Ediční činnost

Vydavatelství UJEP

vydává:

  • vědecké, odborné a umělecké publikace,
  • sborníky,
  • reprezentační publikace,
  • skripta a učební texty.

Ediční činnost usměrňuje Ediční rada UJEP.

Přidělení ISBN
ISBN (International Standard Book Number) je mezinárodní standardní číslo knihy. Je to jedinečné číslo, podle kterého lze určit, v jaké zemi a u jakého vydavatele byla daná kniha vydána. Doplňující informace o systému přiřazování čísel najdete na stránkách Národní knihovny ČR.
Agenda přidělování a vedení ISBN na spadá pod Vědeckou knihovnu, a to na základě: „Žádosti o přidělení ISBN“ (příloha č. 2 ke Směrnici rektora č. 8/2012 Ediční a publikační činnost Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem).
Knihovna zajišťuje:
správu bloku ISBN
správnost přidělovaných čísel ISBN
informuje Národní agenturu ISBN o přidělených číslech ISBN
vede evidenci přidělených čísel ISBN
V případě zájmu o přidělení ISBN piště na e-mail: 

Přidělení DOI
DOI (Digital Object Identifier)  jde o unikátní mezinárodní identifikátor digitálního objektu v elektronickém prostředí. DOI zajišťuje ve svém principu trvalý funkční odkaz na konkrétní URL adresu dokumentu, např. na publikaci, kapitolu v knize, odborný článek atd., přičemž nezáleží na tom, zdali je dokument zveřejněn v OA režimu, nebo je přístup zpoplatněn. DOI přiděluje konkrétním dílům Vědecká knihovna, a to na základě členství UJEP v registrační agentuře. Více informací je možné nalézt na stránkách NK ČR, nebo také zde.
Knihovna zajišťuje:

správu bloku DOI
správnost přidělovaných čísel DOI
informuje registrační agenturu (Crossref) o přidělených číslech DOI
vede evidenci přidělených čísel DOI
V případě zájmu o přidělení DOI piště na e-mail: 


Ediční rada UJEP

schvaluje směrnice k ediční a publikační činnosti fakult UJEP, monitoruje kvalitu ediční a publikační činnosti na fakultách a vyslovuje doporučení vedení fakult k realizaci opatření ke zvýšení kvality této činnosti a řeší námitky proti rozhodnutí Edičních komisí fakult. Ediční rada UJEP se řídí Směrnicí rektora č. 8/2012 Ediční a publikační činnost Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem s účinností od 15. 10. 2012.