Studentská grantová soutěž (SVV)

Studentská grantová soutěž

Počínaje rokem 2010 zahájila na naší univerzitě činnost Studentská grantová agentura, která rozšířila možnosti studentů účastnit se vědeckých, výzkumných nebo vývojových projektů. Studentské grantové projekty řeší akademičtí pracovníci spolu se studenty magisterských nebo doktorských studijních programů. Návrh na studentský grantový projekt může podat akademický pracovník nebo student studující v doktorském studijním programu vždy do 31. 1. každého roku (není-li stanoveno jinak). Studentský grantový projekt může trvat jeden až tři roky, výše finančních prostředků na řešení projektu může být maximálně 500 tis. Kč na jeden rok řešení. Řešitelský tým má maximálně 50 osob.

Zásady studentské grantové soutěže jsou přesně definovány v platné Směrnici rektora č. 8/2023.

Studentské granty se také musí řídit Pravidly pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum, které si lze prohlédnout zde.

Přihlásit projekt

V roce 2023 bylo realizováno na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně 82 studentských projektů v rámci SGS. Řešitelé pracovali na 46 pokračujících a 36 nových projektech Studentského specifického výzkumu. Přehled všech projektů včetně přidělených prostředků z rozhodnutí Grantové rady ze dne 14. 3. 2023 je uveden v příloze níže.

Informace o využití účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum na UJEP za rok 2023 (v Kč)
12 127 871,00
Přiznaná podpora celkem
Prostředky z FÚUP k 1. 1. 2023 345 022,29
12 472 893, 29
Způsobilé náklady na financování projektů (včetně FÚUP) 12 472 893,29
Způsobilé náklady spojené s organizací studentské vědecké konference 315 231,45
Způsobilé náklady spojené s organizací studentské grantové soutěže 186 694,00
Celkem čerpáno za rok 2023 (včetně FÚUP k 1. 1. 2023) 11 921 010, 43
Převod do FÚÚP z dotace 2023 551 882,86

Studentská vědecká konference 2024

Studentská vědecká konference 2024 proběhne: 13. 3. 2024

Pozvánka na událost: Pozvánka SVK 2024

Odpovědná osoba: Bc. Hanuš Petržílka,

Grantová rada UJEP

předseda:
doc. Ing. Jan Slavík, Ph.D., prorektor pro vědu, předseda IGA

členové:

prof. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.

PhDr. Roman Kroufek, Ph.D.

doc. Ing. Lenka Slavíková, Ph.D.
doc. Mgr. Pavel Maškarinec, Ph.D.
doc. Ing. Josef Trögl, Ph.D.

PhDr. Mgr. Patrik Christian Cmorej, Ph.D.

doc. PhDr. Ladislav Zilcher, Ph.D.

PhDr. Jaroslav Zukerstein, Ph.D.

 

tajemník:
Bc. Hanuš Petržílka Tel.: 475 28 6354 | E-mail:

Rozhodnutí rektora o studentských grantech