Termíny a dokumenty

MŠMT vyda­lo 31. 1. 2017 Rozhodnutí č. 13-SVV/2017 o poskyt­nu­tí úče­lo­vé pod­po­ry na spe­ci­fic­ký vyso­ko­škol­ský výzkum pro Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně ve výši 11 509 188 Kč na rok 2017. V tom­to doku­men­tu jsou uve­de­ny pod­mín­ky uži­tí této pod­po­ry, povin­nos­ti a har­mo­no­gram posky­to­vá­ní infor­ma­cí o vyu­ži­tí této pod­po­ry a výkaz o jejím čer­pá­ní. Toto Rozhodnutí je při­lo­že­no v pří­lo­ze, viz níže.