Informační systémy

Univerzitní infor­mač­ní sys­tém spra­vu­je Centrum infor­ma­ti­ky UJEP.

Centrum infor­ma­ti­ky má tato oddělení:

  • Oddělení sprá­vy infor­mač­ních sys­té­mů,  email:
  • Oddělení sprá­vy počí­ta­čo­vé sítě, email:
  • Oddělení uži­va­tel­ské­ho ser­vi­su, email:

Rady a návo­dy Centra informatiky

Služby Centra infor­ma­ti­ky a Helpdesk :

  • email:   - dota­zy na infor­mač­ní sys­témy (STAG, FIS)
  • email:   - dota­zy na sprá­vu počí­ta­čo­vé sítě, stu­dent­ský a zaměst­na­nec­ký email
  • email:   – dota­zy a poža­dav­ky na zásah oddě­le­ní uži­va­tel­ské­ho servisu
  • email: – dota­zy na uby­to­va­cí a soci­ál­ní sti­pen­di­um a poplat­ky za studium
  • email: - poža­dav­ky na změ­ny tele­fon­ních slu­žeb univerzity
  • email: – dota­zy na prů­ka­zy stu­den­tů a zaměst­nan­ců UJEP
  • email: – poža­dav­ky na úpra­vu kon­tak­tů v sys­té­mu IMIS