Habilitační a jmenovací řízení

Jmé­no a pří­jme­ní Habi­li­tač­ní říze­ní / Říze­ní ke jme­no­vá­ní pro­fe­so­rem Obor Pra­cov­ní zařa­ze­ní Datum zahá­je­ní
MgA. Jana Macha­čo­vá docent — zasta­ve­no Hudeb­ní teo­rie a peda­go­gi­ka odbor­ná asi­s­tent­ka
PF VŠP
27.6.2000
Paed­Dr. Jiří Holu­bec docent 1. 7. 2002 Hudeb­ní teo­rie a peda­go­gi­ka odbor­ný asi­s­tent
UJEP
21.3.2000
Paed­Dr. Danie­la Man­dy­so­vá docent 1. 7. 2002 Hudeb­ní teo­rie a peda­go­gi­ka odbor­ná asi­s­tent­ka
ZČU
21.3.2000
Mgr. Vít Gre­gor docent — zasta­ve­no Hudeb­ní teo­rie a peda­go­gi­ka odbor­ný asi­s­tent
PF UK
31.10.2000
Paed­Dr. Miloš Kodejš­ka docent — zasta­ve­no Hudeb­ní teo­rie a peda­go­gi­ka odbor­ný asi­s­tent
PF UK
31.10.2000
Doc. PhDr. Pavel Kla­pil, CSc. pro­fe­sor 1. 5. 2003 Hudeb­ní teo­rie a peda­go­gi­ka docent PF UP Olo­mouc 27.11.2001
Doc. PhDr. Ale­na Bure­šo­vá, CSc. pro­fe­sor — zasta­ve­no Hudeb­ní teo­rie a peda­go­gi­ka docent FF UP Olo­mouc 24.9.2002
Doc. Paed­Dr. Miku­láš Popo­vič, CSc. docent 1. 10. 2002 Hudeb­ní teo­rie a peda­go­gi­ka docent KHV PF UJEP 28.5.2002
Doc. PhDr. Olga Setta­ri, CSc. pro­fe­sor 15. 10. 2004 Hudeb­ní teo­rie a peda­go­gi­ka docent KKN HF JAMU 27.5.2003
PhDr. Marek Fra­něk, CSc., Ph.D. docent 1. 4. 2004 Hudeb­ní teo­rie a peda­go­gi­ka samo­stat­ný odbor­ný prac. ČEÚ Pra­ha 27.5.2003
Paed­Dr. Mari­án Janek, Ph.D. docent 1. 10. 2004 Hudeb­ní teo­rie a peda­go­gi­ka odbor­ný asi­s­tent KHV PF UMB v Ban­ské Bys­tri­ci 24.2.2004
Paed­Dr. Marie Sla­ví­ko­vá, CSc. docent — zasta­ve­no Hudeb­ní teo­rie a peda­go­gi­ka odbor­ný asi­s­tent KHV PF ZČU v Plzni 28.4.2004
Doc. PhDr. Boris Baná­ry, CSc. pro­fe­sor 1. 11. 2005 Hudeb­ní teo­rie a peda­go­gi­ka mimo­řád­ný pro­fe­sor KHV Kato­lic­ké uni­ver­zi­ty v Ružom­be­ro­ku 23.6.2004
Doc. PhDr. Milan Holas, CSc. pro­fe­sor 1. 11. 2005 Hudeb­ní teo­rie a peda­go­gi­ka docent kated­ry teo­rie a dějin hud­by HF AMU v Pra­ze 20.10.2004
Mgr. Edu­ard Douša, Ph.D. docent 21. 2. 2006 Hudeb­ní teo­rie a peda­go­gi­ka odbor­ný asi­s­tent ÚHV FF UK 21.6.2005
Doc. Paed­Dr. Miloš Hons, Ph.D. pro­fe­sor 2. 5. 2006 Hudeb­ní teo­rie a peda­go­gi­ka docent KHV PF UJEP v Ústí n. L. 21.6.2005
Doc. Paed­Dr. Milan Pazú­rik, CSc. pro­fe­sor 16. 4. 2007 Hudeb­ní teo­rie a peda­go­gi­ka vedou­cí KHV PF UMB v Ban­ské Bys­tri­ci 24.1.2006
Mgr. et Mgr. Jiří Bezděk, Ph.D. docent 21. 2. 2006 Hudeb­ní teo­rie a peda­go­gi­ka odbor­ný asi­s­tent KHV PF ZUČ v Plzni 24.1.2006
PhDr. Iva­na Ašenbre­ne­ro­vá, Ph.D. docent 20. 11. 2006 Hudeb­ní teo­rie a peda­go­gi­ka odbor­ná asi­s­tent­ka KHV PF UJEP             v Ústí nad Labem 20.6.2006
PhDr. Petr Ježil, Ph.D. docent 1. 8. 2007 Hudeb­ní teo­rie a peda­go­gi­ka odbor­ný asi­s­tent KHV PF UJEP v       Ústí nad Labem 6.2.2007
Paed­Dr. Libor Fri­d­man, Ph.D. docent 1. 8. 2007 Hudeb­ní teo­rie a peda­go­gi­ka odbor­ný asi­s­tent KH FHV UMB v Ban­ské Bys­tri­ci 6.2.2007
MgA. Roman Frič, Ph.D. docent 1. 12. 2007 Hudeb­ní teo­rie a peda­go­gi­ka odbor­ný asi­s­tent KHV PF UJEP v       Ústí nad Labem 6.2.2007
Doc. Paed­Dr. Jiří Luska, Ph.D. pro­fe­sor 5. 11. 2007 Hudeb­ní teo­rie a peda­go­gi­ka KHV PF UP v Olo­mou­ci 31.10.2006
Doc. Paed­Dr. Jiří Holu­bec, Ph.D. pro­fe­sor 5. 11. 2007 Hudeb­ní teo­rie a peda­go­gi­ka KHV PF UJEP v Ústí n. L. 31.10.2006
Paed­Dr. Jaro­slav Uhel, ArtD. docent 1. 4. 2009 Výtvar­ná výcho­va-teo­rie a tvor­ba Kated­ra výtvar­né edu­ká­cie a tvor­by PF UMB v Ban­ské Bys­tri­ci 24.6.2008
Doc. PhDr. Tomáš Vlček, CSc. pro­fe­sor 18. 9. 2009 Výtvar­ná výcho­va-teo­rie a tvor­ba ředi­tel Sbír­ky moder­ní­ho a sou­čas­né­ho umě­ní NG v Pra­ze 24.6.2008
Doc. Paed­Dr. Radek Horá­ček, Ph.D. pro­fe­sor 18. 9. 2009 Výtvar­ná výcho­va-teo­rie a tvor­ba vedou­cí KVV PF MU v Brně 21.10.2008
Doc. Paed­Dr. akad. soch. Jaro­slav Šic­ko­vá, Ph.D. pro­fe­sor 18. 9. 2009 Výtvar­ná výcho­va-teo­rie a tvor­ba kated­ra lie­čeb­nej peda­go­gi­ky PF UK        v Bra­ti­sla­vě 21.10.2008
Mgr. Kate­ři­na Dytr­to­vá, Ph.D. docent  1. 7. 2009 Výtvar­ná výcho­va-teo­rie a tvor­ba odbor­ný asi­s­tent KVK PF UJEP v         Ústí nad Labem 17.2.2009
PhDr. Jaro­slav Van­čát, Ph.D. docent 1. 5. 2010 Výtvar­ná výcho­va-teo­rie a tvor­ba vědec­ko-peda­go­gic­ký pra­cov­ník FHS    UK v Pra­ze 24.11.2009
Mgr. Adri­a­na Réc­ka, PhD. docent 1. 1. 2011 Výtvar­ná výcho­va-teo­rie a tvor­ba odbor­ný asi­s­tent PF Uni­ver­zi­ty K.F.         v Nit­re 16.7.2010
PhDr. Mar­tin Rau­den­ský, Ph.D. docent — zasta­ve­no Výtvar­ná výcho­va-teo­rie a tvor­ba odbor­ný asi­s­tent KVP FUD, UJEP v    Ústí nad Labem 23.11.2010
Mgr. Jit­ka Gérin­go­vá, Ph.D. docent 1. 5. 2011 Výtvar­ná výcho­va-teo­rie a tvor­ba odbor­ný asi­s­tent KVK PF, UJEP v       Ústí nad Labem 23.11.2011
doc. PhDr. Sta­ni­slav Pechá­ček, Ph.D. pro­fe­sor 1. 2. 2012 Hudeb­ní teo­rie a peda­go­gi­ka docent PF UK v Pra­ze 15.2.2011
PhDr. Mar­tin Rau­den­ský, Ph.D. docent 1. 2. 2013 Výtvar­ná výcho­va-teo­rie a tvor­ba odbor­ný asi­s­tent KVP FUD, UJEP v    Ústí nad Labem 22.3.2012
Mgr. Mar­tin Vese­lý, Ph.D. docent 1. 2. 2013 Čes­ké ději­ny odbor­ný asi­s­tent KH FF, UJEP v         Ústí nad Labem 21.3.2012
Doc. Ing. Mar­tin Lísal, DSc. pro­fe­sor 18. 12. 2014 Apli­ko­va­ná fyzi­ka docent KF UJEP v Ústí n.L. 25. 4. 2013
PhDr. Dag­mar Zelen­ko­vá, Ph.D. docent 1. 1. 2015 Hudeb­ní teo­rie a peda­go­gi­ka odbor­ný asi­s­tent KHV PF UJEP v       Ústí nad Labem 15. 10. 2013
Ing. Nata­ša Náprst­ko­vá, Ph.D. docent 1. 7. 2014 Stro­jí­ren­ská tech­no­lo­gie odbor­ný asi­s­tent KVTM FVTM, UJEP     v Ústí nad Labem 20. 10. 2013
Ing. Danie­la Kalin­co­vá, PhD. docent 1. 7. 2014 Stro­jí­ren­ská tech­no­lo­gie odbor­ný asi­s­tent FVTM Tech­nic­ké uni­ver­zi­ty ve Zvo­le­ne 20. 10. 2013
doc. Mgr. Adri­a­na Réc­ka, PhD. pro­fe­sor — říze­ní zasta­ve­no k    26. 3. 2015 Výtvar­ná výcho­va — teo­rie a tvor­ba docent KVTV PF Uni­ver­zi­ty K.F. v Nit­re 4. 2. 2014
Ing. Vik­to­rie Weiss, Ph.D. docent 1. 7. 2015 Stro­jí­ren­ská tech­no­lo­gie odbor­ný asi­s­tent, KTMI FVTM UJEP      v Ústí nad Labem  14. 10. 2014
Ing. Mar­tin Novák, Ph.D.  docent 1. 12. 2014  Stro­jí­ren­ská tech­no­lo­gie odbor­ný asi­s­tent, KTMI FVTM, UJEP     v Ústí nad Labem 28. 4. 2014
dr inż. Robert Kru­zel docent 1. 7. 2016 Stro­jí­ren­ská tech­no­lo­gie odbor­ný asi­s­tent
Poli­tech­ni­ka Cze­sto­chowska
22. 4. 2014
PhDr. Len­ka Při­by­lo­vá, Ph.D. docent 1. 7. 2016 Hudeb­ní teo­rie a peda­go­gi­ka odbor­ný asi­s­tent KHV PF, UJEP v       Ústí nad Labem 22. 5. 2015
Mgr. akad.mal. Jiří Čer­nic­ký docent 1. 12. 2015 Vizu­ál­ní komu­ni­ka­ce vedou­cí ate­li­é­ru Mal­ba, VŠUP v Pra­ze 27. 4. 2015
MgA. Zde­něk Vever­ka docent 1. 7. 2016 Vizu­ál­ní komu­ni­ka­ce odbor­ný asi­s­tent, ZČU v Plzni, FDU Ladi­sla­va Sut­na­ra  22. 10. 2014
MgA. Miroslav Švo­lík  docent 1. 2. 2017  Vizu­ál­ní komu­ni­ka­ce odbor­ný asi­s­tent, VŠVU Bra­ti­sla­va  12. 1. 2016
doc. Mgr. Michal Kole­ček, Ph.D. pro­fe­sor 2. 12. 2016 Vizu­ál­ní komu­ni­ka­ce docent, FUD UJEP 10. 9. 2015
doc. PhDr. et MgA. Bogus­law Cze­chowicz, Dr. pro­fe­sor 23. 6. 2017 Čes­ké ději­ny Insty­tut His­to­rii Wyd­zi­a­łu His­to­ry­cz­no-Peda­go­giczne­go Uniwer­sy­te­tu Opol­skie­go 20. 3. 2016
doc. Akad. arch. Vla­di­mír Sou­ken­ka pro­fe­sor — 13. 12. 2017 Vizu­ál­ní komu­ni­ka­ce docent, ČVUT v Pra­ze, FA 21. 3. 2016
Ing. Syl­via Kuś­mier­c­zak, PhD. docent 1. 8. 2017 Stro­jí­ren­ská tech­no­lo­gie odbor­ný asi­s­tent, FVTM UJEP 30. 1. 2015
doc. Paed­Dr. Danie­la Vala­cho­vá, PhD. pro­fe­sor — 13. 12. 2017 Výtvar­ná výcho­va — teo­rie a tvor­ba docent, Uni­ver­zi­ta Mateja Bela v    Ban­skej Bys­tri­ci, PF, KVK 31. 10. 2016
Paed­Dr. Mari­a­na Kološ­to­vá, Ph.D. docent  2. 1. 2018 Hudeb­ní teo­rie a peda­go­gi­ka odbor­ný asi­s­tent, zástup­ce vedou­cí­ho kated­ry, Uni­ver­zi­ta Mateja Bela v Ban­skej Bys­tri­ci, PF, KHK 31. 10. 2016
 doc. Ing. Josef Sou­kup, CSc. pro­fe­sor — říze­ní zasta­ve­no k 10. 1. 2018 Stro­jí­ren­ská tech­no­lo­gie docent, FVTM UJEP  17. 10. 2016
 Ing. Vác­lav Machek, CSc. docent 1. 8 2017 Stro­jí­ren­ská tech­no­lo­gie odbor­ný asi­s­tent, ČVUT v Pra­ze, Fakul­ta doprav­ní, Ústav mecha­ni­ky a mate­ri­á­lů 31. 10. 2016
 M.A. Marek Teska docent — zasta­ve­no k 9. 11. 2017  Vizu­ál­ní komu­ni­ka­ce odbor­ný asi­s­tent, ČVUT v Pra­ze,            FA — Ústav inte­ri­é­ru  11. 10. 2016
PhDr. Jiří Kusák, Ph.D. docent — 1. 3. 2018 Hudeb­ní teo­rie a peda­go­gi­ka vedou­cí Kated­ry hudeb­ní výcho­vy, Ost­rav­ská uni­ver­zi­ta 30. 1. 2017
PhDr. Olga Fej­to­vá, Ph.D. docent — 1. 6. 2018 Čes­ké ději­ny Archiv hl. m. Pra­hy, FF UJEP 21. 2. 2017
RNDr. Filip Mouč­ka, Ph.D. docent 1. 8. 2017 Apli­ko­va­ná fyzi­ka PřF UJEP 23. 5. 2016
Ing. Jaro­mír Havli­ca, Ph.D. docent — 1. 3. 2018 Apli­ko­va­ná fyzi­ka PřF UJEP 2. 5. 2017
dr.hab Inž. Tomasz Lipin­ski, prof. UWM pro­fe­sor — pro­bí­há, návrh zaslán na MŠMT 25. 9. 2019 Stro­jí­ren­ská tech­no­lo­gie dok­tor na Kated­ra Tech­no­lo­gii Mate­ri­a­lów i Mas­zyn, Uniwer­sy­tet War­min­sko-Mazur­ski w Olszty­nie 28. 8. 2017
Mgr. Jan Zálešák, Ph.D. docent- 2. 1. 2019 Vizu­ál­ní komu­ni­ka­ce odbor­ný asi­s­tent na Fakul­tě výtvar­ných umě­ní, VUT Brno 25. 9. 2017
Akad. mal. Lucie Svo­bo­do­vá docent- zasta­ve­no k 7. 2. 2019 Vizu­ál­ní komu­ni­ka­ce odbor­ná asi­s­tent­ka na FEL ČVUT v Pra­ze 18. 9. 2017
Dr. phil. Miroslav Němec docent- 3. 12. 2018 Čes­ké ději­ny FF UJEP 28. 2. 2018
MgA. Robert Vla­sák docent- 2. 1. 2019 Vizu­ál­ní komu­ni­ka­ce vedou­cí ate­li­é­ru Pří­rod­ní mate­ri­á­ly na FUD UJEP 1. 2. 2018
doc. PhDr. Zden­ko Kole­sár, PhD. pro­fe­sor- pro­bí­há, návrh zaslán na MŠMT 11. 6. 2019 Vizu­ál­ní komu­ni­ka­ce člen Kated­ry teó­rie a dejín výtvar­né­ho ume­nia na Vyso­ké ško­le výtvar­ných ume­ní v Bra­ti­sla­ve 5. 2. 2018
doc. PhDr. Mar­tin Holý, Ph.D. pro­fe­sor- pro­bí­há, návrh zaslán na MŠMT 11. 6. 2019 Čes­ké ději­ny His­to­ric­ký ústav Aka­de­mie věd ČR 12. 9. 2018
doc. Mgr. Zde­na Koleč­ko­vá, Ph.D. pro­fe­sor- pro­bí­há, návrh zaslán na MŠMT 25. 9. 2019 Vizu­ál­ní komu­ni­ka­ce docent­ka a pro­dě­kan­ka, FUD UJEP 1. 10. 2018
Ing. Mirosla­va Ťavo­do­vá, PhD. docent- 1. 8. 2019 Stro­jí­ren­ská tech­no­lo­gie odbor­ný asi­s­tent na Kated­re výrob­ných tech­no­ló­gií a manaž­men­tu kva­li­ty, Tech­nic­ká uni­ver­zi­ta vo Zvo­le­ne 24. 10. 2018
doc. PhDr. Lukáš Valeš, Ph.D. pro­fe­sor- zasta­ve­no k 25. 4. 2019 Čes­ké ději­ny Kated­ra veřej­né sprá­vy FPR ZČU v Plzni 25. 1. 2019
doc. Mgr. Kate­ři­na Dytr­to­vá, Ph.D. pro­fe­sor- zasta­ve­no k 3. 10. 2019 Výtvar­ná výcho­va- teo­rie a tvor­ba FUD- Kated­ra dějin a teo­rií umě­ní,       PF- Kated­ra výtvar­né kul­tu­ry 1. 2. 2019
doc. RNDr. René Kalus, Ph.D. pro­fe­sor- pro­bí­há Apli­ko­va­ná fyzi­ka VŠB- Tech­nic­ká uni­ver­zi­ta Ost­ra­va 25.3.2019
doc. ThDr. Ras­ti­slav Adam­ko, PhD. pro­fe­sor- pro­bí­há Hudeb­ní teo­rie a peda­go­gi­ka pro­dě­kan pro vědu a umě­ní, Kato­lic­ká uni­ver­zi­ta v Ružom­be­ro­ku, 9. 5. 2019
RNDr. Marek Malý, Ph.D. docent- pro­bí­há Apli­ko­va­ná fyzi­ka Pří­ro­do­vě­dec­ká fakul­ta UJEP, Kated­ra fyzi­ky 2. 5. 2019
RNDr. Jan Jir­sák, Ph.D. docent- pro­bí­há Apli­ko­va­ná fyzi­ka Pří­ro­do­vě­dec­ká fakul­ta UJEP, Kated­ra che­mie 2. 5. 2019
doc. Ing. Mar­tin Novák, Ph.D. pro­fe­sor- pro­bí­há Stro­jí­ren­ská tech­no­lo­gie pro­rek­tor pro vědu, UJEP 15. 5. 2019
PhDr. Vác­lav Vel­čov­ský, Ph.D. docent- pro­bí­há Čes­ké ději­ny MŠMT, FF UK, HIÚ FF UHK 17. 10. 2019
PhDr. Zde­něk Beran, Ph.D. docent- pro­bí­há Čes­ké ději­ny HIÚ FF Uni­ver­zi­ta Hra­dec Krá­lo­vé 23. 10. 2019

Posled­ní aktu­a­li­za­ce pro­ve­de­na 29. 10. 2019
Za správ­nost: Mgr. Bohu­mi­la Vykou­ko­vá, refe­rent­ka oddě­le­ní vědy a výzku­mu