Rada pro vnitřní hodnocení

RADA PRO VNITŘNÍ HODNOCENÍ UJEP (od 2. 5. 2017)

před­se­da
doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., REK UJEP, po dobu výko­nu funk­ce rektora

mís­to­před­se­da
prof. Ing. Pavel Janoš, FŽP UJEP, šes­ti­le­té funkč­ní obdo­bí do 30. 4. 2023

čle­no­vé
doc. Mgr. Richard Fajnor, JAMU Brno, na funkč­ní obdo­bí od 1. 4. 2018 do 30. 4. 2021
RNDr. Karel Hrach, Ph.D., FZS UJEP, čtyř­le­té funkč­ní obdo­bí do 30. 4. 2021
prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc., FSE UJEP, na funkč­ní obdo­bí od 1. 4. 2018 do 30. 4. 2021
Mgr. Antonín Kadlec, AS UJEP, dvou­le­té funkč­ní obdo­bí do 30. 4. 2019
doc. Ing. Nataša Náprstková, Ph.D., FSI UJEP, dvou­le­té funkč­ní obdo­bí do 30. 4. 2019
doc. Mgr. Pavel Raška, Ph.D., PřF UJEP, šes­ti­le­té funkč­ní obdo­bí do 30. 4. 2023
Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D., AS UJEP, po dobu výko­nu funk­ce před­se­dy AS UJEP
doc. Mgr. Martin Veselý, Ph.D., FF UJEP, šes­ti­le­té funkč­ní obdo­bí do 30. 4. 2023
doc. Ing. Helena Vomáčková, CSc., PF UJEP, dvou­le­té funkč­ní obdo­bí do 30. 4. 2019

Zápisy ze zase­dá­ní Rady pro vnitř­ní hod­no­ce­ní nalez­ne­te v IMIS v Dokumentech (po přihlášení).

Rada pro vnitř­ní hod­no­ce­ní zase­dá kaž­dé 3. úte­rý v měsí­ci od 13:00 h.