O nás

Jsme Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Přijali jsme jmé­no význam­né­ho seve­ro­čes­ké­ho rodá­ka z Libochovic (1787–1869), kte­rý pat­ří mezi zakla­da­te­le bio­lo­gie, embry­o­lo­gie, his­to­lo­gie, moder­ní far­ma­ko­lo­gie, srov­ná­va­cí ana­to­mie, antro­po­lo­gie a pat­ří také mezi nej­vý­znam­něj­ší svě­to­vé fyziology.

Stejně tak, jak vše­stran­nou osob­nos­tí Purkyně ve své době byl, i my v dneš­ních dnech nabí­zí­me roz­sáh­lou šká­lu stu­dij­ních pro­gra­mů a obo­rů (65 pro­gra­mů a 192 obo­rů) zamě­řu­jí­cích se do nej­růz­něj­ších oblas­tí lid­ské čin­nos­ti – nejen pro­to jsme svo­jí roz­ma­ni­tou nabíd­kou zají­ma­ví pro sou­čas­né mla­dé lidi.

Jsme moder­ní vědec­ké, peda­go­gic­ké a kul­tur­ně vzdě­lá­va­cí cen­t­rum Ústeckého kraje.
Vzděláváme více než 12 000 stu­den­tů a zaměst­ná­vá­me 900 pracovníků.
Hrdě se hlá­sí­me k měs­tu Ústí nad Labem a význam­ným způ­so­bem při­spí­vá­me k roz­vo­ji své­ho regionu.

Univerzitou jsme již od roku 1991 a za naším názvem v sou­čas­né době sto­jí již 8 fakult :

  • fakul­ta soci­ál­ně ekonomická
  • fakul­ta umě­ní a designu
  • fakul­ta stroj­ní­ho inženýrství
  • fakul­ta zdra­vot­nic­kých studií
  • fakul­ta život­ní­ho prostředí
  • filo­zo­fic­ká fakulta
  • peda­go­gic­ká fakulta
  • pří­ro­do­vě­dec­ká fakulta

Naše historie

se zača­la psát již v roce 1954, kdy byla zalo­že­na Vyšší peda­go­gic­ká ško­la. Tato ško­la se v roce 1959 změ­ni­la na Pedagogický insti­tut a násled­ně v roce 1964 byla zalo­že­na Pedagogická fakul­ta v Ústí nad Labem. Zákonem č. 314/1991 Sb. byla zří­ze­na a dne 28. září 1991 slav­nost­ně ote­vře­na Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem se tře­mi fakul­ta­mi a jed­ním ústa­vem – Pedagogickou fakul­tou, Fakultou soci­ál­ně eko­no­mic­kou, Fakultou život­ní­ho pro­stře­dí a Ústavem slo­van­sko-ger­mán­ských studií.

1993 zalo­žen Institut výtvar­né kul­tu­ry jako výtvar­ná ško­la umělecko-průmyslového
zaměření
1998 v rám­ci UJEP zří­zen ústav tech­ni­ky a říze­ní výroby
2000 zří­ze­na fakul­ta uži­té­ho umě­ní a desig­nu, kte­rá se trans­for­mo­va­la ze stávajícího
Institutu výtvar­né kultury
2003 zří­zen ústav zdra­vot­nic­kých studií
2005 vznik­ly ústav huma­nit­ních stu­dií a ústav pří­rod­ních věd
ústav pří­rod­ních věd se trans­for­mo­val na pří­ro­do­vě­dec­kou fakultu
2006 ústav huma­nit­ních stu­dií se trans­for­mo­val na filo­zo­fic­kou fakultu
ústav tech­ni­ky a říze­ní výro­by se trans­for­mo­val na fakul­tu výrob­ních tech­no­lo­gií a
managementu
2008 ústav slo­van­sko-ger­mán­ských stu­dií se stal sou­čás­tí filo­zo­fic­ké fakulty
fakul­ta uži­té­ho umě­ní a desig­nu změ­ni­la název na fakul­tu umě­ní a designu
2012 ústav zdra­vot­nic­kých stu­dií se stal fakul­tou zdra­vot­nic­kých studií

O vývo­ji vyso­ké­ho škol­ství v Ústí nad Labem pojed­ná­vá doku­ment Dějiny měs­ta Ústí nad Labem v kapi­to­le Vysoké ško­ly v Ústí nad Labem.