Termíny a dokumenty

Je vyhlá­šen dva­nác­tý roč­ník pro­jek­tu PRO ŽENY VE VĚDĚ pod hes­lem “Svět potře­bu­je vědu, věda potře­bu­je ženy”. Cílem je pod­po­ra mla­dých věd­kyň v jejich aka­de­mic­ké drá­ze. Dvě čes­ké věd­ky­ně zís­ka­jí odmě­nu ve výši 250 000 Kč. K účas­ti sta­čí- při­hlá­sit svou odbor­nou prá­ci na www.prozenyvevede.cz.  Přihlášky je mož­né zaslat do 31. 1. 2018. Letáček je mož­né si pro­hléd­nout níže. Projekt je orga­ni­zo­ván svě­to­vou orga­ni­za­cí UNESCO, spo­leč­nos­tí L´Oréal a Akademie věd ČR.

 

 

 

MŠMT vyda­lo 31. 1. 2017 Rozhodnutí č. 13-SVV/2017 o poskyt­nu­tí úče­lo­vé pod­po­ry na spe­ci­fic­ký vyso­ko­škol­ský výzkum pro Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně ve výši 11 509 188 Kč na rok 2017. V tom­to doku­men­tu jsou uve­de­ny pod­mín­ky uži­tí této pod­po­ry, povin­nos­ti a har­mo­no­gram posky­to­vá­ní infor­ma­cí o vyu­ži­tí této pod­po­ry a výkaz o jejím čer­pá­ní. Toto Rozhodnutí je při­lo­že­no v pří­lo­ze, viz níže.