Studentská grantová soutěž (SVV) - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Studentská grantová soutěž (SVV)

Studentská grantová soutěž

Počínaje rokem 2010 zahájila na naší univerzitě činnost Studentská grantová agentura, která rozšířila možnosti studentů účastnit se vědeckých, výzkumných nebo vývojových projektů. Studentské grantové projekty řeší akademičtí pracovníci spolu se studenty magisterských nebo doktorských studijních programů. Návrh na studentský grantový projekt může podat akademický pracovník nebo student studující v doktorském studijním programu vždy do 31. 1. každého roku (není-li stanoveno jinak). Studentský grantový projekt může trvat jeden až tři roky, výše finančních prostředků na řešení projektu může být maximálně 500 tis. Kč na jeden rok řešení.
Zásady studentské grantové soutěže jsou přesně definovány v platné Směrnici rektora č. 5/2018.

Studentské granty se také musí řídit Pravidly pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum, které si lze prohlédnout zde.

Přihlásit projekt

V roce 2020 bylo realizováno na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně 77 studentských projektů v rámci SGS. Řešitelé pracovali na 39 pokračujících a 38 nových projektech Studentského specifického výzkumu. Přehled všech projektů včetně přidělených prostředků z rozhodnutí Grantové rady ze dne 10. 3. 2020 je uveden v příloze níže.

Informace o využití účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum na UJEP za rok 2020 (v Kč)
Přiznaná podpora celkem  11 531 226
Převod z FÚUP 2017 (vše vyčerpáno v roce 2018)              109 083,79
    11 640 309,79
Způsobilé náklady na financování projektů (včetně FÚUP)         11 052 253,66
Způsobilé náklady spojené s organizací studentské vědecké konference              311 343,30
Způsobilé náklady spojené s organizací studentské grantové soutěže                34 593,70
Celkem čerpáno za rok 2020 (včetně FUÚP k 1. 1. 2021)     11 398 190,66
Převod do FÚÚP z dotace 2020               242 119,13

Studentská vědecká konference 2020

Konference v roce 2020 byla z důvodu epidemiologické situace přesunuta z původního data konání až na září roku 2021. Tato konference se konala ve dnech 21 – 23. 9. 2021, zpravidla od 8:00 – 16:00 a byly zde prezentovány metodiky řešení, dosažené výsledky a hospodárnost a účelnost využití finančních prostředků projektů Specifického vysokoškolského výzkumu, které byly realizovány v roce 2020. Celkově bylo prezentováno na konferenci 76 projektů. Jednalo se o veřejnou akci, která byla propagována pomocí plakátů (lobby, knihovna, Literární kavárna, fakulty) a obrazovek  v areálu MFC UJEP. Konference byla rozdělena do tří sekcí, a to Humanitní 21. 9. 2021, Polytechnická 22. 9. 2021, Behaviorální a didaktická 23. 9. 2021.  Z každé sekce byly komisí navrženy nejlepší projekty za každou fakultu, které budou schváleny na zasedání Grantové rady UJEP v listopadu 2021 a následně finančně oceněny. Do Humanitní sekce byly zařazeny 2 fakulty (FUD a FF), Polytechnické sekce fakulty (FSI, FŽP, PřF) a v poslední sekci Behaviorální a didaktické byly zařazeny fakulty (FSE a PF). Celkově byly navrženy k ocenění 3 projekty s ohledem na prezentované cíle, metodiku řešení, dosažené výsledky, přínos studentů pro projektový tým a uznatelné výstupy projektu.  Dále byly vybrány z každého dne 1 nejlepší přednáška dle hodnotící webové aplikace Besttalk. Studentské vědecké konference se účastnilo téměř 150 osob.

 

 

 

Grantová rada UJEP

předseda:
doc. Ing. Martin Novák, Ph.D., prorektor pro vědu, předseda IGA

členové:

PhDr. Štefan Balkó, Ph.D.
doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc.
doc. Mgr. Zdena Kolečková, Ph.D.

doc. Dr. Ing. Pavel Kuráň

prof. RNDr. Stanislav Novák, CSc.
prof. Dr. Ing. Libor Beneš, IWE
Ing. Jan Slavík, Ph.D.
Mgr. David Tomíček, Ph.D.

 

tajemník:
Martin Sirota Tel.: 475 28 6354 | E-mail:

Rozhodnutí rektora o studentských grantech