Studentská grantová soutěž (SVV)

Studentská grantová soutěž

Počínaje rokem 2010 zahájila na naší univerzitě činnost Studentská grantová agentura, která rozšířila možnosti studentů účastnit se vědeckých, výzkumných nebo vývojových projektů. Studentské grantové projekty řeší akademičtí pracovníci spolu se studenty magisterských nebo doktorských studijních programů. Návrh na studentský grantový projekt může podat akademický pracovník nebo student studující v doktorském studijním programu vždy do 31. 1. každého roku (není-li stanoveno jinak). Studentský grantový projekt může trvat jeden až tři roky, výše finančních prostředků na řešení projektu může být maximálně 500 tis. Kč na jeden rok řešení.
Zásady studentské grantové soutěže jsou přesně definovány v platné Směrnici rektora č. 5/2018.

Studentské granty se také musí řídit Pravidly pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum, které si lze prohlédnout zde.

Přihlásit projekt

V roce 2018 bylo realizováno na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně 85 studentských projektů v rámci SGS, z nichž dva byly mezifakultní. První ve spolupráci Filozofické fakulty a Fakulty sociálně-ekonomické (Motivační strategie učení německému jazyku) a druhý Filozofické fakulty a Přírodovědecké fakulty (Krajina patří vítězům. Environmentální dějiny severozápadních Čech). V roce 2018 studenti pracovali na 50 pokračujících a 35 nových projektech Studentského specifického výzkumu. Přehled všech projektů včetně přidělených prostředků z rozhodnutí Grantové rady ze dne 21. 3. 2017 je uveden v příloze níže.

Informace o využití účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum na UJEP za rok 2017 (v Kč)
Přiznaná podpora celkem   11 509 188
Převod z FÚUP 2016 (vše vyčerpáno v roce 2017)          65 148
   11 574 336
Způsobilé náklady projektů   10 938 000
Způsobilé náklady spojené s organizací studentských vědeckých konferencí (do 10%) a studentské grantové soutěže (do 2,5%) včetně nákladů na hodnocení, kontrolu projektů a zhodnocení dosažených výsledků    571 188

Studentská vědecká konference

Tato konference se konala dne 5. 2. 2018 od 8:00 do 17:00 hod a byly zde prezentovány metodiky řešení, dosažené výsledky a hospodárnost a účelnost využití finančních prostředků projektů Studentského specifického výzkumu, které byly realizovány v roce 2017. Jednalo se o veřejnou akci, která byla propagována pomocí plakátů (lobby, knihovna, Literární kavárna, univerzitní stravovací zařízení 50bar) a obrazovek  v areálu UJEP a zároveň pomocí upoutávek na sociálních sítích (facebook). Konference byla již tradičně rozdělena do dvou sekcí a) přírodovědné a technické obory a b) humanitní, společensko- vědní a umělecké obory. Z každé sekce vybrala hodnotící komise pět nejlepších projektů s ohledem na prezentované cíle, metodiku řešení, dosažené výsledky, přínos studentů pro projektový tým a uznatelné výstupy projektu. Dle prezenčních listin se buďto jedné či druhé sekce účastnilo téměř 180 osob.

Studentská vědecká konference 2019 se bude konat v pondělí 4. února 2019 od 8:00 v budově MFC v kampusu UJEP. 

Grantová rada UJEP

předseda:
doc. Ing. Martin Novák, Ph.D., prorektor pro vědu

členové:

doc. PaedDr. Ivana Brtnová-Čepičková, Ph.D.
doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc.
doc. Mgr. Zdena Kolečková, Ph.D.

doc. Dr. Ing. Pavel Kuráň

prof. RNDr. Stanislav Novák, CSc.
prof. Dr. Ing. Libor Beneš, IWE
Ing. Jan Slavík, Ph.D.
Mgr. David Tomíček, Ph.D.

 

tajemník:
Jakub Pšenička Tel.: 475 28 6354 | E-mail: 

Rozhodnutí rektora o studentských grantech