Habilitační a jmenovací řízení

Akreditované obo­ry habi­li­tač­ních říze­ní a říze­ní ke jme­no­vá­ní pro­fe­so­rem UJEP zve­řej­ně­né v sou­la­du s § 21 odst. g) záko­na č. 111/1998 Sb. v plat­ném zně­ní

(pra­vi­del­ně aktu­a­li­zo­vá­no na zákla­dě roz­hod­nu­tí MŠMT)

Poslední aktu­a­li­za­ce pro­ve­de­na 18. 05. 2017

Za správ­nost: Ing. Soňa Burešová

 

Jméno a pří­jme­ní Habilitační říze­ní / Řízení ke jme­no­vá­ní pro­fe­so­rem Obor Pracovní zařa­ze­ní Datum zahá­je­ní
MgA. Jana Machačová docent – zasta­ve­no Hudební teo­rie a peda­go­gi­ka odbor­ná asi­s­tent­ka
PF VŠP
27.6.2000
PaedDr. Jiří Holubec docent 1. 7. 2002 Hudební teo­rie a peda­go­gi­ka odbor­ný asi­s­tent
UJEP
21.3.2000
PaedDr. Daniela Mandysová docent 1. 7. 2002 Hudební teo­rie a peda­go­gi­ka odbor­ná asi­s­tent­ka
ZČU
21.3.2000
Mgr. Vít Gregor docent – zasta­ve­no Hudební teo­rie a peda­go­gi­ka odbor­ný asi­s­tent
PF UK
31.10.2000
PaedDr. Miloš Kodejška docent – zasta­ve­no Hudební teo­rie a peda­go­gi­ka odbor­ný asi­s­tent
PF UK
31.10.2000
Doc. PhDr. Pavel Klapil, CSc. pro­fe­sor 1. 5. 2003 Hudební teo­rie a peda­go­gi­ka docent PF UP Olomouc 27.11.2001
Doc. PhDr. Alena Burešová, CSc. pro­fe­sor – zasta­ve­no Hudební teo­rie a peda­go­gi­ka docent FF UP Olomouc 24.9.2002
Doc. PaedDr. Mikuláš Popovič, CSc. docent 1. 10. 2002 Hudební teo­rie a peda­go­gi­ka docent KHV PF UJEP 28.5.2002
Doc. PhDr. Olga Settari, CSc. pro­fe­sor 15. 10. 2004 Hudební teo­rie a peda­go­gi­ka docent KKN HF JAMU 27.5.2003
PhDr. Marek Franěk, CSc., Ph.D. docent 1. 4. 2004 Hudební teo­rie a peda­go­gi­ka samo­stat­ný odbor­ný prac. ČEÚ Praha 27.5.2003
PaedDr. Marián Janek, Ph.D. docent 1. 10. 2004 Hudební teo­rie a peda­go­gi­ka odbor­ný asi­s­tent KHV PF UMB v Banské Bystrici 24.2.2004
PaedDr. Marie Slavíková, CSc. docent – zasta­ve­no Hudební teo­rie a peda­go­gi­ka odbor­ný asi­s­tent KHV PF ZČU v Plzni 28.4.2004
Doc. PhDr. Boris Banáry, CSc. pro­fe­sor 1. 11. 2005 Hudební teo­rie a peda­go­gi­ka mimo­řád­ný pro­fe­sor KHV Katolické uni­ver­zi­ty v Ružomberoku 23.6.2004
Doc. PhDr. Milan Holas, CSc. pro­fe­sor 1. 11. 2005 Hudební teo­rie a peda­go­gi­ka docent kated­ry teo­rie a dějin hud­by HF AMU v Praze 20.10.2004
Mgr. Eduard Douša, Ph.D. docent 21. 2. 2006 Hudební teo­rie a peda­go­gi­ka Odborný asi­s­tent ÚHV FF UK 21.6.2005
Doc. PaedDr. Miloš Hons, Ph.D. pro­fe­sor 2. 5. 2006 Hudební teo­rie a peda­go­gi­ka docent KHV PF UJEP v Ústí n. L. 21.6.2005
Doc. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc. pro­fe­sor 16. 4. 2007 Hudební teo­rie a peda­go­gi­ka vedou­cí KHV PF UMB v Banské Bystrici 24.1.2006
Mgr. et Mgr. Jiří Bezděk, Ph.D. docent 21. 2. 2006 Hudební teo­rie a peda­go­gi­ka odbor­ný asi­s­tent KHV PF ZUČ v Plzni 24.1.2006
PhDr. Ivana Ašenbrenerová, Ph.D. docent 20. 11. 2006 Hudební teo­rie a peda­go­gi­ka Odborná asi­s­tent­ka KHV PF UJEP v Ústí n. L. 20.6.2006
PhDr. Petr Ježil, Ph.D. docent 1. 8. 2007 Hudební teo­rie a peda­go­gi­ka Odborný asi­s­tent KHV PF UJEP v Ústí n. L. 6.2.2007
PaedDr. Libor Fridman, Ph.D. docent 1. 8. 2007 Hudební teo­rie a peda­go­gi­ka Odborný asi­s­tent KH FHV UMB v Banské Bystrici 6.2.2007
MgA. Roman Frič, Ph.D. docent 1. 12. 2007 Hudební teo­rie a peda­go­gi­ka Odborný asi­s­tent KHV PF UJEP v Ústí n. L. 6.2.2007
Doc. PaedDr. Jiří Luska, Ph.D. pro­fe­sor 5. 11. 2007 Hudební teo­rie a peda­go­gi­ka KHV PF UP v Olomouci 31.10.2006
Doc. PaedDr. Jiří Holubec, Ph.D. pro­fe­sor 5. 11. 2007 Hudební teo­rie a peda­go­gi­ka KHV PF UJEP v Ústí n. L. 31.10.2006
PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD. docent 1. 4. 2009 Výtvarná výcho­va-teo­rie a tvor­ba Katedra výtvar­né edu­ká­cie a tvor­by PF UMB v Banské Bystrici 24.6.2008
Doc. PhDr. Tomáš Vlček, CSc. pro­fe­sor 18. 9. 2009 Výtvarná výcho­va-teo­rie a tvor­ba ředi­tel Sbírky moder­ní­ho a sou­čas­né­ho umě­ní NG v Praze 24.6.2008
Doc. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D. pro­fe­sor 18. 9. 2009 Výtvarná výcho­va-teo­rie a tvor­ba vedou­cí KVV PF MU v Brně 21.10.2008
Doc. PaedDr. akad. soch. Jaroslav Šicková, Ph.D. pro­fe­sor 18. 9. 2009 Výtvarná výcho­va-teo­rie a tvor­ba kated­ra lie­čeb­nej peda­go­gi­ky PF UK v Bratislavě 21.10.2008
Mgr. Kateřina Dytrtová, Ph.D. docent  1. 7. 2009 Výtvarná výcho­va-teo­rie a tvor­ba odbor­ný asi­s­tent KVK PF UJEP v Ústí nad Labem 17.2.2009
PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D. docent 1. 5. 2010 Výtvarná výcho­va-teo­rie a tvor­ba vědec­ko-peda­go­gic­ký pra­cov­ník FHS UK v Praze 24.11.2009
Mgr. Adriana Récka, PhD. docent 1. 1. 2011 Výtvarná výcho­va-teo­rie a tvor­ba odbor­ný asi­s­tent PF Univerzity K.F. v Nitre 16.7.2010
PhDr. Martin Raudenský, Ph.D. docent – zasta­ve­no Výtvarná výcho­va-teo­rie a tvor­ba odbor­ný asi­s­tent KVP FUD, UJEP v Ústí nad Labem 23.11.2010
Mgr. Jitka Géringová, Ph.D. docent 1. 5. 2011 Výtvarná výcho­va-teo­rie a tvor­ba odbor­ný asi­s­tent KVK PF, UJEP v Ústí nad Labem 23.11.2011
doc. PhDr. Stanislav Pecháček, Ph.D. pro­fe­sor 1. 2. 2012 Hudební teo­rie a peda­go­gi­ka docent PF UK v Praze 15.2.2011
PhDr. Martin Raudenský, Ph.D. docent 1. 2. 2013 Výtvarná výcho­va-teo­rie a tvor­ba odbor­ný asi­s­tent KVP FUD, UJEP v Ústí nad Labem 22.3.2012
Mgr. Martin Veselý, Ph.D. docent 1. 2. 2013 České ději­ny odbor­ný asi­s­tent KH FF, UJEP v Ústí nad Labem 21.3.2012
Doc. Ing. Martin Lísal, DSc. pro­fe­sor 18. 12. 2014 Aplikovaná fyzi­ka docent KF UJEP v Ústí n.L. 25. 4. 2013
PhDr. Dagmar Zelenková, Ph.D. docent 1. 1. 2015 Hudební teo­rie a peda­go­gi­ka odbor­ný asi­s­tent KHV PF UJEP v Ústí n. L. 15. 10. 2013
Ing. Nataša Náprstková, Ph.D. docent 1. 7. 2014 Strojírenská tech­no­lo­gie odbor­ný asi­s­tent KVTM FVTM, UJEP v Ústí nad Labem 20. 10. 2013
Ing. Daniela Kalincová, PhD. docent 1. 7. 2014 Strojírenská tech­no­lo­gie odbor­ný asi­s­tent FVTM Technické uni­ver­zi­ty ve Zvolene 20. 10. 2013
doc. Mgr. Adriana Récka, PhD. pro­fe­sor – říze­ní zasta­ve­no k 26. 3. 2015 Výtvarná výcho­va – teo­rie a tvor­ba docent KVTV PF Univerzity K.F. v Nitre 4. 2. 2014
Ing. Viktorie Weiss, Ph.D. docent 1. 7. 2015 Strojírenská tech­no­lo­gie odbor­ný asi­s­tent KTMI FVTM UJEP v Ústí n. L.  14. 10. 2014
Ing. Martin Novák, Ph.D.  docent 1. 12. 2014  Strojírenská tech­no­lo­gie odbor­ný asi­s­tent KTMI FVTM, UJEP v Ústí nad Labem 28. 4. 2014
dr inż. Robert Kruzel docent 1. 7. 2016 Strojírenská tech­no­lo­gie odbor­ný asi­s­tent
Politechnika Czestochowska
22. 4. 2014
PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. docent 1. 7. 2016 Hudební teo­rie a peda­go­gi­ka odbor­ný asi­s­tent KHV PF, UJEP v Ústí nad Labem 22. 5. 2015
Mgr. akad.mal. Jiří Černický docent 1. 12. 2015 Vizuální komu­ni­ka­ce VŠUP v Praze, vedou­cí ate­li­é­ru Malba 27. 4. 2015
MgA. Zdeněk Veverka docent 1. 7. 2016 Vizuální komu­ni­ka­ce ZČU v Plzni, FDU Ladislava Sutnara, odbor­ný asi­s­tent  22. 10. 2014
MgA. Miroslav Švolík  docent 1. 2. 2017  Vizuální komu­ni­ka­ce VŠVU Bratislava, odbor­ný asi­s­tent  12. 1. 2016
doc. Mgr. Michal Koleček, Ph.D. pro­fe­sor 2. 12. 2016 Vizuální komu­ni­ka­ce FUD UJEP
docent
10. 9. 2015
doc. PhDr. et MgA. Boguslaw Czechowicz, Dr. pro­fe­sor 23. 6. 2017 České ději­ny Instytut Historii Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego 20. 3. 2016
doc. Akad. arch. Vladimír Soukenka pro­fe­sor – pro­bí­há Vizuální komu­ni­ka­ce ČVUT v Praze, FA, docent 21. 3. 2016
Ing. Sylvia Kuśmierczak, PhD. docent 1. 7. 2017 Strojírenská tech­no­lo­gie FVTM UJEP
odbor­ný asi­s­tent
30. 1. 2015
doc. PaedDr. Daniela Valachová, PhD. pro­fe­sor – pro­bí­há Výtvarná výcho­va – teo­rie a tvor­ba Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, PF, KVK
docent
31. 10. 2016
PaedDr. Mariana Kološtová, Ph.D. docent – pro­bí­há Hudební teo­rie a peda­go­gi­ka Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, PF, KHK
odbor­ný asi­s­tent, zástup­ce vedou­cí­ho kated­ry
31. 10. 2016
 doc. Ing. Josef Soukup, CSc. pro­fe­sor – pro­bí­há Strojírenská tech­no­lo­gie FVTM UJEP
docent
 17. 10. 2016
 Ing. Václav Machek, CSc. docent 1. 7. 2017 Strojírenská tech­no­lo­gie ČVUT v Praze, Fakulta doprav­ní, Ústav mecha­ni­ky a mate­ri­á­lů
odbor­ný asi­s­tent
31. 10. 2016
 M.A. Marek Teska docent – pro­bí­há  Vizuální komu­ni­ka­ce ČVUT v Praze, FA -
Ústav inte­ri­é­ru
odbor­ný asi­s­tent
 11. 10. 2016
PhDr. Jiří Kusák, Ph.D. docent – pro­bí­há Hudební teo­rie a peda­go­gi­ka Ostravská uni­ver­zi­ta, PF, vedou­cí Katedky hudeb­ní výcho­vy 30. 1. 2017
PhDr. Olga Fejtová, Ph.D. docent – pro­bí­há České ději­ny Archiv hl. m. Prahy, FF UJEP 21. 2. 2017
RNDr. Filip Moučka, Ph.D. docent 1. 7. 2017 Aplikovaná fyzi­ka PřF UJEP 23. 5. 2016
Ing. Jaromír Havlica, Ph.D. docent – pro­bí­há Aplikovaná fyzi­ka PřF UJEP 2. 5. 2017

 

rok 2001

Titul eme­rit­ní pro­fe­sor

Prof. PhDr. Vlastimil Kobrle, CSc.

Titul eme­rit­ní docent

Doc. PhDr. Ludvík Kuba
Doc. PhDr. Marie Racková, CSc.
Doc. František Šalanský

 

rok 2002

Titul eme­rit­ní pro­fe­sor

Prof. RNDr. Vlastimil Novobilský, CSc.

Titul eme­rit­ní docent

Doc. RNDr. František Fiala, CSc.

 

rok 2003

Titul eme­rit­ní pro­fe­sor
-

Titul eme­rit­ní docent
-

 

rok 2004

Titul eme­rit­ní pro­fe­sor

Prof. PhDr. Tomáš Fiala, CSc.

Prof. PhDr. Jiří Tůma, CSc.

Titul eme­rit­ní docent
-

 

rok 2005

Titul eme­rit­ní pro­fe­sor
-

Titul eme­rit­ní docent
-

 

rok 2006

Titul eme­rit­ní pro­fe­sor
-

Titul eme­rit­ní docent
-

 

rok 2007

Titul eme­rit­ní pro­fe­sor

Prof. PaedDr. Jaroslav Brožek, CSc.
Titul eme­rit­ní docent

Doc. PaedDr. Miroslav Bělík, CSc.

Doc. PhDr. Ctirad Kučera, CSc.

 

rok 2008

Titul eme­rit­ní pro­fe­sor
-

Titul eme­rit­ní docent

Prof. PaedDr. Vladimír Blažek

 

rok 2009

Titul eme­rit­ní pro­fe­sor

Prof. RNDr. Zdeňka Trösterová, CSc.

Titul  eme­rit­ní docent

Doc. PhDr. Jaroslav Hoffman, CSc.

 

rok 2010

Titul eme­rit­ní pro­fe­sor

-

Titul eme­rit­ní docent

Doc. PaedDr. Anna Kobrlová, CSc.

 

rok 2011

Titul eme­rit­ní pro­fe­sor

-

Titul eme­rit­ní docent

-

 

rok 2012

Titul eme­rit­ní pro­fe­sor

-

Titul eme­rit­ní docent

-

 

rok 2013

Titul eme­rit­ní pro­fe­sor
Prof. PhDr. Marie Čechová, DrSc.
Prof. PhDr. Josef Říha

Titul eme­rit­ní docent
-

 

rok 2014

Titul eme­rit­ní pro­fe­sor
-
Titul eme­rit­ní docent
doc. ak. soch. Pavel Jarkovský
doc. ak. soch. Pavel Mizera

 

rok 2015

Titul eme­rit­ní pro­fe­sor

-

Titul eme­rit­ní docent

doc. PhDr. Jana Englová, CSc.

 

rok 2016

Titul eme­rit­ní pro­fe­sor

prof. PhDr. Marie Maroušková, CSc.

Titul eme­rit­ní docent

-