Správní rada

Správ­ní rada je orgá­nem veřej­né vyso­ké ško­ly, jejíž čin­nost je vyme­ze­na Záko­nem č. 111/1998 Sb., § 14 a 15, v plat­ném zně­ní.

Slo­že­ní Správ­ní rady UJEP:

Ing. Josef Molek, před­se­da 
Seve­ro­čes­ké doly, a. s.

Paed­Dr. Libor Sehnal, 1. mís­to­před­se­da
AGC Flat Glass Czech

Mons. Mgr. Jan Baxant, 2. mís­to­před­se­da
Bis­kup­ství lito­mě­řic­ké

Ing. Roman Budin­ský, člen
Inno­gy Ener­gie, s. r. o.

Ing. Vla­di­mír Feix, dr. h. c., člen
Čes­ký por­ce­lán, a. s.

Ing. Petr Fia­la, člen
Kraj­ská zdra­vot­ní, a. s.

Ing. Eva Fia­lo­vá, člen­ka
Posla­nec­ká sně­mov­na Par­la­men­tu ČR

MUDr. Jiří Madar, člen
Sta­tu­tár­ní měs­to Ústí nad Labem

PhDr. Ing. Zde­něk Matouš, Ph.D., MBA, člen
Rada Ústec­ké­ho kra­je, rad­ní s kom­pe­ten­cí pro oblast regi­o­nál­ní­ho roz­vo­je a ces­tov­ní­ho ruchu

Ing. Bře­ti­slav Srsen, člen
Čes­ká národ­ní ban­ka, Ústí nad Labem

Ing. Jaro­slav Šim­sa, člen
Čes­ko­slo­ven­ská obchod­ní ban­ka, a. s.