Přijímací řízení

Infor­ma­ce pro ucha­ze­če najde­te na www.univerzitaseveru.cz

Tvoříme příležitosti tam, kde nechybí nadšení

Mož­nost a svo­bo­da vyu­žít nabí­ze­né pří­le­ži­tos­ti děla­jí vyso­ko­škol­ské stu­di­um tím, čím je:

Na vlastní kůži

Nej­lep­ší zku­še­nost člo­věk udě­lá, když se dotkne, ochut­ná, detail­ně si pro­hléd­ne. To je bez debat!

Den ote­vře­ných dve­ří fakul­ty umě­ní a desig­nu – 1. 11. 2018

Den ote­vře­ných dve­ří ostat­ních sou­čás­tí UJEP – 30. 1. 2019

Foto­ga­le­rie a vir­tu­ál­ní pro­hlíd­ky

Při­hláš­ka