Dokumenty MŠMT a podporované akce

MŠMT vyda­lo 31. 1. 2017 Rozhodnutí č. 13-SVV/2017 o poskyt­nu­tí úče­lo­vé pod­po­ry na spe­ci­fic­ký vyso­ko­škol­ský výzkum pro Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně ve výši 11 509 188 Kč na rok 2017. V tom­to doku­men­tu jsou uve­de­ny pod­mín­ky uži­tí této pod­po­ry, povin­nos­ti a har­mo­no­gram posky­to­vá­ní infor­ma­cí o vyu­ži­tí této pod­po­ry a výkaz o jejím čer­pá­ní. Toto Rozhodnutí je při­lo­že­no v pří­lo­ze, viz níže.

 

 

Dne 22. břez­na 2018 se bude konat prv­ní Chemické fórum Ústeckého kra­je. UJEP je jed­ním z odbor­ných garan­tů a své před­náš­ky zde odpre­zen­tu­jí prof. RNDr. Pavla Čapková, DrSc. (nano­tech­no­lo­gie) a Ing. Miroslav Richter, Ph.D. (lithi­um)  Jedná se o setká­ní veřej­né­ho a sou­kro­mé­ho sek­to­ru, spo­lu se vzdě­lá­va­cí­mi insti­tu­ce­mi, jehož cílem je pou­ká­zat na poten­ci­ál kra­je v oblas­ti chemie.