Dokumenty MŠMT a podporované akce

MŠMT vydalo 31. 1. 2017 Rozhodnutí č. 13-SVV/2017 o poskytnutí účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum pro Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně ve výši 11 509 188 Kč na rok 2017. V tomto dokumentu jsou uvedeny podmínky užití této podpory, povinnosti a harmonogram poskytování informací o využití této podpory a výkaz o jejím čerpání. Toto Rozhodnutí je přiloženo v příloze, viz níže.

 

 

Dne 22. března 2018 se bude konat první Chemické fórum Ústeckého kraje. UJEP je jedním z odborných garantů a své přednášky zde odprezentují prof. RNDr. Pavla Čapková, DrSc. (nanotechnologie) a Ing. Miroslav Richter, Ph.D. (lithium)  Jedná se o setkání veřejného a soukromého sektoru, spolu se vzdělávacími institucemi, jehož cílem je poukázat na potenciál kraje v oblasti chemie.