Výzkumné klastry

Nanomateriály, materiálové věda a bionanotechnologie

Výzkumný klastr zahrnuje širokou škálu vzájemně propojených oborů založených na chemických, fyzikálních, fyzikálně-chemických a biologických metodách a technikách, včetně experimentálních přístupů a počítačového modelování. Specifickými oblastmi výzkumu jsou vývoj, charakteristika a testování různých materiálů, např. chemicky modifikovaných nanovlákenných materiálů, variabilních nanokompozitů pro environmentální, technické a biologické aplikace, studium interakcí nanomateriálů s biologickými modely, cílená dodávka léčiv a vývoj mikrofluidních zařízení pro biotechnologii a lékařskou diagnostiku. V rámci materiálových věd pokrývají výzkumné oblasti výzkum slitin a jejich aplikací a soustředí se na širokou škálu měřicích a monitorovacích technik ve strojírenských technologiích.

Environmentální vědy a regionální studia

Výzkumný klastr se zaměřuje na mnohočetné vazby mezi společenskými a environmentálními procesy. Konkrétně (nikoli výhradně) se zaměřuje na regiony, oblasti a lokality ovlivněné průmyslem a těžbou a náchylné k různým environmentálním rizikům a čelící zásadním společenským výzvám. S využitím interdisciplinárních přístupů klastr provádí výzkum v oblasti změny klimatu a klimatické adaptace, snižování rizika katastrof, management přírodních zdrojů, nakládání s odpady a oběhového hospodářství, regionální politiky a ekonomik, management změn a jejich působení v okamžicích sociální a ekonomické tranzice.

Zdravotní vědy, kognitivní a behaviorální vědy

Zdravotní vědy zahrnují širokou škálu oborů se zaměřením na zdravotnictví, zdravotní a sociální péči, resp. sociální práci a její organizaci a řízení. V kombinaci s kognitivním a behaviorálním výzkumem se tento klastr zaměřuje také na ekonomické, psychologické a behaviorální aspekty lidského chování pomocí experimentálních přístupů s laboratorními přístroji, jako je eye-tracking, biofeedback s Xsens nebo NeXus, neurotrénink vč. Batak. Motorická nebo psychomotorická terapie využívající experimentální přístupy s laboratorními přístroji jako BalanceTutor, Imoove atd. Spolupráce mezi fakultami dává prostor pro pokrytí holistických přístupů napříč různými věkovými skupinami.

Kulturní dědictví, kulturní a kreativní odvětví

Výzkumný klastr zahrnuje oblasti identifikace, mapování, konzervace a restaurování dědictví, včetně přístupů digitálních humanitních věd. V rámci památkového výzkumu je specifická pozornost věnována architektuře, drobným památkám a mobiliáři, ale i dalším kulturním artefaktům a nehmotnému dědictví. Kromě legálně zachovaného dědictví se klastr také snaží definovat nové cesty pro opětovné využití starého průmyslového dědictví. Oceňování kulturního dědictví je úzce spojeno s výzkumem v oblasti posilování místních a regionálních sociálních identit a rozvojem a ověřováním nových cest pro kreativní průmysly a jejich řízení. Tento výzkumný klastr zahrnuje studium jazyka a jeho struktury, včetně studia gramatiky, syntaxe a fonetiky.

Pedagogický a didaktický výzkum

Výzkum vzdělávání zahrnuje studium procesů vzdělávání a učení na různých úrovních vzdělávacího systému a zahrnuje výzkum lidského chování, jeho atributů a interakcí, ale také organizací a institucí, které ovlivňují výsledky vzdělávání. Výzkum ve vzdělávání využívá různé rigorózní a inovativní metody (kvalitativní a kvantitativní), aby lépe porozuměl procesu učení, jeho efektivnosti a účinnosti. Behaviorální laboratoře jsou prostředím pro výzkum aspektů lidského chování (např. EEG Biofeedback). Výzkum vzdělávání kombinuje sociologii, psychologii a další společenské vědy. Těžiště výzkumu spočívá ve výtvarném umění, sportu, základním vzdělávání, speciální pedagogice nebo sociální práci.

Environmentální inženýrství, energetický výzkum a přírodní vědy

Tento výzkumný klastr propojuje přírodní vědy a technologie, které zvyšují znalosti o chemii životního prostředí, ochraně životního prostředí, ekologii, sanacích, ale také o zemi nebo socioekonomických důsledcích degradace životního prostředí. Výzkum poskytuje metody a širší pochopení provozu zařízení pro čištění odpadních vod, čištění vody a vzduchu nebo likvidaci a recyklaci odpadu. Energetický výzkum zkoumá inovativní přístupy ve výrobě energie, vč. obnovitelné zdroje energie a spotřeba, která snižuje dopady na životní prostředí a zaručuje udržitelné využívání. Součástí klastru jsou také základní a aplikované přírodní vědy, konkrétně biologie, chemie, fyzická geografie, fyzika, matematika a informatika, využívající jak terénní, tak experimentální i teoretické výzkumné přístupy relevantní pro tyto disciplíny.

Média, komunikace, politické vědy a umělecký výzkum

Výzkum médií a komunikace je založen na interdisciplinárních přístupech věnovaných studiu interakce mezi politikou, médii, komunikací a společností. Výzkum kombinuje teoretické, metodologické a aplikované přístupy, které zvyšují kompetence potřebné k hodnocení digitálních zařízení, platforem a systémů, které lidé používají ke komunikaci. Výzkum zahrnuje umění, filozofii, etiku a vzdělávání související s těmito oblastmi výzkumu. Politické vědy zahrnují pochopení politických myšlenek, ideologií, institucí, politik, procesů a chování, stejně jako skupin, tříd, vlády, diplomacie, práva, strategie a války. Umělecký výzkum zahrnuje dvě perspektivy: definuje umění jako svůj objekt, nebo umění může nabídnout předpoklad a cíl výzkumu: motiv, terén, kontext a celou řadu metod.