Další podpora mezinárodní spolupráce

Studijní pobyty studentů UJEP v rámci přímé smluvní spolupráce a formou „free movers“

V rámci projektu mohou studenti UJEP získat finanční podporu na studium v jakékoli zemi (i mimo Evropu).

Finanční podpora je udělována v rámci kalendářního roku, tj. na výjezdy v letním semestru příslušného akad. roku a v zimním semestru následujícího akad. roku. Nejkratší možná délka zahraničního studijního pobytu je 1 měsíc (týká se pouze studentů, kteří vyjíždějí za účelem zpracování závěrečné práce).

Student musí mít v době zahájení studijního pobytu v zahraničí ukončen minimálně 1. ročník bakalářského studia na UJEP a být po celou dobu zahraničního studia studentem akreditovaného studijního programu UJEP.

Student má ve svém oboru možnost studovat:

 1. na některé z našich partnerských zahraničních vysokých škol (pokud je mobilita studentů součástí smlouvy a zahraniční vysoká škola nabízí podobný studijní program; existence smlouvy negarantuje studentovi jeho přijetí) – seznam univerzit, se kterými má UJEP uzavřenou smlouvu o spolupráci, najdete zde;
 2. či jako tzv. free mover na jakékoliv jiné zahraniční vysoké škole, a to i mimo EU.

Semestrálním zahraničním studiem má student povinnost získat minimálně 20 ECTS.

V době podání přihlášky do projektu není nezbytné předkládat potvrzení o přijetí na zahraniční vysokou školu.

Základní kolo výběrových řízení

Uchazeči o zařazení do projektu na mobilitu studentů v roce 2019 podávají na oddělení pro vnější vztahy rektorátu do 26. 10. 2018 přihlášku (viz formuláře) včetně motivačního dopisu a dokladu o znalosti jazyka výuky v zahraničí min. na úrovni B1.

Kritéria výběru

 1. formální správnost
 • kompletně vyplněná přihláška potvrzená fakultním koordinátorem, doložená všemi požadovanými přílohami a podaná ve stanoveném termínu
 • přihlášky nesplňující formální správnost budou vyřazeny
 1. kvalitativní hodnocení 
 • motivační dopis v češtině a v jazyce výuky v rozsahu 1500 – 2000 znaků (max. 5 bodů)
 • v rámci studia na UJEP dosud neabsolvované zahraniční studium v tomto programu (1 bod)
 • v rámci studia na UJEP dosud nezrušený zahraniční výjezd v tomto programu (1 bod)
 • aktivní členství v ESN Usti (1 bod)
 1. další podmínky výběrového řízení
 • na každou smluvní univerzitu budou vybráni maximálně dva uchazeči
 • znalost jazyka, v němž bude na zahraniční instituci probíhat výuka, min. na úrovni B1 (nutno doložit – např. certifikátem, vyjádřením vyučujícího)

Výsledky

Všichni uchazeči budou o výsledku informováni do 30. 11. 2018 e-mailem.

Informace pro vybrané uchazeče

Důležité termíny

 • 31. 01. 2019 – termín pro odevzdání dokladu o přijetí na LS 2018/19 potvrzeného zahraniční vysokou školou (dodatečně zařazení studenti mají termín 15. 2. 2019)
 • 31. 07. 2019 – termín pro odevzdání dokladu o přijetí na ZS 2019/20 potvrzeného zahraniční vysokou školou

Studenti, kteří nedodrží uvedené termíny, budou z projektu vyřazeni.

Výše grantů 

Postup při realizaci studijního pobytu v zahraničí

Student zařazený do projektu:

 1. vyplní formulář Application Form a Learning Agreement (příp. vyplní přihlášku ke studiu vybrané zahraniční VŠ, pokud je dostupná na internetových stránkách příslušné zahraniční VŠ)
 2. dále vyplní formulář Souhlas děkana
 3. nechá Application Form, Learning Agreement a Souhlas děkana potvrdit na své fakultě
 4. dostaví se s formuláři potvrzenými fakultou (Application Form, Learning Agreement a Souhlas děkana) v úředních hodinách na oddělení pro vnější vztahy rektorátu
 5. odešle Application Form a Learning Agreement na zahraniční VŠ v termínu stanoveném zahraniční školou (viz internetové stránky příslušné zahraniční VŠ)
 6. po obdržení potvrzených přihlášek, příp. zvacího dopisu ze zahraniční VŠ, se spojí s oddělením pro vnější vztahy rektorátu – potvrzenou přihlášku či jiný doklad potvrzující přijetí je potřeba odevzdat do stanoveného termínu (viz výše Důležité termíny pro studenty zařazené do plánu výjezdů)
 7. dostaví se v předem domluveném termínu na oddělení pro vnější vztahy k podpisu účastnické smlouvy, s sebou vezme doklady potvrzující jeho přijetí na zahraniční VŠ a průkazní lístek k bankovnímu korunovému účtu, na který bude chtít převést finanční prostředky; zde obdrží Transcript of Records, Confirmation of Study Period a osnovu závěrečné zprávy
 8. do 1 měsíce po návratu ze zahraničního studijního pobytu odevzdá na oddělení pro vnější vztahy rektorátu potvrzené formuláře Transcript of Records a Confirmation of Study Period a závěrečnou zprávu, kterou zároveň zašle elektronicky na

Formuláře

Uznávání studia

Uznání studia absolvovaného v zahraničí probíhá v souladu se směrnicí rektora k organizaci mezinárodních mobilit na UJEP.

Kontakt

 • Univerzita J. E. Purkyně, oddělení pro vnější vztahy, Multifunkční centrum (kampus)
 • Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem, kancelář 1.12
 • tel.: 475 286 277
 • e-mail:
 • úřední hodiny oddělení pro vnější vztahy zde
 • koordinátoři na fakultách zde