Specifický vysokoškolský výzkum

Studentská grantová soutěž

Počínaje rokem 2010 zahá­ji­la na naší uni­ver­zi­tě čin­nost Studentská gran­to­vá agen­tu­ra, kte­rá roz­ší­ři­la mož­nos­ti stu­den­tů účast­nit se vědec­kých, výzkum­ných nebo vývo­jo­vých pro­jek­tů. Studentské gran­to­vé pro­jek­ty řeší aka­de­mič­tí pra­cov­ní­ci spo­lu se stu­den­ty magis­ter­ských nebo dok­tor­ských stu­dij­ních pro­gra­mů. Návrh na stu­dent­ský gran­to­vý pro­jekt může podat aka­de­mic­ký pra­cov­ník nebo stu­dent stu­du­jí­cí v dok­tor­ském stu­dij­ním pro­gra­mu vždy do 31. 1. kaž­dé­ho roku (není-li sta­no­ve­no jinak). Studentský gran­to­vý pro­jekt může trvat jeden až tři roky, výše finanč­ních pro­střed­ků na řeše­ní pro­jek­tu může být maxi­mál­ně 500 tis. Kč na jeden rok řešení.
Zásady stu­dent­ské gran­to­vé sou­tě­že jsou přes­ně defi­no­vá­ny v plat­né Směrnici rek­to­ra č. 10/2015.

Studentské gran­ty se také musí řídit Pravidly pro posky­to­vá­ní úče­lo­vé pod­po­ry na spe­ci­fic­ký vyso­ko­škol­ský výzkum, kte­ré si lze pro­hléd­nout zde.

V roce 2017 je rea­li­zo­vá­no na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně 80 stu­dent­ských pro­jek­tů v rám­ci SGS.

Zasedání Grantové rady, kde byly pro­jed­ná­ny žádosti o změ­ny pro­jek­tů SGS pro­běh­lo 14. 11. 2017.

Rozhodnutí rek­to­ra o při­dě­le­ní stu­dent­ských gran­tů v rám­ci SGS 2017

Studentská vědecká konference

Tato kon­fe­ren­ce je orga­ni­zo­vá­na Grantovou radou UJEP se bude konat v pon­dě­lí 5. 2. 2018 od 8:00 do 17:00 hod. Budou zde pre­zen­to­vá­ny meto­di­ky řeše­ní, dosa­že­né výsled­ky a hos­po­dár­nost a účel­nost vyu­ži­tí finanč­ních pro­střed­ků kaž­dé­ho z 80-ti pro­jek­tů SGS na UJEP. Jedná se o veřej­nou akci, kte­rá je roz­dě­le­na do dvou sek­cí- a) pří­ro­do­věd­né a tech­nic­ké obo­ry a b) huma­nit­ní, spo­le­čen­sko- věd­ní a umě­lec­ké obo­ry. Z kaž­dé sek­ce tříčlen­ná hod­no­tí­cí komi­se ohod­no­tí mini­mál­ně tři nej­lep­ší pro­jek­ty a jejich řeši­te­lé zís­ka­jí finanč­ní odměnu.