Další podpora mezinárodní spolupráce

Studijní pobyty studentů UJEP v rámci přímé smluvní spolupráce a formou „free movers“ 

V rám­ci pro­jek­tu mohou stu­den­ti UJEP zís­kat finanč­ní pod­po­ru na stu­di­um v jaké­ko­li zemi (i mimo Evropu).

Finanční pod­po­ra je udě­lo­vá­na v rám­ci kalen­dář­ní­ho roku, tj. na výjezdy v let­ním semest­ru pří­sluš­né­ho akad. roku a v zim­ním semest­ru násle­du­jí­cí­ho akad. roku. Nejkratší mož­ná dél­ka zahra­nič­ní­ho stu­dij­ní­ho poby­tu je 1 měsíc (týká se pou­ze stu­den­tů, kte­ří vyjíž­dě­jí za úče­lem zpra­co­vá­ní závě­reč­né práce).

Student musí mít v době zahá­je­ní stu­dij­ní­ho poby­tu v zahra­ni­čí ukon­čen mini­mál­ně 1. roč­ník baka­lář­ské­ho stu­dia na UJEP a být po celou dobu zahra­nič­ní­ho stu­dia stu­den­tem akre­di­to­va­né­ho stu­dij­ní­ho pro­gra­mu UJEP.

Student má ve svém obo­ru mož­nost studovat:

 1. na někte­ré z našich part­ner­ských zahra­nič­ních vyso­kých škol (pokud je mobi­li­ta stu­den­tů sou­čás­tí smlou­vy a zahra­nič­ní vyso­ká ško­la nabí­zí podob­ný stu­dij­ní pro­gram; exis­ten­ce smlou­vy nega­ran­tu­je stu­den­to­vi jeho při­je­tí) – seznam uni­ver­zit, se kte­rý­mi má UJEP uza­vře­nou smlou­vu o spo­lu­prá­ci, najde­te zde;
 2. či jako tzv. free mover na jaké­ko­liv jiné zahra­nič­ní vyso­ké ško­le, a to i mimo EU.

Semestrálním zahra­nič­ním stu­di­em má stu­dent povin­nost zís­kat mini­mál­ně 20 ECTS.

V době podá­ní při­hláš­ky do pro­jek­tu není nezbyt­né před­klá­dat potvr­ze­ní o při­je­tí na zahra­nič­ní vyso­kou školu.

Základní kolo výbě­ro­vých řízení

Uchazeči o zařa­ze­ní do pro­jek­tu na mobi­li­tu stu­den­tů v roce 2019 podá­va­jí na oddě­le­ní pro vněj­ší vzta­hy rek­to­rá­tu do 26. 10. 2018 při­hláš­ku (viz for­mu­lá­ře) včet­ně moti­vač­ní­ho dopi­su a dokla­du o zna­los­ti jazy­ka výu­ky v zahra­ni­čí min. na úrov­ni B1.

Kritéria výbě­ru

 1. for­mál­ní správnost
 • kom­plet­ně vypl­ně­ná při­hláš­ka potvr­ze­ná fakult­ním koor­di­ná­to­rem, dolo­že­ná vše­mi poža­do­va­ný­mi pří­lo­ha­mi a poda­ná ve sta­no­ve­ném termínu
 • při­hláš­ky nespl­ňu­jí­cí for­mál­ní správ­nost budou vyřazeny
 1. kva­li­ta­tiv­ní hodnocení 
 • moti­vač­ní dopis v češ­ti­ně a v jazy­ce výu­ky v roz­sa­hu 1500 – 2000 zna­ků (max. 5 bodů)
 • v rám­ci stu­dia na UJEP dosud neab­sol­vo­va­né zahra­nič­ní stu­di­um v tom­to pro­gra­mu (1 bod)
 • v rám­ci stu­dia na UJEP dosud nezru­še­ný zahra­nič­ní výjezd v tom­to pro­gra­mu (1 bod)
 • aktiv­ní člen­ství v ESN Usti (1 bod)
 1. dal­ší pod­mín­ky výbě­ro­vé­ho řízení
 • na kaž­dou smluv­ní uni­ver­zi­tu budou vybrá­ni maxi­mál­ně dva uchazeči
 • zna­lost jazy­ka, v němž bude na zahra­nič­ní insti­tu­ci pro­bí­hat výu­ka, min. na úrov­ni B1 (nut­no dolo­žit – např. cer­ti­fi­ká­tem, vyjá­d­ře­ním vyučujícího)

Výsledky

Všichni ucha­ze­či budou o výsled­ku infor­mo­vá­ni do 30. 11. 2018 e-mailem.

Informace pro vybra­né uchazeče

Důležité ter­mí­ny

 • 31. 01. 2019 – ter­mín pro ode­vzdá­ní dokla­du o při­je­tí na LS 2018/19 potvr­ze­né­ho zahra­nič­ní vyso­kou školou
 • 31. 07. 2019 – ter­mín pro ode­vzdá­ní dokla­du o při­je­tí na ZS 2019/20 potvr­ze­né­ho zahra­nič­ní vyso­kou školou

Studenti, kte­ří nedo­dr­ží uve­de­né ter­mí­ny, budou z pro­jek­tu vyřazeni.

Výše gran­tů 

Postup při rea­li­za­ci stu­dij­ní­ho poby­tu v zahraničí

Student zařa­ze­ný do projektu:

 1. vypl­ní for­mu­lář Application Form a Learning Agreement (příp. vypl­ní při­hláš­ku ke stu­diu vybra­né zahra­nič­ní VŠ, pokud je dostup­ná na inter­ne­to­vých strán­kách pří­sluš­né zahra­nič­ní VŠ)
 2. dále vypl­ní for­mu­lář Souhlas děkana
 3. nechá Application Form, Learning Agreement a Souhlas děka­na potvr­dit na své fakultě
 4. dosta­ví se s for­mu­lá­ři potvr­ze­ný­mi fakul­tou (Application Form, Learning Agreement a Souhlas děka­na) v úřed­ních hodi­nách na oddě­le­ní pro vněj­ší vzta­hy rektorátu
 5. ode­šle Application Form a Learning Agreement na zahra­nič­ní VŠ v ter­mí­nu sta­no­ve­ném zahra­nič­ní ško­lou (viz inter­ne­to­vé strán­ky pří­sluš­né zahra­nič­ní VŠ)
 6. po obdr­že­ní potvr­ze­ných při­hlá­šek, příp. zva­cí­ho dopi­su ze zahra­nič­ní VŠ, se spo­jí s oddě­le­ním pro vněj­ší vzta­hy rek­to­rá­tu – potvr­ze­nou při­hláš­ku či jiný doklad potvr­zu­jí­cí při­je­tí je potře­ba ode­vzdat do sta­no­ve­né­ho ter­mí­nu (viz výše Důležité ter­mí­ny pro stu­den­ty zařa­ze­né do plá­nu výjezdů)
 7. dosta­ví se v pře­dem domlu­ve­ném ter­mí­nu na oddě­le­ní pro vněj­ší vzta­hy k pod­pi­su účast­nic­ké smlou­vy, s sebou vez­me dokla­dy potvr­zu­jí­cí jeho při­je­tí na zahra­nič­ní VŠ a prů­kaz­ní lís­tek k ban­kov­ní­mu koru­no­vé­mu účtu, na kte­rý bude chtít pře­vést finanč­ní pro­střed­ky; zde obdr­ží Transcript of Records, Confirmation of Study Period a osno­vu závě­reč­né zprávy
 8. do 1 měsí­ce po návra­tu ze zahra­nič­ní­ho stu­dij­ní­ho poby­tu ode­vzdá na oddě­le­ní pro vněj­ší vzta­hy rek­to­rá­tu potvr­ze­né for­mu­lá­ře Transcript of Records a Confirmation of Study Period a závě­reč­nou zprá­vu, kte­rou záro­veň zašle elek­tro­nic­ky na

Formuláře

Uznávání stu­dia

Uznání stu­dia absol­vo­va­né­ho v zahra­ni­čí pro­bí­há v sou­la­du se směr­ni­cí rek­to­ra k orga­ni­za­ci mezi­ná­rod­ních mobi­lit na UJEP.

Kontakt

 • Univerzita J. E. Purkyně, oddě­le­ní pro vněj­ší vzta­hy, Multifunkční cen­t­rum (kam­pus)
 • Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem, kan­ce­lář 1.12
 • tel.: 475 286 277
 • e-mail:
 • úřed­ní hodi­ny oddě­le­ní pro vněj­ší vzta­hy zde
 • koor­di­ná­to­ři na fakul­tách zde