Další programy

CEEPUS

CEEPUS je stře­do­ev­rop­ský výměn­ný uni­ver­zit­ní pro­gram zamě­ře­ný na regi­o­nál­ní spo­lu­prá­ci v rám­ci sítí univerzit.

Dohodu o pro­gra­mu CEEPUS pode­psa­ly Albánie, Bosna a Hercegovina,   Bulharsko, Černá Hora, Česká repub­li­ka, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Moldavsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko. Spolupracují též uni­ver­zi­ty Priština, Prizren a Peja v Kosovu.

Program je určen pro aka­de­mic­ké pracovníky.

Stipendium v pro­gra­mu lze zís­kat v rám­ci sítí vyso­kých škol nebo indi­vi­du­ál­ně (jako tzv. freemover).

Pravidla pro stipendisty

Termín pro podávání přihlášek

  • v rám­ci sítí: 
    • na ZS: 15. 6.
    • na LS: 31. 10.
  • jako fre­e­mo­ver:
    • na LS: 30. 11.

Více infor­ma­cí o sti­pen­di­ích CEEPUS v rám­ci sítí u fakult­ních koor­di­ná­to­rů a zde. Více infor­ma­cí o sti­pen­di­ích CEEPUS v rám­ci fre­e­mo­vers zde.