Správní rada

Správní rada je orgá­nem veřej­né vyso­ké ško­ly, jejíž čin­nost je vyme­ze­na Zákonem č. 111/1998 Sb., § 14 a 15, v plat­ném znění.

Složení Správní rady UJEP:

PaedDr. Libor Sehnal, předseda
AGC Flat Glass Czech

Ing. Josef Molek, 1. místopředseda 
Severočeské doly, a. s.

MUDr. Jiří Madar, 2. místopředseda
Statutární měs­to Ústí nad Labem

Mons. Mgr. Jan Baxant, člen
Biskupství litoměřické

Ing. Roman Budinský, člen
RWE Energie, a. s.

Ing. Vladimír Feix, dr. h. c., člen
Český por­ce­lán, a. s.

Ing. Eva Fialová
Poslanecká sně­mov­na Parlamentu ČR

PhDr. Ing. Zdeněk Matouš, Ph.D., MBA
Rada Ústeckého kra­je, rad­ní s kom­pe­ten­cí pro oblast regi­o­nál­ní­ho roz­vo­je a ces­tov­ní­ho ruchu

Dr. Ing. Štěpán Popovič, dr. h. c.
Správní rada spo­leč­nos­ti Lázně Teplice v Čechách a. s.

Ing. Břetislav Srsen, člen
Česká národ­ní ban­ka, Ústí nad Labem

Mag. Jiří Šimek, člen
Pražská ply­ná­ren­ská, a. s.