Další podpora mezinárodní spolupráce

Další podpora mezinárodní spolupráce v roce 2024

V rámci další podpory mezinárodní spolupráce v roce 2024 mohou studenti UJEP získat z prostředků Programu na podporu strategického řízení vysokých škol pro rok 2024 finanční podporu na studijní pobyty v rámci přímé smluvní spolupráce a formou „free movers“.

 

Studijní pobyty studentů UJEP v rámci přímé smluvní spolupráce a formou „free movers“

Z prostředků Programu na podporu strategického řízení vysokých škol mohou studenti UJEP získat finanční podporu na studium v jakékoli zemi (i mimo Evropu).

Finanční podpora je udělována v rámci kalendářního roku, tj. na výjezdy v letním semestru příslušného akad. roku a v zimním semestru následujícího akad. roku. Nejkratší možná délka zahraničního výjezdu jsou 2 měsíce, maximální délka je pak 10 měsíců, skutečnou délku je však potřeba volit podle harmonogramu zahraniční školy.

Student musí mít v době zahájení studijního pobytu v zahraničí ukončen minimálně 1. ročník bakalářského studia na UJEP a být po celou dobu zahraničního studia studentem akreditovaného studijního programu UJEP.

Student má ve svém oboru možnost studovat:

 1. na některé z našich partnerských zahraničních vysokých škol (pokud je mobilita studentů součástí smlouvy a zahraniční vysoká škola nabízí podobný studijní program; existence smlouvy negarantuje studentovi jeho přijetí) – seznam univerzit, se kterými má UJEP uzavřenou smlouvu o spolupráci, najdete zde;
 2. či jako tzv. free mover na jakékoliv jiné zahraniční vysoké škole, a to i mimo EU.

Semestrálním zahraničním studiem má student, pokud se nejedná o studenta doktorského studijního programu, povinnost získat minimálně 20 ECTS.

V době podání přihlášky do projektu není nezbytné předkládat potvrzení o přijetí zahraniční institucí.

U výjezdů do země mimo EU a EHP musí student doložit ještě před uzavřením účastnické smlouvy a vyplacením finanční podpory vízum.

 

Výběrové řízení

Uchazeči o zařazení do projektu na mobilitu studentů v roce 2024 podávají do 19. 11. 2023 elektronickou přihlášku včetně souhlasu děkana, motivačního dopisu a dokladu o znalosti jazyka výuky v zahraničí min. na úrovni B1, a to prostřednictvím IS/STAG (Moje studium / ECTS výjezdy / Nabídka výjezdu / VŘ na studijní pobyty v rámci přímé smluvní spolupráce a formou freemovers v LS 23/24 nebo VŘ na studijní pobyty v rámci přímé smluvní spolupráce a formou freemovers v ZS 24/25).

Kritéria výběru

 1. formální správnost
 • kompletně vyplněná přihláška doložená všemi požadovanými přílohami a elektronicky podaná ve stanoveném termínu
 • přihlášky nesplňující formální správnost budou vyřazeny
 1. kvalitativní hodnocení 
 • motivační dopis v češtině a v jazyce výuky v rozsahu 1500 – 2000 znaků (max. 5 bodů)
 • v rámci studia na UJEP dosud neabsolvované zahraniční studium v tomto či podobném programu (1 bod)
 • v rámci studia na UJEP dosud nezrušený zahraniční výjezd v tomto či podobném programu (1 bod)
 • aktivní členství v ESN Usti (1 bod)
 1. další podmínky výběrového řízení
 • na každou smluvní univerzitu budou vybráni v případě zájmu většího počtu studentů maximálně dva uchazeči
 • znalost jazyka, v němž bude na zahraniční instituci probíhat výuka, min. na úrovni B1 (nutno doložit – např. certifikátem, vyjádřením vyučujícího apod.)

Výsledky

Všichni uchazeči budou o výsledku informováni do 10. 12. 2023 e-mailem.

Informace pro vybrané uchazeče

Důležité termíny

 • 31. 01. 2024 – termín pro odevzdání dokladu o přijetí na letní semestr akad. roku 2023/24 potvrzeného zahraniční vysokou školou
 • 31. 07. 2024 – termín pro odevzdání dokladu o přijetí na zimní semestr akad. roku 2024/25 potvrzeného zahraniční vysokou školou

Studenti, kteří nedodrží uvedené termíny, budou z projektu vyřazeni.

Výše grantů 

Postup při realizaci studijního pobytu v zahraničí

Student zařazený do projektu:

 1. vyplní formulář Application Form a Learning Agreement (příp. vyplní přihlášku ke studiu vybrané zahraniční VŠ, pokud je dostupná na internetových stránkách příslušné zahraniční VŠ);
 2. nechá Application Form a Learning Agreement potvrdit na své fakultě;
 3. dostaví se s formuláři potvrzenými fakultou (Application Form a Learning Agreement) v úředních hodinách na oddělení pro vnější vztahy rektorátu;
 4. odešle Application Form a Learning Agreement na zahraniční VŠ v termínu stanoveném zahraniční školou (viz internetové stránky příslušné zahraniční VŠ);
 5. po obdržení potvrzených přihlášek, příp. zvacího dopisu ze zahraniční instituce, se spojí s oddělením pro vnější vztahy rektorátu – potvrzenou přihlášku či jiný doklad potvrzující přijetí je potřeba odevzdat do stanoveného termínu (viz výše Důležité termíny pro studenty zařazené do plánu výjezdů);
 6. dostaví se v předem domluveném termínu na oddělení pro vnější vztahy k podpisu účastnické smlouvy, s sebou vezme doklady potvrzující jeho přijetí zahraniční institucí a číslo bankovního korunového účtu, na který bude chtít převést finanční prostředky; zde obdrží Transcript of Records, Confirmation of Study Period a osnovu závěrečné zprávy;
 7. do 1 měsíce po návratu ze zahraničního výjezdu odevzdá na oddělení pro vnější vztahy rektorátu potvrzené formuláře Transcript of Records a Confirmation of Study Period a závěrečnou zprávu, kterou zašle elektronicky na .

Formuláře

Uznávání studia

Uznání studia absolvovaného v zahraničí probíhá v souladu se směrnicí rektora k organizaci mezinárodních mobilit na UJEP. Protokol o studijním plánu v zahraničí a jeho dodatek vyplňuje student v případě, že ho vyžaduje jeho domácí fakulta, na oddělení pro vnější vztahy rektorátu není potřeba tyto dokumenty předkládat.

Kontakt