Specifický vysokoškolský výzkum

Studentská grantová soutěž

Počínaje rokem 2010 zahá­ji­la na naší uni­ver­zi­tě čin­nost Studentská gran­to­vá agen­tu­ra, kte­rá roz­ší­ři­la mož­nos­ti stu­den­tů účast­nit se vědec­kých, výzkum­ných nebo vývo­jo­vých pro­jek­tů. Studentské gran­to­vé pro­jek­ty řeší aka­de­mič­tí pra­cov­ní­ci spo­lu se stu­den­ty magis­ter­ských nebo dok­tor­ských stu­dij­ních pro­gra­mů. Návrh na stu­dent­ský gran­to­vý pro­jekt může podat aka­de­mic­ký pra­cov­ník nebo stu­dent stu­du­jí­cí v dok­tor­ském stu­dij­ním pro­gra­mu vždy do 31.1. kaž­dé­ho roku (není-li sta­no­ve­no jinak). Studentský gran­to­vý pro­jekt může trvat jeden až tři roky, výše finanč­ních pro­střed­ků na řeše­ní pro­jek­tu může být maxi­mál­ně 500 tis. Kč na jeden rok řeše­ní.
Zásady stu­dent­ské gran­to­vé sou­tě­že jsou přes­ně defi­no­vá­ny v plat­né Směrnici rek­to­ra č. 10/2015.

Studentské gran­ty se také musí řídit Pravidly pro posky­to­vá­ní úče­lo­vé pod­po­ry na spe­ci­fic­ký vyso­ko­škol­ský výzkum:

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/pravidla-pro-poskytovani-ucelove-podpory-na-specific

Údaje o stu­dent­ských pro­jek­tech 2016 – posky­to­vá­ní infor­ma­cí o uži­tí pod­po­ry

Rozhodnutí rek­to­ra o při­dě­le­ní stu­dent­ských gran­tů v rám­ci SGS 2017