Studentská grantová soutěž (SVV) - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Studentská grantová soutěž (SVV)

Studentská grantová soutěž

Počínaje rokem 2010 zahájila na naší univerzitě činnost Studentská grantová agentura, která rozšířila možnosti studentů účastnit se vědeckých, výzkumných nebo vývojových projektů. Studentské grantové projekty řeší akademičtí pracovníci spolu se studenty magisterských nebo doktorských studijních programů. Návrh na studentský grantový projekt může podat akademický pracovník nebo student studující v doktorském studijním programu vždy do 31. 1. každého roku (není-li stanoveno jinak). Studentský grantový projekt může trvat jeden až tři roky, výše finančních prostředků na řešení projektu může být maximálně 500 tis. Kč na jeden rok řešení. Řešitelský tým má maximálně 50 osob.

Zásady studentské grantové soutěže jsou přesně definovány v platné Směrnici rektora č. 5/2018.

Studentské granty se také musí řídit Pravidly pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum, které si lze prohlédnout zde.

Přihlásit projekt

V roce 2019 bylo realizováno na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně 83 studentských projektů v rámci SGS, z nichž jeden byl mezifakultní.  V roce 2019 studenti pracovali na 40 pokračujících a 43 nových projektech Studentského specifického výzkumu. Přehled všech projektů včetně přidělených prostředků z rozhodnutí Grantové rady ze dne 10. 3. 2019 je uveden v příloze níže.

Informace o využití účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum na UJEP za rok 2019 (v Kč)
Přiznaná podpora celkem   12 282038
Prostředky z FÚUP k 1. 1. 2019          106 140,64
12 388 178, 64
Způsobilé náklady na financování projektů (včetně FÚUP) 11 801 909, 85
Způsobilé náklady spojené s organizací studentské vědecké konference        368 461
Způsobilé náklady spojené s organizací studentské grantové soutěže        108 724
Celkem čerpáno za rok 2019 (včetně FÚUP k 1. 1. 2019) 12 279 094, 85
Převod do FÚÚP z dotace 2019 109 083, 79

Studentská vědecká konference 2021

Studentská vědecká konference se z rozhodnutí rektora UJEP přesouvá na blíže neurčený termín (až bude příznivá epidemiologická situace pro setkání více osob).

Termín: 2021

Odpovědná osoba: Martin Sirota,

Grantová rada UJEP

předseda:
doc. Ing. Martin Novák, Ph.D., prorektor pro vědu, předseda IGA

členové:

PhDr. Štefan Balkó, Ph.D.
prof. Dr. Ing. Libor Beneš, IWE
prof. Mgr. Zdena Kolečková, Ph.D.
prof. RNDr. Stanislav Novák, CSc.

doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc.

Ing. Jan Slavík, Ph.D.
doc. Mgr. Pavel Maškarinec, Ph.D.
doc. Ing. Josef Trögl, Ph.D.

 

tajemník:
Martin Sirota Tel.: 475 28 6354 | E-mail:

Rozhodnutí rektora o studentských grantech