Další programy

CEEPUS

CEEPUS je stře­do­ev­rop­ský výměn­ný uni­ver­zit­ní pro­gram zamě­ře­ný na regi­o­nál­ní spo­lu­prá­ci v rám­ci sítí uni­ver­zit.

Doho­du o pro­gra­mu CEEPUS pode­psa­ly Albá­nie, Bos­na a Her­ce­go­vi­na,   Bul­har­sko, Čer­ná Hora, Čes­ká repub­li­ka, Chor­vat­sko, Maďar­sko, Make­do­nie, Mol­dav­sko, Pol­sko, Rakous­ko, Rumun­sko, Slo­ven­sko, Slo­vin­sko, Srb­sko. Spo­lu­pra­cu­jí též uni­ver­zi­ty Priš­ti­na, Pri­z­ren a Peja v Koso­vu.

Pro­gram je určen pro pre­gra­du­ál­ní stu­den­ty od ukon­če­né­ho dru­hé­ho semest­ru a post­gra­du­ál­ní stu­den­ty.

Sti­pen­di­um v pro­gra­mu lze zís­kat v rám­ci sítí vyso­kých škol nebo indi­vi­du­ál­ně (jako tzv. fre­e­mo­ver).

Termín pro podávání přihlášek

 • v rám­ci sítí:
  • na ZS: 15. 6.
  • na LS: 31. 10.
 • jako fre­e­mo­ver:
  • na LS: 30. 11.

Více infor­ma­cí o sti­pen­di­ích CEEPUS v rám­ci sítí u fakult­ních koor­di­ná­to­rů a zde. Více infor­ma­cí o sti­pen­di­ích CEEPUS v rám­ci fre­e­mo­vers zde.

 

FULBRIGHTOVA KOMISE

Fulbrigh­to­va komi­se je mezi­vlád­ní orga­ni­za­ce spe­ci­a­li­zu­jí­cí se na vzdě­lá­va­cí výmě­ny mezi Čes­kou repub­li­kou a USA.

Zamě­řu­je se na:

 • vlád­ní sti­pen­dia do USA
 • mož­nos­ti stu­dia v USA pro čes­ké stu­den­ty
 • při­jí­ma­cí říze­ní na ame­ric­ké vyso­ké ško­ly
 • ame­ric­ké při­jí­ma­cí a jazy­ko­vé zkouš­ky (TOEFL, SAT, ACT, GRE, GMAT)
 • finan­co­vá­ní stu­dia v USA
 • čes­ké stu­den­ty v USA
 • ame­ric­ký vzdě­lá­va­cí sys­tém a insti­tu­ce
 • akre­di­ta­ci ame­ric­kých vyso­kých škol
 • spo­lu­prá­ci čes­kých a ame­ric­kých vyso­kých škol
 • mož­nos­ti stu­dia ame­ric­kých stu­den­tů v ČR
 • ame­ric­ké stu­den­ty v ČR

Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.

Fulbrigh­to­vo post­gra­du­al­ní sti­pen­di­um je urče­no stu­den­tům, kte­ří dokon­či­li baka­lář­ské stu­di­um a jsou v magis­ter­ském nebo dok­tor­ském stup­ni stu­dia. Sti­pen­di­um je urče­no na výzkum­né a stu­dij­ní poby­ty na libo­vol­né akre­di­to­va­né ame­ric­ké uni­ver­zi­tě, a to v roz­me­zí 4–9 měsí­ců. Uzá­věr­ka na aka­de­mic­ký rok 2020–21 je 1. 9. 2019, dal­ší uzá­věr­ka na výzkum­né poby­ty (niko­li pro žada­te­le, kte­ří v USA chtě­jí stu­do­vat celé degree) je 1. 2. 2020, toto sti­pen­di­um slou­ží obvykle k výzkum­ným poby­tům spo­je­ným s jejich diplo­mo­vou pra­cí či diser­ta­cí. Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde a zde.

 

Fondy EHP

Fon­dy EHP pod­po­ru­jí stu­dij­ní poby­ty a pro­jek­to­vou spo­lu­prá­ci s Nor­skem, Islan­dem a Lich­ten­štejn­skem.

Hlav­ním cílem Pro­gra­mu Vzdě­lá­vá­ní, kte­rý je rea­li­zo­ván v rám­ci Fon­dů EHP, je zvý­šit úro­veň lid­ské­ho kapi­tá­lu a vzdě­la­nost­ní základ­ny v ČR. Pro­gram napl­ňu­je i dal­ší cíle – sní­že­ní eko­no­mic­kých a soci­ál­ních roz­dí­lů v Evrop­ském hos­po­dář­ském pro­sto­ru a posi­lo­vá­ní spo­lu­prá­ce s Nor­skem, Islan­dem a Lich­ten­štejn­skem.

Stu­den­ti se mohou zapo­jit do pro­jek­tu mobi­lit, více infor­ma­cí o této akti­vi­tě nalez­ne­te zde. Mobi­li­tu lze usku­teč­nit pou­ze na part­ner­ských vyso­kých ško­lách UJEP v Nor­sku, Lich­ten­štejn­sku a na Islan­du.

Prv­ní výzva k před­klá­dá­ní návrhů pro pro­jek­ty mobi­lit bude zve­řej­ně­na 28. 12. 2018.

Více infor­ma­cí o Fon­dech EHP jsou k dis­po­zi­ci zde.

 

AKTION Česká republika — Rakousko

AKTION Čes­ká repub­li­ka — Rakous­ko je pro­gram pro pod­po­ru bila­te­rál­ní spo­lu­prá­ce ve vzdě­lá­vá­ní a vědě v ter­ci­ár­ním sek­to­ru pro­střed­nic­tvím sti­pen­dií a pro­jek­tů spo­lu­prá­ce.

Pro­gram AKTION slou­ží k pod­po­ře vzá­jem­né­ho poro­zu­mě­ní mezi Čes­kou repub­li­kou a Rakous­kem. Pod­po­ru­je roz­voj dvou­stran­né spo­lu­prá­ce ve vědě a vzdě­lá­vá­ní ve všech věd­ních obo­rech. Pod­po­ro­vá­ny budou pře­de­vším pro­jek­ty men­ší­ho roz­sa­hu, kte­ré slou­ží k navá­zá­ní nové spo­lu­prá­ce i roz­vo­ji stá­va­jí­cí, je do nich zapo­jen vědec­ký dorost, a kte­ré mají vyhlíd­ky na pokra­čo­vá­ní z jiných finanč­ních zdro­jů (pro­gra­mů EU apod.).

Pod­po­ra je posky­to­vá­na ve dvou kate­go­ri­ích:

 • indi­vi­du­ál­ní — sti­pen­dia na stu­dij­ní a vědec­ké poby­ty v dru­hé zemi a k účas­ti na let­ních jazy­ko­vých a odbor­ných ško­lách, více infor­ma­cí nalez­ne­te zde
 • insti­tu­ci­o­nál­ní — pod­po­ra pro­jek­tů spo­lu­prá­ce čes­kých a rakous­kých vzdě­lá­va­cích insti­tu­cí ter­ci­ár­ní­ho sek­to­ru, více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.

Termíny pro podávání přihlášek:

 • Ter­mín pro podá­vá­ní žádos­tí o jed­no­mě­síč­ní výzkum­ná sti­pen­dia pro vyso­ko­škol­ské peda­go­gy: 15. 4. 2019 a 30. 11. 2019
 • Ter­mín pro podá­vá­ní návrhů pro­jek­tů: 15. 4. 2019 a 15. 9. 2019

Více infor­ma­cí o pro­gra­mu AKTION Čes­ká repub­li­ka – Rakous­ko nalez­ne­te zde.