Studentská grantová soutěž (SVV) - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Studentská grantová soutěž (SVV)

Studentská grantová soutěž

Počínaje rokem 2010 zahájila na naší univerzitě činnost Studentská grantová agentura, která rozšířila možnosti studentů účastnit se vědeckých, výzkumných nebo vývojových projektů. Studentské grantové projekty řeší akademičtí pracovníci spolu se studenty magisterských nebo doktorských studijních programů. Návrh na studentský grantový projekt může podat akademický pracovník nebo student studující v doktorském studijním programu vždy do 31. 1. každého roku (není-li stanoveno jinak). Studentský grantový projekt může trvat jeden až tři roky, výše finančních prostředků na řešení projektu může být maximálně 500 tis. Kč na jeden rok řešení. Řešitelský tým má maximálně 50 osob.

Zásady studentské grantové soutěže jsou přesně definovány v platné Směrnici rektora č. 5/2018.

Studentské granty se také musí řídit Pravidly pro poskytování účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum, které si lze prohlédnout zde.

Přihlásit projekt

V roce 2020 bylo realizováno na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně 77 studentských projektů v rámci SGS. Řešitelé pracovali na 39 pokračujících a 38 nových projektech Studentského specifického výzkumu. Přehled všech projektů včetně přidělených prostředků z rozhodnutí Grantové rady ze dne 10. 3. 2020 je uveden v příloze níže.

Informace o využití účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum na UJEP za rok 2020 (v Kč)
Přiznaná podpora celkem   11 531 226
Prostředky z FÚUP k 1. 1. 2020          109 083,79
11 640 309,79
Způsobilé náklady na financování projektů (včetně FÚUP) 11 052 253,66
Způsobilé náklady spojené s organizací studentské vědecké konference        311 343,30
Způsobilé náklady spojené s organizací studentské grantové soutěže        34 593,70
Celkem čerpáno za rok 2020 (včetně FÚUP k 1. 1. 2020) 11 398 190,66
Převod do FÚÚP z dotace 2020 242 119,13

Studentská vědecká konference 2021

Studentská vědecká konference 2021 proběhla v  přesném termínu.

Více informací o proběhlé události s fotkami naleznete v odkazu: Studentská grantová soutež (SGS) 

Termín: 21.-23. 9.  2021

Pozvánka: Studentská vědecká konference 2021

Odpovědná osoba: Martin Sirota,

Grantová rada UJEP

předseda:
doc. Ing. Martin Novák, Ph.D., prorektor pro vědu, předseda IGA

členové:

PhDr. Štefan Balkó, Ph.D.
prof. Dr. Ing. Libor Beneš, IWE
prof. Mgr. Zdena Kolečková, Ph.D.
prof. RNDr. Stanislav Novák, CSc.

doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc.

doc. Ing. Jan Slavík, Ph.D.
doc. Mgr. Pavel Maškarinec, Ph.D.
doc. Ing. Josef Trögl, Ph.D.

 

tajemník:
Martin Sirota Tel.: 475 28 6354 | E-mail:

Rozhodnutí rektora o studentských grantech