Harmonogram akademického roku

V sou­la­du s § 52 záko­na č. 111/1998 Sb. zve­řej­ňu­je­me har­mo­no­gram aka­de­mic­ké­ho roku.