Ceny rektora

Rek­tor UJEP udě­lu­je kaž­do­roč­ně při pří­le­ži­tos­ti naro­ze­ní J. E. Pur­ky­ně Ceny rek­to­ra.

Ceny rek­to­ra jsou na UJEP udě­lo­vá­ny od roku 2001.

Jsou oce­ně­ním za mimo­řád­né akti­vi­ty a výsled­ky dosa­že­né v kalen­dář­ním roce. Rek­tor UJEP jimi vyja­dřu­je úctu a respekt k vyko­na­né prá­ci pra­cov­ní­ků a stu­den­tů naší alma mater.

Vyhlá­še­ní pro rok 2019

Ocenění: