Další programy

CEEPUS

CEEPUS je stře­do­ev­rop­ský výměn­ný uni­ver­zit­ní pro­gram zamě­ře­ný na regi­o­nál­ní spo­lu­prá­ci v rám­ci sítí univerzit.

Dohodu o pro­gra­mu CEEPUS pode­psa­ly Albánie, Bosna a Hercegovina,   Bulharsko, Černá Hora, Česká repub­li­ka, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Moldavsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko. Spolupracují též uni­ver­zi­ty Priština, Prizren a Peja v Kosovu.

Program je určen pro pre­gra­du­ál­ní stu­den­ty od ukon­če­né­ho dru­hé­ho semest­ru a post­gra­du­ál­ní studenty.

Stipendium v pro­gra­mu lze zís­kat v rám­ci sítí vyso­kých škol nebo indi­vi­du­ál­ně (jako tzv. freemover).

Pravidla pro stipendisty

Termín pro podávání přihlášek

 • v rám­ci sítí: 
  • na ZS: 15. 6.
  • na LS: 31. 10.
 • jako fre­e­mo­ver:
  • na LS: 30. 11.

Více infor­ma­cí o sti­pen­di­ích CEEPUS v rám­ci sítí u fakult­ních koor­di­ná­to­rů a zde. Více infor­ma­cí o sti­pen­di­ích CEEPUS v rám­ci fre­e­mo­vers zde.

 

CEEPUS National Meeting 2018: Pozvánka na 7. roč­ník akce urče­né pro všech­ny aka­de­mic­ké pra­cov­ní­ky se zájmem o pro­gram CEEPUS, kte­rá se koná 23. 5. 2018 v Praze. Program pro­běh­ne v ČJ. Registrační for­mu­lář a dal­ší infor­ma­ce nalez­ne­te zde.

 

 

FULBRIGHTOVA KOMISE

Fulbrightova komi­se je mezi­vlád­ní orga­ni­za­ce spe­ci­a­li­zu­jí­cí se na vzdě­lá­va­cí výmě­ny mezi Českou repub­li­kou a USA.

Zaměřuje se na:

 • vlád­ní sti­pen­dia do USA
 • mož­nos­ti stu­dia v USA pro čes­ké studenty
 • při­jí­ma­cí říze­ní na ame­ric­ké vyso­ké školy
 • ame­ric­ké při­jí­ma­cí a jazy­ko­vé zkouš­ky (TOEFL, SAT, ACT, GRE, GMAT)
 • finan­co­vá­ní stu­dia v USA
 • čes­ké stu­den­ty v USA
 • ame­ric­ký vzdě­lá­va­cí sys­tém a instituce
 • akre­di­ta­ci ame­ric­kých vyso­kých škol
 • spo­lu­prá­ci čes­kých a ame­ric­kých vyso­kých škol
 • mož­nos­ti stu­dia ame­ric­kých stu­den­tů v ČR
 • ame­ric­ké stu­den­ty v ČR

Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde.