O univerzitě

 

Jsme Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Přijali jsme jméno významného severočeského rodáka z Libochovic (1787-1869), který patří mezi zakladatele biologie, embryologie, histologie, moderní farmakologie, srovnávací anatomie, antropologie a patří také mezi nejvýznamnější světové fyziology.

Stejně tak, jak všestrannou osobností Purkyně ve své době byl, i my v dnešních dnech nabízíme rozsáhlou škálu studijních programů a oborů (65 programů a 192 oborů) zaměřujících se do nejrůznějších oblastí lidské činnosti – nejen proto jsme svojí rozmanitou nabídkou zajímaví pro současné mladé lidi.

Jsme moderní vědecké, pedagogické a kulturně vzdělávací centrum Ústeckého kraje.
Vzděláváme více než 8 500 studentů a zaměstnáváme 900 pracovníků.
Hrdě se hlásíme k městu Ústí nad Labem a významným způsobem přispíváme k rozvoji svého regionu.

Univerzitou jsme již od roku 1991 a za naším názvem v současné době stojí již 8 fakult :

 • fakulta sociálně ekonomická
 • fakulta umění a designu
 • fakulta strojního inženýrství
 • fakulta zdravotnických studií
 • fakulta životního prostředí
 • filozofická fakulta
 • pedagogická fakulta
 • přírodovědecká fakulta

Naše vize, mise a hodnoty

Vize Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem je názorově pestré společenství studentů a zaměstnanců, silná, konstruktivní a uznávaná instituce, vytvářející stabilní mezinárodní vazby, s jasně vyprofilovanými excelentními interdisciplinárními vědecko-výzkumnými a uměleckými směry.

Mise ⁠ UJEP naplňuje roli nejvýznamnější a nezastupitelné vědecko-výzkumné, umělecké a vzdělávací instituce Ústeckého kraje a roli významného aktéra a partnera v sociálně ekonomických vztazích na regionální, národní a mezinárodní úrovni. Ve všech svých uskutečňovaných činnostech bude dbát na maximální možnou míru kvality a odpovědnosti, bude aplikovat a rozvíjet informační technologie a systémy pro podporu vzdělávací a tvůrčí činnosti, bude reflektovat nové potřeby a výzvy společnosti, trhu práce a technologického rozvoje. Při dosahování stanovených strategických cílů rozvoje bude současně ctít své společenské poslání – být aktivní nositelkou a šiřitelkou vzdělanosti, morálních a společenských hodnot.

Hodnoty –⁠ Při naplňování vize a mise ctí UJEP následující hodnoty:

 • Svoboda bádání, tvůrčí činnosti a vyjadřování: Ceníme si svobodného bádání a tvůrčí činnosti, kreativity překračující hranice oborů a území, otevřenosti vůči novým myšlenkám a svobodného vyjadřování myšlenek a názorů. Věříme, že svobodná společnost musí být založena na kritické a odborně podložené diskusi různorodých myšlenek. K tomuto závazku neodmyslitelně patří svoboda vyjádřit odůvodněný nesouhlas se sděleními, která se někomu nelíbí. 
 • Integrita a důvěryhodnost: Usilujeme o čestné a etické chování, které je projevem vysokého morálního standardu a je v souladu s rolí univerzity jako tvůrčí, vzdělávací a diskusní platformy, která své názory a pozice formuluje transparentně a nezávisle na politických a ekonomických zájmech. Zastáváme principy integrity akademické práce a zodpovědnosti za naše výsledky. Pouze jako důvěryhodná, respektovaná a čestná instituce můžeme naplňovat svou vizi, misi a cíle.
 • Inkluzivita a společenská relevance: Jsme komunitou, v níž jsou všichni vítáni, kam všichni patří a se všemi je zacházeno důstojně a se vzájemným respektem bez ohledu na věk, náboženství, víru, rasu, gender, pohlaví, sexuální orientaci, rodinný status, socioekonomické rozdíly, zdravotní stav či pečovatelské povinnosti. Inkluzivitu a empatii považujeme za základ naší společenské relevance a prosociálního naplňování všech našich tvůrčích a vzdělávacích činností. 
 • Udržitelnost a společenská odpovědnost: Je naším závazkem jít příkladem při ochraně přírodních zdrojů a přírodní rozmanitosti, ochraně kulturního dědictví, spravedlivém zajišťování kvality života a v našem přístupu k odpovědnému finančnímu plánování. Vážíme si své role při utváření, diskusi a prosazování myšlenek a řešení pro udržitelnou budoucnost a s odpovědností vůči životu současných i budoucích generací akcentujeme vztahy mezi lidmi a přírodním prostředím. Současně vnímáme i společenskou, ekonomickou a environmentální odpovědnost, kterou máme vůči regionu, ve kterém žijeme, a vůči lidem, kteří jsou součástí naší komunity.

Naše historie

se začala psát již v roce 1954, kdy byla založena Vyšší pedagogická škola. Tato škola se v roce 1959 změnila na Pedagogický institut a následně v roce 1964 byla založena Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem. Zákonem č. 314/1991 Sb. byla zřízena a dne 28. září 1991 slavnostně otevřena Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem se třemi fakultami a jedním ústavem – Pedagogickou fakultou, Fakultou sociálně ekonomickou, Fakultou životního prostředí a Ústavem slovansko-germánských studií.

1993 založen Institut výtvarné kultury jako výtvarná škola umělecko-průmyslového
zaměření
1998 v rámci UJEP zřízen ústav techniky a řízení výroby
2000 zřízena fakulta užitého umění a designu, která se transformovala ze stávajícího
Institutu výtvarné kultury
2003 zřízen ústav zdravotnických studií
2005 vznikly ústav humanitních studií a ústav přírodních věd
ústav přírodních věd se transformoval na přírodovědeckou fakultu
2006 ústav humanitních studií se transformoval na filozofickou fakultu
ústav techniky a řízení výroby se transformoval na fakultu výrobních technologií a
managementu
2008 ústav slovansko-germánských studií se stal součástí filozofické fakulty
fakulta užitého umění a designu změnila název na fakultu umění a designu
2012 ústav zdravotnických studií se stal fakultou zdravotnických studií

O vývoji vysokého školství v Ústí nad Labem pojednává dokument Dějiny města Ústí nad Labem v kapitole Vysoké školy v Ústí nad Labem.

 

Kontaktní informace

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem je veřejná vysoká škola zřízena zákonem č. 314/1991 Sb.

IČ: 44555601
DIČ: CZ44555601
Sídlo: Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem

Datová schránka: 6nhj9dq

tel.: +420 475 286 222

Vyhledávání kontaktů