Smluvní výzkum

Smluv­ní výzkum

Smluvním výzkumem se rozu­mí rea­li­za­ce činností mající cha­rak­ter výzkumu, vývoje a ino­va­cí jako služby za odměnu posky­to­va­né třetí oso­bě. Jde o tedy o výzkum na zakáz­ku, kte­rý vychá­zí ze spo­lu­prá­ce plní­cí pře­de­vším výzkum­né potře­by sub­jek­tů apli­kač­ní sfé­ry a vyso­ko­škol­ské insti­tu­ce tyto výzkumy rea­li­zu­jí dle poža­dav­ků a potřeb sub­jek­tu, kte­rý posky­tu­je na ten­to výzkum finanč­ní pro­střed­ky. Typic­ky zahr­nu­je roz­sáh­lej­ší pro­jek­ty, ori­gi­nál­ní výzkum a psa­ný report. Obvykle bývá výzkum na zakáz­ku zadán jed­nou kon­krét­ní exter­ní orga­ni­za­cí pro její potře­bu.

Úda­je o Smluv­ním výzku­mu na vyso­ko­škol­ských insti­tu­cí se od roku 2013 vyka­zu­jí jed­nou roč­ně na MŠMT a od roku 2013 jsou sou­čás­tí Hod­no­ce­ní výzkum­ných orga­ni­za­cí ve III. pilí­ři. V tom­to pilí­ři se hod­no­tí výsled­ky apli­ko­va­né­ho výzku­mu a bodo­vé skó­re se odví­jí mimo jiné i z obje­mu finanč­ní pod­po­ry smluv­ní­ho výzku­mu. Na Smluv­ní výzkum musí být navá­zán ale­spoň jeden výsle­dek vyká­za­ný v RIV, kte­rý v jeho rám­ci vzni­kl.

Infor­ma­ce o Smluv­ním výzku­mu z MŠMT si lze pro­hléd­nout zde.