Elektronická úřední deska


Uni­ver­zi­ta Jana Evan­ge­lis­ty Pur­ky­ně v Ústí nad Labem byla zří­ze­na záko­nem č. 314/1991
a záko­nem č. 111/1998 se sta­la veřej­nou vyso­kou ško­lou.
IČ: 44555601
DIČ: CZ44555601
Síd­lo: Pas­teu­ro­va 3544/1, 400 96  Ústí nad Labem

Dato­vá schrán­ka č. 6nhj9dq