Mezinárodní smlouvy

Zahra­nič­ní sti­pen­dij­ní poby­ty MŠMT v rám­ci mezi­ná­rod­ních smluv jsou vypi­so­vá­ny dvo­jím způ­so­bem:

a) formou kvót

MŠMT udě­lu­je vyso­kým ško­lám část sti­pen­dij­ních míst v rám­ci mezi­ná­rod­ních smluv for­mou kvót. Kro­mě jazy­ko­vých kur­zů není nabíd­ka spe­ci­fi­ko­vá­na na kon­krét­ní zahra­nič­ní vyso­ké ško­ly. Před­po­klá­dá se, že si zájem­ci v sou­vis­los­ti se svým stu­dij­ním obo­rem sami vyhle­da­jí kon­tak­ty, o kte­ré mají zájem. Dle při­dě­le­ných kvót se o uve­de­ná sti­pen­dij­ní mís­ta uchá­ze­jí stu­den­ti nebo aka­de­mič­tí pra­cov­ní­ci pro­střed­nic­tvím děka­ná­tů jed­not­li­vých fakult. Ucha­zeč vypl­ní elek­tro­nic­kou při­hláš­ku Návrh na vyslání/Žádost o při­zná­ní sti­pen­dia a v tiš­tě­né podo­bě ji pode­psa­nou před­lo­ží oddě­le­ní pro vnější/zahraniční vzta­hy pří­sluš­né fakul­ty UJEP spo­lu se struč­ným živo­to­pi­sem (v češ­ti­ně) a moti­vač­ním dopi­sem (v češ­ti­ně). Oddě­le­ní pro vnější/zahraniční vzta­hy fakult pak postou­pí všech­ny při­hláš­ky opat­ře­né vyjá­d­ře­ním děka­na a dopo­ru­če­ným pořa­dím do 1 týd­ne od inter­ní uzá­věr­ky na oddě­le­ní pro vněj­ší vzta­hy rek­to­rá­tu. O nomi­na­ci ucha­ze­čů roz­hod­ne na zákla­dě před­lo­že­ných doku­men­tů komi­se slo­že­ná ze zástup­ců oddě­le­ní pro vněj­ší vzta­hy rek­to­rá­tu a pří­sluš­ných fakult.

Sti­pen­dij­ní stu­dij­ní pobyt v Rus­ké fede­ra­ci v akad. roce 2020/21

Na aka­de­mic­ký rok 2020/21 byl UJEP při­dě­len sti­pen­dij­ní stu­dij­ní pobyt v Rus­ké fede­ra­ci v dél­ce 5 měsí­ců pro jed­no­ho stu­den­ta baka­lář­ské­ho či magis­ter­ské­ho stu­dij­ní­ho pro­gra­mu. Stu­dij­ní pobyt bude pro­bí­hat v rus­kém jazy­ce.

Zájem­ci vypl­ní elek­tro­nic­kou při­hláš­ku Návrh na vyslání/ Žádost o při­zná­ní sti­pen­dia, vytisk­nou ji, pode­pí­ší a ode­vzda­jí ji spo­lu se struč­ným živo­to­pi­sem (v ČJ), moti­vač­ním dopi­sem (v ČJ) a dokla­dem o zna­los­ti rus­ké­ho jazy­ka do 11. 11. 2019 fakult­ní­mu koor­di­ná­to­ro­vi.

Kri­té­ria výbě­ru

for­mál­ní správ­nost

  • kom­plet­ně vypl­ně­ná při­hláš­ka, dolo­že­ná vše­mi poža­do­va­ný­mi pří­lo­ha­mi a poda­ná ve sta­no­ve­ném ter­mí­nu
  • při­hláš­ky nespl­ňu­jí­cí for­mál­ní správ­nost budou vyřa­ze­ny

kva­li­ta­tiv­ní hod­no­ce­ní

  • moti­vač­ní dopis v češ­ti­ně v roz­sa­hu 1500 – 2000 zna­ků (max. 5 bodů)

Výsled­ky

  • Na sti­pen­dij­ní mís­to bude nomi­no­ván stu­dent s nej­vyš­ším bodo­vým ohod­no­ce­ním.
  • Všich­ni ucha­ze­či budou o výsled­ku infor­mo­vá­ni do 30. 11. 2019 e‑mailem.

Více infor­ma­cí o sti­pen­diu na zákla­dě mezi­ná­rod­ních smluv v Rus­ké fede­ra­ci nalez­ne­te zde.

Podrob­něj­ší infor­ma­ce a bliž­ší spe­ci­fi­ka­ce sti­pen­dij­ních míst nabí­ze­ných for­mou kvót jsou zde.

 

b) formou výběrových řízení

V rám­ci výbě­ro­vých říze­ní je mož­né uchá­zet se o sti­pen­dij­ní poby­ty do násle­du­jí­cích zemí:
Albá­nie, Bul­har­sko, Čína, Egypt, Eston­sko, Fran­cie, Gru­zie, Itá­lie, Japon­sko, Korej­ská repub­li­ka, Litva, Lotyš­sko, Maďar­sko, Mexi­ko, Mon­gol­sko, Němec­ko – Bavor­sko, Němec­ko – sti­pen­dia DAAD, Peru, Pol­sko, Rakous­ko – Akti­on, Rumun­sko, Rus­ko, Sever­ní Make­do­nie, Slo­ven­sko, Špa­něl­sko, Švý­car­sko.

Ucha­zeč vypl­ní elek­tro­nic­kou při­hláš­ku Návrh na vyslání/Žádost o při­zná­ní sti­pen­dia. Za řád­ně poda­nou při­hláš­ku se pova­žu­je pou­ze ta, kte­rá je opat­ře­na vlast­no­ruč­ním pod­pi­sem ucha­ze­če a dopo­ru­če­ním ško­ly (razít­ko, datum, pod­pis) a ode­vzdá­na se vše­mi poža­do­va­ný­mi pří­lo­ha­mi ve sta­no­ve­ném ter­mí­nu na urče­né mís­to. Nabíd­ka není spe­ci­fi­ko­vá­na na kon­krét­ní zahra­nič­ní vyso­ké ško­ly. Před­po­klá­dá se, že si zájem­ci v sou­vis­los­ti se svým stu­dij­ním obo­rem sami vyhle­da­jí kon­tak­ty, o kte­ré mají zájem.

Podrob­něj­ší infor­ma­ce a bliž­ší spe­ci­fi­ka­ce sti­pen­dij­ních míst nabí­ze­ných for­mou výbě­ro­vých říze­ní jsou dostup­né zde.

Ucha­ze­či, kte­ří v kon­kur­zu uspě­jí a zís­ka­jí sti­pen­di­um, ozná­mí tuto sku­teč­nost na oddě­le­ní pro vněj­ší vzta­hy rek­to­rá­tu.

Bliž­ší infor­ma­ce ke sti­pen­dij­ním poby­tům v rám­ci mezi­ná­rod­ních smluv poskyt­nou oddě­le­ní pro vnější/zahraniční vzta­hy jed­not­li­vých fakult UJEP nebo oddě­le­ní pro vněj­ší vzta­hy rek­to­rá­tu. Sti­pen­dij­ní poby­ty v rám­ci mezi­ná­rod­ních smluv spra­vu­je Aka­de­mic­ká infor­mač­ní agen­tu­ra Domu zahra­nič­ní spo­lu­prá­ce MŠMT (AIA). Více infor­ma­cí ke sti­pen­dij­ním poby­tům na zákla­dě mezi­ná­rod­ních smluv nalez­ne­te zde.