Další programy

AKTION Česká republika – Rakousko

AKTION posiluje vzájemné porozumění mezi českými a rakouskými studenty, akademickými a vědeckými pracovníky prostřednictvím individuálních stipendijních výjezdů a projektů spolupráce.

Výjezdy a pobyty

Program nabízí stipendia na pobyty v Rakousku pro přípravu diplomové, disertační nebo habilitační práce, dále stipendia k účasti na letních jazykových kurzech němčiny/češtiny v tandemu s rakouskými studenty (tzv. letní kolegia) a stipendia pro VŠ pedagogy pro absolvování výzkumného/přednáškového pobytu.

Více informací o výjezdech a pobytech AKTION pro akademické pracovníky zde.

Projekty a granty

AKTION finančně podporuje projekty spolupráce, jejichž témata se týkají bilaterálního nebo regionálního zájmu a cílem je navázání dlouhodobé spolupráce. Mezi tyto aktivity patří např. letní kolegia, společné vědecké semináře a workshopy, vědecké exkurze pro studenty, odborné školy, výzkumné pobyty k pořízení vědeckých podkladů. Dále podporuje publikaci výstupů z již ukončených projektů a podporuje přípravnou fázi k programům pro udělování dvojích diplomů.

Více informací o projektech a grantech AKTION zde.

______________________________________________________________________________

CEEPUS

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) je výměnný program pro regionální spolupráci vysokých škol v zemích střední a jihovýchodní Evropy. Cílem programu je propojení vysokých škol členských zemí prostřednictvím projektů spolupráce označovaných jako sítě. Program umožňuje mobility studentů i akademických pracovníků a přispívá k  propojení Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání a  Evropského výzkumného prostoru.

Dohodu o programu CEEPUS podepsaly Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Chorvatsko, Kosovo, Maďarsko, Moldávie, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Severní Makedonie, Slovensko, Slovinsko, Srbsko.

 

Výjezdy a pobyty

Zahraniční pobyty mohou probíhat na kterékoli oprávněné vysoké škole v zahraničí. Žádost o stipendium lze podat buďto v rámci již existující sítě (pokud je vybraná škola jejím partnerem), nebo jako freemover CEEPUS na jakoukoli VŠ. Stipendia jsou určena akademickým pracovníkům.

Více informací o výjezdech a pobytech CEEPUS v rámci sítí u fakultních koordinátorů. Více informací o výjezdech a pobytech CEEPUS v rámci freemovers zde.

 

Projekty a  granty

Tematicky zaměřené projekty se realizují nejčastěji na úrovni kateder či ústavů vysokých škol. Na řešení projektu participují vždy nejméně tři vysoké školy ze tří zemí zapojených do programu CEEPUS, které společně vytváří tzv. síť.

 

Více informací o projektech a grantech CEEPUS zde.

______________________________________________________________________________

ERASMUS+

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších. Program Erasmus vznikl v roce 1987, v ČR funguje od roku 1998. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem je do programu zapojena od roku 1999.

Průřezové priority programového období Erasmus+ 2021 – 2027

inkluze a diverzita: 

 • zapojení co největšího spektra organizací i jednotlivců do mezinárodního vzdělávání

udržitelnost:

 • realizace projektů spolupráce i výjezdů environmentálně udržitelným způsobem
 • zvyšování povědomí účastníků o ekologických tématech

digitalizace:

 • umožnění kombinovaných výjezdů v rámci všech sektorů vzdělávání

participace: 

 • podpora aktivního občanství, účasti na demokracii a posilování evropské identity

Příručka programu Erasmus+

 

Decentralizované projekty

Decentralizované projekty jsou spravovány národní agenturou = Domem zahraniční spolupráce.

Klíčová akce 1: Vzdělávací mobilita jednotlivců

Projekty mobility osob

 • zaměřené na mezinárodní výjezdy studentů a zaměstnanců vysokoškolských institucí a kombinované intenzivní programy
 • zajišťuje oddělení pro vnější vztahy UJEP

Klíčová akce 2: Spolupráce mezi organizemi a institucemi

Partnerství pro spolupráci

 • projekty, v rámci kterých vysokoškolské instituce sdílí s partnery svoje zkušenosti, vyvíjí nové metodiky, inovují prostředí vysokoškolského vzdělávání a zvyšují tak úroveň vzdělávání v jednotlivých evropských zemí
 • v rámci vysokoškolského vzdělávání jsou podporována pouze kooperativní partnerství, jejichž cílem je zvýšení kvality činností zapojených organizací, navýšení kapacity organizací pro mezinárodní spolupráci, vytvoření inovativních metod a intenzivní šíření a využívání vytvořených zásadních výstupů
 • více informací zde

Centralizované projekty

Centralizované projekty jsou spravovány Evropskou výkonnou agenturou pro vzdělávání a kulturu v Bruselu.

Erasmus+ Sport

 • podpora účasti ve sportu a fyzických aktivitách
 • podpora sportovních hodnot a integrity (např. boj proti korupci, dopingu)
 • socio-ekonomická a environmentální dimenze ve sportu
 • podpora vzdělávání v oblasti sportu a prostřednictvím sportu
 • boj proti násilí, rasismu, intoleranci a diskriminaci ve sportu

Více informací zde.

Erasmus Mundus

 • podpora excelence a celosvětové internacionalizace VŠ institucí prostřednictvím magisterských studijních programů, které budou společně realizovat a uznávat vysokoškolské instituce se sídlem v Evropě a které budou otevřeny institucím v dalších světových zemích

Více informací zde.

Evropské univerzity

 • sítě vysokoškolských institucí, které prostřednictvím mezinárodní spolupráce a společných dlouhodobých strategií zajistí rozvoj vzdělávání, výzkumu a inovací na špičkové úrovni

Více informací zde.

Aliance pro inovace

 • posilování evropské inovační kapacity na základě spolupráce a toku znalostí VŠ institucí nebo organizací působících v oblasti odborného vzdělávání a přípravy s širším socioekonomickým prostředím, trhem práce a výzkumnými institucemi
 • podněcování kreativity, iniciativy, zaměstnatelnosti a podnikavosti v rámci EU

Více informací zde.

Pedagogické akademie Erasmus+

 • zlepšování politik a postupů v oblasti vzdělávání učitelů v Evropě vytvářením sítí a komunit pro sdílení praktických zkušeností
 • posilování spolupráci poskytovatelů vzdělávání budoucím učitelům, poskytovatelů dalšího profesního rozvoje a dalších subjektů (sdružení učitelů, ministerstva atp.), za účelem vypracování a testování nových strategií a programů
 • posilování evropského rozměru a internacionalizace vzdělávání učitelů prostřednictvím inovativní a praktické spolupráce

Více informací zde.

Virtuální výměny v oblasti vysokoškolského vzdělávání a mládeže

 • prosazování mezikulturního dialogu
 • posílení kritického myšlení a mediální gramotnosti
 • prosazování občanství a společných hodnot svobody
 • rozvoj měkkých dovedností

Více informací zde.

Budování kapacit

 • zvyšování kvality vysokoškolského vzdělávání ve třetích zemích nepřidružených k programu Erasmus+
 • podpora úspěšné zelené a udržitelné globální hospodářské obnovy v těchto zemích

Více informací zde.

Jean Monnet

 • prosazování výuky a výzkumu evropské integrace
 • podpora činnosti akademických institucí působících v oblasti studia evropské integrace
 • podněcování k politické debatě a výměně mezi akademickým světem a tvůrci politik v souvislosti s politickými prioritami EU

Více informací zde.

 

Více informací naleznete na stránkách Domu zahraniční spolupráce či Evropské komise.

______________________________________________________________________________

FONDY EHP

Cílem programu je zvýšit vzdělanostní základnu a lidský kapitál v České republice, snížit ekonomické a sociální rozdíly v Evropském hospodářském prostoru a posílit spolupráci s Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem.

Program zaměstnancům VŠ nabízí tyto aktivity:

Více informací o Fondech EHP jsou k dispozici zde.

____________________________________________________________________________

FULBRIGHTOVA KOMISE

Fulbrightova komise je mezivládní organizace specializující se na vzdělávací výměny mezi Českou republikou a USA.

Zaměřuje se na:

 • vládní stipendia do USA
 • možnosti studia v USA pro české studenty
 • přijímací řízení na americké vysoké školy
 • americké přijímací a jazykové zkoušky (TOEFL, SAT, ACT, GRE, GMAT)
 • financování studia v USA
 • české studenty v USA
 • americký vzdělávací systém a instituce
 • akreditaci amerických vysokých škol
 • spolupráci českých a amerických vysokých škol
 • možnosti studia amerických studentů v ČR
 • americké studenty v ČR

Více informací naleznete zde.

Na přednášky lze zvát i stipendisty Fulbrightova programu, kteří budou následující akademický rok v ČR. Aktuální profily stipendistů jsou k dispozici zde.