Studentská grantová soutěž (SVV)

Počínaje rokem 2010 zahájila na naší univerzitě činnost Studentská grantová agentura, která rozšířila možnosti studentů účastnit se vědeckých, výzkumných nebo vývojových projektů. Studentské grantové projekty řeší akademičtí pracovníci spolu se studenty magisterských nebo doktorských studijních programů. Návrh na studentský grantový projekt může podat akademický pracovník nebo student studující v doktorském studijním programu vždy do 31.1. každého roku (není-li stanoveno jinak). Studentský grantový projekt může trvat jeden až tři roky, výše finančních prostředků na řešení projektu může být maximálně 500 tis. Kč na jeden rok řešení.
Zásady studentské grantové soutěže jsou přesně definovány v platné Směrnici rektora č. 10/2015.

Studentské granty se také musí řídit Pravidly pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum.

Přihlásit projekt

Údaje o SGS 2015

Informace o využití podpory na specifický vysokoškolský výzkum v roce 2016

Řešené studentské granty

Využití účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum

Výstupy studentských grantů

Souhrn výstupů studentských grantů

Grantová rada UJEP

předsedkyně:
prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc., prorektorka pro vědu

členové:

doc. PaedDr. Ivana Brtnová-Čepičková, Ph.D.
prof. RNDr. Pavla Čapková, DrSc.
doc. Mgr. Zdena Kolečková, Ph.D.

doc. Dr. Ing. Pavel Kuráň

PhDr. Hana Kynštová, Ph.D.
doc. Ing. Josef Soukup, CSc.
doc. Ing. Daniel Šťastný, Ph.D.
Mgr. David Tomíček, Ph.D.

Tajemnice:
Ing. Soňa Burešová

e-mail:
tel.: +420 475 286 6353

 

Archiv zápisů z jednání grantové rady

Rozhodnutí rektora o studentských grantech