Poradenské centrum UJEP

Pora­den­ské cen­t­rum UJEP je celo­uni­ver­zit­ní pra­co­viš­tě zastřešu­jí­cí pora­den­ství pro ucha­ze­če a stu­den­ty se spe­ci­fic­ký­mi potře­ba­mi, kari­ér­ní pora­den­ství, psy­cho­lo­gic­ké pora­den­ství a spe­ci­ál­ně-peda­go­gic­ké pora­den­ství a posky­tu­jí­cí služ­by v těch­to oblas­tech ucha­ze­čům o stu­di­um, stu­den­tům na všech fakul­tách UJEP ve všech for­mách a stup­ních stu­dia a zaměst­nan­cům UJEP.

 

Pod­po­ra pro stu­den­ty se spe­ci­fic­ký­mi potře­ba­mi

Kari­ér­ní pora­den­ství

Spe­ci­ál­ně-peda­go­gic­ké pora­den­ství

Psy­cho­lo­gic­ké pora­den­ství