Ediční činnost

Vydavatelství UJEP

vydává:

  • vědecké, odborné a umělecké publikace,
  • sborníky,
  • reprezentační publikace,
  • skripta a učební texty.

Ediční činnost usměrňuje Ediční rada UJEP.

Agenda ISBN spadá pod Vědeckou knihovnu UJEP.
Garantem je Macela Hladíková.

ISBN (International Standard Book Number) je mezinárodní standardní číslo knihy. Je to jedinečné číslo, podle kterého lze určit, v jaké zemi a u jakého vydavatele byla daná kniha vydána. Další informace o systému ISBN najdete na stránkách Národní knihovny ČR. ISBN přiděluje Vědecká knihovna UJEP (kontakt – ) na základě vyplněné a podepsané „Žádosti o přidělení ISBN“ (příloha č. 2 ke Směrnici rektora č. 8/2012 Ediční a publikační činnost Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem).

VK UJEP dále zodpovídá za:

  • správu bloku ISBN
  • správnost přidělovaných čísel ISBN
  • informuje Národní agenturu ISBN o přidělených číslech ISBN
  • vede evidenci přidělených čísel ISBN

Přidělování DOI má na starosti kolega Bc. Jiří Mašek a podrobnější infonaleznete zde: http://knihovna.ujep.cz/index.php/sluzby#DOI

Přidělení DOI

DOI (Digital Object Identifier) - jde o unikátní mezinárodní identifikátor digitálního objektu v elektronickém prostředí. DOI zajišťuje ve svém principu trvalý funkční odkaz na konkrétní URL adresu dokumentu, např. na publikaci, kapitolu v knize, odborný článek atd., přičemž nezáleží na tom, zdali je dokument zveřejněn v OA režimu, nebo je přístup zpoplatněn.

DOI přiděluje konkrétním dílům VK UJEP (kontakt - ), a to na základě členství UJEP v registrační agentuře Crossref.
DOI se skládá z tzv. prefixu a sufixu. Prefix je pevně určen 10.21062, sufix pak přidělí VK UJEP, např. /ujep/1.2016/k/978-80-7414-987-0.
DOI je možné vyhledat zde.

Publikace vydané Univerzitou J. E. Purkyně jsou v prodeji v Univerzitním knihkupectví, které najdete na adrese Pasteurova 1, 40096 Ústí nad Labem.


Ediční rada UJEP

schvaluje směrnice k ediční a publikační činnosti fakult UJEP, monitoruje kvalitu ediční a publikační činnosti na fakultách a vyslovuje doporučení vedení fakult k realizaci opatření ke zvýšení kvality této činnosti a řeší námitky proti rozhodnutí Edičních komisí fakult. Ediční rada UJEP se řídí Směrnicí rektora č. 8/2012 Ediční a publikační činnost Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem s účinností od 15. 10. 2012.