Erasmus+

Erasmus+ je vzdě­lá­va­cí pro­gram Evropské unie na obdo­bí 2014–2020, kte­rý pod­po­ru­je spo­lu­prá­ci a mobi­li­tu ve všech sfé­rách vzdě­lá­vá­ní, v odbor­né pří­pra­vě a v oblas­ti spor­tu a mlá­de­že. Je nástup­cem Programu celo­ži­vot­ní­ho uče­ní, pro­gra­mu Mládež v akci a dal­ších. Program Erasmus vznikl v roce 1987, v ČR fun­gu­je od roku 1998.

Zaměstnanci mohou vyu­žít Klíčovou akci 1: Vzdělávací mobi­li­ty jed­not­liv­ců. Více infor­ma­cí o orga­ni­za­ci mobi­lit v pro­gra­mu Erasmus+ na webu a Facebooku UJEP.

Více infor­ma­cí nalez­ne­te na webu Evropské komi­se, Domu zahra­nič­ní spo­lu­prá­ce či na Facebooku Erasmus+ a Erasmus+ Česká Republika.