Další podpora mezinárodní spolupráce

Studijní pobyty studentů UJEP v rámci přímé smluvní spolupráce a formou „free movers“

V rámci projektu mohou studenti UJEP získat finanční podporu na studium v jakékoli zemi (i mimo Evropu).

Finanční podpora je udělována v rámci kalendářního roku, tzn. že výzva na příslušný kalendařní rok se týká výjezdů v příslušném letním semestru jednoho akad. roku a v zimním semestru následujícího akad. roku. Nejkratší možná délka zahraničního studijního pobytu je 1 měsíc (týká se pouze studentů, kteří vyjíždějí za účelem zpracování závěrečné práce).

Student musí mít v době zahájení studijního pobytu v zahraničí ukončen minimálně 1. ročník bakalářského studia na UJEP a být po celou dobu zahraničního studia studentem akreditovaného studijního programu UJEP.

Student má ve svém oboru možnost studovat:
a) na některé z našich partnerských zahraničních vysokých škol (pokud je mobilita studentů součástí smlouvy) - seznam univerzit, se kterými má UJEP uzavřenou smlouvu o spolupráci, najdete zde;
b) či jako tzv. free mover na jakékoliv jiné zahraniční vysoké škole, a to i mimo EU.

Semestrálním zahraničním studiem má student povinnost získat minimálně 20 ECTS.

V době podání přihlášky do projektu není nezbytné předkládat potvrzení o přijetí na zahraniční vysokou školu.

 •  Podávání žádostí na studijní pobyty realizované v roce 2017 (v LS 2016/17 nebo ZS 2017/18)

Uchazeči o zařazení do projektu na mobilitu studentů v roce 2017 podávali na oddělení pro vnější vztahy rektorátu do 27. 10. 2016 přihlášku (viz formuláře) včetně motivačního dopisu, příp. jazykového certifikátu.


Kritéria výběru:

a) formální správnost

- kompletně vyplněná přihláška potvrzená fakultním koordinátorem, doložená všemi požadovanými přílohami a podaná ve stanoveném termínu
- přihlášky nesplňující formální správnost budou vyřazeny

b) kvalitativní hodnocení

- motivační dopis v češtině a vybraném cizím jazyce v rozsahu 1500 znaků (max. 5 bodů)
- dosud neabsolvované zahraniční studium (1 bod)
- výjezd na smluvní zahraniční školu (1 bod)
- výjezd do mimoevropské země (1 bod)
- aktivní členství v ESN Usti (1 bod)
- doložení jazykového certifikátu (nepočítá se splněná zkouška na UJEP) (max. 1 bod)

c) další podmínky výběrového řízení

- na každou smluvní univerzitu budou vybráni maximálně dva uchazeči
- znalost jazyka, v němž bude na zahraniční instituci probíhat výuka, min. na úrovni B1
- studenti mohou být vyzváni i k osobnímu pohovoru, jehož součástí může být ověření jazykových znalostí

Výsledky:

Výsledky výběrového řízení jsou zveřejněny zde. Všichni uchazeči byli o výsledku informováni e-mailem.

 • Důležité termíny pro studenty zařazené do plánu výjezdů

31. 01. 2017 - termín pro odevzdání dokladu o přijetí na LS 16/17 potvrzeného zahraniční vysokou školou
31. 07. 2017 - termín pro odevzdání dokladu o přijetí na ZS 17/18 potvrzeného zahraniční vysokou školou
Studenti, kteří nedodrží uvedené termíny, budou z projektu vyřazeni.

 • Výše grantů 

výše grantů v roce 2017

 • Postup při realizaci studijního pobytu v zahraničí

Student zařazený do projektu:

 1. vyplní formulář Application Form 2x a Learning Agreement 2x (příp. vyplní přihlášku ke studiu vybrané zahraniční VŠ, pokud je dostupná na internetových stránkách příslušné zahraniční VŠ, pak stačí formuláře UJEP odevzdat pouze v 1 vyhotovení)
 2. dále vyplní formulář Souhlas děkana
 3. nechá Application Form, Learning Agreement a Souhlas děkana potvrdit na své fakultě
 4. dostaví se s formuláři potvrzenými fakultou (Application Form, Learning Agreement a Souhlas děkana) v úředních hodinách na oddělení pro vnější vztahy rektorátu
 5. odešle Application Form a Learning Agreement na zahraniční VŠ spolu s průvodním dopisem (týká se pouze studentů tzv. free-movers, studentům vyjíždějícím na partnerské zahraniční VŠ budou přihlášky odeslány hromadně oddělením pro vnější vztahy) v termínu stanoveném zahraniční školou (viz internetové stránky příslušné zahraniční VŠ)
 6. po obdržení potvrzených přihlášek, příp. zvacího dopisu ze zahraniční VŠ, se spojí s oddělením pro vnější vztahy rektorátu - potvrzenou přihlášku či jiný doklad potvrzující přijetí je potřeba odevzdat do stanoveného termínu (viz výše Důležité termíny pro studenty zařazené do plánu výjezdů)
 7. dostaví se v předem domluveném termínu na oddělení pro vnější vztahy k podpisu účastnické smlouvy, s sebou vezme doklady potvrzující jeho přijetí na zahraniční VŠ a průkazní lístek k bankovnímu korunovému účtu, na který bude chtít převést finanční prostředky; zde obdrží Transcript of Records, Confirmation of Study Period a osnovu závěrečné zprávy
 8. do 1 měsíce po návratu ze zahraničního studijního pobytu odevzdá na oddělení pro vnější vztahy rektorátu potvrzené formuláře Transcript of Records a Confirmation of Study Period a závěrečnou zprávu, kterou zároveň zašle elektronicky na
 • Formuláře

Přihláška do výběrového řízení
Application Form (přihláška)
Learning Agreement (studijní smlouva)
Souhlas děkana
Žádost o prodloužení
Transcript of Records (výpis výsledků)
Confirmation of Study Period (potvrzení o délce)
Osnova závěrečné zprávy

 •  Uznávání studia

Protokol o studijním plánu v zahraničí
Dodatek k protokolu o studijním plánu

Uznání studia absolvovaného v zahraničí probíhá v souladu se směrnicí rektora k organizaci mezinárodních mobilit na UJEP.

 • Kontakt

Univerzita J. E. Purkyně, oddělení pro vnější vztahy, Multifunkční centrum (kampus), Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem, kancelář 1.12
tel.: 475 286 277
e-mail:

Koordinátoři na fakultách zde.

 • Úřední hodiny

  Pondělí: 12:00 - 15:30
  Úterý:    08:00 - 12.00
  Středa:  12:00 - 15:30
  Čtvrtek:  08:00 - 12:00