Další podpora mezinárodní spolupráce

Další podpora mezinárodní spolupráce v roce 2023

V rámci další podpory mezinárodní spolupráce v roce 2023 mohou studenti UJEP získat z prostředků Programu na podporu strategického řízení vysokých škol pro rok 2023 finanční podporu na studijní pobyty a praktické stáže v rámci přímé smluvní spolupráce a formou „free movers“ (více viz aktivita A níže).

Aktivita A

Studijní pobyty a praktické stáže studentů UJEP v rámci přímé smluvní spolupráce a formou „free movers“

V rámci aktivity A mohou studenti UJEP získat finanční podporu na studium či praxi v jakékoli zemi (i mimo Evropu).

Finanční podpora je udělována v rámci kalendářního roku, tj. na výjezdy v letním semestru příslušného akad. roku a v zimním semestru následujícího akad. roku. V případě praktických stáží musí být absolvován do 31. 12. 2023. Nejkratší možná délka zahraničního výjezdu jsou 2 měsíce, maximální délka je pak 10 měsíců, v případě studijních pobytů však určuje délku výjezdu harmonogram zahraniční školy.

Student musí mít v době zahájení studijního pobytu či praktické stáže v zahraničí ukončen minimálně 1. ročník bakalářského studia na UJEP a být po celou dobu zahraničního studia studentem akreditovaného studijního programu UJEP.

Student má ve svém oboru možnost studovat:

 1. na některé z našich partnerských zahraničních vysokých škol (pokud je mobilita studentů součástí smlouvy a zahraniční vysoká škola nabízí podobný studijní program; existence smlouvy negarantuje studentovi jeho přijetí) – seznam univerzit, se kterými má UJEP uzavřenou smlouvu o spolupráci, najdete zde;
 2. či jako tzv. free mover na jakékoliv jiné zahraniční vysoké škole či jiné instituci, a to i mimo EU.

Semestrálním zahraničním studiem má student, pokud se nejedná o studenta doktorského studijního programu, povinnost získat minimálně 20 ECTS.

V době podání přihlášky do projektu není nezbytné předkládat potvrzení o přijetí zahraniční institucí.

U výjezdů do země mimo EU a EHP, musí student doložit ještě před uzavřením účastnické smlouvy a vyplacením finanční podpory vízum a v případě praktické stáže i pracovní povolení.

 

Základní kolo výběrových řízení

Uchazeči o zařazení do projektu na mobilitu studentů v roce 2023 podávali na oddělení pro vnější vztahy rektorátu do 18. 11. 2022 přihlášku (viz formuláře) včetně motivačního dopisu a dokladu o znalosti jazyka výuky v zahraničí min. na úrovni B1.

Kritéria výběru

 1. formální správnost
 • kompletně vyplněná přihláška potvrzená fakultním koordinátorem, doložená všemi požadovanými přílohami a podaná ve stanoveném termínu
 • přihlášky nesplňující formální správnost budou vyřazeny
 1. kvalitativní hodnocení 
 • motivační dopis v češtině a v jazyce výuky v rozsahu 1500 – 2000 znaků (max. 5 bodů)
 • v rámci studia na UJEP dosud neabsolvované zahraniční studium v tomto či podobném programu (1 bod)
 • v rámci studia na UJEP dosud nezrušený zahraniční výjezd v tomto či podobném programu (1 bod)
 • aktivní členství v ESN Usti (1 bod)
 1. další podmínky výběrového řízení
 • na každou smluvní univerzitu budou za účelem studia vybráni maximálně dva uchazeči
 • znalost jazyka, v němž bude na zahraniční instituci probíhat výuka či praxe, min. na úrovni B1 (nutno doložit – např. certifikátem, vyjádřením vyučujícího apod.)

Výsledky

Všichni uchazeči byli o výsledku informováni do 9. 12. 2022 e-mailem.

 

Informace pro vybrané uchazeče

Důležité termíny

 • 31. 01. 2023 – termín pro odevzdání dokladu o přijetí na letní semestr akad. roku 2022/23 potvrzeného zahraniční vysokou školou
 • 31. 07. 2023 – termín pro odevzdání dokladu o přijetí na zimní semestr akad. roku 2023/24 potvrzeného zahraniční vysokou školou

Studenti, kteří nedodrží uvedené termíny, budou z projektu vyřazeni.

Výše grantů 

Postup při realizaci studijního pobytu v zahraničí

Student zařazený do projektu:

 1. vyplní formulář Application Form a Learning Agreement (příp. vyplní přihlášku ke studiu vybrané zahraniční VŠ, pokud je dostupná na internetových stránkách příslušné zahraniční VŠ)
 2. dále vyplní formulář Souhlas děkana
 3. nechá Application Form, Learning Agreement a Souhlas děkana potvrdit na své fakultě
 4. dostaví se s formuláři potvrzenými fakultou (Application Form, Learning Agreement a Souhlas děkana) v úředních hodinách na oddělení pro vnější vztahy rektorátu
 5. odešle Application Form a Learning Agreement na zahraniční VŠ v termínu stanoveném zahraniční školou (viz internetové stránky příslušné zahraniční VŠ)
 6. po obdržení potvrzených přihlášek, příp. zvacího dopisu ze zahraniční instituce, se spojí s oddělením pro vnější vztahy rektorátu – potvrzenou přihlášku či jiný doklad potvrzující přijetí je potřeba odevzdat do stanoveného termínu (viz výše Důležité termíny pro studenty zařazené do plánu výjezdů)
 7. dostaví se v předem domluveném termínu na oddělení pro vnější vztahy k podpisu účastnické smlouvy, s sebou vezme doklady potvrzující jeho přijetí zahraniční institucí a číslo bankovního korunového účtu, na který bude chtít převést finanční prostředky; zde obdrží Transcript of Records, Confirmation of Study/Traineeship Period a osnovu závěrečné zprávy
 8. do 1 měsíce po návratu ze zahraničního výjezdu odevzdá na oddělení pro vnější vztahy rektorátu potvrzené formuláře Transcript of Records a Confirmation of Study/Traineeship Period a závěrečnou zprávu, kterou zároveň zašle elektronicky na

Formuláře

Uznávání studia

Uznání studia absolvovaného v zahraničí probíhá v souladu se směrnicí rektora k organizaci mezinárodních mobilit na UJEP.

 

Kontakt