Kolegium rektora

Kolegium rek­to­ra je porad­ním orgá­nem rek­to­ra.

Složení:
doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D. – rek­tor
doc.PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D. – děkan PF
doc. PhDr. Zdeněk Havel, CSc., – děkan FZS
doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. – děkan­ka FF
RNDr. Alena Chvátalová, Ph.D. – pro­rek­tor­ka pro stu­di­um
prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc. – pro­rek­tor­ka pro vědu
Mgr. Antonín Kadlec – SK AS UJEP
prof. Ing. Štefan Michna, PhD. – děkan FVTM
doc. MgA. Pavel Mrkus – děkan FUD
Ing. Leoš Nergl – kves­tor
Ing. Martin Neruda, Ph.D. – děkan FŽP
doc. Ing. Martin Novák, Ph.D. – pro­rek­tor pro roz­voj a infor­mač­ní tech­no­lo­gie
RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. – děkan FSE
doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc. – děkan PřF
doc. PhDr. Zdeněk Radvanovský, CSc. – pro­rek­tor pro vněj­ší vzta­hy
Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D. – před­se­da AS UJEP