Erasmus+

Eras­mus+ je vzdě­lá­va­cí pro­gram Evrop­ské unie na obdo­bí 2014–2020, kte­rý pod­po­ru­je spo­lu­prá­ci a mobi­li­tu ve všech sfé­rách vzdě­lá­vá­ní, v odbor­né pří­pra­vě a v oblas­ti spor­tu a mlá­de­že. Je nástup­cem Pro­gra­mu celo­ži­vot­ní­ho uče­ní, pro­gra­mu Mlá­dež v akci a dal­ších. Pro­gram Eras­mus vzni­kl v roce 1987, v ČR fun­gu­je od roku 1998.

 

Eras­mus Char­ter a Eras­mus Policy Sta­te­ment Uni­ver­zi­ty Jana Evan­ge­lis­ty Pur­ky­ně v Ústí nad Labem zde

 

Mož­nos­ti pro zaměst­nan­ce

Zaměst­nan­ci mohou vyu­žít Klí­čo­vou akci 1: Vzdě­lá­va­cí mobi­li­ty jed­not­liv­ců. Více infor­ma­cí o orga­ni­za­ci mobi­lit v pro­gra­mu Eras­mus+ na webu a Face­boo­ku UJEP.

Více infor­ma­cí nalez­ne­te na webu Evrop­ské komi­se, Domu zahra­nič­ní spo­lu­prá­ce či na Face­boo­ku Eras­mus+ a Eras­mus+ Čes­ká Repub­li­ka.