Mezinárodní smlouvy

Zahraniční stipendijní pobyty MŠMT v rámci mezinárodních smluv jsou vypisovány dvojím způsobem:

a) formou kvót

MŠMT uděluje vysokým školám část stipendijních míst v rámci mezinárodních smluv formou kvót. Kromě jazykových kurzů není nabídka specifikována na konkrétní zahraniční vysoké školy. Předpokládá se, že si zájemci v souvislosti se svým studijním oborem sami vyhledají kontakty, o které mají zájem. Dle přidělených kvót se o uvedená stipendijní místa ucházejí studenti nebo akademičtí pracovníci prostřednictvím děkanátů jednotlivých fakult. Uchazeč vyplní elektronickou přihlášku Návrh na vyslání/Žádost o přiznání stipendia a v tištěné podobě ji podepsanou předloží oddělení pro vnější/zahraniční vztahy příslušné fakulty UJEP spolu se stručným životopisem (v češtině) a motivačním dopisem (v češtině). Oddělení pro vnější/zahraniční vztahy fakult pak postoupí všechny přihlášky opatřené vyjádřením děkana a doporučeným pořadím do 1 týdne od interní uzávěrky na oddělení pro vnější vztahy rektorátu. O nominaci uchazečů rozhodne na základě předložených dokumentů komise složená ze zástupců oddělení pro vnější vztahy rektorátu a příslušných fakult.

Na akademický rok 2023/2024 nebyla UJEP přidělena žádná stipendijní místa pro akad. pracovníky vypisovaná formou kvót.

b) formou výběrových řízení

V rámci výběrových řízení je možné ucházet se o stipendijní pobyty do téměř 30 zemí světa.

Uchazeč vyplní elektronickou přihlášku Návrh na vyslání/Žádost o přiznání stipendia. Za řádně podanou přihlášku se považuje pouze ta, která je opatřena vlastnoručním podpisem uchazeče a doporučením školy (razítko, datum, podpis) a odevzdána se všemi požadovanými přílohami ve stanoveném termínu na určené místo. Nabídka není specifikována na konkrétní zahraniční vysoké školy. Předpokládá se, že si zájemci v souvislosti se svým studijním oborem sami vyhledají kontakty, o které mají zájem.

Podrobnější informace a bližší specifikace stipendijních míst nabízených formou výběrových řízení jsou dostupné zde.

Uchazeči, kteří v konkurzu uspějí a získají stipendium, oznámí tuto skutečnost na oddělení pro vnější vztahy rektorátu.

 

Bližší informace ke stipendijním pobytům v rámci mezinárodních smluv poskytnou oddělení pro vnější/zahraniční vztahy jednotlivých fakult UJEP nebo oddělení pro vnější vztahy rektorátu. Stipendijní pobyty v rámci mezinárodních smluv spravuje Akademická informační agentura Domu zahraniční spolupráce MŠMT (AIA).