Dokumenty

Vnitřní předpisy UJEP

Vnitřní normy

Orga­ni­zač­ní řád UJEP nalez­ne­te v inte­gro­va­ném mana­žer­ském infor­mač­ním sys­té­mu IMIS (uži­va­tel má pří­stup po při­hlá­še­ní do sys­té­mu).
Plat­né směr­ni­ce rek­to­ra, kves­to­ra a pro­rek­to­rů nalez­ne­te v inte­gro­va­ném mana­žer­ském infor­mač­ním sys­té­mu IMIS (uži­va­tel má pří­stup po při­hlá­še­ní do sys­té­mu).
Plat­né pří­ka­zy rekto­ra a kves­to­ra nalez­ne­te v inte­gro­va­ném mana­žer­ském infor­mač­ním sys­té­mu IMIS  (uži­va­tel má pří­stup po při­hlá­še­ní do sys­té­mu).

Další dokumenty


Protokoly a zápisy z jednání