Další podpora mezinárodní spolupráce - UJEP | Univerzita J. E. Purkyně

Další podpora mezinárodní spolupráce

Další podpora mezinárodní spolupráce v roce 2022

Od 10. 5. 2022 je podávání žádostí o finanční podporu ve všech aktivitách pozastaveno. Pokud se v říjnu 2022 uvolní finanční prostředky, bude podávání žádostí obnoveno s tím, že bude možné žádat o finanční podporu i na akce, které byly v souladu s vyhlášenými pravidly v roce 2022 již realizované.

 

V rámci další podpory mezinárodní spolupráce v roce 2022 mohou studenti UJEP získat z prostředků Programu na podporu strategického řízení vysokých škol pro rok 2022 finanční podporu na:

 • studijní pobyty a praktické stáže v rámci přímé smluvní spolupráce a formou „free movers“ (více viz aktivita A níže)
 • další aktivity v rámci podpory mezinárodní spolupráce jako např. výjezdy na krátkodobé zahraniční studijní pobyty, na zahraniční letní školy, za účelem aktivní umělecké a sportovní reprezentace UJEP v zahraničí apod. (více viz aktivita B níže)

Aktivita A

Studijní pobyty a praktické stáže studentů UJEP v rámci přímé smluvní spolupráce a formou „free movers“

V rámci aktivity A mohou studenti UJEP získat finanční podporu na studium či praxi v jakékoli zemi (i mimo Evropu).

Finanční podpora je udělována v rámci kalendářního roku, tj. na výjezdy v letním semestru příslušného akad. roku a v zimním semestru následujícího akad. roku. V případě praktických stáží musí být výjezd absolvován do 31. 12. 2022. Nejkratší možná délka zahraničního studijního pobytu jsou 2 měsíce, v případě studijních pobytů však určuje délku výjezdu harmonogram zahraniční školy.

Student musí mít v době zahájení studijního pobytu či praktické stáže v zahraničí ukončen minimálně 1. ročník bakalářského studia na UJEP a být po celou dobu zahraničního studia studentem akreditovaného studijního programu UJEP.

Student má ve svém oboru možnost studovat:

 1. na některé z našich partnerských zahraničních vysokých škol (pokud je mobilita studentů součástí smlouvy a zahraniční vysoká škola nabízí podobný studijní program; existence smlouvy negarantuje studentovi jeho přijetí) – seznam univerzit, se kterými má UJEP uzavřenou smlouvu o spolupráci, najdete zde;
 2. či jako tzv. free mover na jakékoliv jiné zahraniční vysoké škole či jiné instituci, a to i mimo EU.

Semestrálním zahraničním studiem má student, pokud se nejedná o studenta doktorského studijního programu, povinnost získat minimálně 20 ECTS.

V době podání přihlášky do projektu není nezbytné předkládat potvrzení o přijetí zahraniční institucí.

U výjezdů do země mimo EU a EHP, musí student doložit ještě před uzavřením účastnické smlouvy a vyplacením finanční podpory vízum a v případě praktické stáže i pracovní povolení.

 

Základní kolo výběrových řízení

Uchazeči o zařazení do projektu na mobilitu studentů v roce 2022 podávali na oddělení pro vnější vztahy rektorátu do 19. 11. 2021 přihlášku (viz formuláře) včetně motivačního dopisu a dokladu o znalosti jazyka výuky v zahraničí min. na úrovni B1.

 

Kritéria výběru

 1. formální správnost
 • kompletně vyplněná přihláška potvrzená fakultním koordinátorem, doložená všemi požadovanými přílohami a podaná ve stanoveném termínu
 • přihlášky nesplňující formální správnost budou vyřazeny
 1. kvalitativní hodnocení 
 • motivační dopis v češtině a v jazyce výuky v rozsahu 1500 – 2000 znaků (max. 5 bodů)
 • v rámci studia na UJEP dosud neabsolvované zahraniční studium v tomto či podobném programu (1 bod)
 • v rámci studia na UJEP dosud nezrušený zahraniční výjezd v tomto či podobném programu (1 bod)
 • aktivní členství v ESN Usti (1 bod)
 1. další podmínky výběrového řízení
 • na každou smluvní univerzitu budou za účelem studia vybráni maximálně dva uchazeči
 • znalost jazyka, v němž bude na zahraniční instituci probíhat výuka či praxe, min. na úrovni B1 (nutno doložit – např. certifikátem, vyjádřením vyučujícího apod.)

Výsledky

Všichni uchazeči byli o výsledku informováni e-mailem.

 

Informace pro vybrané uchazeče

Důležité termíny

 • 31. 01. 2022 – termín pro odevzdání dokladu o přijetí na LS 2021/22 potvrzeného zahraniční vysokou školou
 • 31. 07. 2022 – termín pro odevzdání dokladu o přijetí na ZS 2022/23 potvrzeného zahraniční vysokou školou

Studenti, kteří nedodrží uvedené termíny, budou z projektu vyřazeni.

Výše grantů 

Postup při realizaci studijního pobytu v zahraničí

Student zařazený do projektu:

 1. vyplní formulář Application Form a Learning Agreement (příp. vyplní přihlášku ke studiu vybrané zahraniční VŠ, pokud je dostupná na internetových stránkách příslušné zahraniční VŠ)
 2. dále vyplní formulář Souhlas děkana
 3. nechá Application Form, Learning Agreement a Souhlas děkana potvrdit na své fakultě
 4. dostaví se s formuláři potvrzenými fakultou (Application Form, Learning Agreement a Souhlas děkana) v úředních hodinách na oddělení pro vnější vztahy rektorátu
 5. odešle Application Form a Learning Agreement na zahraniční VŠ v termínu stanoveném zahraniční školou (viz internetové stránky příslušné zahraniční VŠ)
 6. po obdržení potvrzených přihlášek, příp. zvacího dopisu ze zahraniční instituce, se spojí s oddělením pro vnější vztahy rektorátu – potvrzenou přihlášku či jiný doklad potvrzující přijetí je potřeba odevzdat do stanoveného termínu (viz výše Důležité termíny pro studenty zařazené do plánu výjezdů)
 7. dostaví se v předem domluveném termínu na oddělení pro vnější vztahy k podpisu účastnické smlouvy, s sebou vezme doklady potvrzující jeho přijetí zahraniční institucí a číslo bankovního korunového účtu, na který bude chtít převést finanční prostředky; zde obdrží Transcript of Records, Confirmation of Study/Traineeship Period a osnovu závěrečné zprávy
 8. do 1 měsíce po návratu ze zahraničního výjezdu odevzdá na oddělení pro vnější vztahy rektorátu potvrzené formuláře Transcript of Records a Confirmation of Study/Traineeship Period a závěrečnou zprávu, kterou zároveň zašle elektronicky na

Formuláře

Uznávání studia

Uznání studia absolvovaného v zahraničí probíhá v souladu se směrnicí rektora k organizaci mezinárodních mobilit na UJEP.

 

Kontakt

Aktivita B

Další aktivity v rámci podpory mezinárodní spolupráce

V rámci aktivity B mohou studenti UJEP získat v roce 2022 finanční podporu na následující akce:

 • výjezdy na krátkodobé zahraniční studijní pobyty (více v bodě B1 níže)
 • výjezdy na zahraniční letní školy (více v bodě B2 níže)
 • výjezdy do zahraničí za účelem aktivní umělecké a sportovní reprezentace UJEP (více v bodě B6 níže)
 • další aktivity související s internacionalizací UJEP (více v bodě B12 níže)

B1) výjezdy na krátkodobé zahraniční studijní pobyty

 • aktivita je určena pro studenty UJEP, kteří se účastní krátkodobého zahraničního studijního pobytu za účelem zpracování závěrečné práce či z jiných studijních důvodů souvisejících s jejich studijním programem na UJEP
 • studenti mohou absolvovat zahraniční studijní pobyt na vysokých školách v zahraničí, ale i v jiných zahraničních institucích
 • maximální délka výjezdu je 1 měsíc
 • studentům bude vyplacena finanční podpora formou stipendia dle schválených limitů s ohledem na zemi a délku výjezdu
 • žadatelem je student UJEP
 • žadatel žádá prostřednictvím žádosti
 • k žádosti žadatel přiloží zvací dopis či jiné potvrzení o jeho přijetí zahraniční institucí
 • po návratu žadatel odevzdá potvrzení o realizaci zahraničního pobytu, vyjádření vedoucího závěrečné práce či jiného garanta z řad akademických pracovníků UJEP a závěrečnou zprávu

B2) výjezdy na zahraniční letní školy

 • aktivita je určena pro studenty UJEP, kteří se účastní zahraniční letní školy související s jejich studijním programem na UJEP
 • podmínkou je  uznání účasti na zahraniční letní škole v podobě alespoň volitelného kurzu a kreditového ohodnocení
 • studentům bude vyplacena finanční podpora formou stipendia dle schválených limitů s ohledem na zemi a délku výjezdu a max. 75 % účastnického poplatku v Kč (v případě on-line účasti na kurzu pouze příspěvek na pokrytí účastnického poplatku)
 • žadatelem je student UJEP
 • žadatel žádá prostřednictvím žádosti
 • k žádosti žadatel přiloží doklad o letní škole, na kterou žádá finanční příspěvek, a potvrzení o jeho přijetí
 • po návratu žadatel odevzdá potvrzení o účasti na zahraniční letní škole a závěrečnou zprávu

B6) výjezdy do zahraničí za účelem aktivní umělecké a sportovní reprezentace UJEP v zahraničí

 • aktivita je určena pro studenty a akademické pracovníky UJEP, kteří budou aktivně reprezentovat UJEP na zahraniční umělecké či sportovní akci
 • studentům bude vyplacena finanční podpora formou stipendia dle schválených limitů s ohledem na zemi a délku výjezdu a akademickým pracovníkům budou proplaceny pobytové náklady a cestovné formou cestovních náhrad max. však do výše stanovené dle schválených limitů s ohledem na zemi a délku výjezdu
 • finanční podpora jedné akce je limitována částkou 100 000 Kč
 • žadatelem je student nebo akademický pracovník UJEP, který se zahraniční akce účastní nebo účast studenta na zahraniční akci garantuje, v případě účasti více zástupců jedné fakulty na stejné akci podává hromadnou žádost pouze jeden pracovník příslušné fakulty garantující akci
 • žadatel žádá prostřednictvím žádosti
 • k žádosti žadatel přiloží doklad o akci, na kterou žádá finanční příspěvek
 • po návratu žadatel odevzdá potvrzení o účasti na zahraniční akci (v případě hromadné žádosti odevzdá hromadné potvrzení o účasti se jmenným seznamem všech účastníků), fotodokumentaci dokládající aktivní reprezentaci a závěrečnou zprávu

B12) další aktivity související s internacionalizací UJEP

 • aktivita je určena na podporu dalších aktivit souvisejících s internacionalizací UJEP
 • v rámci těchto aktivit nelze podpořit účast pracovníků UJEP na zahraničních vědeckých konferencích, sympóziích apod., vyjma konferencí zaměřených na internacionalizaci vysokých škol
 • o finanční podpoře bude rozhodnuto s ohledem na charakter akce
 • žadatelem je student či pracovník UJEP
 • žadatel žádá prostřednictvím žádosti
 • k žádosti žadatel přiloží další relevantní přílohy dokladující požadovanou aktivitu
 • žadatel odevzdá po realizaci schválené aktivity závěrečnou zprávu, v případě výjezdu potvrzení o účasti na zahraniční akci a případně další požadované dokumenty uvedené ve smlouvě o finanční podpoře

V případě vyplácení stipendií budou finanční prostředky poskytnuty až po realizaci akce a doložení všech požadovaných dokumentů.

Žádosti se podávají na oddělení pro vnější vztahy rektorátu v obálce opatřené PID kódem do 30. 11. 2022. Žádat lze o financování akcí realizovaných v roce 2022, tj. mezi 1. 1. 2022 a 31. 12. 2022 (žádost lze podat i na již proběhlé akce).

Žádosti splňující zadaná kritéria budou vyhodnocovány prorektorem pro vnější vztahy v pořadí, v jakém budou žádosti podány (rozhodne datum předání žádosti v iFIS na uzel VV REK), a to do vyčerpání prostředků, které budou na tyto aktivity k dispozici.

Na akce v rámci aktivity B3 a B6 bude vynaložena finanční částka v max. výši 400 000 Kč celkem za obě aktivity (tento limit může být v průběhu roku 2022 v závislosti na množství finančních prostředků, které budou na tyto aktivity k dispozici, navýšen).

Žadatelé budou informováni o výsledcích do 3 týdnů od podání žádosti.

Kontaktní osoba

Ing. Helena Kovalová
Univerzita J. E. Purkyně, oddělení pro vnější vztahy, Multifunkční centrum (kampus), Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem, kancelář 1.12
tel.: 475 286 231
e-mail: