Další podpora mezinárodní spolupráce - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Další podpora mezinárodní spolupráce

Další podpora mezinárodní spolupráce v roce 2021

V rámci další podpory mezinárodní spolupráce v roce 2021 mohou studenti UJEP získat z prostředků Institucionálního plánu UJEP v roce 2021 – prioritního cíle Strategie internacionalizace finanční podporu na:

 • studijní pobyty v rámci přímé smluvní spolupráce a formou „free movers“ (více viz aktivita A níže)
 • další aktivity v rámci podpory mezinárodní spolupráce jako např. výjezdy na krátkodobé zahraniční studijní pobyty, na zahraniční letní školy, za účelem aktivní umělecké a sportovní reprezentace UJEP v zahraničí apod. (více viz aktivita B níže)
 • studijní pobyty a praktické stáže v rámci projektů mezinárodní kreditové mobility Erasmus+ finančně nepodpořených z prostředků EU (více viz aktivita C níže)

Aktivita A

Studijní pobyty v rámci přímé smluvní spolupráce a formou „free movers“

V rámci aktivity A mohou studenti UJEP získat v roce 2021 finanční podporu na studium v jakékoli zemi (i mimo Evropu).

Finanční podpora je udělována v rámci kalendářního roku, tj. na výjezdy v letním semestru příslušného akad. roku a v zimním semestru následujícího akad. roku. Nejkratší možná délka zahraničního studijního pobytu je 1 měsíc (týká se pouze studentů, kteří vyjíždějí za účelem zpracování závěrečné práce).

Student musí mít v době zahájení studijního pobytu v zahraničí ukončen minimálně 1. ročník bakalářského studia na UJEP a být po celou dobu zahraničního studia studentem akreditovaného studijního programu UJEP.

Student má ve svém oboru možnost studovat:

 1. na některé z našich partnerských zahraničních vysokých škol (pokud je mobilita studentů součástí smlouvy a zahraniční vysoká škola nabízí podobný studijní program; existence smlouvy negarantuje studentovi jeho přijetí) – seznam univerzit, se kterými má UJEP uzavřenou smlouvu o spolupráci, najdete zde;
 2. či jako tzv. free mover na jakékoliv jiné zahraniční vysoké škole, a to i mimo EU.

Semestrálním zahraničním studiem má student, pokud se nejedná o studenta doktorského studijního programu či studenta, který vyjíždí za účelem zpracování závěrečné práce,  povinnost získat minimálně 20 ECTS.

V době podání přihlášky do projektu není nezbytné předkládat potvrzení o přijetí na zahraniční vysokou školu.

Základní kolo výběrových řízení

Uchazeči o zařazení do projektu na mobilitu studentů v roce 2021 podávali na oddělení pro vnější vztahy rektorátu do 13. 11. 2020 přihlášku (viz formuláře) včetně motivačního dopisu a dokladu o znalosti jazyka výuky v zahraničí min. na úrovni B1.

Kritéria výběru

 1. formální správnost
 • kompletně vyplněná přihláška potvrzená fakultním koordinátorem, doložená všemi požadovanými přílohami a podaná ve stanoveném termínu
 • přihlášky nesplňující formální správnost budou vyřazeny
 1. kvalitativní hodnocení 
 • motivační dopis v češtině a v jazyce výuky v rozsahu 1500 – 2000 znaků (max. 5 bodů)
 • v rámci studia na UJEP dosud neabsolvované zahraniční studium v tomto programu (1 bod)
 • v rámci studia na UJEP dosud nezrušený zahraniční výjezd v tomto programu (1 bod)
 • aktivní členství v ESN Usti (1 bod)
 1. další podmínky výběrového řízení
 • na každou smluvní univerzitu budou vybráni maximálně dva uchazeči
 • znalost jazyka, v němž bude na zahraniční instituci probíhat výuka, min. na úrovni B1 (nutno doložit – např. certifikátem, vyjádřením vyučujícího apod.)

Výsledky

Všichni uchazeči byli o výsledku informováni e-mailem.

Informace pro vybrané uchazeče

Důležité termíny

 • 31. 01. 2021 – termín pro odevzdání dokladu o přijetí na LS 2020/21 potvrzeného zahraniční vysokou školou
 • 31. 07. 2021 – termín pro odevzdání dokladu o přijetí na ZS 2021/22 potvrzeného zahraniční vysokou školou

Studenti, kteří nedodrží uvedené termíny, budou z projektu vyřazeni.

Výše grantů 

Postup při realizaci studijního pobytu v zahraničí

Student zařazený do projektu:

 1. vyplní formulář Application Form a Learning Agreement (příp. vyplní přihlášku ke studiu vybrané zahraniční VŠ, pokud je dostupná na internetových stránkách příslušné zahraniční VŠ)
 2. dále vyplní formulář Souhlas děkana
 3. nechá Application Form, Learning Agreement a Souhlas děkana potvrdit na své fakultě
 4. dostaví se s formuláři potvrzenými fakultou (Application Form, Learning Agreement a Souhlas děkana) v úředních hodinách na oddělení pro vnější vztahy rektorátu
 5. odešle Application Form a Learning Agreement na zahraniční VŠ v termínu stanoveném zahraniční školou (viz internetové stránky příslušné zahraniční VŠ)
 6. po obdržení potvrzených přihlášek, příp. zvacího dopisu ze zahraniční VŠ, se spojí s oddělením pro vnější vztahy rektorátu – potvrzenou přihlášku či jiný doklad potvrzující přijetí je potřeba odevzdat do stanoveného termínu (viz výše Důležité termíny pro studenty zařazené do plánu výjezdů)
 7. dostaví se v předem domluveném termínu na oddělení pro vnější vztahy k podpisu účastnické smlouvy, s sebou vezme doklady potvrzující jeho přijetí na zahraniční VŠ a průkazní lístek k bankovnímu korunovému účtu, na který bude chtít převést finanční prostředky; zde obdrží Transcript of Records, Confirmation of Study Period a osnovu závěrečné zprávy
 8. do 1 měsíce po návratu ze zahraničního studijního pobytu odevzdá na oddělení pro vnější vztahy rektorátu potvrzené formuláře Transcript of Records a Confirmation of Study Period a závěrečnou zprávu, kterou zároveň zašle elektronicky na

Formuláře

Uznávání studia

Uznání studia absolvovaného v zahraničí probíhá v souladu se směrnicí rektora k organizaci mezinárodních mobilit na UJEP.

Kontakt

 

Aktivita B

Další aktivity v rámci podpory mezinárodní spolupráce

V rámci aktivity B mohou studenti UJEP získat v roce 2021 finanční podporu na následující akce:

 • výjezdy na krátkodobé zahraniční studijní pobyty (více v bodě B1 níže)
 • výjezdy na zahraniční letní školy (více v bodě B2 níže)
 • výjezdy do zahraničí za účelem aktivní umělecké a sportovní reprezentace UJEP (více v bodě B6 níže)
 • další aktivity související s internacionalizací UJEP (více v bodě B11 níže)

B1) výjezdy na krátkodobé zahraniční studijní pobyty

 • aktivita je určena pro studenty UJEP, kteří se účastní krátkodobého zahraničního studijního pobytu za účelem zpracování závěrečné práce či z jiných studijních důvodů souvisejících s jejich studijním oborem na UJEP
 • studenti mohou absolvovat zahraniční studijní pobyt na vysokých školách v zahraničí, ale i v jiných zahraničních institucích
 • maximální délka výjezdu je 1 měsíc
 • studentům bude vyplacena finanční podpora formou stipendia dle schválených limitů s ohledem na zemi a délku výjezdu
 • žadatelem je student UJEP
 • žadatel žádá prostřednictvím žádosti
 • k žádosti žadatel přiloží zvací dopis či jiné potvrzení o jeho přijetí zahraniční institucí
 • po návratu žadatel odevzdá potvrzení o realizaci zahraničního pobytu, vyjádření vedoucího závěrečné práce či jiného garanta z řad akademických pracovníků UJEP a závěrečnou zprávu

B2) výjezdy na zahraniční letní školy

 • aktivita je určena pro studenty UJEP, kteří se účastní zahraniční letní školy související s jejich studijním programem na UJEP
 • podmínkou je  uznání účasti na zahraniční letní škole v podobě alespoň výběrového kurzu a kreditového ohodnocení
 • studentům bude vyplacena finanční podpora formou stipendia dle schválených limitů s ohledem na zemi a délku výjezdu a max. 75 % účastnického poplatku v Kč (v případě on-line účasti na kurzu pouze příspěvek na pokrytí účastnického poplatku)
 • žadatelem je student UJEP
 • žadatel žádá prostřednictvím žádosti
 • k žádosti žadatel přiloží doklad o letní škole, na kterou žádá finanční příspěvek, a potvrzení o jeho přijetí
 • po návratu žadatel odevzdá potvrzení o účasti na zahraniční letní škole a závěrečnou zprávu

B6) výjezdy do zahraničí za účelem aktivní umělecké a sportovní reprezentace UJEP v zahraničí

 • aktivita je určena pro studenty a akademické pracovníky UJEP, kteří budou aktivně reprezentovat UJEP na zahraniční umělecké či sportovní akci
 • studentům bude vyplacena finanční podpora formou stipendia dle schválených limitů s ohledem na zemi a délku výjezdu a akademickým pracovníkům budou proplaceny pobytové náklady a cestovné formou cestovních náhrad max. však do výše stanovené dle schválených limitů s ohledem na zemi a délku výjezdu
 • finanční podpora jedné akce je limitována částkou 100 000 Kč
 • žadatelem je student nebo akademický pracovník UJEP, který se zahraniční akce účastní nebo účast studenta na zahraniční akci garantuje, v případě účasti více zástupců jedné fakulty na stejné akci podává hromadnou žádost pouze jeden pracovník příslušné fakulty garantující akci
 • žadatel žádá prostřednictvím žádosti
 • k žádosti žadatel přiloží doklad o akci, na kterou žádá finanční příspěvek
 • po návratu žadatel odevzdá potvrzení o účasti na zahraniční akci (v případě hromadné žádosti odevzdá hromadné potvrzení o účasti se jmenným seznamem všech účastníků), fotodokumentaci dokládající aktivní reprezentaci a závěrečnou zprávu

B11) další aktivity související s internacionalizací UJEP

 • aktivita je určena na podporu dalších aktivit souvisejících s internacionalizací UJEP
 • v rámci těchto aktivit nelze podpořit účast pracovníků UJEP na zahraničních konferencích, sympóziích apod., vyjma konferencí zaměřených na internacionalizaci vysokých škol
 • o finanční podpoře bude rozhodnuto s ohledem na charakter akce
 • žadatelem je student či pracovník UJEP
 • žadatel žádá prostřednictvím žádosti
 • k žádosti žadatel přiloží další relevantní přílohy dokladující požadovanou aktivitu
 • žadatel odevzdá po realizaci schválené aktivity závěrečnou zprávu, v případě výjezdu potvrzení o účasti na zahraniční akci a případně další požadované dokumenty uvedené ve smlouvě o finanční podpoře

V případě vyplácení stipendií budou finanční prostředky poskytnuty až po realizaci akce a doložení všech požadovaných dokumentů.

Žádosti se podávají na oddělení pro vnější vztahy rektorátu v obálce opatřené PID kódem do 30. 11. 2021. Žádat lze o financování akcí realizovaných v roce 2021, tj. mezi 1. 1. 2021 a 31. 12. 2021 (žádost lze podat i na již proběhlé akce).

Žádosti splňující zadaná kritéria budou vyhodnocovány prorektorem pro vnější vztahy v pořadí, v jakém budou žádosti podány (rozhodne datum předání žádosti v iFIS na uzel VV REK), a to do vyčerpání prostředků, které budou na tyto aktivity k dispozici.

Na akce v rámci aktivity B3 a B6 bude vynaložena finanční částka v max. výši 400 000 Kč celkem za obě aktivity (tento limit může být v průběhu roku 2021 v závislosti na množství finančních prostředků, které budou na tyto aktivity k dispozici, navýšen).

Žadatelé budou informováni o výsledcích do 3 týdnů od podání žádosti.

Kontaktní osoba

Ing. Helena Kovalová
Univerzita J. E. Purkyně, oddělení pro vnější vztahy, Multifunkční centrum (kampus), Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem, kancelář 1.12
tel.: 475 286 231
e-mail:

 

Aktivita C

Studijní pobyty a praktické stáže v rámci projektů mezinárodní kreditové mobility Erasmus+ finančně nepodpořených z prostředků EU

V rámci aktivity C mohou studenti UJEP získat v roce 2021 finanční podporu na výjezdy v rámci projektů mezinárodní kreditové mobility Erasmus+, které úspěšně prošly ve Výzvě 2020 kvalitativním hodnocením, ale nebyly kvůli nedostatku financí z prostředků Evropské unie finančně podpořeny.

Jedná se o následující mobility:

 • Islamic Azad University (Írán)
  • 1x studijní pobyt studenta doktorského studijního programu FŽP v max. délce 5 měsíců
 • Lebanese International University (Libanon)
  • 1x studijní pobyt studenta magisterského nebo doktorského studijního programu FŽP v max. délce 5 měsíců
 • Herzen State Pedagogical University of Russia (Ruská federace)
  • 2x studijní pobyt studenta bakalářského nebo magisterského studijního programu KAJ PF v max. délce 4 měsíce
  • 1x praktická stáž studenta bakalářského nebo magisterského studijního programu KAJ PF v max. délce 2 měsíce

Pravidla pro podávání žádostí

Podmínky mobilit

 • studijní pobyty studentů:
  • účelem studijních pobytů je studium na příslušné vysoké škole v oboru, který student studuje na UJEP
  • student musí mít v době zahájení studijního pobytu v zahraničí ukončen minimálně 1. ročník bakalářského studia na UJEP
  • student musí být po celou dobu zahraničního studia studentem akreditovaného studijního programu UJEP
  • povinností studenta je získat semestrálním zahraničním studiem minimálně 20 ECTS (netýká se studentů doktorských studijních programů, se kterými bude sjednán individuální plán zahraničního studijního pobytu)
  • výsledky získané v rámci zahraničních studijních pobytů musí být studentům po návratu v souladu s aktuální Směrnicí rektora k organizaci mezinárodních mobilit na UJEP uznány (na základě protokolu ke studijnímu plánu a v případě změn studijní smlouvy na základě dodatku k protokolu ke studijnímu plánu)
 • praktické stáže studentů:
  • účelem praktických stáží je získání praktických zkušeností na příslušné zahraniční škole v oboru, který student studuje na UJEP
  • student musí být po celou dobu zahraničního studia studentem akreditovaného studijního programu UJEP
  • zahraniční praktické stáže musí být studentům po návratu v souladu s aktuální Směrnicí rektora k organizaci mezinárodních mobilit na UJEP uznány

Přihlášky je nutné podávat min. 3 týdny před vlastním výjezdem, nejpozději však do 31. 8. 2021.

Kontakt