GAČR

Gran­to­vá agen­tu­ra Čes­ké repub­li­ky (GA ČR) je orga­ni­zač­ní slož­kou stá­tu, kte­rá jako jedi­ná insti­tu­ce v naší zemi posky­tu­je z veřej­ných pro­střed­ků úče­lo­vou pod­po­ru na pro­jek­ty základ­ní­ho výzku­mu.

V rám­ci vyhlá­še­ných pro­gra­mů finan­cu­je vědec­ké pro­jek­ty jak pro eru­do­va­né věd­ce a týmy, tak pro mla­dé a začí­na­jí­cí vědec­ké pra­cov­ní­ky. Při své čin­nos­ti se řídí záko­nem č. 130/2002 Sb., o pod­po­ře výzku­mu, expe­ri­men­tál­ní­ho vývo­je a ino­va­cí, a je samo­stat­nou účet­ní jed­not­kou. Hos­po­da­ří tedy samo­stat­ně s úče­lo­vý­mi a insti­tu­ci­o­nál­ní­mi pro­střed­ky při­dě­le­ný­mi stát­ním roz­poč­tem. GA ČR zahá­ji­la svo­ji čin­nost v roce 1993. Více infor­ma­cí o této insti­tu­ci lze zís­kat zde.

Pře­hle­dy pro­jek­tů  rea­li­zo­va­ných díky úče­lo­vé pod­po­ře GA ČR na Uni­ver­zi­tě Jana Evan­ge­lis­ty Pur­ky­ně v Ústí nad Labem  v letech 2001 až 2018 jsou uve­de­ny níže.