Studentská grantová soutěž (SVV) - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Studentská grantová soutěž (SVV)

Studentská grantová soutěž

Počínaje rokem 2010 zahájila na naší univerzitě činnost Studentská grantová agentura, která rozšířila možnosti studentů účastnit se vědeckých, výzkumných nebo vývojových projektů. Studentské grantové projekty řeší akademičtí pracovníci spolu se studenty magisterských nebo doktorských studijních programů. Návrh na studentský grantový projekt může podat akademický pracovník nebo student studující v doktorském studijním programu vždy do 31. 1. každého roku (není-li stanoveno jinak). Studentský grantový projekt může trvat jeden až tři roky, výše finančních prostředků na řešení projektu může být maximálně 500 tis. Kč na jeden rok řešení. Řešitelský tým má maximálně 50 osob.

Zásady studentské grantové soutěže jsou přesně definovány v platné Směrnici rektora č. 5/2018.

Studentské granty se také musí řídit Pravidly pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum, které si lze prohlédnout zde.

Přihlásit projekt

V roce 2021 bylo realizováno na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně 86 studentských projektů v rámci SGS. Řešitelé pracovali na 44 pokračujících a 42 nových projektech Studentského specifického výzkumu. Přehled všech projektů včetně přidělených prostředků z rozhodnutí Grantové rady ze dne 9. 3. 2021 je uveden v příloze níže.

Informace o využití účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum na UJEP za rok 2021 (v Kč)
11 881 499
Přiznaná podpora celkem
Prostředky z FÚUP k 1. 1. 2021 242 119,13
12 123 618, 13
Způsobilé náklady na financování projektů (včetně FÚUP) 12 123 618, 13
Způsobilé náklady spojené s organizací studentské vědecké konference 36 340,6449
Způsobilé náklady spojené s organizací studentské grantové soutěže 24 252
Celkem čerpáno za rok 2020 (včetně FÚUP k 1. 1. 2020) 11 510 182, 60
Převod do FÚÚP z dotace 2021 371 316,4

Studentská vědecká konference 2022

Studentská vědecká konference 2021 proběhla v termínu: 3 – 5. 5.  2022

Pozvánka na událost: Pozvánka SVK 2022

Odpovědná osoba: Martin Sirota,

Grantová rada UJEP

předseda:
doc. Ing. Martin Novák, Ph.D., prorektor pro vědu, předseda IGA

členové:

PhDr. Štefan Balkó, Ph.D.
prof. Dr. Ing. Libor Beneš, IWE
prof. Mgr. Zdena Kolečková, Ph.D.
prof. RNDr. Stanislav Novák, CSc.

doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc.

doc. Ing. Jan Slavík, Ph.D.
doc. Mgr. Pavel Maškarinec, Ph.D.
doc. Ing. Josef Trögl, Ph.D.

 

tajemník:
Martin Sirota Tel.: 475 28 6354 | E-mail:

Rozhodnutí rektora o studentských grantech