Erasmus+

 

 

Erasmus+ je vzdě­lá­va­cí pro­gram Evropské unie na obdo­bí 2014–2020, kte­rý pod­po­ru­je spo­lu­prá­ci a mobi­li­tu ve všech sfé­rách vzdě­lá­vá­ní, v odbor­né pří­pra­vě a v oblas­ti spor­tu a mlá­de­že. Je nástup­cem Programu celo­ži­vot­ní­ho uče­ní, pro­gra­mu Mládež v akci a dal­ších. Program Erasmus vzni­kl v roce 1987, v ČR fun­gu­je od roku 1998.

 

Erasmus Charter a Erasmus Policy Statement Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem zde

 

Možnosti pro zaměstnance

Zaměstnanci mohou vyu­žít Klíčovou akci 1: Vzdělávací mobi­li­ty jed­not­liv­ců. Více infor­ma­cí o orga­ni­za­ci mobi­lit v pro­gra­mu Erasmus+ na webu a Facebooku UJEP.

Více infor­ma­cí nalez­ne­te na webu Evropské komi­se, Domu zahra­nič­ní spo­lu­prá­ce či na Facebooku Erasmus+ a Erasmus+ Česká Republika.

 

Program Erasmus sla­vil 30 let!

Dům zahra­nič­ní spo­lu­prá­ce (DZS) při pří­le­ži­tos­ti výro­čí 30-ti let exis­ten­ce pro­gra­mu Erasmus vytvo­řil spe­ci­ál­ní webo­vou strán­ku www.mujerasmus.cz. Na webu si může­te pře­číst pří­běhy lidí, kte­ří už pro­gram absol­vo­va­li, nebo se pomo­cí apli­ka­ce „Váš pří­běh“ podě­lit o svou vlast­ní zku­še­nost. Dále zde nalez­ne­te infor­ma­ce o plá­no­va­ných akcích a osla­vách celé­ho výro­čí, kte­ré se budou konat v prů­bě­hu celé­ho roku. Na všech­ny plá­no­va­né akce jste srdeč­ně zváni.