Mezinárodní smlouvy

Zahra­nič­ní sti­pen­dij­ní poby­ty MŠMT v rám­ci mezi­ná­rod­ních smluv jsou vypi­so­vá­ny dvo­jím způ­so­bem:

a) formou kvót

MŠMT udě­lu­je vyso­kým ško­lám část sti­pen­dij­ních míst v rám­ci mezi­ná­rod­ních smluv for­mou kvót. Kro­mě jazy­ko­vých kur­zů není nabíd­ka spe­ci­fi­ko­vá­na na kon­krét­ní zahra­nič­ní vyso­ké ško­ly. Před­po­klá­dá se, že si zájem­ci v sou­vis­los­ti se svým stu­dij­ním obo­rem sami vyhle­da­jí kon­tak­ty, o kte­ré mají zájem. Dle při­dě­le­ných kvót se o uve­de­ná sti­pen­dij­ní mís­ta uchá­ze­jí stu­den­ti nebo aka­de­mič­tí pra­cov­ní­ci pro­střed­nic­tvím děka­ná­tů jed­not­li­vých fakult. Ucha­zeč vypl­ní elek­tro­nic­kou při­hláš­ku Návrh na vyslání/Žádost o při­zná­ní sti­pen­dia a v tiš­tě­né podo­bě ji pode­psa­nou před­lo­ží zahra­nič­ní­mu oddě­le­ní pří­sluš­né fakul­ty UJEP spo­lu se struč­ným živo­to­pi­sem (v češ­ti­ně) a moti­vač­ním dopi­sem (v češ­ti­ně). Zahra­nič­ní oddě­le­ní fakult pak postou­pí všech­ny při­hláš­ky opat­ře­né vyjá­d­ře­ním děka­na a dopo­ru­če­ným pořa­dím do 1 týd­ne od inter­ní uzá­věr­ky na oddě­le­ní pro vněj­ší vzta­hy rek­to­rá­tu. O nomi­na­ci ucha­ze­čů roz­hod­ne na zákla­dě před­lo­že­ných doku­men­tů komi­se slo­že­ná ze zástup­ců oddě­le­ní pro vněj­ší vzta­hy rek­to­rá­tu a pří­sluš­ných fakult.

Na aka­de­mic­ký rok 2019/2020 neby­la UJEP při­dě­le­na žád­ná sti­pen­dij­ní mís­ta vypi­so­va­ná for­mou kvót.

b) formou výběrových řízení

V rám­ci výbě­ro­vých říze­ní je mož­né uchá­zet se o sti­pen­dij­ní poby­ty do násle­du­jí­cích zemí:
Albá­nie, Bel­gie, Bul­har­sko, Čína, Egypt, Eston­sko, Fran­cie, Gru­zie, Itá­lie, Izra­el, Japon­sko, Korej­ská repub­li­ka, Litva, Lotyš­sko, Maďar­sko, Make­do­nie, Mexi­ko, Mon­gol­sko, Němec­ko – Bavor­sko, Němec­ko – sti­pen­dia DAAD, Peru, Pol­sko, Por­tu­gal­sko, Rakous­ko – Akti­on, Rumun­sko, Rus­ko, Řec­ko, Slo­ven­sko, Špa­něl­sko, Švý­car­sko, Ukra­ji­na, Viet­nam.

Ucha­zeč vypl­ní elek­tro­nic­kou při­hláš­ku Návrh na vyslání/Žádost o při­zná­ní sti­pen­dia. Za řád­ně poda­nou při­hláš­ku se pova­žu­je pou­ze ta, kte­rá je opat­ře­na vlast­no­ruč­ním pod­pi­sem ucha­ze­če a dopo­ru­če­ním ško­ly (razít­ko, datum, pod­pis) a ode­vzdá­na se vše­mi poža­do­va­ný­mi pří­lo­ha­mi ve sta­no­ve­ném ter­mí­nu na urče­né mís­to. Nabíd­ka není spe­ci­fi­ko­vá­na na kon­krét­ní zahra­nič­ní vyso­ké ško­ly. Před­po­klá­dá se, že si zájem­ci v sou­vis­los­ti se svým stu­dij­ním obo­rem sami vyhle­da­jí kon­tak­ty, o kte­ré mají zájem.

Podrob­něj­ší infor­ma­ce a bliž­ší spe­ci­fi­ka­ce sti­pen­dij­ních míst nabí­ze­ných for­mou výbě­ro­vých říze­ní jsou dostup­né zde.

Ucha­ze­či, kte­ří v kon­kur­zu uspě­jí a zís­ka­jí sti­pen­di­um, ozná­mí tuto sku­teč­nost na oddě­le­ní pro vněj­ší vzta­hy rek­to­rá­tu.

Bliž­ší infor­ma­ce ke sti­pen­dij­ním poby­tům v rám­ci mezi­ná­rod­ních smluv poskyt­nou zahra­nič­ní oddě­le­ní jed­not­li­vých fakult UJEP nebo oddě­le­ní pro vněj­ší vzta­hy rek­to­rá­tu. Sti­pen­dij­ní poby­ty v rám­ci mezi­ná­rod­ních smluv spra­vu­je Aka­de­mic­ká infor­mač­ní agen­tu­ra Domu zahra­nič­ní spo­lu­prá­ce MŠMT (AIA). Více infor­ma­cí ke sti­pen­dij­ním poby­tům na zákla­dě mezi­ná­rod­ních smluv nalez­ne­te zde.