Habilitační a jmenovací řízení

 

Jméno a příjmení Habilitační říze­ní / Řízení ke jme­no­vá­ní profesorem Obor Pracovní zařa­ze­ní Datum zahá­je­ní
MgA. Jana Machačová docent – zastaveno Hudební teo­rie a pedagogika odbor­ná asistentka
PF VŠP
27.6.2000
PaedDr. Jiří Holubec docent 1. 7. 2002 Hudební teo­rie a pedagogika odbor­ný asistent
UJEP
21.3.2000
PaedDr. Daniela Mandysová docent 1. 7. 2002 Hudební teo­rie a pedagogika odbor­ná asistentka
ZČU
21.3.2000
Mgr. Vít Gregor docent – zastaveno Hudební teo­rie a pedagogika odbor­ný asistent
PF UK
31.10.2000
PaedDr. Miloš Kodejška docent – zastaveno Hudební teo­rie a pedagogika odbor­ný asistent
PF UK
31.10.2000
Doc. PhDr. Pavel Klapil, CSc. pro­fe­sor 1. 5. 2003 Hudební teo­rie a pedagogika docent PF UP Olomouc 27.11.2001
Doc. PhDr. Alena Burešová, CSc. pro­fe­sor – zastaveno Hudební teo­rie a pedagogika docent FF UP Olomouc 24.9.2002
Doc. PaedDr. Mikuláš Popovič, CSc. docent 1. 10. 2002 Hudební teo­rie a pedagogika docent KHV PF UJEP 28.5.2002
Doc. PhDr. Olga Settari, CSc. pro­fe­sor 15. 10. 2004 Hudební teo­rie a pedagogika docent KKN HF JAMU 27.5.2003
PhDr. Marek Franěk, CSc., Ph.D. docent 1. 4. 2004 Hudební teo­rie a pedagogika samo­stat­ný odbor­ný prac. ČEÚ Praha 27.5.2003
PaedDr. Marián Janek, Ph.D. docent 1. 10. 2004 Hudební teo­rie a pedagogika odbor­ný asi­s­tent KHV PF UMB v Banské Bystrici 24.2.2004
PaedDr. Marie Slavíková, CSc. docent – zastaveno Hudební teo­rie a pedagogika odbor­ný asi­s­tent KHV PF ZČU v Plzni 28.4.2004
Doc. PhDr. Boris Banáry, CSc. pro­fe­sor 1. 11. 2005 Hudební teo­rie a pedagogika mimo­řád­ný pro­fe­sor KHV Katolické uni­ver­zi­ty v Ružomberoku 23.6.2004
Doc. PhDr. Milan Holas, CSc. pro­fe­sor 1. 11. 2005 Hudební teo­rie a pedagogika docent kated­ry teo­rie a dějin hud­by HF AMU v Praze 20.10.2004
Mgr. Eduard Douša, Ph.D. docent 21. 2. 2006 Hudební teo­rie a pedagogika odbor­ný asi­s­tent ÚHV FF UK 21.6.2005
Doc. PaedDr. Miloš Hons, Ph.D. pro­fe­sor 2. 5. 2006 Hudební teo­rie a pedagogika docent KHV PF UJEP v Ústí n. L. 21.6.2005
Doc. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc. pro­fe­sor 16. 4. 2007 Hudební teo­rie a pedagogika vedou­cí KHV PF UMB v Banské Bystrici 24.1.2006
Mgr. et Mgr. Jiří Bezděk, Ph.D. docent 21. 2. 2006 Hudební teo­rie a pedagogika odbor­ný asi­s­tent KHV PF ZUČ v Plzni 24.1.2006
PhDr. Ivana Ašenbrenerová, Ph.D. docent 20. 11. 2006 Hudební teo­rie a pedagogika odbor­ná asi­s­tent­ka KHV PF UJEP             v Ústí nad Labem 20.6.2006
PhDr. Petr Ježil, Ph.D. docent 1. 8. 2007 Hudební teo­rie a pedagogika odbor­ný asi­s­tent KHV PF UJEP v       Ústí nad Labem 6.2.2007
PaedDr. Libor Fridman, Ph.D. docent 1. 8. 2007 Hudební teo­rie a pedagogika odbor­ný asi­s­tent KH FHV UMB v Banské Bystrici 6.2.2007
MgA. Roman Frič, Ph.D. docent 1. 12. 2007 Hudební teo­rie a pedagogika odbor­ný asi­s­tent KHV PF UJEP v       Ústí nad Labem 6.2.2007
Doc. PaedDr. Jiří Luska, Ph.D. pro­fe­sor 5. 11. 2007 Hudební teo­rie a pedagogika KHV PF UP v Olomouci 31.10.2006
Doc. PaedDr. Jiří Holubec, Ph.D. pro­fe­sor 5. 11. 2007 Hudební teo­rie a pedagogika KHV PF UJEP v Ústí n. L. 31.10.2006
PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD. docent 1. 4. 2009 Výtvarná výcho­va-teo­rie a tvorba Katedra výtvar­né edu­ká­cie a tvor­by PF UMB v Banské Bystrici 24.6.2008
Doc. PhDr. Tomáš Vlček, CSc. pro­fe­sor 18. 9. 2009 Výtvarná výcho­va-teo­rie a tvorba ředi­tel Sbírky moder­ní­ho a sou­čas­né­ho umě­ní NG v Praze 24.6.2008
Doc. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D. pro­fe­sor 18. 9. 2009 Výtvarná výcho­va-teo­rie a tvorba vedou­cí KVV PF MU v Brně 21.10.2008
Doc. PaedDr. akad. soch. Jaroslav Šicková, Ph.D. pro­fe­sor 18. 9. 2009 Výtvarná výcho­va-teo­rie a tvorba kated­ra lie­čeb­nej peda­go­gi­ky PF UK        v Bratislavě 21.10.2008
Mgr. Kateřina Dytrtová, Ph.D. docent  1. 7. 2009 Výtvarná výcho­va-teo­rie a tvorba odbor­ný asi­s­tent KVK PF UJEP v         Ústí nad Labem 17.2.2009
PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D. docent 1. 5. 2010 Výtvarná výcho­va-teo­rie a tvorba vědec­ko-peda­go­gic­ký pra­cov­ník FHS    UK v Praze 24.11.2009
Mgr. Adriana Récka, PhD. docent 1. 1. 2011 Výtvarná výcho­va-teo­rie a tvorba odbor­ný asi­s­tent PF Univerzity K.F.         v Nitre 16.7.2010
PhDr. Martin Raudenský, Ph.D. docent – zastaveno Výtvarná výcho­va-teo­rie a tvorba odbor­ný asi­s­tent KVP FUD, UJEP v    Ústí nad Labem 23.11.2010
Mgr. Jitka Géringová, Ph.D. docent 1. 5. 2011 Výtvarná výcho­va-teo­rie a tvorba odbor­ný asi­s­tent KVK PF, UJEP v       Ústí nad Labem 23.11.2011
doc. PhDr. Stanislav Pecháček, Ph.D. pro­fe­sor 1. 2. 2012 Hudební teo­rie a pedagogika docent PF UK v Praze 15.2.2011
PhDr. Martin Raudenský, Ph.D. docent 1. 2. 2013 Výtvarná výcho­va-teo­rie a tvorba odbor­ný asi­s­tent KVP FUD, UJEP v    Ústí nad Labem 22.3.2012
Mgr. Martin Veselý, Ph.D. docent 1. 2. 2013 České ději­ny odbor­ný asi­s­tent KH FF, UJEP v         Ústí nad Labem 21.3.2012
Doc. Ing. Martin Lísal, DSc. pro­fe­sor 18. 12. 2014 Aplikovaná fyzi­ka docent KF UJEP v Ústí n.L. 25. 4. 2013
PhDr. Dagmar Zelenková, Ph.D. docent 1. 1. 2015 Hudební teo­rie a pedagogika odbor­ný asi­s­tent KHV PF UJEP v       Ústí nad Labem 15. 10. 2013
Ing. Nataša Náprstková, Ph.D. docent 1. 7. 2014 Strojírenská tech­no­lo­gie odbor­ný asi­s­tent KVTM FVTM, UJEP     v Ústí nad Labem 20. 10. 2013
Ing. Daniela Kalincová, PhD. docent 1. 7. 2014 Strojírenská tech­no­lo­gie odbor­ný asi­s­tent FVTM Technické uni­ver­zi­ty ve Zvolene 20. 10. 2013
doc. Mgr. Adriana Récka, PhD. pro­fe­sor – říze­ní zasta­ve­no k    26. 3. 2015 Výtvarná výcho­va – teo­rie a tvorba docent KVTV PF Univerzity K.F. v Nitre 4. 2. 2014
Ing. Viktorie Weiss, Ph.D. docent 1. 7. 2015 Strojírenská tech­no­lo­gie odbor­ný asi­s­tent, KTMI FVTM UJEP      v Ústí nad Labem  14. 10. 2014
Ing. Martin Novák, Ph.D.  docent 1. 12. 2014  Strojírenská technologie odbor­ný asi­s­tent, KTMI FVTM, UJEP     v Ústí nad Labem 28. 4. 2014
dr inż. Robert Kruzel docent 1. 7. 2016 Strojírenská tech­no­lo­gie odbor­ný asistent
Politechnika Czestochowska
22. 4. 2014
PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. docent 1. 7. 2016 Hudební teo­rie a pedagogika odbor­ný asi­s­tent KHV PF, UJEP v       Ústí nad Labem 22. 5. 2015
Mgr. akad.mal. Jiří Černický docent 1. 12. 2015 Vizuální komu­ni­ka­ce vedou­cí ate­li­é­ru Malba, VŠUP v Praze 27. 4. 2015
MgA. Zdeněk Veverka docent 1. 7. 2016 Vizuální komu­ni­ka­ce odbor­ný asi­s­tent, ZČU v Plzni, FDU Ladislava Sutnara  22. 10. 2014
MgA. Miroslav Švolík  docent 1. 2. 2017  Vizuální komunikace odbor­ný asi­s­tent, VŠVU Bratislava  12. 1. 2016
doc. Mgr. Michal Koleček, Ph.D. pro­fe­sor 2. 12. 2016 Vizuální komu­ni­ka­ce docent, FUD UJEP 10. 9. 2015
doc. PhDr. et MgA. Boguslaw Czechowicz, Dr. pro­fe­sor 23. 6. 2017 České ději­ny Instytut Historii Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego 20. 3. 2016
doc. Akad. arch. Vladimír Soukenka pro­fe­sor – 13. 12. 2017 Vizuální komu­ni­ka­ce docent, ČVUT v Praze, FA 21. 3. 2016
Ing. Sylvia Kuśmierczak, PhD. docent 1. 8. 2017 Strojírenská tech­no­lo­gie odbor­ný asi­s­tent, FVTM UJEP 30. 1. 2015
doc. PaedDr. Daniela Valachová, PhD. pro­fe­sor – 13. 12. 2017 Výtvarná výcho­va – teo­rie a tvorba docent, Univerzita Mateja Bela v    Banskej Bystrici, PF, KVK 31. 10. 2016
PaedDr. Mariana Kološtová, Ph.D. docent  2. 1. 2018 Hudební teo­rie a pedagogika odbor­ný asi­s­tent, zástup­ce vedou­cí­ho kated­ry, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, PF, KHK 31. 10. 2016
 doc. Ing. Josef Soukup, CSc. pro­fe­sor – říze­ní zasta­ve­no k 10. 1. 2018 Strojírenská tech­no­lo­gie docent, FVTM UJEP  17. 10. 2016
 Ing. Václav Machek, CSc. docent 1. 8 2017 Strojírenská tech­no­lo­gie odbor­ný asi­s­tent, ČVUT v Praze, Fakulta doprav­ní, Ústav mecha­ni­ky a materiálů 31. 10. 2016
 M.A. Marek Teska docent – říze­ní zasta­ve­no k 9. 11. 2017  Vizuální komunikace odbor­ný asi­s­tent, ČVUT v Praze,            FA – Ústav interiéru  11. 10. 2016
PhDr. Jiří Kusák, Ph.D. docent – 1. 3. 2018 Hudební teo­rie a pedagogika vedou­cí Katedky hudeb­ní výcho­vy, Ostravská uni­ver­zi­ta, PF 30. 1. 2017
PhDr. Olga Fejtová, Ph.D. docent – 1. 6. 2018 České ději­ny Archiv hl. m. Prahy, FF UJEP 21. 2. 2017
RNDr. Filip Moučka, Ph.D. docent 1. 8. 2017 Aplikovaná fyzi­ka PřF UJEP 23. 5. 2016
Ing. Jaromír Havlica, Ph.D. docent – 1. 3. 2018 Aplikovaná fyzi­ka PřF UJEP 2. 5. 2017
doc. Tomasz Lipinski pro­fe­sor – probíhá Strojírenská tech­no­lo­gie FSI UJEP 28. 8. 2017
Mgr. Jan Zálešák, Ph.D. docent- pro­bí­há Vizuální komu­ni­ka­ce FUD UJEP 25. 9. 2017
Akad. mal. Lucie Svobodová docent- pro­bí­há Vizuální komu­ni­ka­ce FUD UJEP 18. 9. 2017
Dr. phil. Miroslav Němec docent- pro­bí­há České ději­ny FF UJEP 28. 2. 2018
MgA. Robert Vlasák docent- pro­bí­há Vizuální komu­ni­ka­ce FUD UJEP 1. 2. 2018
doc. PhDr. Zdenko Kolesár, PhD. pro­fe­sor- probíhá Vizuální komu­ni­ka­ce FUD UJEP 5. 2. 2018
doc. PhDr. Martin Holý, Ph.D. pro­fe­sor- probíhá České ději­ny FF UJEP 12. 9. 2018

Poslední aktu­a­li­za­ce pro­ve­de­na 14. 9. 2018
Za správ­nost: Mgr. Bohumila Vykouková, refe­rent­ka oddě­le­ní vědy a výzkumu