Erasmus+

 

 

Eras­mus+ je vzdě­lá­va­cí pro­gram Evrop­ské unie na obdo­bí 2014–2020, kte­rý pod­po­ru­je spo­lu­prá­ci a mobi­li­tu ve všech sfé­rách vzdě­lá­vá­ní, v odbor­né pří­pra­vě a v oblas­ti spor­tu a mlá­de­že. Je nástup­cem Pro­gra­mu celo­ži­vot­ní­ho uče­ní, pro­gra­mu Mlá­dež v akci a dal­ších. Pro­gram Eras­mus vzni­kl v roce 1987, v ČR fun­gu­je od roku 1998.

 

Eras­mus Char­ter a Eras­mus Policy Sta­te­ment Uni­ver­zi­ty Jana Evan­ge­lis­ty Pur­ky­ně v Ústí nad Labem zde

 

Mož­nos­ti pro zaměst­nan­ce

Zaměst­nan­ci mohou vyu­žít Klí­čo­vou akci 1: Vzdě­lá­va­cí mobi­li­ty jed­not­liv­ců. Více infor­ma­cí o orga­ni­za­ci mobi­lit v pro­gra­mu Eras­mus+ na webu a Face­boo­ku UJEP.

Více infor­ma­cí nalez­ne­te na webu Evrop­ské komi­se, Domu zahra­nič­ní spo­lu­prá­ce či na Face­boo­ku Eras­mus+ a Eras­mus+ Čes­ká Repub­li­ka.

 

Pro­gram Eras­mus sla­vil 30 let!

Dům zahra­nič­ní spo­lu­prá­ce (DZS) při pří­le­ži­tos­ti výro­čí 30-ti let exis­ten­ce pro­gra­mu Eras­mus vytvo­řil spe­ci­ál­ní webo­vou strán­ku www.mujerasmus.cz. Na webu si může­te pře­číst pří­běhy lidí, kte­ří už pro­gram absol­vo­va­li, nebo se pomo­cí apli­ka­ce „Váš pří­běh“ podě­lit o svou vlast­ní zku­še­nost. Dále zde nalez­ne­te infor­ma­ce o plá­no­va­ných akcích a osla­vách celé­ho výro­čí, kte­ré se budou konat v prů­bě­hu celé­ho roku. Na všech­ny plá­no­va­né akce jste srdeč­ně zvá­ni.