Rada pro vnitřní hodnocení

RADA PRO VNITŘNÍ HODNOCENÍ UJEP (od 2. 5. 2017)

před­se­da
doc. RNDr. Mar­tin Balej, Ph.D., REK UJEP, po dobu výko­nu funk­ce rek­to­ra

mís­to­před­se­da
prof. Ing. Pavel Janoš, FŽP UJEP, šes­ti­le­té funkč­ní obdo­bí do 30. 4. 2023

čle­no­vé
doc. Paed­Dr. Iva­na Brt­no­vá Čepič­ko­vá, Ph.D., PF UJEP, šes­ti­le­té funkč­ní obdo­bí do 30. 4. 2025
prof. RNDr. Pav­la Čap­ko­vá, DrSc., PřF UJEP, na funkč­ní obdo­bí od 1. 12. 2018 do 30. 4. 2023
doc. Mgr. Richard Faj­nor, JAMU Brno, na funkč­ní obdo­bí od 1. 4. 2018 do 30. 4. 2021
prof. Ing. Jiři­na Jíl­ko­vá, CSc., FSE UJEP, na funkč­ní obdo­bí od 1. 4. 2018 do 30. 4. 2021
Mgr. Anto­nín Kadlec, AS UJEP, dvou­le­té funkč­ní obdo­bí do 30. 4. 2021
PhDr. Hana Kyn­što­vá, Ph.D., FZS UJEP, na funkč­ní obdo­bí od 15. 7. 2019 do 30. 4. 2021
doc. Ing. Nata­ša Náprst­ko­vá, Ph.D., FSI UJEP, šes­ti­le­té funkč­ní obdo­bí do 30. 4. 2025
doc. Mgr. Pavel Raš­ka, Ph.D., PřF UJEP, šes­ti­le­té funkč­ní obdo­bí do 30. 4. 2023
Mgr. Zde­něk Svo­bo­da, Ph.D., AS UJEP, po dobu výko­nu funk­ce před­se­dy AS UJEP
doc. Mgr. Mar­tin Vese­lý, Ph.D., FF UJEP, šes­ti­le­té funkč­ní obdo­bí do 30. 4. 2023

Zápi­sy ze zase­dá­ní Rady pro vnitř­ní hod­no­ce­ní nalez­ne­te v IMIS v Doku­men­tech (po při­hlá­še­ní).