Správní rada

Správní rada je orgá­nem veřej­né vyso­ké ško­ly, jejíž čin­nost je vyme­ze­na Zákonem č. 111/1998 Sb., § 14 a 15, v plat­ném zně­ní.

Složení Správní rady UJEP:

PaedDr. Libor Sehnal, před­se­da
AGC Flat Glass Czech

Ing. Josef Molek, 1. mís­to­před­se­da 
Severočeské doly, a. s.

MUDr. Jiří Madar, 2. mís­to­před­se­da
Statutární měs­to Ústí nad Labem

Mons. Mgr. Jan Baxant, člen
Biskupství lito­mě­řic­ké

Ing. Roman Budinský, člen
RWE Energie, a. s.

Ing. Vladimír Feix, dr. h. c., člen
Český por­ce­lán, a. s.

Dr. Ing. Štěpán Popovič, dr. h. c.
Správní rada spo­leč­nos­ti Lázně Teplice v Čechách a. s.

Ing. Břetislav Srsen, člen
Česká národ­ní ban­ka, a. s., Ústí nad Labem

Mag. Jiří Šimek, člen
Pražská ply­ná­ren­ská, a. s.

Mgr. Milan Šťovíček, člen
Městský úřad Litvínov

Ing. Radek Vonka, člen
HSR ÚK