Další programy - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Další programy

CEEPUS

CEEPUS je středoevropský výměnný univerzitní program zaměřený na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit.

Dohodu o programu CEEPUS podepsaly Albánie, Bosna a Hercegovina,   Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Moldavsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko. Spolupracují též univerzity Priština, Prizren a Peja v Kosovu.

Program je určen pro pregraduální studenty od ukončeného druhého semestru a postgraduální studenty.

Stipendium v programu lze získat v rámci sítí vysokých škol nebo individuálně (jako tzv. freemover).

Termín pro podávání přihlášek

 • v rámci sítí:
  • na ZS: 15. 6.
  • na LS: 31. 10.
 • jako freemover:
  • na LS: 30. 11.

Více informací o stipendiích CEEPUS v rámci sítí u fakultních koordinátorů a zde. Více informací o stipendiích CEEPUS v rámci freemovers zde.

 

FULBRIGHTOVA KOMISE

Fulbrightova komise je mezivládní organizace specializující se na vzdělávací výměny mezi Českou republikou a USA.

Zaměřuje se na:

 • vládní stipendia do USA
 • možnosti studia v USA pro české studenty
 • přijímací řízení na americké vysoké školy
 • americké přijímací a jazykové zkoušky (TOEFL, SAT, ACT, GRE, GMAT)
 • financování studia v USA
 • české studenty v USA
 • americký vzdělávací systém a instituce
 • akreditaci amerických vysokých škol
 • spolupráci českých a amerických vysokých škol
 • možnosti studia amerických studentů v ČR
 • americké studenty v ČR

Více informací naleznete zde.

Termíny uzávěrky stipendií Fulbrightovy komise na akademický rok 2021/22:

1. 9. 2021 a 1. 2. 2022 – Fulbright program pro postgraduální studium pro výzkumné a studijní pobyty studentů – více informací naleznete zde

 

FONDY EHP

Fondy EHP podporují studijní pobyty a projektovou spolupráci s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem.

Hlavním cílem Programu Vzdělávání, který je realizován v rámci Fondů EHP, je zvýšit úroveň lidského kapitálu a vzdělanostní základny v ČR. Program naplňuje i další cíle – snížení ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru a posilování spolupráce s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem.

Studenti se mohou zapojit do projektu mobilit, více informací o této aktivitě naleznete zde. Mobilitu lze uskutečnit pouze na partnerských vysokých školách UJEP v Norsku, Lichtenštejnsku a na Islandu.

Aktuální výzva k předkládání návrhů pro projekty mobilit je zveřejněna zde.

Více informací o Fondech EHP jsou k dispozici zde.

 

AKTION ČESKÁ REPUBLIKA – RAKOUSKO

AKTION Česká republika – Rakousko je program pro podporu bilaterální spolupráce ve vzdělávání a vědě v terciárním sektoru prostřednictvím stipendií a projektů spolupráce.

Program AKTION slouží k podpoře vzájemného porozumění mezi Českou republikou a Rakouskem. Podporuje rozvoj dvoustranné spolupráce ve vědě a vzdělávání ve všech vědních oborech. Podporovány budou především projekty menšího rozsahu, které slouží k navázání nové spolupráce i rozvoji stávající, je do nich zapojen vědecký dorost, a které mají vyhlídky na pokračování z jiných finančních zdrojů (programů EU apod.).

Podpora je poskytována ve dvou kategoriích:

 • individuální – stipendia na studijní a vědecké pobyty v druhé zemi a k účasti na letních jazykových a odborných školách, více informací naleznete zde
 • institucionální – podpora projektů spolupráce českých a rakouských vzdělávacích institucí terciárního sektoru, více informací naleznete zde.

Termíny pro podávání návrhů projektů:

 • 15. 9. 2021 (pro období 15. 10. – 31. 12. 2021)
 • 31. 10. 2021: na letní semestr r. 2022 (pro období 1. 1. – 31. 12. 2022)

 

 • Studenti MSP, DSP, VŠ učitelé a další akademičtí pracovníci se mohou ucházet o semestrální stipendium (1-5 měsíců) – termín podání žádostí je říjen 2021.
 • VŠ učitelé a další akademičtí pracovníci se mohou ucházet o stipendium na měsíční výzkumný pobyt – termín podání žádostí je listopad 2021.

Žádosti se podávají přes online portál scholarships.at

Obecné informace o stipendijních pobytech v rámci AKTION naleznete na stránkách programu AKTION, přehled podmínek k jednotlivým stipendiím naleznete ve vyhledávači stipendií na stránkách AIA.

Webinář pro zájemce o stipendijní pobyt v Rakousku

Pokud plánujete v letním semestru 2022 vyjet na stipendijní pobyt do Rakouska, přihlaste se na webinář programu AKTION ČR – Rakousko, který se uskuteční on-line 29. září od 15:00 do 16:00 hod.

Termín pro podání žádosti o stipendium je 31. října.

Dozvíte se, jak podat žádost o stipendium a jaké jsou podmínky udělení stipendia.

Webinář je určen pro studenty magisterských a doktorandských studijních programů veřejných vysokých škol, akademické pracovníky a zaměstnance zahraničních oddělení.

Registrační formulář prosím vyplňte nejpozději do 27. září.

Webinář pro zájemce o projektovou spolupráci

Pokud byste rádi v rámci programu AKTION ČR – Rakousko realizovali společný projekt, přihlaste se na webinář, který se uskuteční on-line 30. září od 15:00 do 16:00 hod.

Termín pro podávání návrhů projektů je 31. října (pro období 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022).

Dozvíte se, jak podat žádost a jaké podmínky má splňovat návrh projektu.

Webinář je určen pro akademické pracovníky a zaměstnance zahraničních oddělení veřejných vysokých škol.  

Registrační formulář prosím vyplňte nejpozději do 28. září.

AIA: Stipendia na základě mezinárodních smluv

Ze strany Akademické informační agentury (AIA) bychom vás rádi informovali o nabídkách stipendií pro pobyty v německy mluvících zemích v akademickém roce 2022/2023 udělovaných na základě mezinárodních smluv.

Žádosti o stipendia je možné podávat v německém nebo anglickém jazyce, výjimkou jsou letní kurzy němčiny, u kterých se žádost podává pouze v němčině (viz níže DAAD).

NĚMECKÁ AKADEMICKÁ VÝMĚNNÁ SLUŽBA (DAAD)

DAAD nabízí řadu stipendií pro různé cílové skupiny – pro studenty bakalářských programů od 2. ročníku, studenty magisterských a doktorandských programů, vysokoškolské pedagogy a vědecké pracovníky.

Přehledy podmínek pro jednotlivá stipendia naleznete ve vyhledávači stipendií na stránkách AIA. Podrobné informace a instrukce k podání žádosti naleznete na stránkách DAAD.

U většiny studijních a výzkumných pobytů (delších a kratších) je termín podání žádostí 15. listopadu 2021.

Termín pro podání žádostí o stipendia na letní kurzy němčiny je 1. prosince 2021.

Žádosti se podávají přes online portál DAAD, tištěnou verzi žádosti je pak třeba zaslat do sídla Akademické informační agentury:  Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1.

Pro stipendia v uměleckých studijních oborech platí specifické podmínky:

Studenti MSP v oborech architektura, umění, film, scénické umění a hudba posílají svoje žádosti elektronicky přes online portál DAAD a paralelně v tištěné verzi včetně ukázek prací přímo do centrály DAAD v Bonnu.

U těchto stipendií jsou termíny pro podání žádostí dříve:

 • hudba – 27. září 2021
 • architektura – 30. září 2021
 • scénické umění – 2. listopad 2021
 • výtvarné umění, design, vizuální komunikace, film – 30. listopad 2021

Bilaterální spolupráce: stipendia Německo

Německá akademická výměnná služba (DAAD) nabízí stipendia pro postgraduální pobyty na státních vysokých školách dle vlastního výběru. Stipendia v délce 10-24 měsíců jsou určena studentům, resp. absolventům MSP v oblasti hudby.

Termín odevzdání přihlášek je 27. září 2021.

Detail nabídky naleznete zde.

Bilaterální spolupráce: stipendia Německo (architektura a příbuzné obory)

Německá akademická výměnná služba (DAAD) nabízí stipendia pro postgraduální pobyty na státem uznaných vysokých školách dle vlastního výběru. Stipendia v délce 10-24 měsíců jsou určena studentům, resp. absolventům MSP v oblasti architektury, interiérového designu, památkové ochrany, městského rozvoje/městského plánování, krajinné architektury a krajinného plánování.

Termín odevzdání přihlášek je 30. září 2021.

Detail nabídky naleznete zde.

 

Německo – stipendia Česko-bavorské vysokoškolské agentury (BTHA)

BTHA nabízí stipendia na roční studijní pobyty pro studenty magisterských a doktorandských programů. Stipendia jsou určena k financování navazujícího magisterského nebo doktorského studia či delšího studijního pobytu na bavorské veřejné vysoké škole.

Přehled informací k stipendijní nabídce BTHA naleznete ve vyhledávači stipendií na stránkách AIA. Podrobné informace naleznete na stránkách BTHA.

Termín pro podání žádostí je 1. listopad 2021

 

Švýcarsko – stipendia vlády Švýcarské konfederace

Vláda Švýcarské konfederace nabízí České republice stipendia pro výjimečné studenty a absolventy:

 • dvě stipendijní místa pro studenty doktorandských programů a pro postdoktorandy/vědce,
 • stipendia pro studenty konzervatoří a VŠ uměleckých směrů. V této kategorii nemá Česká republika stanovený počet stipendijních míst.

Stručný přehled podmínek pro jednotlivá stipendia naleznete ve vyhledávači stipendií na stránkách AIA. Podrobné informace ke stipendijním nabídkám pro jednotlivé země naleznete na stránkách švýcarského Státního sekretariátu pro vzdělávání, výzkum a inovaci.

Podklady pro podání žádosti (v anglickém jazyce) poskytuje AIA, je však nutné, aby si zájemci, kteří splňují formální podmínky pro přidělení stipendia, tyto podklady od AIA vyžádali emailem na .

Termín pro podání žádostí je 16. listopad 2021.

Bilaterální spolupráce: stipendia italské vlády

Výzkumní pracovníci, pedagogové VŠ, odborníci a pracovníci v oblasti kultury mohou získat příspěvek až 906 eur na krátkodobý (max. týdenní) pobyt na pozvání libovolné italské univerzity či kulturní instituce, a to s termínem realizace nejpozději do konce roku 2021.

Žádosti přijímá Italský kulturní institut průběžně, nejzazší termín pro podání žádosti je 30. října 2021.

Detail nabídky naleznete zde.

 

Stipendijní program Visegrad – Taiwan

Postgraduální studenti a výzkumní pracovníci se mohou hlásit do nově zřízeného stipendijního programu Mezinárodního visegrádského fondu a tchaj-wanské vlády a získat stipendium v délce 1-10 měsíců. Zaměření programu se týká oborů nanotechnologie, elektrotechnika, biotechnologie, IT, zdravotnictví, sociální a humanitní studia.

Termín odevzdání přihlášek je 30. září 2021.

Detail nabídky naleznete zde. AIA tato stipendia neadministruje, zájemci se v případě dotazů obrací na uvedené kontakty.

 

Výzkumné stáže: Evropská jižní observatoř (ESO)

Evropská jižní observatoř (ESO), špičková mezinárodní astronomické organizace ESO, jejíž členem je i ČR, nabízí program výzkumných příležitostí pro mladé vědce, inženýry a Ph.D. studenty v oborech astronomie/astrofyzika. Stáž je možné absolvovat ve výzkumných centrech německém Garchingu, příp. v chilském Santiagu.

Termín odevzdání přihlášek je 15. října 2021.

Detail nabídky naleznete zde. AIA není administrátorem programu, zájemci se v případě dotazů mohou obrátit na kontaktní osobu z Odboru výzkumu a vývoje MŠMT: .