Erasmus+

Erasmus+ je vzdě­lá­va­cí pro­gram Evropské unie na obdo­bí 2014–2020, kte­rý pod­po­ru­je spo­lu­prá­ci a mobi­li­tu ve všech sfé­rách vzdě­lá­vá­ní, v odbor­né pří­pra­vě a v oblas­ti spor­tu a mlá­de­že. Je nástup­cem Programu celo­ži­vot­ní­ho uče­ní, pro­gra­mu Mládež v akci a dal­ších. Program Erasmus vzni­kl v roce 1987, v ČR fun­gu­je od roku 1998.

Erasmus Charter a Erasmus Policy Statement Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem zde

 

Možnosti pro studenty

Studenti mohou vyu­žít Klíčovou akci 1: Vzdělávací mobi­li­ty jed­not­liv­ců, kte­rá zahrnuje:

  • stu­dent­ské půjč­ky stu­den­tům magis­ter­ské­ho stu­dia – více zde

 

Více infor­ma­cí


 

erasmus