Ceny rektora

Rektor UJEP udě­lu­je kaž­do­roč­ně při pří­le­ži­tos­ti naro­ze­ní J. E. Purkyně Ceny rektora.

Ceny rek­to­ra jsou na UJEP udě­lo­vá­ny od roku 2001.

Jsou oce­ně­ním za mimo­řád­né akti­vi­ty a výsled­ky dosa­že­né v kalen­dář­ním roce. Rektor UJEP jimi vyja­dřu­je úctu a respekt k vyko­na­né prá­ci pra­cov­ní­ků a stu­den­tů naší alma mater.

Vyhlášení pro rok 2018

Ocenění: