Přijímací řízení

Tvoříme příležitosti tam, kde nechybí nadšení

Možnost a svo­bo­da vyu­žít nabí­ze­né pří­le­ži­tos­ti děla­jí vyso­ko­škol­ské stu­di­um tím, čím je:

Na vlastní kůži

Nejlepší zku­še­nost člo­věk udě­lá, když se dotkne, ochut­ná, detail­ně si pro­hléd­ne. To je bez debat!

Den ote­vře­ných dve­ří fakul­ty umě­ní a desig­nu – 2. 11.2017

Den ote­vře­ných dve­ří ostat­ních sou­čás­tí UJEP – 25. 1. 2018

Fotogalerie a vir­tu­ál­ní prohlídky

Podrobné infor­ma­ce včet­ně nabí­ze­ných obo­rů již brzy zveřejníme.

Přihláška