Mezinárodní smlouvy - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Mezinárodní smlouvy

Zahraniční stipendijní pobyty MŠMT v rámci mezinárodních smluv jsou vypisovány dvojím způsobem:

 

a) formou kvót

MŠMT uděluje vysokým školám část stipendijních míst v rámci mezinárodních smluv formou kvót. Kromě jazykových kurzů není nabídka specifikována na konkrétní zahraniční vysoké školy. Předpokládá se, že si zájemci v souvislosti se svým studijním oborem sami vyhledají kontakty, o které mají zájem. Dle přidělených kvót se o uvedená stipendijní místa ucházejí studenti nebo akademičtí pracovníci prostřednictvím děkanátů jednotlivých fakult. Uchazeč vyplní elektronickou přihlášku Návrh na vyslání/Žádost o přiznání stipendia a v tištěné podobě ji podepsanou předloží oddělení pro vnější/zahraniční vztahy příslušné fakulty UJEP spolu se stručným životopisem (v češtině), motivačním dopisem (v češtině) a dokladem o znalosti příslušného jazyka. Oddělení pro vnější/zahraniční vztahy fakult pak postoupí všechny přihlášky opatřené vyjádřením děkana a doporučeným pořadím do 1 týdne od interní uzávěrky na oddělení pro vnější vztahy rektorátu. O nominaci uchazečů rozhodne na základě předložených dokumentů komise složená ze zástupců oddělení pro vnější vztahy rektorátu a příslušných fakult.

Stipendijní studijní pobyt v Ruské federaci v akad. roce 2022/2023

Na akademický rok 2022/2023 je UJEP přidělen stipendijní studijní pobyt v Ruské federaci v délce 5 měsíců pro jednoho studenta bakalářského či magisterského studijního programu. Studijní pobyt bude probíhat v ruském jazyce.

Zájemci vyplní elektronickou přihlášku „Návrh na vyslání/ Žádost o přiznání stipendia“, vytisknou ji, podepíší a odevzdají ji spolu se stručným životopisem (v ČJ), motivačním dopisem (v ČJ) a dokladem o znalosti ruského jazyka do 19. 11. 2021 svému fakultnímu koordinátorovi.

Kritéria výběru

1. formální správnost

  • kompletně vyplněná přihláška, doložená všemi požadovanými přílohami a podaná ve stanoveném termínu
  • přihlášky nesplňující formální správnost budou vyřazeny

2. kvalitativní hodnocení 

  • motivační dopis v češtině v rozsahu 1500 – 2000 znaků (max. 5 bodů)

Výsledky

  • Na stipendijní místo bude nominován student s nejvyšším bodovým ohodnocením.
  • Všichni uchazeči budou o výsledku informováni do 10. 12. 2021 e‑mailem.

Podrobnější informace a bližší specifikace stipendijních míst nabízených formou kvót jsou zde.

 

b) formou výběrových řízení

V rámci výběrových řízení je možné ucházet se o stipendijní pobyty v téměř 30 zemích světa.

Uchazeč vyplní elektronickou přihlášku Návrh na vyslání/Žádost o přiznání stipendia. Za řádně podanou přihlášku se považuje pouze ta, která je opatřena vlastnoručním podpisem uchazeče a doporučením školy (razítko, datum, podpis) a odevzdána se všemi požadovanými přílohami ve stanoveném termínu na určené místo. Nabídka není specifikována na konkrétní zahraniční vysoké školy. Předpokládá se, že si zájemci v souvislosti se svým studijním oborem sami vyhledají kontakty, o které mají zájem.

Podrobnější informace a bližší specifikace stipendijních míst nabízených formou výběrových řízení jsou dostupné zde.

Uchazeči, kteří v konkurzu uspějí a získají stipendium, oznámí tuto skutečnost na oddělení pro vnější vztahy rektorátu.

 

Bližší informace ke stipendijním pobytům v rámci mezinárodních smluv poskytnou oddělení pro vnější/zahraniční vztahy jednotlivých fakult UJEP nebo oddělení pro vnější vztahy rektorátu. Stipendijní pobyty v rámci mezinárodních smluv spravuje Akademická informační agentura Domu zahraniční spolupráce MŠMT (AIA).