Informační systémy

Uni­ver­zit­ní infor­mač­ní sys­tém spra­vu­je Cen­t­rum infor­ma­ti­ky UJEP.

Cen­t­rum infor­ma­ti­ky má tato oddě­le­ní:

  • Oddě­le­ní sprá­vy infor­mač­ních sys­té­mů,  email:
  • Oddě­le­ní sprá­vy počí­ta­čo­vé sítě, email:
  • Oddě­le­ní uži­va­tel­ské­ho ser­vi­su, email:

Rady a návo­dy Cen­t­ra infor­ma­ti­ky

Služ­by Cen­t­ra infor­ma­ti­ky a Hel­p­desk :

  • email:   - dota­zy na infor­mač­ní sys­témy (STAG, FIS)
  • email:   - dota­zy na sprá­vu počí­ta­čo­vé sítě, stu­dent­ský a zaměst­na­nec­ký email
  • email:   — dota­zy a poža­dav­ky na zásah oddě­le­ní uži­va­tel­ské­ho ser­vi­su
  • email: — dota­zy na uby­to­va­cí a soci­ál­ní sti­pen­di­um a poplat­ky za stu­di­um
  • email: - poža­dav­ky na změ­ny tele­fon­ních slu­žeb uni­ver­zi­ty
  • email: — dota­zy na prů­ka­zy stu­den­tů a zaměst­nan­ců UJEP
  • email: — poža­dav­ky na úpra­vu kon­tak­tů v sys­té­mu IMIS