Rekreace

 

Objekt Bukovina leží v mik­ro­re­gi­o­nu Český Ráj, neda­le­ko Turnova. Od obce Hrubá Skála je vzdá­len cca 1,5 km. Nachází se v bez­pro­střed­ní blíz­kos­ti zám­ku Hrubá Skála, kte­rý byl vysta­věn na skal­ním pís­kov­co­vém masi­vu ve dru­hé polo­vi­ně 14. sto­le­tí. Proslulé je rov­něž Hruboskalské skal­ní měs­to.
Obec Hrubá ská­la je vzdá­le­na cca 1 km od stát­ní sil­ni­ce spo­ju­jí­cí Turnov a Jičín. Do obce je dob­ré spo­je­ní jak vla­ko­vé, tak auto­bu­so­vé. Z obce jsou dob­ře dostup­né všech­na turis­tic­ky význam­ná mís­ta v oko­lí – hra­dy Trosky a Kost, měs­to Turnov, hora Kozákov, Prachovské a Klokočské ská­ly a dal­ší pří­rod­ní a kul­tur­ní památ­ky.
V obci není žád­ný prů­my­sl. Významný je však turis­tic­ký ruch, kte­rý při­ta­hu­je pře­krás­ná pří­ro­da se skal­ní­mi měs­ty, mno­ha ryb­ní­ky s mož­nos­tí kou­pá­ní i množ­stvím hra­dů a zám­ků v oko­lí. Jsou zde vel­ké mož­nos­ti pěší turis­ti­ky a cyk­lo­tu­ris­ti­ky. V zim­ním obdo­bí lze vyu­žít pře­krás­né teré­ny pro běž­ka­ře, pro sjez­do­vé lyžo­vá­ní jsou odtud dob­ře dostup­né Krkonoše nebo sjez­dov­ka na neda­le­kém Kozákově.

Informace o uby­to­vá­ní posky­tu­je Odbor hos­po­dář­ské sprá­vy UJEP.