Ediční činnost

Vydavatelství UJEP

vydá­vá:

 • vědec­ké, odbor­né a umě­lec­ké pub­li­ka­ce,
 • sbor­ní­ky,
 • repre­zen­tač­ní pub­li­ka­ce,
 • skrip­ta a učeb­ní tex­ty.

Každoročně u nás vychá­zí při­bliž­ně stov­ka pub­li­ka­cí.

Ediční čin­nost na UJEP je orga­ni­zo­vá­na a zabez­pe­čo­vá­na oddě­le­ním pro vědu a pří­sluš­ný­mi pra­co­viš­ti na jed­not­li­vých fakul­tách.

Ediční čin­nost usměr­ňu­je Ediční rada UJEP.

Publikace vyda­né Univerzitou J. E. Purkyně jsou v pro­de­ji v Univerzitním knih­ku­pec­tví, kte­ré najde­te na adre­se Pasteurova 1, 40096 Ústí nad Labem.


Ediční rada UJEP

schva­lu­je směr­ni­ce k edič­ní a pub­li­kač­ní čin­nos­ti fakult UJEP, moni­to­ru­je kva­li­tu edič­ní a pub­li­kač­ní čin­nos­ti na fakul­tách a vyslo­vu­je dopo­ru­če­ní vede­ní fakult k rea­li­za­ci opat­ře­ní ke zvý­še­ní kva­li­ty této čin­nos­ti, řeší námit­ky pro­ti roz­hod­nu­tí Edičních komi­sí fakult.

Ediční rada pra­cu­je v násle­du­jí­cím slo­že­ní:

Předsedkyně: prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.

Členové:

 • doc. PaedDr. Ivana Brtnová-Čepičková, Ph.D.
 • prof. RNDr. Pavla Čapková, DrSc.
 • Ing. Milan Dian, Ph.D.
 • doc. Ing. Pavel Janoš, CSc.
 • PhDr. Hana Kynštová, Ph.D.
 • PhDr. Jaroslav Polanecký, Ph.D.
 • doc. Ing. Daniel Šťastný, Ph.D.
 • Mgr. David Tomíček, Ph.D.

Externí čle­no­vé: 

 • PhDr. et Bc. Marie Novotná
 • Mgr. Jakub Jinek, D. Phil.

Tajemnice: Mgr. Andrea Pokorná

Zápisy z jed­ná­ní Ediční rady UJEP