Studentská grantová soutěž (SVV) - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Studentská grantová soutěž (SVV)

Studentská grantová soutěž

Počínaje rokem 2010 zahájila na naší univerzitě činnost Studentská grantová agentura, která rozšířila možnosti studentů účastnit se vědeckých, výzkumných nebo vývojových projektů. Studentské grantové projekty řeší akademičtí pracovníci spolu se studenty magisterských nebo doktorských studijních programů. Návrh na studentský grantový projekt může podat akademický pracovník nebo student studující v doktorském studijním programu vždy do 31. 1. každého roku (není-li stanoveno jinak). Studentský grantový projekt může trvat jeden až tři roky, výše finančních prostředků na řešení projektu může být maximálně 500 tis. Kč na jeden rok řešení.
Zásady studentské grantové soutěže jsou přesně definovány v platné Směrnici rektora č. 5/2018.

Studentské granty se také musí řídit Pravidly pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum, které si lze prohlédnout zde.

Přihlásit projekt

V roce 2021 bylo realizováno na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně 86 studentských projektů v rámci SGS. Řešitelé pracovali na 44 pokračujících a 42 nových projektech Studentského specifického výzkumu. Přehled všech projektů včetně přidělených prostředků z rozhodnutí Grantové rady ze dne 9. 3. 2021 je uveden v příloze níže.

Informace o využití účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum na UJEP za rok 2021 (v Kč)
Přiznaná podpora celkem 11 881 499
Převod z FÚUP 2020 (vše vyčerpáno v roce 2021) 242 119,13
Způsobilé náklady na financování projektů (včetně FÚUP) 12 123 618, 13
Způsobilé náklady spojené s organizací studentské vědecké konference 36 340,6449
Způsobilé náklady spojené s organizací studentské grantové soutěže 24 252
Celkem čerpáno za rok 2021 (včetně FUÚP k 1. 1. 2022) 11 510 182, 60
Převod do FÚÚP z dotace 2021 371 316,4

Studentská vědecká konference 2022

Studentská vědecká konference 2021 proběhla v termínu: 3 – 5. 5.  2022

Pozvánka: Pozvánka SVK 2022

Odpovědná osoba: Martin Sirota,

 

Studentská vědecká konference 2022

Konference v roce 2021 byla z důvodu epidemiologické situace přesunuta z původního data konání na květen roku 2022. Tato konference se konala ve dnech 3 – 5. 5. 2022, zpravidla od 8:00 (9:00) – 16:00(17:30), byly zde prezentovány metodiky řešení, dosažené výsledky a hospodárnost a účelnost využití finančních prostředků projektů Specifického vysokoškolského výzkumu, které byly realizovány v roce 2021. Celkově bylo prezentováno na konferenci 86 projektů. Jednalo se o veřejnou akci, která byla propagována pomocí plakátů (lobby, knihovna, Literární kavárna, fakulty) a obrazovek  v areálu MFC UJEP. Konference byla rozdělena do tří sekcí, a to Humanitní 3. 5. 2022, Polytechnická 4. 5. 2022, Behaviorální a didaktická 5. 5. 2022.  Z každé sekce byly komisí navrženy nejlepší projekty za každou fakultu, které budou schváleny na zasedání Grantové rady UJEP Perr-rollam v květnu 2022 a následně finančně oceněny. Do Humanitní sekce byly zařazeny 2 fakulty (FUD a FF), Polytechnické sekce fakulty (FSI, FŽP, PřF) a v poslední sekci Behaviorální a didaktické byly zařazeny fakulty (FSE a PF). Celkově byly navrženy k ocenění 3 projekty s ohledem na prezentované cíle, metodiku řešení, dosažené výsledky, přínos studentů pro projektový tým a uznatelné výstupy projektu.  Dále byly vybrány z každého dne 1 nejlepší přednáška dle hodnotící webové aplikace Besttalk. Studentské vědecké konference se účastnilo téměř 300 osob.

Součástí Studentské vědecké konference bylo také prezentování projektů na podporu vědecké, výzkumné, vývojové a umělecké činnosti mladých vědeckých pracovníků pro období 2021-2022. (IGA projekty). Zde bylo prezentováno 17 projektů před hodnotící komisí, která se skládala z členů GR UJEP.

 

Fotografie z události:

 

 

 

Grantová rada UJEP

předseda:
doc. Ing. Martin Novák, Ph.D., prorektor pro vědu, předseda IGA

členové:

PhDr. Štefan Balkó, Ph.D.
doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc.
doc. Mgr. Zdena Kolečková, Ph.D.

doc. Dr. Ing. Pavel Kuráň

prof. RNDr. Stanislav Novák, CSc.
prof. Dr. Ing. Libor Beneš, IWE
Ing. Jan Slavík, Ph.D.
Mgr. David Tomíček, Ph.D.

 

tajemník:
Martin Sirota Tel.: 475 28 6354 | E-mail:

Rozhodnutí rektora o studentských grantech