Specifický vysokoškolský výzkum

Studentská grantová soutěž

Počínaje rokem 2010 zahá­ji­la na naší uni­ver­zi­tě čin­nost Studentská gran­to­vá agen­tu­ra, kte­rá roz­ší­ři­la mož­nos­ti stu­den­tů účast­nit se vědec­kých, výzkum­ných nebo vývo­jo­vých pro­jek­tů. Studentské gran­to­vé pro­jek­ty řeší aka­de­mič­tí pra­cov­ní­ci spo­lu se stu­den­ty magis­ter­ských nebo dok­tor­ských stu­dij­ních pro­gra­mů. Návrh na stu­dent­ský gran­to­vý pro­jekt může podat aka­de­mic­ký pra­cov­ník nebo stu­dent stu­du­jí­cí v dok­tor­ském stu­dij­ním pro­gra­mu vždy do 31. 1. kaž­dé­ho roku (není-li sta­no­ve­no jinak). Studentský gran­to­vý pro­jekt může trvat jeden až tři roky, výše finanč­ních pro­střed­ků na řeše­ní pro­jek­tu může být maxi­mál­ně 500 tis. Kč na jeden rok řešení.
Zásady stu­dent­ské gran­to­vé sou­tě­že jsou přes­ně defi­no­vá­ny v plat­né Směrnici rek­to­ra č. 5/2018.

Studentské gran­ty se také musí řídit Pravidly pro posky­to­vá­ní úče­lo­vé pod­po­ry na spe­ci­fic­ký vyso­ko­škol­ský výzkum, kte­ré si lze pro­hléd­nout zde.

V roce 2017 bylo rea­li­zo­vá­no na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně 80 stu­dent­ských pro­jek­tů v rám­ci SGS, z nichž dva byly mezi­fa­kult­ní. První ve spo­lu­prá­ci Filozofické fakul­ty a Fakulty soci­ál­ně-eko­no­mic­ké (Motivační stra­te­gie uče­ní němec­ké­mu jazy­ku) a dru­hý Filozofické fakul­ty a Přírodovědecké fakul­ty (Krajina pat­ří vítězům. Environmentální ději­ny seve­ro­zá­pad­ních Čech). V roce 2017 stu­den­ti pra­co­va­li na 32 pokra­ču­jí­cích a 48 nových pro­jek­tech Studentského spe­ci­fic­ké­ho výzku­mu. Přehled všech pro­jek­tů včet­ně při­dě­le­ných pro­střed­ků z roz­hod­nu­tí Grantové rady ze dne 21. 3. 2017 je uve­den v pří­lo­ze níže.

Informace o vyu­ži­tí úče­lo­vé pod­po­ry na spe­ci­fic­ký vyso­ko­škol­ský výzkum na UJEP za rok 2017 (v Kč)
Přiznaná pod­po­ra celkem   11 509 188
Převod z FÚUP 2016 (vše vyčer­pá­no v roce 2017)          65 148
   11 574 336
Způsobilé nákla­dy projektů   10 938 000
Způsobilé nákla­dy spo­je­né s orga­ni­za­cí stu­dent­ských vědec­kých kon­fe­ren­cí (do 10%) a stu­dent­ské gran­to­vé sou­tě­že (do 2,5%) včet­ně nákla­dů na hod­no­ce­ní, kon­t­ro­lu pro­jek­tů a zhod­no­ce­ní dosa­že­ných výsledků    571 188

Studentská vědecká konference

Tato kon­fe­ren­ce se kona­la dne 5. 2. 2018 od 8:00 do 17:00 hod a byly zde pre­zen­to­vá­ny meto­di­ky řeše­ní, dosa­že­né výsled­ky a hos­po­dár­nost a účel­nost vyu­ži­tí finanč­ních pro­střed­ků pro­jek­tů Studentského spe­ci­fic­ké­ho výzku­mu, kte­ré byly rea­li­zo­vá­ny v roce 2017. Jednalo se o veřej­nou akci, kte­rá byla pro­pa­go­vá­na pomo­cí pla­ká­tů (lob­by, knihov­na, Literární kavár­na, uni­ver­zit­ní stra­vo­va­cí zaří­ze­ní 50bar) a obra­zo­vek  v are­á­lu UJEP a záro­veň pomo­cí upou­tá­vek na soci­ál­ních sítích (face­book). Konference byla již tra­dič­ně roz­dě­le­na do dvou sek­cí a) pří­ro­do­věd­né a tech­nic­ké obo­ry a b) huma­nit­ní, spo­le­čen­sko- věd­ní a umě­lec­ké obo­ry. Z kaž­dé sek­ce vybra­la hod­no­tí­cí komi­se pět nej­lep­ších pro­jek­tů s ohle­dem na pre­zen­to­va­né cíle, meto­di­ku řeše­ní, dosa­že­né výsled­ky, pří­nos stu­den­tů pro pro­jek­to­vý tým a uzna­tel­né výstu­py pro­jek­tu. Dle pre­zenč­ních lis­tin se buď­to jed­né či dru­hé sek­ce účast­ni­lo téměř 180 osob.