Další podpora mezinárodní spolupráce

Další aktivity v rámci podpory mezinárodní spolupráce

V rám­ci pod­po­ry mezi­ná­rod­ní spo­lu­prá­ce lze v roce 2020 zís­kat finanč­ní pod­po­ru na:

Akti­vi­tu A: zahra­nič­ní stu­dij­ní poby­ty stu­den­tů UJEP v rám­ci pří­mé smluv­ní spo­lu­prá­ce a for­mou „free movers“ — (více bod akti­vi­ta A níže)

 

V rám­ci pod­po­ry mezi­ná­rod­ní spo­lu­prá­ce lze v roce 2019 zís­kat finanč­ní pod­po­ru na:

Akti­vi­tu B: na násle­du­jí­cí akce (více body B3, B8 a B9 níže):

 • aktiv­ní umě­lec­ká a spor­tov­ní repre­zen­ta­ce UJEP v zahra­ni­čí (více bod B3 níže)
 • výjezdy na zahra­nič­ní let­ní ško­ly (více bod B8 níže)
 • dal­ší akti­vi­ty sou­vi­se­jí­cí s inter­na­ci­o­na­li­za­cí UJEP (více bod B9 níže)

 

Aktivita A

V rám­ci pro­jek­tu mohou stu­den­ti UJEP zís­kat finanč­ní pod­po­ru na stu­di­um v jaké­ko­li zemi (i mimo Evro­pu).

Finanč­ní pod­po­ra je udě­lo­vá­na v rám­ci kalen­dář­ní­ho roku, tj. na výjezdy v let­ním semest­ru pří­sluš­né­ho akad. roku a v zim­ním semest­ru násle­du­jí­cí­ho akad. roku. Nej­krat­ší mož­ná dél­ka zahra­nič­ní­ho stu­dij­ní­ho poby­tu je 1 měsíc (týká se pou­ze stu­den­tů, kte­ří vyjíž­dě­jí za úče­lem zpra­co­vá­ní závě­reč­né prá­ce).

Stu­dent musí mít v době zahá­je­ní stu­dij­ní­ho poby­tu v zahra­ni­čí ukon­čen mini­mál­ně 1. roč­ník baka­lář­ské­ho stu­dia na UJEP a být po celou dobu zahra­nič­ní­ho stu­dia stu­den­tem akre­di­to­va­né­ho stu­dij­ní­ho pro­gra­mu UJEP.

Stu­dent má ve svém obo­ru mož­nost stu­do­vat:

 1. na někte­ré z našich part­ner­ských zahra­nič­ních vyso­kých škol (pokud je mobi­li­ta stu­den­tů sou­čás­tí smlou­vy a zahra­nič­ní vyso­ká ško­la nabí­zí podob­ný stu­dij­ní pro­gram; exis­ten­ce smlou­vy nega­ran­tu­je stu­den­to­vi jeho při­je­tí) – seznam uni­ver­zit, se kte­rý­mi má UJEP uza­vře­nou smlou­vu o spo­lu­prá­ci, najde­te zde;
 2. či jako tzv. free mover na jaké­ko­liv jiné zahra­nič­ní vyso­ké ško­le, a to i mimo EU.

Semest­rál­ním zahra­nič­ním stu­di­em má stu­dent povin­nost zís­kat mini­mál­ně 20 ECTS.

V době podá­ní při­hláš­ky do pro­jek­tu není nezbyt­né před­klá­dat potvr­ze­ní o při­je­tí na zahra­nič­ní vyso­kou ško­lu.

Základ­ní kolo výbě­ro­vých říze­ní

Ucha­ze­či o zařa­ze­ní do pro­jek­tu na mobi­li­tu stu­den­tů v roce 2020 podá­va­li při­hláš­ku na oddě­le­ní pro vněj­ší vzta­hy rek­to­rá­tu do 25. 10. 2019 (viz for­mu­lá­ře) včet­ně moti­vač­ní­ho dopi­su a dokla­du o zna­los­ti jazy­ka výu­ky v zahra­ni­čí min. na úrov­ni B1.

Kri­té­ria výbě­ru

 1. for­mál­ní správ­nost
 • kom­plet­ně vypl­ně­ná při­hláš­ka potvr­ze­ná fakult­ním koor­di­ná­to­rem, dolo­že­ná vše­mi poža­do­va­ný­mi pří­lo­ha­mi a poda­ná ve sta­no­ve­ném ter­mí­nu
 • při­hláš­ky nespl­ňu­jí­cí for­mál­ní správ­nost budou vyřa­ze­ny
 1. kva­li­ta­tiv­ní hod­no­ce­ní 
 • moti­vač­ní dopis v češ­ti­ně a v jazy­ce výu­ky v roz­sa­hu 1500 – 2000 zna­ků (max. 5 bodů)
 • v rám­ci stu­dia na UJEP dosud neab­sol­vo­va­né zahra­nič­ní stu­di­um v tom­to pro­gra­mu (1 bod)
 • v rám­ci stu­dia na UJEP dosud nezru­še­ný zahra­nič­ní výjezd v tom­to pro­gra­mu (1 bod)
 • aktiv­ní člen­ství v ESN Usti (1 bod)
 1. dal­ší pod­mín­ky výbě­ro­vé­ho říze­ní
 • na kaž­dou smluv­ní uni­ver­zi­tu budou vybrá­ni maxi­mál­ně dva ucha­ze­či
 • zna­lost jazy­ka, v němž bude na zahra­nič­ní insti­tu­ci pro­bí­hat výu­ka, min. na úrov­ni B1 (nut­no dolo­žit – např. cer­ti­fi­ká­tem, vyjá­d­ře­ním vyu­ču­jí­cí­ho)

Výsled­ky

Všich­ni ucha­ze­či byli o výsled­ku infor­mo­vá­ni 15. 11. 2019 e‑mailem.

Infor­ma­ce pro vybra­né ucha­ze­če

Důle­ži­té ter­mí­ny

 • 31. 01. 2020 – ter­mín pro ode­vzdá­ní dokla­du o při­je­tí na LS 2019/20 potvr­ze­né­ho zahra­nič­ní vyso­kou ško­lou (doda­teč­ně zařa­ze­ní stu­den­ti mají ter­mín 15. 2. 2019)
 • 31. 07. 2020 – ter­mín pro ode­vzdá­ní dokla­du o při­je­tí na ZS 2020/21 potvr­ze­né­ho zahra­nič­ní vyso­kou ško­lou

Stu­den­ti, kte­ří nedo­dr­ží uve­de­né ter­mí­ny, budou z pro­jek­tu vyřa­ze­ni.

Výše gran­tů 

Postup při rea­li­za­ci stu­dij­ní­ho poby­tu v zahra­ni­čí

Stu­dent zařa­ze­ný do pro­jek­tu:

 1. vypl­ní for­mu­lář Appli­cati­on Form a Lear­ning Agre­e­ment (příp. vypl­ní při­hláš­ku ke stu­diu vybra­né zahra­nič­ní VŠ, pokud je dostup­ná na inter­ne­to­vých strán­kách pří­sluš­né zahra­nič­ní VŠ)
 2. dále vypl­ní for­mu­lář Sou­hlas děka­na
 3. nechá Appli­cati­on Form, Lear­ning Agre­e­ment a Sou­hlas děka­na potvr­dit na své fakul­tě
 4. dosta­ví se s for­mu­lá­ři potvr­ze­ný­mi fakul­tou (Appli­cati­on Form, Lear­ning Agre­e­ment a Sou­hlas děka­na) v úřed­ních hodi­nách na oddě­le­ní pro vněj­ší vzta­hy rek­to­rá­tu
 5. ode­šle Appli­cati­on Form a Lear­ning Agre­e­ment na zahra­nič­ní VŠ v ter­mí­nu sta­no­ve­ném zahra­nič­ní ško­lou (viz inter­ne­to­vé strán­ky pří­sluš­né zahra­nič­ní VŠ)
 6. po obdr­že­ní potvr­ze­ných při­hlá­šek, příp. zva­cí­ho dopi­su ze zahra­nič­ní VŠ, se spo­jí s oddě­le­ním pro vněj­ší vzta­hy rek­to­rá­tu – potvr­ze­nou při­hláš­ku či jiný doklad potvr­zu­jí­cí při­je­tí je potře­ba ode­vzdat do sta­no­ve­né­ho ter­mí­nu (viz výše Důle­ži­té ter­mí­ny pro stu­den­ty zařa­ze­né do plá­nu výjez­dů)
 7. dosta­ví se v pře­dem domlu­ve­ném ter­mí­nu na oddě­le­ní pro vněj­ší vzta­hy k pod­pi­su účast­nic­ké smlou­vy, s sebou vez­me dokla­dy potvr­zu­jí­cí jeho při­je­tí na zahra­nič­ní VŠ a prů­kaz­ní lís­tek k ban­kov­ní­mu koru­no­vé­mu účtu, na kte­rý bude chtít pře­vést finanč­ní pro­střed­ky; zde obdr­ží Transcript of Records, Con­fir­mati­on of Stu­dy Peri­od a osno­vu závě­reč­né zprá­vy
 8. do 1 měsí­ce po návra­tu ze zahra­nič­ní­ho stu­dij­ní­ho poby­tu ode­vzdá na oddě­le­ní pro vněj­ší vzta­hy rek­to­rá­tu potvr­ze­né for­mu­lá­ře Transcript of Records a Con­fir­mati­on of Stu­dy Peri­od a závě­reč­nou zprá­vu, kte­rou záro­veň zašle elek­tro­nic­ky na

For­mu­lá­ře

Uzná­vá­ní stu­dia

Uzná­ní stu­dia absol­vo­va­né­ho v zahra­ni­čí pro­bí­há v sou­la­du se směr­ni­cí rek­to­ra k orga­ni­za­ci mezi­ná­rod­ních mobi­lit na UJEP.

Kon­takt

 • Ing. Jana Kubá­to­vá
  Uni­ver­zi­ta J. E. Pur­ky­ně, oddě­le­ní pro vněj­ší vzta­hy, Mul­ti­funkč­ní cen­t­rum (kam­pus), Pas­teu­ro­va 1, 400 96 Ústí nad Labem, kan­ce­lář 1.12
  tel.: 475 286 272
  e‑mail:
 • úřed­ní hodi­ny oddě­le­ní pro vněj­ší vzta­hy zde
 • koor­di­ná­to­ři na fakul­tách zde

Aktivita B

B3) aktiv­ní umě­lec­ká a spor­tov­ní repre­zen­ta­ce UJEP v zahra­ni­čí

 • akti­vi­ta je urče­na pro stu­den­ty a aka­de­mic­ké pra­cov­ní­ky UJEP, kte­ří budou aktiv­ně repre­zen­to­vat UJEP na zahra­nič­ní umě­lec­ké či spor­tov­ní akci
 • stu­den­tům bude vypla­ce­na finanč­ní pod­po­ra for­mou sti­pen­dia dle schvá­le­ných limi­tů s ohle­dem na zemi a dél­ku výjez­du a aka­de­mic­kým pra­cov­ní­kům budou pro­pla­ce­ny poby­to­vé nákla­dy a ces­tov­né for­mou ces­tov­ních náhrad max. však do výše sta­no­ve­né dle schvá­le­ných limi­tů s ohle­dem na zemi a dél­ku výjez­du
 • finanč­ní pod­po­ra jed­né akce je limi­to­vá­na část­kou 100 000 Kč
 • žada­te­lem je stu­dent nebo aka­de­mic­ký pra­cov­ník UJEP, kte­rý se zahra­nič­ní akce účast­ní nebo účast stu­den­ta na zahra­nič­ní akci garan­tu­je, v pří­pa­dě účas­ti více aka­de­mic­kých pra­cov­ní­ků jed­né fakul­ty na stej­né akci podá­vá hro­mad­nou žádost pou­ze jeden pra­cov­ník pří­sluš­né fakul­ty garan­tu­jí­cí akci
 • žada­tel žádá pro­střed­nic­tvím žádosti
 • k žádosti žada­tel při­lo­ží čest­né pro­hlá­še­ní a doklad o akci, na kte­rou žádá finanč­ní pří­spě­vek
 • po návra­tu žada­tel ode­vzdá potvr­ze­ní o účas­ti na zahra­nič­ní akci (v pří­pa­dě hro­mad­né žádosti ode­vzdá hro­mad­né potvr­ze­ní o účas­ti se jmen­ným sezna­mem všech účast­ní­ků), foto­do­ku­men­ta­ci doklá­da­jí­cí aktiv­ní repre­zen­ta­ci a závě­reč­nou zprá­vu

B8) výjezdy na zahra­nič­ní let­ní ško­ly

 • akti­vi­ta je urče­na pro stu­den­ty UJEP, kte­ří se účast­ní zahra­nič­ní let­ní ško­ly sou­vi­se­jí­cí s jejich stu­dij­ním pro­gra­mem na UJEP
 • stu­den­tům bude vypla­ce­na finanč­ní pod­po­ra for­mou sti­pen­dia dle schvá­le­ných limi­tů s ohle­dem na zemi a dél­ku výjez­du a max. 75 % účast­nic­ké­ho poplat­ku v Kč
 • žada­te­lem je stu­dent UJEP
 • žada­tel žádá pro­střed­nic­tvím žádosti
 • k žádosti žada­tel při­lo­ží čest­né pro­hlá­še­ní, doklad o let­ní ško­le, na kte­rou žádá finanč­ní pří­spě­vek, a potvr­ze­ní o jeho při­je­tí
 • po návra­tu žada­tel ode­vzdá potvr­ze­ní o účas­ti na zahra­nič­ní akci a závě­reč­nou zprá­vu

B9) dal­ší akti­vi­ty sou­vi­se­jí­cí s inter­na­ci­o­na­li­za­cí UJEP

 • akti­vi­ta je urče­na na pod­po­ru dal­ších akti­vit sou­vi­se­jí­cích s inter­na­ci­o­na­li­za­cí UJEP
 • v rám­ci těch­to akti­vit nelze pod­po­řit účast pra­cov­ní­ků UJEP na zahra­nič­ních kon­fe­ren­cích, sym­pó­zi­ích apod. vyjma kon­fe­ren­cí zamě­ře­ných na inter­na­ci­o­na­li­za­ci vyso­kých škol
 • o finanč­ní pod­po­ře bude roz­hod­nu­to s ohle­dem na cha­rak­ter akce
 • žada­te­lem je stu­dent či pra­cov­ník UJEP
 • žada­tel žádá pro­střed­nic­tvím žádosti
 • k žádosti žada­tel při­lo­ží čest­né pro­hlá­še­ní, pří­pad­ně dal­ší pří­lo­hy dokla­du­jí­cí poža­do­va­nou akti­vi­tu
 • žada­tel ode­vzdá po rea­li­za­ci schvá­le­né akti­vi­ty závě­reč­nou zprá­vu, v pří­pa­dě výjez­du potvr­ze­ní o účas­ti na zahra­nič­ní akci a pří­pad­ně dal­ší poža­do­va­né doku­men­ty uve­de­né v účast­nic­ké smlou­vě

 

V pří­pa­dě vyplá­ce­ní sti­pen­dií budou finanč­ní pro­střed­ky poskyt­nu­ty až po rea­li­za­ci akce a dolo­že­ní všech poža­do­va­ných doku­men­tů.

Žádosti se podá­va­jí na oddě­le­ní pro vněj­ší vzta­hy rek­to­rá­tu v obál­ce opat­ře­né PID kódem do 30. 11. 2019. Žádat lze o finan­co­vá­ní akcí rea­li­zo­va­ných v roce 2019, tj. mezi 1. 1. 2019 a 31. 12. 2019 (žádost lze podat i na již pro­běh­lé akce).

Žádosti spl­ňu­jí­cí zada­ná kri­té­ria budou vyhod­no­co­vá­ny pro­rek­to­rem pro vněj­ší vzta­hy v pořa­dí, v jakém budou žádosti podá­ny (roz­hod­ne datum pře­dá­ní žádosti v iFIS na uzel VV REK), a to do vyčer­pá­ní pro­střed­ků, kte­ré budou na tyto akti­vi­ty k dis­po­zi­ci. Na akce v rám­ci akti­vi­ty B3 a B6 (akti­vi­ta B6 je urče­na pou­ze pro pra­cov­ní­ky) bude vyna­lo­že­na finanč­ní část­ka v max. výši 1 000 000 Kč cel­kem za obě akti­vi­ty.

Žada­te­lé budou infor­mo­vá­ni o výsled­cích do 3 týd­nů od podá­ní žádosti.

Kon­takt

 • Ing. Len­ka Satra­po­vá
  Uni­ver­zi­ta J. E. Pur­ky­ně, oddě­le­ní pro vněj­ší vzta­hy, Mul­ti­funkč­ní cen­t­rum (kam­pus), Pas­teu­ro­va 1, 400 96 Ústí nad Labem, kan­ce­lář 1.12
  tel.: 475 286 231
  e‑mail:
 • úřed­ní hodi­ny oddě­le­ní pro vněj­ší vzta­hy zde