Studentská grantová soutěž (SVV) - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Studentská grantová soutěž (SVV)

Studentská grantová soutěž

Počínaje rokem 2010 zahájila na naší univerzitě činnost Studentská grantová agentura, která rozšířila možnosti studentů účastnit se vědeckých, výzkumných nebo vývojových projektů. Studentské grantové projekty řeší akademičtí pracovníci spolu se studenty magisterských nebo doktorských studijních programů. Návrh na studentský grantový projekt může podat akademický pracovník nebo student studující v doktorském studijním programu vždy do 31. 1. každého roku (není-li stanoveno jinak). Studentský grantový projekt může trvat jeden až tři roky, výše finančních prostředků na řešení projektu může být maximálně 500 tis. Kč na jeden rok řešení.
Zásady studentské grantové soutěže jsou přesně definovány v platné Směrnici rektora č. 5/2018.

Studentské granty se také musí řídit Pravidly pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum, které si lze prohlédnout zde.

Přihlásit projekt

V roce 2018 bylo realizováno na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně 85 studentských projektů v rámci SGS, z nichž dva byly mezifakultní. První ve spolupráci Filozofické fakulty a Fakulty sociálně-ekonomické (Motivační strategie učení německému jazyku) a druhý Filozofické fakulty a Přírodovědecké fakulty (Krajina patří vítězům. Environmentální dějiny severozápadních Čech). V roce 2018 studenti pracovali na 50 pokračujících a 35 nových projektech Studentského specifického výzkumu. Přehled všech projektů včetně přidělených prostředků z rozhodnutí Grantové rady ze dne 13. 3. 2018 je uveden v příloze níže.

Informace o využití účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum na UJEP za rok 2018 (v Kč)
Přiznaná podpora celkem   12 155 427
Převod z FÚUP 2017 (vše vyčerpáno v roce 2018)          37 762
   12 193 189
Způsobilé náklady na financování projektů (včetně FÚUP) 11 889 303
Způsobilé náklady spojené s organizací studentské vědecké konference 121 554
Způsobilé náklady spojené s organizací studentské grantové soutěže  182 332
Celkem čerpáno za rok 2018 12 193 189

Studentská vědecká konference 2019

Tato konference se konala dne 4. 2. 2019 od 8:00 do 19:00 hodin a byly zde prezentovány metodiky řešení, dosažené výsledky a hospodárnost a účelnost využití finančních prostředků projektů Specifického vysokoškolského výzkumu, které byly realizovány v roce 2018. Celkově bylo prezentováno na konferenci 85 projektů, z nichž dva byly mezifakultní projekty. Jednalo se o veřejnou akci, která byla propagována pomocí plakátů (lobby, knihovna, Literární kavárna, univerzitní stravovací zařízení 50bar, fakulty) a obrazovek  v areálu MFC UJEP a zároveň pomocí upoutávek na sociálních sítích (facebook). Konference byla již tradičně rozdělena do dvou sekcí, a to přírodovědné a technické sekce a humanitní, společensko- vědní a umělecké sekce.  Z každé sekce byly komisí navrženy nejlepší projekty za každou fakultu, které budou schváleny na zasedání Grantové rady UJEP v březnu roku 2019 a následně finančně oceněny. Do přírodovědné a technické sekce byly zařazeny 3 fakulty (FSI, FŽP, PřF) a do humanitní, společensko-vědní a umělecké sekce 4 fakulty (FF, FSE, PF, FUD). Celkově bylo navrženo k ocenění 7 projektů s ohledem na prezentované cíle, metodiku řešení, dosažené výsledky, přínos studentů pro projektový tým a uznatelné výstupy projektu. Studentské vědecké konference se účastnilo téměř 150 osob.

    

Grantová rada UJEP

předseda:
doc. Ing. Martin Novák, Ph.D., prorektor pro vědu, předseda IGA

členové:

PhDr. Štefan Balkó, Ph.D.
doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc.
doc. Mgr. Zdena Kolečková, Ph.D.

doc. Dr. Ing. Pavel Kuráň

prof. RNDr. Stanislav Novák, CSc.
prof. Dr. Ing. Libor Beneš, IWE
Ing. Jan Slavík, Ph.D.
Mgr. David Tomíček, Ph.D.

 

tajemník:
Martin Sirota Tel.: 475 28 6354 | E-mail:

Rozhodnutí rektora o studentských grantech