odpo­ví­da­jí­cí pro­sto­ro­vé, tech­nic­ké a mate­ri­á­lo­vé záze­mí nejen pro plně­ní jejich základ­ních úko­lů, ale i pro jejich dal­ší roz­voj. Vznik­ne inte­gro­va­né cen­t­rum vzdě­la­nos­ti Ústec­ké­ho kra­je — vzdě­lá­va­cí a výzkum­né kapa­ci­ty budou sou­stře­dě­ny v jed­né loka­li­tě nebo v těs­ném sou­sed­ství s ní. Tím dojde k raci­o­na­li­za­ci nákla­dů a pro­voz uni­ver­zi­ty bude cel­ko­vě efek­tiv­něj­ší. Pro­jekt odstra­ní kapa­cit­ní dupli­ci­ty a sou­čás­ti uni­ver­zi­ty budou mít šan­ci díky své blíz­kos­ti v kam­pu­su fun­go­vat na zákla­dě prin­ci­pu sdí­le­ní a spo­lu­prá­ce.

V are­á­lu se bude nachá­zet vzdě­lá­va­cí, infor­mač­ní a admi­nis­tra­tiv­ně pro­voz­ní záze­mí uni­ver­zi­ty jako základ kam­pu­su. Do are­á­lu se postup­ně pře­su­ne Fakul­ta výrob­ních tech­no­lo­gií a manage­men­tu, Pří­ro­do­vě­dec­ká fakul­ta, Filo­zo­fic­ká fakul­ta, Fakul­ta zdra­vot­nic­kých stu­dií, Fakul­ta život­ní­ho pro­stře­dí a rek­to­rát UJEP. Prin­cip sdí­le­ní kapa­cit bude napl­něn for­mou uni­ver­zit­ní knihov­ny, kte­rá bude tvo­řit “srd­ce” kam­pu­su a mul­ti­funkč­ní­ho cen­t­ra s aula­mi a vel­ký­mi před­náš­ko­vý­mi míst­nost­mi se záze­mím vyu­ži­tel­ným také jako kon­fe­renč­ní pro­sto­ry. Na ten­to základ­ní are­ál budou nava­zo­vat dal­ší, rezi­denč­ní objek­ty fakult a objek­ty se záze­mím pro vědec­ko výzkum­nou a vývo­jo­vou čin­nost, jež je neod­dě­li­tel­nou sou­čás­tí čin­nos­ti vzdě­lá­va­cí. Nelze pomi­nout ani uby­to­va­cí a stra­vo­va­cí kapa­ci­ty, pro­sto­ry pro spor­tov­ní a vol­no­ča­so­vé akti­vi­ty, včet­ně záze­mí pro par­ko­vá­ní a dal­ší služ­by (zdra­vot­ní péče, finan­ce, obcho­dy atd.).